Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hög tid för Sverige att driva kampanj för mindre EU inflytande över nationella beslut.

Av , , Bli först att kommentera 0

Bloggaren är definitivt för ett EU och fri rörlighet för varor, tjänster och människor. Däremot är jag en stark motståndare till EU parlamentets vilja att gå in och reglera medlemsländernas interna beslut i frågor rörande region och landsbygds stöd mm.

Jag tycker snarare att alla EU länder ska ha rätten att själva bestämma i frågor som regionala stöd och subventioner, transportstöd mm. Det finns helt enkelt ingen logik i att Bryssel ska bestämma spelreglerna för hur Sveriges regering ska skapa arbetstillfällen i Norrlands inland, och i andra regioner beroende av stödåtgärder, för att säkerställa jämställda konkurrensvillkor med resten av Sverige och övriga EU länder.

Därför förordar jag att alla våra EU parlamentariker, oberoende av politisk hemvist, snarast bildar gemensam pakt i frågan och verkar för att medlemsländerna ska ha ”MONOPOL” i större omfattning än nu på hur det egna landet ska styras när det gäller bidrag och andra stödåtgärder.

Det är sannolikt lika svårt för delegater från andra medlemsstater att förstå hur demografin och avstånden spelar roll i Sverige, som det är för svenska delegater att förstå varför en specifik region i Frankrike eller Italien behöver en viss form av stöd för att kunna konkurrera på jämställda villkor med resten av EU. Den överstatlighet EU strävar efter att införa riskerar därför att skapa stora problem, och en avfolkning av Sveriges landsbygd.

Vad jag vill se i ett framtida EU är därför ett läge där EU, och EU parlamentet koncentrerar sig på att säkerställa den fria rörligheten av kapital och arbetskraft, och överlåter till medlemsländerna att själva bestämma vilka politiska styrmedel de vill använda för att utveckla sitt land som helhet.

I min värld blir besluten alltid bäst ju närmre medborgarna de kommer. Därför bör EU förutom den fria rörligheten ägna sin kraft åt att säkerställa att beskattningen vad gäller bolagsskatter ser lika ut i alla medlemsländer, och att medlemsländerna inte konkurrerar inbördes vad gäller bolagsskatternas storlek.

Ett väl fungerande EU är enligt mitt förmenande ett EU som strävar efter att skydda EU från osund konkurrens från låglöneländer, och då främst från företag med huvudsäte inom EU men med produktionen utanför unionen. Skyddet bygger vi tillsammans i EU genom att bygga skyddsmurar runt unionen, snarare än inom unionen.

Mot bakgrund av ovan angivna skäl vill jag därför att Sveriges regering skapar en policy för att säkerställa nationell suveränitet vad gäller nationella beslut.

Som vanligt avslutar jag mitt inlägg med det självklara konstaterandet att:                             ” Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag”.

Landets cyklister har blivit STORA miljöbovar!

Av , , 2 kommentarer 1

Måhända har jag valt en kontroversiell rubriksättning till dagens inlägg, dock kände jag att den var precis rätt då det ligger en stor sanningshalt i mitt påstående.

Bloggaren sitter själv och kör buss mer eller mindre dagligen, och jag tror inte att den som cyklar eller går inser hur mycket högre avgasutsläppen med medföljande utsläpp av koldioxid och andra miljögifter kommer att bli när cyklisterna nu ska få företräde framför bilar och övrig motorfordonstrafik vid cykelöverfarter.

Denna lagändring gör att cyklisterna i själva verket kommer att bli mycket större miljöbovar än de som sitter på bussen, detta om ser på effekterna av att tunga fordon ska tvingas stanna för att ge cyklisterna företräde.

Att stanna en buss eller lastbil till stillastående och sedan göra en omstart kostar en merförbrukning av drivmedel på mellan 1-3 liter. Anledningen till detta är självklart att tunga fordon är just TUNGA och behöver mycket energi för att starta från stillastående.

Det är just energibehovet som är boven. Förbrukning av drivmedel leder ju som bekant till ökade utsläpp av koldioxid och andra ämnen som är skadliga för vår miljö.

Jag tycker därför att både lagstiftare och medborgare bör tänka igenom detta beslut en vända till och väga in även miljöaspekterna i beslutet.

För mig personligen väger miljöaspekterna betydligt tyngre än den komfort och tidsvinst det innebär för alla som väljer cykeln som transportmedel.

Jag är på inget sätt emot att vi cyklar istället för att använda bil eller andra transportmedel, jag har för övrigt varit aktiv tävlingscyklist själv. Dessutom är cykeln som transportmedel bra för det fysiska välbefinnandet, så fram för fler som cyklar mer.

