Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Liberalerna och LUF hånar Sveriges alla arbetstagare.

Av , , 8 kommentarer 4

Även om ungdomsförbund många gånger uppträder mer provocerande än sina moderpartier tycker jag att det är ett stort hån mot svenska arbetstagare att LUF publicerar en vide där de dansar med osthyvlar och hyllar domen om att tillåta hyvling på arbetsmarknaden.

Bara infallet att göra så får en att fundera vad de som gjorde videon var påverkade av och/eller höga på? Måhända har videons tillkomst något att göra med LUF:s förslag om att legalisera cannabis?

Att håna och förolämpa hårt arbetande människor på detta sätt är osmakligt och högst olämpligt och ett slag i ansiktet på alla de arbetstagare och familjer som drabbas därför att deras inkomster minskats genom hyvling utan att de själva eller facket kan ingripa.

Det beteende LUF uppvisar är inget annat än ett stort förakt mot en hårt arbetande svensk arbetarklass – Därför hoppas jag att moderpartiet och Jan Björklund reagerar och påtalar det olämpliga i uppträdandet och att moderpartiet i denna fråga tar avstånd från sitt ungdomsförbund och dess handlande.

Att som LUF gå ut med att de vill hyvla facket genom att avskaffa lagen om anställningsskydd med hänvisning till att den skulle vara diskriminerande är löjeväckande.

Låt mig därför upplysa LUF och dess ledning om att lagen om anställningsskydd är en av de viktigaste lagstiftningar vi har för att skydda svenska arbetstagare från arbetssidans rovdrift i syfte att skapa större vinster på kollektivets bekostnad. 

Lagen om anställningsskydd är en lagstiftning som våra förfäder slagits oerhört hårt för att få instiftad och ska tvärt emot vad LUF vill anföra stärkas för att skydda landets arbetstagare mot hyvling och andra avarter på svensk arbetsmarknad.

Därför säger jag – LAS ska stärkas och utvecklas – Inte avvecklas – Detta på precis samma sätt och på samma premisser som vi Socialdemokrater säger att Den svenska modellen ska utvecklas  – Inte avvecklas.

Till LUF säger jag skäms på er för det förakt ni visar gentemot svenska arbetstagare!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

8 kommentarer

Politisk aktivism och alternativa fakta ser ut att vara modellen för Umeås Vänsterpartister

Av , , 8 kommentarer 1

Det går aldrig att sluta förvånas över de arbetsmetoder Umeås vänsterpartister använder sig av för att ställa till med oreda inom politiken och för att försöka skapa misstro mot oss Socialdemokrater. Att bete sig på det sättet tycker jag är fel då man som folkvald politiker borde bygga sin politiska gärning på riktiga fakta snarare än alternativa fakta.

Att Vänsterpartiet ägnar sig åt politisk aktivism och då många gånger aktivism baserad på alternativa och egenfabricerade fakta finns det otaliga exempel på t.ex. i fråga om skolan och förskolan och om att det skulle vara Vänsterpartiet som låg bakom försöken med 6 timmars arbetsdag och heltidsreformen inom kommunen.

Inom Vänsterpartiet ser det ut att vara helt legitimt att ägna förmiddagen åt att fatta enhälliga beslut i en nämnd för att sedan under eftermiddagen gå ut och uppvigla mot beslutet genom att sprida alternativa fakta runt beslutet och påstå att man inte deltog i beslutet.

Det är det beteendet som ligger bakom att vi Socialdemokrater inte kunde fortsätta samarbetet med Vänsterpartiet. Ska vi driva politik och fatta gemensamma beslut måste vi stå upp för våra beslut och för det vi sagt – Till och med så till den grad att vi erkänner att vi fattade fel beslut om något går fel.

Den inställningen saknas hos Vänsterpartiet som istället bygger hela sin politiska gärning på aktivism.

En annan allvarlig sak är att representanter för Vänsterpartiet många gånger skyller ifrån sig när något går fel – Då genom att hänga ut någon annan som skyldig till det inträffade och ofta från talarstolen i kommunfullmäktige.

