Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Peder Westerberg vågar inte ta den politiska debatten mot mig då han saknar argument.

Av , , 52 kommentarer 5

Jag är på inget sätt förvånad över att Peder Westerberg inte vågar ta en politisk debatt mot mig. Lika lite är jag förvånad över att han inte vågar nämna mig vid namn utan nöjer sig med att rätt och slätt kalla mig bloggare.

I stället för att ta debatten försöker han påstå att jag påvisar okunskap om hur det fungerar i kommunen och i de kommunala bolagen – Därtill påstå att det jag säger därför inte stämmer vilket är helt fel.

Varför Peder inte vågar ta debatten kan vi bara sia om – Min tro är att det beror på att han saknar motargument mot det jag anför i mitt blogginlägg.

Om du vill kritisera mig Peder så är du varmt välkommen att göra så – Däremot tycker jag att man bör komma med adekvat kritik mot det jag skrivit om man vill kritisera vilket du inte gjort i detta fall.

Till att börja med vill jag att du läser inlägget igen Peder innan du skriver att jag påvisar okunskap om hur det fungerar i kommunen och i de kommunala bolagen

Gör du det så kommer du att inse att jag faktiskt vet hur det fungerar i både kommun och i de kommunala bolagen och detta mycket väl. Därtill att jag anser att sättet på vilket det fungerar är fel och helt stick i stäv gentemot kommunallagen som styr all kommunal verksamhet.

Det du måste inse Peder är att ett kommunägt bolag helt och fullt lyder under kommunallagen då denna har tolkningsföreträde framför aktiebolagslagen i allt som rör kommunalt ägda bolag.

Jag kan intyga att jag läst både artikeln och ditt förslag – Hade jag inte gjort det Peder hade jag inte skrivit inlägget.

Jag spekulerar på inget sätt då min inställning är att vi som kommun ska följa kommunallagen och därför säkerställa att medborgarna har full insyn i allt som är kommunal verksamhet – Detta oavsett i vilken driftsform verksamheten drivs i.

Ditt förslag syftar till en enda sak – Att åsidosätta medborgarnas insyn och till att försvåra medborgarnas möjlighet att inhämta information om vad som händer inom Umeå Kommun.

Varför du vill försvåra medborgarnas insyn vet bara du själv även om jag misstänker att en av avsikterna kan vara att finansiera ett eller flera av de i regel ofinansierade förslag du har för vana att lägga i kommunfullmäktige. 

Offentlig serviceverksamhet är ingen marknad som behöver professionella styrelser för att säkerställa största möjliga vinst Peder – Offentlig serviceverksamhet ska alltid sätta medborgarnas intressen framför bolagets intressen och det ditt förslag syftar till är att ändra ordningen så att bolagets intressen alltid sätts före medborgarnas intressen.

Att du inte rakt ut erkänner detta kan jag förstå då ett erkännande om att så är fallet sannolikt skulle äta upp merparten av det lilla stöd Liberalerna som parti fortfarande har i vår kommun.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Peder Westerberg har helt fel om hur de kommunala bolagen ska skötas.

Av , , 36 kommentarer 4

I sak är det inte förvånande att en liberal förespråkar mer av nyliberal politk vilket är precis vad Peder Westerberg gör när han torgför åsikten om att de kommunala bolagen ska skötas med mer av företagsmässig professionalitet och mindre av politisk påverkan och insyn.

Låt mig därför med en gång säga följande till Peder Westerberg – Du har fel Peder – Till och med mycket fel!

För mig är det ingen skillnad av om en kommunal verksamhet bedrivs i bolags- eller i förvaltningsform – Samma insyn och samma hänsyn som politiken måste ta i de verksamheter som drivs i förvaltningsform måste tas i de verksamheter som drivs i bolagsform då allt annat är att föra kommunmedborgarna bakom ljuset.