Det jag hoppas uppnå med mitt inlägg är att alla cyklister tänker sig för nästa gång de ska korsa en väg, speciellt om det är bussar eller lastbilar som behöver stanna för att lämna företräde för er cyklister.

Jag är säker på att många cyklar därför att de vill göra en insats för vår miljö, detta är självklart bra och värt allt beröm, men cykla med omdöme, och ställ er frågan om miljön vinner eller förlorar på ert cyklande i samband med korsande av vägar.  

 

Skyddstullar vinnande åtgärd för EU’s Industriföretag och arbetare!

Av , , Bli först att kommentera 0

Mot bakgrund av att en stor mängd industrijobb försvunnit till låglöneländer vill jag i detta inlägg slå ett slag för införande av skyddstullar för produkter tillverkade utanför EU.

Som modell för mitt resonemang använder jag Malaysia, ett land jag bott i under lång tid, och ett land som framgångsrikt tillämpat denna strategi.

Malaysia är ett land som under de sista 30 åren utvecklats från varande en utvecklingsnation, till varande en fullt utvecklad industrination. Tun Dr. Mahathir Malaysia’s forne Premiärminister var frustrerad över att världens industriföretag trots hans inbjudan att tillverka i Malaysia föredrog att tillverka i sitt eget land, för att sedan exporterna de färdiga produkterna till Malaysia.

Efter långa påtryckningar utan resultat, framför allt gentemot världens bilindustri, beslutade han därför att från och med nu gäller följande regelverk:

 • Produkter 100% tillverkade utanför Malaysia belades med en importavgift om 326%
 • Produkter sammansatta i Malaysia med minst 20% lokalt tillverkade komponenter, importavgift 60%
 • Produkter tillverkade i, eller sammansatta i Malaysia med minst 80% av komponenterna tillverkade i Malaysia, importavgift 0%.

Genom att införa detta regelverk rakt av fick han alla världens företag att starta endera sammansättning eller tillverkning i Malaysia vilket gav landet en massa industrijobb likväl som teknologiöverföring och skatteinkomster.

Åtgärderna kan därför anses vara bra både för nationen och dess medborgare. Landet Malaysia fick skatteintäkter och medborgarna fick arbete i och med att många industrier valde att etablera sig i landet. Malaysia ingår i ASEAN samarbetet vilket har vissa likheter med EU, och produkter tillverkade i Malaysia kan därför säljas inom unionen utan skyddstullar.

Precis samma modell kan vi tillämpa inom EU om vi är innovativa!

Vad jag vill genomföra inom EU med Sverige som drivande i frågan, är en modell som i allt väsentligt liknar den i Malaysia:

Jag bygger mitt resonemang på följande fakta:

 • EU är som union en marknad stor nog för att skapa lönsamhet för tillverkande företag oavsett av om de producerar varor eller tjänster.
 • Industrijobben som tidigare fanns inom EU har flyttat till låglöneländer utanför EU.
 • Arbetslösheten är stor inom EU, och enklare manuella jobb behövs för att råda bot på arbetslösheten.

Vad jag vill göra är att se till att EU blir självförsörjande på alla varor och tjänster som konsumeras inom EU, detta genom att införa höga skydstullar på alla varor som importeras från låglöneländer.

På detta sätt kommer industrijobben att komma tillbaka till EU länderna då det blir billigare att tillverka inom unionen än utanför. Vinnare på mitt förslag blir länderna inom EU likväl som EU’s medborgare.

Dessutom tror jag att hela världen, och framför allt hela världens miljö blir vinnare av en sådan modell. Vad jag ser framför mig är att andra delar av världen självfallet kommer att svara EU med samma mynt. Detta i sin tur kommer att innebära att varor och produkter kommer att tillverkas närmare sin slutmarknad vilket är bra för miljön. Ovanpå detta skapas dessutom sysselsättning och skatteinkomster i det land i vilket produkterna konsumeras vilket i sin förlängning medför en mer solidarisk fördelning av världens tillgångar.

Jag kommer därför att driva en politik som ser till att Sverige tar täten och driver frågan. Dessutom tror jag att det är lätt att få övriga medlemsländer med sig då vi alla lider av höga arbetslöshetstal och behöver göra något för att skapa ”NYA” arbetstillfällen.

Kom därför för alltid ihåg att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag” 

 

Stor & stark Offentlig sektor Sveriges nyckel till framgång.