Därför tycker jag att det är på sin plats att bland annat Elisabeth Forsell och Ulrika Edman tar sitt förnuft tillfånga och börjar driva politik och politiska frågor på det sätt de borde drivas – Det sätt som innebär att politiken drivs baserat på riktiga fakta snarare än på alternativa fakta och politisk aktivism.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

Dags att göra en öppen upphandling av Umeås elbussflotta.

Av , , 35 kommentarer 1

I dagens VK går det att läsa om stora kvalitetsproblem med de elbussar Umeå kommun köpt in från företaget Hybricon – Problem som innebär att elbussarna står stilla lång tid därför att man väntar på reservdelar till en i många stycken oprövad teknik.

Den situationen är varken önskvärd eller hållbar då den äventyrar kommunens stora miljösatsning för att uppnå en hållbar och klimatsmart kollektivtrafiklösning för framtiden.

Sett mot den bakgrunden tycker jag att vi ska göra ett omtag och bestämma oss för att genomföra en öppen och regelrätt upphandling som ger oss de elbussar vi vill ha och elbussar som fungerar som avsett.

En övergång till elbussar är både rätt och riktig och tekniken har framtiden för sig i och med att de stora busstillverkarna alla har väl fungerande elbussar som rullar i ett flertal länder och städer med inga eller mycket små problem.

Ska jag tycka och tro något vilket jag känner mig fri att göra så tror jag att det mesta av Europas stadstrafik kommer att vara eldriven inom en 10-15-års period och av den anledningen är det viktigt att vi inte förlorar fart utan fortsätter vår resa mot klimatsmarta kollektiva busresor genom att lära av våra initiala misstag.

Jag har full förståelse för att kommunen valde Hybricon som initial leverantör – Dels för att Hybricon var tidiga som tillverkare av elbussar och dels därför att Hybricon är ett lokalt företag. Att handla närproducerat och gynna det lokala näringslivet är en självklarhet för varje kommun om den möjligheten finns tycker jag.

I ett läge där det visat sig att elbussarna har så stora kvalitetsproblem att 6 av 10 bussar stått stilla under lång tid utan att problemen lösts – Dessutom utan att veta om den lösning som kommer är hållbar och fungerande så anser i vart fall jag att den beslutade övergången till elbussar måste vara överordnad vem som är tillverkare och leverantör av elbussarna.

Därför upprepar jag att jag tycker att vi som kommun ska göra en regelrätt upphandling av de elbussar som behövs för att säkerställa att vi kommer upp i det totala antal elbussar våra politiker fattat beslut om för att klara Ultratrafikens behov – Detta för att garantera att trafiken kan köras som avsett utan det stora antalet inställda turer som vi nu upplever.

Ska tillväxten och ökningstakten av antalet kollektiva resor nå uppsatta mål är den första förutsättningen att resenärerna kan lita på att trafiken går enligt tidtabell vilket inte är fallet med den situation vi upplever idag när 6 av 10 bussar står stilla på grund av haverier samtidigt som ersättningsfordon saknas.

Under den tid som gått efter det att Umeås framsynta politiker fattade beslut om en övergång till elbussar har mycket hänt på bussmarknaden.

Alla stora etablerade busstillverkare i världen tillverkar och levererar numera elbussar av skilda slag – Både sådana som laddas vid hållplatser under dagen och sådana som laddas över natten för att sedan kunna köras en hel dag utan att laddas på nytt.

Dessa stora etablerade tillverkare har lång erfarenhet av att bygga fungerande bussar vilket sannolikt innebär att de kan leverera fordon med mindre driftstörningar än de elbussar vi köpt in från Hybricon.

Stora tillverkare har därutöver betydligt mer muskler för att lösa eventuella problem snabbare än en liten tillverkare vilket även det talar för en upphandling.