Av , , 1 kommentar 1

När nu valet är över, budgetförslaget lagt, och saker och ting börjar rulla på är det viktigt att vi tillser att det inte rullar på i samma hjulspår som det gjort under de sista 8 åren med Alliansen vid makten.

Vad vi framför allt måste koncentrera oss på är en grundlig renovering av den offentliga sektorn.

Att renovera och återuppbygga den offentliga sektorn så att den blir lika stor och stark som i forna tider är nyckeln till ett tryggt, ekonomiskt och socialt välmående Sverige. Dem offentliga sektorn ska precis som historiskt vara offentligt ägd, skattefinansierad, och ha behov, och inte vinstintresse som drivfjäder.

Jag har tidigare sagt att Sverige historiskt gått som bäst när Staten genom den offentliga sektorn och Kapitalet gått hand i hand. Denna bild stämmer även om man tittar på nationer som Tyskland, England m.fl.

Det behövs en stark offentlig sektor som kan förse företagen med välutbildad arbetskraft, som kan förse företag och samhälle med sådana saker som elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur. 

I korthet menar jag att allt som i dagligt tal benämns som samhällstjänster ska skötas av den offentliga sektorn. På detta sätt tassar staten och kommunerna inte in och konkurrerar på företagens spelplan, och företagen ser till att inte tassa in på den offentliga sektorns spelplan.

När detta fungerade bra historiskt (läs 50 – 80-talet), mådde Sverige som bäst. Medborgarna präglades av optimism och framtidstro, detsamma gällde för företagen och statens finanser fungerad väl.

Det måste finnas en stark offentlig sektor som motvikt till näringslivet, ty utan denna motvikt blir näringslivet snabbt drivna av större och större girighet och människor kommer precis som Alliansens tid att fara illa och må dåligt.

Låt oss därför starta detta viktiga bygge OMEDELBART så att vi kan vända skutan Sverige åt rätt håll.

Vägen till ännu bättre luft i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är glädjande att kunna konstatera att de åtgärder kommunen vidtagit för att bättra på luftkvaliteten lyckats, även om vi fortfarande inte nått målet.

I artikeln sägs att 65% av lokalbussarna ska drivas av el om 5 år. Detta är en bra lösning och till gagn för miljön. Det pratas även om en kampanj för att få ner tomgångskörningen något jag stödjer till 100%.

Men varför har man glömt bort att den största delen av busstrafiken som kör genom stan utgörs av Regionbussar?

Dessutom är det så att dessa bussar inte kommer att kunna köra på el under en överskådlig framtid. De flesta bussarna som kör regiontrafik i Umeå har sina garage endera på Västerslätt eller Teg vilket dessutom innebär en hel del ”tomkörning” genom stan utan passagerare.

Vill vi ha ÄNNU BÄTTRE LUFT i Umeå, något jag tror alla vill, borde vi därför se hur vi kan minimera körningen med Regionbussar genom Umeå. Löser vi detta på det sätt jag föreslagit tidigare är jag helt säker på att vi rätt fort når hela vägen till mål vad gäller luftkvaliteten i Umeå.

Jag har skrivit ett antal inlägg i ärendet tidigare här på min blogg. Den som är intresserad kan därför gå in i biblioteket för min blogg och leta upp mer utförligare inlägg på temat, men låt mig ge en sammanfattning här.

Lösningen för en bättre luftkvalitet i Umeå är följande:

 • Skrota planerna på att flytta Busstationen till andra sidan gatan och bygga i hop den med Järnvägsstationen Umeå C för att skapa ett Resecentrum.
 • Bygg istället det nya Resecentrum på Umeå Östra genom att placera den nya Busstationen där.
 • Bygg nya bussgarage i kommunal regi på den mark som finns obebyggd mellan Strömpilen och Umeå Östra. Bussgarage som kommunen sedan ska hyra ut till de företag vunnit upphandlingarna för Region likväl som Lokaltrafik.

Om vi gör detta får vi inte bara en bättre luftkvalitet i Umeå, vi vinner dessutom följande fördelar:

 • Mindre ”tomkörning” av tunga bussar genom centrumkärnan.
 • Bättre nav för våra kollektivtrafik resenärer i och med att det blir lättare, och framför allt kortare avstånd för byte mellan regiontrafik, lokaltrafik och tåg med denna placering av ett Resecentrum.
 • Frigörande av värdefull tomtmark i centrumkärnan.

Man kan bara fråga sig följande VAD VÄNTAR VI PÅ?

 

 

 

Ideologi och ideologisk plattform är för politiska partier lika viktiga som en Affärsplan är för företag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriken kan te sig både obegriplig och aningen ”mossig”, framför allt för de som är yngre än 35 år. Men läser ni vidare är jag säker på att ni fullt ut kommer att förstå att det jag påstår i allra högsta grad är viktigt.

Med ett förflutet i bank och finansvärlden påstår jag därför att alla framgångsrika företag och organisationer måste ha följande komponenter för att lyckas med sin uppgift:

 • Ett styrdokument för verksamheten formulerad i en affärs & marknadsplan.
 • Att denna plan tydligt stipulerar och reglerar hur företaget ska handla i olika situationer.
 • Att planen även omfattar etiska och moraliska värderingar.
 • Att alla anställda känner till planen och delar företagets målsättning i stort.
 • Att de anställda beretts möjlighet att påverka planens innehåll.
 • Att alla framtida beslut vägs mot planen innan de tas för att se om de är i linje med planen, eller om de verkar i motsatt riktning.

Har man dessa verktyg i bagaget blir det lättare att förankra framtida beslut både bland medarbetare och kunder i och med att de alltid kan härledas och motiveras med hjälp av planen. Kort sagt finns det en direkt koppling mellan orsak och verkan av alla beslut.

Vägen till framgång är att följa planen och se till att den verkställs, måhända med smärre justeringar om så behövs.

På samma sätt är det med politiska partier. Alla politiska partier måste ha följande komponenter på plats för att nå framgång, framför allt långsiktig framgång:

 • Ett styrdokument inom politiken definierat som en ideologisk plattform.
 • Den ideologiska plattformen ska visa vilka etiska och moraliska värden partiet står för.
 • Den ideologiska plattformen ska tydligt visa vilken typ av samhälle man vill att Sverige ska vara.
 • Partiets medlemmar ska ha möjlighet att påverka det ideologiska innehållet.
 • Den ideologiska plattformen ska vara starkt förankrad och väl kommunicerad bland partiets medlemmar.
 • Alla framtida beslut och förslag, ska innan de tas, vägas mot den ideologiska plattformen för att säkerställa att de är i enlighet med den ideologiska inriktningen.

Så långt kan ni se att skillnaderna inte är stora mellan näringsliv och politik vad gäller planläggning. Skillnaden ligger i vad man hoppas uppnå med sin plan. Företag söker framgång för det enskilda företaget medan politiken söker framgång för hela Sverige.

Där de flesta företag idag är duktiga på att förankra och kommunicera sin plan upplever jag att de politiska partierna är dåliga på att göra detsamma. Åtminstone utanför den innersta kretsen av partiföreträdare.

Just avsaknaden av ideologisk debatt, och klargörande av de ideologiska skillnaderna mellan partierna, annat än bland de mest inbitna politiska företrädarna gör att partier som SD, med även Alliansen fått möjlighet att växa och vinna nya väljare.

Jag anser att avsaknaden av ideologisk debatt är ett svek mot de svenska väljarna och en medveten strategi för att föra väljarna bakom ljuset, en strategi som Alliansen framgångsrikt använt sig av.

Även vi Socialdemokrater har av Alliansen låtit oss luras in i ett debattklimat där vi istället för att HÖGLJUTT debattera IDEOLOGISKA SKILLNADER, istället debatterar fråga för fråga utan att härleda dem till vår ideologiska grundsyn. 

Resultatet av att likt Sverige av idag, debattera sakfrågorna utan att leda dem tillbaka till det ideologiska plattformen är detsamma som att i en företagsledning fatta beslut utan att väga dem mot sin affärsplan. I bland har man tur och lyckas, men allt för ofta blir resultatet att beslutet motarbetar, snarare än verkar för det planen/ideologin förespråkar.

Jag efterlyser därför en stark ideologisk debatt under kommande mandatperiod. En debatt som tydliggör hur stora skillnaderna faktiskt är mellan de olika politiska partierna.

Själv kommer jag att ställa mig på barrikaderna och verka för ett Sverige där alla väljare inför nästa val känner till hur den Socialdemokratiska ideologin ser ut. I alla mina debattinlägg, tal och utspel ska jag därför försöka förklara hur det ena eller andra beslutet passar in i vår ideologi, vad ideologin står för, och varför beslutet måste sättas in i ett större sammanhang snarare än brytas ut ur detsamma.

I min värld är en BRA plan, i vårt fall en STARK IDEOLOGISK PLATTFORM det viktigaste verktyget för framtida framgång för Sverige.

En sund och kärleksfull ideologisk plattform finns redan på plats hos oss Socialdemokrater sedan decennier. Det som återstår är för oss att kommunicera vår ideologi och se till att Sveriges väljarkår, framför allt de väljare som är under 35 år gamla, får de verktyg de behöver för att kritsikt granska alla politiska utspel.