En annan fördel med de etablerade företagen är att de tillverkar det mesta själv vilket innebär att man blir mindre beroende av externa leverantörer – Fördelar som sammantaget leder till  borde kortare stillestånd än idag.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis säger jag följande:

  • Att Umeås tidiga satsning på en övergång till elbussar är ett bra och korrekt beslut av våra folkvalda politiker.
  • Att utvecklingen på elbussmarknaden har gått oerhört fort.
  • Att alla stora etablerade busstillverkare numera som en följd av den snabba utvecklingen erbjuder elbussar.
  • Att vi ska snabbt ska fatta beslut om en ny och öppen upphandling av elbussar för att inte förlora fart i omställningen till en hållbar kollektivtrafik.

Tycker vi sedan som kommun att det är viktigt med en lokal busstillverkare som skapar arbetstillfällen i kommunen ska vi kanske snegla mot t.ex. kinesiska BYD – En tillverkare som förutom att man är störst i världen på elbussar även aviserat att man letar efter lämpliga platser för att sätta upp en europeisk sammansättningsfabrik på.

Huruvida kravet på lokal tillverkning är förenligt med lagen om offentlig upphandling ska jag dock låta vara osagt men fungerar det i fallet Hyvbricon så borde det fungera även med andra tillverkare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

 

 

35 kommentarer

Norges sjuksköterskelöner visar att offentlig sektor är viktig.

Av , , 24 kommentarer 1

Norsk offentlig sektor lockar med höga löner och en stor bonus för den som vill komma och jobba som sjuksköterska inom norsk offentlig sektor. För mig är detta ett bevis på att våra norska grannar insett det jag länge påpekat – Att blandekonomi och en stark offentlig sektor är viktigt för en blomstrande ekonomi och för en god livskvalitet. 

Förvisso har Norge sin olja och sin gas men det är inte dessa utan snarare ett vidmakthållande av blandekonomi och en bra balans mellan offentlig och privat sektor som gör att Norge erbjuder dessa löner.

Vården, skolan och omsorgen har man aldrig kompromissat med i Norge och den sorts fria vårdval och de avregleringar av offentlig sektor vi genomfört i Sverige har man avhållit sig ifrån vilket gör att norsk offentlig sektor är väl rustade för att försvara sin position som välfärdsland.

Därför tycker jag att vi ska lära av våra grannar i väst och se till att stärka vår offentliga sektor så att även vi kan erbjuda löner likt de som erbjuds i Norge.

Den utvecklingen börjar med att avveckla LOV (lagen om valfrihet) och genom att ta tillbaka all sjukvård till offentlig sektor för att i framtiden driva den i egen regi helt utan privat inblandning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

Trumps klimatpolitik kommer att kosta många amerikanska jobb.

Av , , 13 kommentarer 0

Trots att Donald Trump gör som ha lovade i valet och upphäver Obamas klimatpolitik och stoppet för kolet för att skapa fler jobb i USA så tror jag att hans åtgärd kommer att få rakt motsatt effekt – Dvs. leda till färre amerikanska jobb.

Den omedelbara effekten kan säkert bli att fler jobb skapas på mycket kort sikt men över tid är det i den nya klimatsmarta industrin och i de företag som jobbar med förnyelsebar energi och tillverkning och underhåll av utrustning till densamma som framtidens jobb kommer att finnas.

I detta hänseende är Trump således en riktig bakåtsträvare – Därutöver är hans förnekande av klimathotets existens ett tecken på förnekelse och avsaknad av förståelse för resultaten runt klimathotet som världens forskare till största delen är överens om.

En annan sak man kan lära av Trumps beslut är att kapitalismen är oerhört kortsiktig i sitt tänkande därför att den bara ser på oerhört kortsiktiga vinster. Motsatsen till denna kapitalism är kinesernas variant av socialism där man ser allt på oerhört lång sikt och tillämpar 10-års planer för sin ekonomiska utveckling.

Därför tycker jag att det är hög tid att världen lär sig att renodlad kapitalism som hyllar kortsiktighet och maximal kortsiktig vinst är en förlegad ideologi som är skadlig för samhällsutvecklingen.