Jag påstår att Socialdemokratisk politik i alla lägen är en garant för Kärlek, Solidaritet och alla människors lika värde. Och att det bara är genom de ideal som vi förespråkar, som vi kan se till att vi får ett Sverige där alla människor räknas.

 

 

Vägslitageavgift bra om den utformas på rätt sätt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens inlägg är det 3:e jag gör i frågan om Vägslitageavgift. Trots att jag är Socialdemokrat tar jag mig ändå friheten att kritisera ett införande enligt den modell till införande som föreligger i nuläget.

Om vägslitageavgiften införs i sin föreslagna utformning blir det ytterligare en tung börda att bära för den Svenska Åkerinäringen. Dessutom kommer den att bli en stor nackdel för Norrländska företag och konsumenter, som om den införs drabbas av oproportionellt mycket högre transportkostnader och medföljande prishöjningar i konsumentledet än medborgarna som är bosatta i storstadsregionerna.

Vägslitageavgifter är bra om vi använder dem på rätt sätt. Görs det på rätt sätt blir de dessutom till fördel för den Svenska Åkerinäringen, och kommer per automatik att utrota det mesta av den olagliga cabotage trafik som i dag utförs av Utländska Åkerier på våra svenska vägar.

De Utländska Åkerierna använder sig allt som oftast av fordon med lägre miljöklassning än Svenska Åkerier. Dessutom använder de i många fall ett drivmedel med högre svavelinnehåll än det som säljs i Sverige. Sammantaget skulle därför en rätt införd vägslitageavgift ge inkomster, såväl som direkta miljövinster i och med att de största miljöbovarna försvinner från de svenska vägarna.

Dessutom hjälper en rätt utformad vägslitageavgift vår regering genom att fler arbetstillfällen nu kommer att skapas i den Svenska Åkerinäringen.

Rätt utformad vägslitageavgift enligt Anders modell:

 • Alla Lastbilar, och i en förlängning alla fordon som kör på svenska vägar debiteras en vägslitageavgift i form av direkt debitering per körd kilometer på svenska vägar.
 • För att kontrollera körsträckan utrustas alla fordon med en Go-box, alternativt med tillsats till färdskrivaren som visar hur många kilometer som körts på svenska vägar.
 • Registrering av utländska fordon görs vid in respektive utresa från Sverige.
 • Vid alla gränsövergångar ska finnas en betalstation, bemannad eller automatiserad, som tar betalt av utländska fordon innan de tillåts lämna landet.
 • Svenska lastbilar, ägda av svenska företag som betalar skatt i Sverige, och som körs av chaufförer som endera är medborgare i, eller har arbetstillstånd i Sverige, får sedan nedsättning av bolagsskatten med lika mycket som det betalat i vägslitageavgift. På detta sätt drabbar avgiften bara utländska fordon som nyttjar svenska vägar och släpper ut avgaser på svenskt territorium.

Fördelen med mitt förslag är att vi då debiterar dem som debiteras bör, och att vi likt Tyskland som snart genomför en liknande modell, värnar svenska företag och svenska chaufförer samtidigt som vi inför en lösning som inte bryter mot EU’s lagstiftning.

Vägslitageavgifter är därför en reform jag stödjer under förutsättning att den görs enligt Anders modell. Detta kommer jag att kämpa för politiskt då det ligger i linje med det Sverige jag vill bygga.

 

 

 

Rasism & Främlingsfientlighet ett resultat av okunskap och missförstånd.

Av , , Bli först att kommentera 1

I detta inlägg ska jag försöka bena ut det jag anser vara huvudorsaken till rasism och främlingsfientlighet, nämligen okunskap och missförstånd, och hur och varför dessa fortfarande existerar i vår upplysta del av världen.

Ämnet är långt ifrån lätt att penetrera, men det faktum att jag under många år både bott och arbetat i andra länder, och att jag i min profession som bank och affärsman framgångsrikt gjort affärer i världens alla hörn, gör att jag anser mig som vara något av en expert på området.

Expert vågar jag kalla mig därför att jag funnit nyckeln som låser upp dörren till medvetandet och fått mig att inse hur man bör förhålla sig när man möter människor med en annan kulturell bakgrund än ens egna. Detta om man fullt ut vill förstå dem och deras reaktioner, och om man dessutom vill få dem att förstå våra reaktioner.

Mitt inlägg bygger på några vitala insikter:

 • Att vi som människor både i tanke och handling präglas av den miljö och den omgivning vi växer upp i.
 • Att den miljön skapar de värderingar och de tankesätt vi tillämpar i vårt dagliga liv.
 • Att ett lands historia i mycket större omfattning än vi tror präglar medborgarnas tankar och värderingar.
 • Att språk bara är ett verktyg för kommunikation.
 • Att religiösa avarter och tankar bara existerar hos en mycket liten del av världens befolkning.

Använder vi sedan dessa fakta som grundstenar och fundament i vårt resonemang blir det lättare att förstå vad jag avser när jag i min rubricering säger att det är okunskap och missförstånd som lett fram till rasism och främlingsfientlighet.

Koden för, och åtgärderna vi måste sätta in för att råda bot på denna okunskap och dessa missförstånd stavas därför eftertanke, nyfikenhet och kunskap.

När en människa inte beter sig som vi förväntar oss, eller har ett beteende mönster vi inte känner igen, är det mycket lättare att avfärda den människan som konstig istället för att försöka ta reda på varför hon/han beter sig och resonerar som den gör. Och just ovanstående mening är den dörr till vilken vi måste hitta nyckeln för att råda bor på missförstånden och okunskapen.

Jag tror att alla människor, även bland sina egna, från gång till annan stött på situationer när vi inte förstår andra människors tankar, reaktioner och handlingar och därför avfärdar dem som konstiga? Och låt mig säga att inget kan vara mer fel!

Vad vi stället borde ha gjort är följande:

 • Att innan vi avfärdar motparten som konstig, försöka förstå vilka livsbetingelser och influenser som lett fram till motpartens tankar, argument och beteende. E.g. varför resonerar de som de gör.
 • För att lyckas ännu bättre kan det inte stanna där, vi måste dessutom ta reda på hur den människans ”historiska DNA” ser ut, och vad i historien som lett till det ställningstagande de intagit.

Först när vi gjort denna läxa ordentligt har vi ställt in SÄNDARE och MOTTAGARE på samma frekvens. Det är först när detta är gjort som en meningsfullt diskussion med medföljande argumentation kan föras med motparten.

Jag vill påstå att det enskilt viktigaste verktyget för ett givande samtal är att förstå varandras historiska dna och bevekelsegrunder, ty utan en sådan förståelse kan vi aldrig komma till ett läge där vi finner en lösning vi bägge är tillfreds med, och kan förlika oss med.

Det kanske till och med blir så att vi själva under processen inser att vår ståndpunkt var felaktig, och att vi nu med mer kunskap i bagaget kommit till ny insikt och därför kan ändra vår syn på en situation eller händelse. Det är just sådana insikter, och framför allt det lärande som följer med dessa som leder till att vi utvecklas som människor.

Nedanstående exempel kan användas för att tydliggöra det jag menar:

 • I Sverige är att vara ung en fördel, snarare än ett hinder. Unga har dessutom oerhört stora friheter att göra både yrkesmässig och politisk karriär.
 • Utbildning och teoretisk kunskap väger i vårt land tyngre än ålder och erfarenhet på de allra flesta områden.

Just ovanstående faktum är något som i stora delar av världen betraktas som mycket underligt, och något som man i andra länder framför allt i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika har svårt att förstå.

Varför har man då svårt att förstå detta vårt svenska sätt?

 • Därför att ålder i dessa delar av världen alltid måste respekteras, och därför att man aldrig argumenterar emot någon som är äldre än en själv.(Detta gäller dock inte i relationen chef kontra anställd).
 • Därför att man anser att med ålder kommer erfarenhet och visdom, vilket alltid, enligt deras sätt att tänka ger bättre och mer balanserade beslut.
 • Därför att familjen och familjestrukturen är viktig.

I denna fråga blir det med ens tydligt hur olika vi tänker i olika delar av världen. Vad som är naturligt i vårt land är högst onaturligt i andra länder och vice versa.

Många gånger har jag under mina år utanför Sveriges gränser fått frågan hur det kan komma sig att det i Sveriges Riksdag sitter så många unga människor? (Läs människor yngre än 50 år). Bakgrunden till deras fråga är självklart att det i deras länder är näst intill omöjligt att ens bli nominerad till valbar plats i allmänna val om man är yngre än 50 år. En anledning byggd på just inställningen att ålder är detsamma som kunskap och visdom, och att kunskap och visdom är viktiga fundament när det kommer till att fatta viktiga politiska beslut.