Med det sagt tycker jag inte att vi ska agera på samma sätt som kineserna och börja följa 10-års planer men väl återgå till den blandekonomi vi tillämpat med framgång i Sverige – Den socialdemokratiska blandekonomi som innebar att det fanns en balans mellan vinstbegär och långsiktighet.

Långsiktighet och en plan som sträcker sig längre än till nästa kvartalsbokslut kommer alltid att vinna över kortsiktighet och maximal girighet – Exemplen på att det är så är historien full av för den som vill leta.

Trumps beslut att överge Obamas klimatpolitik kommer som jag ser saken att innebära att USA hamnar efter resten av världen och med detta beslut beseglas Kinas övertagande av det ekonomiska världsherraväldet permanent.

Kineserna har förstått att det är inom den förnyelsebara energins område och inom företag som verkar inom vind, vatten och solkraft som framtiden finns. Att USA och Trump inte inser samma sak förundrar mig då det borde finnas minst lika många räknekunniga ekonomer i USA som det finns i Kina.

Kinesernas enorma satsningar inom dessa industrier fyller dessutom två syften. Till att börja med innebär de stora satsningarna på förnyelsebara energikällor en bättre livsmiljö för den egna befolkningen – Därutöver storskalig produktion och en världsledande position inom den industri som ska bygga och utveckla framtidens energisystem och energikällor.

För mig är Trumps beslut ytterligare ett i raden av alla bevis på att USA trots att det brukar beskrivas som möjligheternas land är ett land som är konservativt och därtill teknikfientligt.

För Sveriges och Europas del kan Trumps beslut att satsa på kol och olja innebära stora fördelar – Detta därför att vi nu slipper bry oss om USA och amerikanska företag och konkurrens därifrån när vi ska utveckla och marknadsföra framtidens energisystem.

I förlängningen kommer USA dessutom att förlora än mer på sitt beslut i samma takt som klimatmedvetenheten och miljörörelsen växer runt om i vår värld.

I förlängningen ser jag framför mig en verklighet där amerikanska produkter kommer att stoppas helt eller bli mycket dyra at importera till länder utanför USA baserat på att de tillverkats med energi som kommer från skitiga energikällor.

Framtidens tullar kommer att handla mer om miljö och om hur en vara är tillverkad än om behovet av skatteintäkter – Något som kommer att straffa USA storligen på grund av det beslut Trump nu fattat.

Well done Mr. President! – Ditt beslut är början till slutet för USA:s stormaktstid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

13 kommentarer

Alliansen bär största skulden till dagens oroliga Sverige.

Av , , 42 kommentarer 8

Man blir aningen mörkrädd när KD:s partisekreterare sitter i intervjustolen i Godmorgon Sverige och påstår att Sverige behöver en Alliansregering som inkluderar KD för att skapa ordning på det hon betecknar som det svenska kaoset – Alldeles speciellt så när vi alla vet att det är Alliansen och därmed KD som ensamt skapat detta kaos.

Därför tycker jag att det är dags att KD besinnar sig och inser att det som nu händer i Sverige i form av oroligheter, skjutningar, bilbränder och gängkriminalitet mm. är en effekt av den Allianspolitik som slitit isär Sverige på ett sätt vi inte upplevt efter det att arbetarrörelsen startade sitt segertåg i Sverige.

Alliansens mycket skadliga arbetslinje har skapat en situation där inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökar lavinartat och så till den milda grad att de ökar snabbast i hela OECD vilket gör att OECD själva påpekar för Sverige att de snabbt ökande klyftorna är ett hot mot välfärden, stabiliteten och demokratin i Sverige.

Kanske är det så att det KD tillämpar texterna i Bibeln så som de är skrivna och då utan att förstå deras egentliga innebörd – Speciellt i stycket att de som har mycket ska få mera medan de som har lite ska bli av med det lilla de har.

Att sparka på de som ligger genom att sparka ut sjuka ur sjukförsäkringen och arbetslösa ur a-kassan samtidigt som man tvingar fler och fler in i socialbidragsberoende är ingen hållbar politik – Dessutom en politik som sliter isär och skapar de socioekonomiska levnadsbetingelser som är grogrunden för allt våld och alla oroligheter.