Om jag inte hittat den nyckel jag skrivit om i början av inlägget är risken stor att jag avfärdat deras tankar som felaktiga, och betraktat dem som mindre kunniga eller värda. Tack och lov hade jag hittat nyckeln, och just fet faktum att jag hittat den ledde fram till att jag genom att använda den kunskap jag besatt om deras historiska dna kunde förklara varför vi i Sverige har detta sätt att resonera.

Just det faktum att jag baserade min argumentation på kunskap om, och respekt för, deras hsitoriska dna gjorde att jag kunde skapa en förståelse för vårt svenska sätt att vara och tänka.

Således är slutsatsen att vi istället för att betrakta invandrare och deras sätt att tänka och vara som underligt och felaktigt, istället borde lägga oss vinn om att fullt ut förstå varför de tycker och tänker som de gör. När väl detta är gjort kan vi sedan ha en givande diskussion som leder till förståelse och framgång.

Medicinen mot okunskap och missförstånd är därför mer interaktion, och mera diskussion med våra invandrade vänner.

Resultatet av ett sådant förfaringssätt blir alltid att vi lär oss något nytt, och att vi dessutom får en chans att kritiskt granska, och kanske även ompröva våra typiskt svenska värderingar. Kanske blir resultatet att vi finner att deras sätt att tycka och tänka är bättre, och mer väl underbyggt än vårt eget.

Det är detta som kallas MÄNSKLIG UTVECKLING!

 

 

 

 

 

Frihandelsavtalet mellan EU & USA ett stort hot mot Demokratin.

Av , , Bli först att kommentera 0

Man får aldrig upphöra att förvånas över hur lätt vissa nationer (läs USA) och människor tar på demokrati och suveräna staters fria beslutanderätt. En beslutanderätt som ytterst grundar sig på den viljeyttring dess medborgare uttryckt i fria demokratiska val.

Införs det tänkta frihandelsavtalet mellan EU och USA som förslaget nu ligger innebär det att företag i både Europa och USA får vetorätt över politiska beslut fattade av demokratiskt valda regeringar.

Hur då kanske du frågar dig?

I det tänkta frihandelsavtalet finns det klausuler som ger ett företag rätt att stämma motparten om det i framtiden genom politiska och/eller andra beslut lider ekonomisk skada.

Just denna skrivning gör att avtalet blir som en tickande bomb som bara väntar på att explodera.

Låt mig därför genom nedanstående exempel försöka tydliggöra och förklara vad effekten kan bli: 

 • Ett Amerikanskt företag tillverkar och marknadsför i Sverige och Europa en produkt som innehåller kemikalien X.
 • 2 år efter det att produkten börjat säljas i Sverige så kommer forskarna unisont fram till att beståndsdelen X är farlig för hälsan.
 • Sverige som varande ett föregångsland på områdena miljö och säkerhet förbjuder därför genom ett politiskt beslut användande av kemikalien X. Beslutet gäller produktion likväl som försäljning av alla produkter som innehåller kemikalien X.

Konsekvensen av den Svenska Regeringens beslut kan då bli på följande sätt:

 • Sverige som land får en stämning på halsen från det Amerikanska bolaget som tillverkar och marknadsför produkten i Sverige.
 • Stämningen har sin grund i att Sverige genom ett politiskt beslut skadat det amerikanska företaget, och förhindrat det från att i framtiden tjäna pengar på sin produkt.
 • Således har det Amerikanska företaget såsom klausulen är tänkt att fungera lidit ekonomisk skada, och har därför enligt klausulen rätt till ekonomisk kompensation för detta.
 • Vad värre är, beslutet om det Amerikanska företaget har rätt till skadestånd eller inte ligger inte hos jurister i en allmän domstol. Beslutet ska istället fattas av ett antal delegater som sitter i en sluten församling helt utan insyn. Dessutom behöver det beslutande organet inte motivera sitt beslut för att göra det gällande.

En sådan konstruktion kan inte leda till något annat scenario än att demokratin helt sätts ur spel, och att suveräna staters regeringar, och i förlängningen även deras medborgare, genom ett införande av handelsavtalet blivit av med sin rätt att fatta politiska beslut som påverkar de områden som omfattas av frihandelsavtalet.

Detta gäller både tillverkning, handel och försäljning av varor och tjänster. Beslutsrätten är i stället genom klausulerna flyttad till företagen. Klausulerna ger företagen en suverän rätt att välja om de vill följa eller gå emot demokratiska beslut. Som ”lök på laxen” kan företagen dessutom inte  straffas för sitt handlande om de väljer att stämma ett land.

Därför säger jag följande:

Frihandelsavtal i sig är bra, och kan med rätt skrivna avtal förenkla handeln mellan avtalsparterna. Dock får det ALDRIG vara så att vi genom avtal flyttar beslutande rätten från länders regeringar till företag och näringsliv.

Låt oss därför dra detta ett par varv till genom Riksdagen. Detta för att noga tänka igenom och debattera konsekvenserna av avtalet, och vad vi som nation hoppas vinna genom att ingå avtalet.

Jag tror att det finns ytterst få, om ens någon medborgare i ett demokratiskt land som frivilligt vill lägga sin nations framtida öde i händerna på de multinationella företagen och det privata näringslivet genom att ge dem vetorätt över politiskt fattade beslut.

Ha en eftertänksam dag allihop och låt oss stoppa detta vansinne medan tid är!

 

 

 

Välfärd och samhällsbyggnad Socialdemokratiska paradgrenar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Om vi okritiskt, och utan att ta på oss partiglasögonen, historiskt betraktar framväxten och samhällsbygget av det land som vi kallar Sverige, torde det för betraktaren vara lika klart som tydligt att det enda politiska parti som lyckats med detta är Socialdemokraterna.

Under årtionden har vi inom socialdemokratin genom vår ideologi som bygger på solidaritet och alla människors lika värde, lyckats med att bygga världens ledande välfärdsstat. En välfärdsstat som inrymmer både sociala trygghetssystem som garanterar medborgarnas trygghet i livets alla skeden, likväl som ett land som värnar om god samhällsbyggnad och en samhällsutveckling som under statlig kontroll håller girigheten på armslängds avstånd.

Detta arv har vår generation till stor del förslösat genom att under 8 års tid låta Alliansen styra vårt land. Det känns nästan som ett hån att Moderaterna, trots att de bevisligen under dessa 8 år drivit traditionell högerpolitik, ändå har mage att kalla sig Sveriges Nya Arbetarparti.

Hur kan man kalla sig Arbetarparti när allt man uppnått under 8 år vid regeringsmakten är att bryta sönder de sociala trygghetssystemen och berika de redan rika på bekostnad av de som har det sämre ställt?

Eller är det så att Moderaterna med epitetet Arbetarparti, avser ett parti som till företagen kan erbjuda arbetskraft som i avsaknad av fungerande sociala trygghetssystem är tvungna att acceptera vilka villkor som helst för att kunna ställa mat på bordet och ha tak över huvudet?

Bara om svaret på dessa frågor är JA så kan jag förstå Moderaternas användande av epitetet Arbetarparti. Om svaret från Moderat håll är JA på min fråga blir även deras omstöpning till ”Nya Moderaterna” logiskt, då det nya i namnet står för att föra Sveriges arbetarklass bakom ljuset genom att kalla sig Arbetarparti.

Därför hoppas jag att JUST DU som nu läser detta mitt inlägg i debatten, liksom jag kan inse det bedrägliga i att kalla sig Arbetarparti när man i själva verket först och främst främjar girigheten och fullständigt ignorerar solidaritet och tanken om alla människors lika värde.

Låt oss därför tillsammans ytterligare stärka Socialdemokraterna i framtida val så att vi kan rätta till det Alliansen förstört och ånyo leda vårt älskade land till positionen som världens ledande välfärdsstat.

För att åter kunna kalla oss världens ledande välfärdsstat måste vi därför se till att Sverige:

 • Alltid står neutrala från militära pakter.
 • Att vi i Sverige alltid kan stå upp för de utsatta i världen och solidariskt hjälpa dem till ett bättre liv.
 • Att vi i Sverige alltid ställer oss på den lilla människans sida, och lyfter upp och kritiserar oförrätter som regeringar i andra länder utsätter sina medborgare för.
 • Att vi i Sverige, likt under Olof Palmes dagar, har både modet likväl som viljan att i FN kritisera länder och regeringar som begår oförätter och krigshandlingar mot andra länder eller folkgrupper.
 • Att vi i Sverige står oss starka i miljöfrågan, och att vi genom att vara ledande i den internationella mijödebatten solidariskt säkerställer att vi lämnar över ett hållbart jordklot till kommande generationer. 

Detta är det Sverige och den bild av Sverige som jag vill återuppbygga. Därför kommer jag aktivt att verka inom ramen för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Där kommer jag politiskt, genom ord och handling att hårt och oförtrutet jobba för att förverkliga min dröm och min vision av framtidens Sverige.

Varför frågar sig säkert många?

Helt enkelt därför att jag har både viljan, kunskapen och energin att nå detta mål ,och därför att jag fullt ut insett sanningen och verkligheten av den devis jag myntade för många år sedan, en devis som lyder:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”.