Det KD helt missat är att jämlikhet och tillskapande av samhörighet och delaktighet i samhällsbygget är det som bygger ett land starkt. Så såg Sverige ut fram till 1990-talets början och därefter i stora drag fram tills dess att KD och Alliansen tog över regeringsmakten i Sverige.

De oroligheter vi nu upplever startade och eskalerade under Alliansens tid vid makten då man tog från de svaga genom att ta det lilla de hade. Att reda upp den ojämlikhet och den oordning Alliansen och KD skapar genom att göra de redan välbeställda än mer välbeställda på övrigas bekostnad kommer att ta tid att få ordning på.

Det är därför vi Socialdemokrater i allt vi gör pratar om den svenska samhällsmodellen och om att den svenska samhällsmodellen ska utvecklas snarare än avvecklas.

Ska vi få ordning på Sverige och bringa oroligheterna till ett slut finns bara en väg att gå – Den som handlar om att skapa ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag. Ska Sverige och svenskarna må bra går det inte att göra på annat sätt än det som devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” proklamerar.

För att nå dit måste vi avveckla den skadliga arbetslinjen och återställa tilltron till de sociala trygghetssystem som Alliansen eroderat och i stora stycken satt ur funktion genom skattesänkningar och sitt införande av den skadliga arbetslinjen.

En annan sak vi Socialdemokrater jobbar stenhårt på är att se till att alla människor kan leva under socioekonomiska levnadsbetingelser som gör att de känner sig behövda, inkluderade och delaktiga i samhällsbygget så att de kan känna tilltro till framtiden.

Därför tycker jag att KD borde visa större insikt i denna fråga och tillsammans med övriga i Alliansen inse att ett starkt och välmående Sverige bara kan bli verklighet om landet blir mer jämlikt och alla människor tillerkänns samma värde.

Slutligen ska jag faktiskt be att få berömma Liberalerna och Jan Björklund i viss mån och då därför att man inte likt KD, M och C stoppar huvudet i sanden genom att envetet hävda att arbetslinjen och ökade klyftor är lösningen på Sveriges problem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

42 kommentarer

Har Umeås Centerpartister anammat samma Modus Operandi som Umeås Vänsterpartister?

Av , , 20 kommentarer 0

Efter att ha läst ett kritiskt uttalande från Centerns gruppledare i Umeå Mattias Larsson angående revisorskritiken runt skolfrågan i Bullmark och Botsmark reser sig två mycket allvarliga frågor:

  • Varför beter sig Centerns gruppledare på samma sätt som Vänsterpartiets gruppledare?
  • Vad hoppas Centern tjäna på att kritisera andra än de som bör kritiseras?

Centerpartiets gruppledare i Umeå Mattias Larsson är kritisk och uppmärksammar att revisorernas riktat kritik mot hanteringen och diarieföringen av handlingarna som rör skolfrågan i Bullmark och Botsmark – Att han är kritisk mot hanteringen har jag i sak inget emot då även jag är kritisk mot hur detta skötts.

Jag brukar vanligtvis se Mattias som en mycket sansad och korrekt politisk företrädare inom Umeåpolitiken – Därför hoppas och tror att detta hans utspel är ett misstag som han korrigerar genom att precisera sig mer om vem som bär skulden till det inträffade.

Detta då det skulle vara mycket olyckligt för både Umeåpolitiken och Centerpartiet om Centerpartiet börjar driva politisk kampanj på samma sätt som Vänsterpartiet i Umeå gör.

Förvisso är det nämnden som äger delegationsordningen och kan ändra densamma – Ändringar gör man först om och när man upptäcker att delegationsordningen inte är bra nog. Att det är så tror jag att Mattias är väl medveten om och därför ser jag hans utspel som ett olycksfall i arbetet som gruppledare.

Att handlingar inte diarieförts på det sätt de borde och att nämnden och dess ledamöter likväl som allmänheten därför haft bristfällig tillgång till riktiga underlag är något som förvaltningen – Dvs. ansvariga tjänstemän ska kritiseras för. 

Att som Mattias kritisera nämnden är inte renhårigt då jag utgår från att varken nämndens ordförande eller dess ledamöter står och tittar över axeln på de tjänstemän som handlägger ärendet när de utför sitt dagliga arbete.

Låt oss föra en saklig politisk debatt Mattias istället för att föra den i enlighet med Vänsterpartiets modus operandi. Rätt ska vara rätt och det vi ska lära av detta är att ändra i delegationsordningen så att det som inträffade inte kan återupprepas.

Därutöver tar jag mer än gärna en debatt om huruvida Skoldirektören gjort sitt jobb på rätt sätt Mattias och om huruvida denne bör få fortsatt förtroende i sin roll som ytterst ansvarig tjänsteman för skolans område.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

20 kommentarer

Vi måste intensifiera det fackligpolitiska arbetet för att bygga ett bättre Sverige.

Av , , 46 kommentarer 0

Framväxten av välfärdslandet Sverige beror till största delen på att Sverige historiskt har präglats av ett oerhört starkt fackligpolitiskt samarbete – Ett samarbete där Sveriges arbetstagare jobbade oerhört intimt tillsammans med de som hade den politiska makten 

Detta samarbete kallar vi i dagligt tal Arbetarrörelsen – Dvs. det samarbete som involverar LO-facken och Socialdemokraterna och ska vi återupprätta välfärdslandet Sverige och återföra Sverige till ledarpositionen vad gäller världens välfärdsländer så måste arbetarrörelsen återuppstå vilket innebär att det fackligpolitiska samarbetet måste stärkas.

Redan nu kan vi se att det fackligpolitiska samarbetet fått något av en renässans vilket jag upplevde även på vår socialdemokratiska distriktskonferens i Västerbotten nu i helgen där fackligpolitiska delegater påpekade vikten av fackligpolitisk samverkan till alla kongressdeltagare.

Att LO och Socialdemokraterna krokar arm och lägger gemensamma förslag för ett bättre Sverige är viktigt – Viktigt därför att det som är bra för arbetstagarna är bra för Sverige.

Precis som många säger är det viktigt att regering och riksdag för en politik som innebär att det offentliga slutar ”leka affär” och driva saker på samma sätt som marknaden och privata aktörer driver sin affärsverksamhet.

Staten och offentlig sektor ska varken styras eller låta sig påverkas av marknadskrafterna – Snarare är det så att staten och offentlig sektor ska gå före och sätta standarden och diktera spelreglerna och ska så bli fallet måste arbetstagarna inom offentlig sektor sättas före ekonomi och lönsamhet.

Därför vill jag se en ökad fackligpolitisk samverkan med början inom de fackföreningar som verkar inom offentlig sektor. Som socialdemokratiska politiker och som fackliga företrädare ska vi därför föregå med gott exempel och intensifiera det fackligpolitiska samarbetet i de sektorer av samhället vi kan kontrollera fullt ut.

Att föregå med gott exempel innebär att vi som politiker ska ta hänsyn till arbetstagarna i allt vi gör vilket innebär att vi när vi gör upphandlingar ska göra dessa tillsammans med fackföreningarna.

Därför förespråkar jag att vi i samband med upphandlingar i offentlig sektor slutar ”leka affär” och ser till att ställa krav som bejakar arbetstagarnas intressen – Detta genom att se till att vi ställer krav på alla som lämnar anbud på tjänster inom offentlig sektor att sätta arbetstagarna och deras väl och ve först.

Det är därför vi som socialdemokratiska politiker i samband med upphandlingar ska kräva att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm samtidigt som tillträdande entreprenör per automatik ska överta den personal som är anställda i den verksamhet man tar över om man vinner anbudsgivningen.

Därutöver att fackliga krav såsom att all tid en anställd tillbringar på sin arbetsplats är betald tid förutom den timma som alltid dras av för at tillgodose behovet av mat- och fikaraster.

Att den sortens fackligpolitiska samarbete fått en renässans har vi nu börjat skönja och ska bygget och restaureringen av Sverige fortsätta på ett framgångsrikt sätt måste den sortens fackligpolitiska samarbete intensifieras och nå samma styrka som det hade historiskt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

46 kommentarer

Viktigt att politikens fokus är socioekonomi och inte sociokultur.

Av , , 12 kommentarer 0

Äntligen börjar saker och ting rätta till sig i den politiska debatten – Detta därför att debatten runt socioekonomiska levnadsbetingelser börjar ta över och ta tillbaka sin plats i politiken – Den plats som allt för länge handlat om sociokultur och nationalism snarare än om människors socioekonomiska levnadsförhållanden.

I DN kallades socioekonomins återkomst för gråsosseriets återkomst och då sannolikt därför att socioekonomi kan upplevas som tristare och mer grått att prata om.

Även om det är svårare att prata socioekonomi och de levnadsförhållanden olika socioekonomiska förutsättningar ger än det är att prata invandring och kulturell bakgrund går det aldrig att bortse från att människors grå vardag berör oss alla – Du likväl som jag.

Hur samhällsbygget ser ut och hur vi ska ha bra socioekonomiska och mer jämlika levnadsförhållanden måste alltid vara den politiska debattens främsta fokus – I vart fall om vi påstår oss värna människorna och den gråa vardag de omges av varje dag.

Palme sa redan på 1960-talet att det skulle komma tider när vi ser mörka populistiska krafter som med alla till buds stående medel försöker presentera enkla lösningar på komplexa problem genom att skuldbelägga vissa grupper av människor.

Med SD:s intåg på den svenska politiska arenan har vi sett och upplevt just detta där SD med alla till buds stående medel försöker föra sociokulturell debatt snarare än socioekonomisk debatt för att försöka föra väljarna bakom ljuset genom att skylla allt som går fel i samhället på invandring och invandrare.

SD pratar i allt de gör sociokultur och påstår att förekomsten av andra kulturella bakgrunder än den svenska skapar problem i samhället. Vad man försöker få människor att tro är att det är skillnad i kultur snarare än skillnad i ekonomiska förutsättningar som drar isär vårt land.

Att gråsosseriet anses vara tillbaka därför att väljarna insett att det är i de socioekonomiska frågorna och i de socioekonomiska levnadsbetingelserna svaren på varför saker i samhället gått fel finns inger hopp om att vi får den bättre morgondag jag avslutar alla mina blogginlägg med.

Som genom ett trollslag börjar nu mer och mer i den politiska debatten att handla om det som är politikens huvuduppgift – Att beskriva samhällsbygget, dess struktur och vem samhällsbygget är till för.

Jag och fler med mig har jobbat länge för att så ska bli fallet och för alla oss vill jag utbrista i ett stort ÄNTLIGEN.

Avslutningsvis hoppas jag att vi från och med nu kan inse att vägen framåt i den politiska debatten är att debattera socioekonomi snarare än sociokultur – Gör vi det är SD:s inflytande i svensk politik snart ett minne blott.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

12 kommentarer

Liberala ungdomsförbundet vill legalisera knarket.

Av , , 69 kommentarer 3

Liberalernas ungdomsförbund LUF vill legalisera narkotika därför att de tycker att den svenska narkotikapolitiken är inhuman i och med att allt användande av narkotika är olagligt.

Enligt LUF innebär dagens lagstiftning att många undviker att söka hjälp därför att de riskerar straff. Måhända är det så men att legalisera knarket löser inte problemen.

Även om det är så som LUF beskriver – Att det är lättare at få tag på cannabis än på alkohol så innebär det inte att vi ska legalisera narkotika.

Narkotika och droger måste bekämpas med allt till buds stående medel och att hantering narkotika är olaglig och att användande är ett brott är som jag ser saken den viktigaste förutsättningen för att kunna behandla de som hamnat i missbruk.

Därför ska vi inte göra som LUF vill – Ska något göras så borde det i sådana fall vara att göra straffen för både innehav och försäljning av narkotika än strängare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

69 kommentarer