Att politiker försöker gömma sig bakom aktiebolagslagen genom att hävda att man inte kan göra det ena eller det andra därför att en verksamhet drivs i bolagsform är skandalöst enligt mitt sätt att se på saken då alla verksamheter som ägs och drivs av en kommun ska beslutas politiskt och omfattas av samma insyn som politiken gör.

Peder Westerberg påstår att de beslut som berör AB Bostaden inte hör hemma i Kommunfullmäktige – Låt mig därför rätta Peder genom att säga att alla beslut i AB Bostaden i allra högsta grad hör hemma i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige därför att AB Bostaden är helägt av Umeå Kommun.

Låt mig dessutom påminna Peder Westerberg om det faktum att anledningen till att kommunala verksamheter bolagiserats enbart beror på att hans eget parti och dess allierade i Alliansen skapat skattemässiga nackdelar för offentlig förvaltning samtidigt som de skapat fördelar för förvaltning i bolagsform.

Att Alliansen genomfört dessa förändringar för att möjliggöra avregleringar och privatiseringar och därmed en omflyttning av skattepengar till privata fickor råder det inga tvivel om.

Därför är mitt råd till Peder Westerberg att läsa på lagstiftningen – Detta därför att allt som är ägt av en kommun enligt kommunallagen ska beslutas politiskt med full insyn.

Att som politiker försöka gömma sig bakom aktiebolagslagen vad gäller bolag som ägs av en kommun låter sig inte göras därför att kommunallagen alltid har tolkningsföreträde framför aktiebolagslagen vad gäller verksamheter som ägs av en kommun.

Den som bemödar sig med att läsa kommunallagen kan lära sig mycket – Bland det att medborgarnas rätt till full insyn i kommunal verksamhet aldrig kan förbigås oavsett av hur en kommun väljer att strukturera sin verksamhet.

Låt mig därför avslutningsvis säga följande till Peder Westerberg – Kommunal verksamhet ska inte utföras på ett sätt som innebär att kommunmedborgarna förlorar full insyn i verksamheten.

Om något ska kommunmedborgarnas insyn i de kommunala bolagen utökas samtidigt som verksamheter som tidigare avreglerats och upphandlats återkommunaliseras så att kommunmedborgarna återfår full insyn i verksamheten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Apropå Folkbladets ledare om återkommunalisering.

Av , , 45 kommentarer 1

Den unge men likväl vakne ledarskribenten likaledes Socialdemokraten Jonas Bergström på Folkbladet skrev i gårdagens tidning en ledare om vikten av att återkommunalisera offentliga verksamheter som privatiserats under nyliberalismens härjningar i Sverige.

Därför publicerar jag nedan i sin helhet ett blogginlägg jag skrev redan den 4 mars 2015 i samma ämne – Inte för att briljera men väl för att understryka vikten av det Jonas skriver.

Håll tillgodo – Så här skrev jag då om återkommunalisering under rubriken ”Jag har hittat ett nytt favorituttryck ÅTERKOMMUNALIISERING”:

Även blinda hönor hittar ett korn ibland – Själv har jag som ett resultat av intensiva studier om hur kommuner i olika länder driver kommunala serviceverksamheter haft turen att hitta ett fenomen som med ett ord symboliserar och sammanfattar många av mina tankar runt hur kommunalpolitik ska drivas. 

Ordet jag hittade stavas ÅTERKOMMUNALISERING.

I många av de städer som var först ut med att avreglera och privatisera offentlig service finns nu en stark trend i omvänd riktning. I London, Paris och Munchen återkommunaliserar man bland mycket annat sophämtning/renhållning, vattenproduktion och distribution, fastighetsförvaltning, återvinning samt gaturenhållning och gatuunderhåll.

Samma utveckling ses i många av Storbritanniens städer trots att den sittande regeringen i Storbritannien förespråkar en ytterligare privatisering av offentlig verksamhet. Även i Finland är trenden densamma och det börjar sprida sig likt en löpeld bland kommunerna i de europeiska länderna att göra densamma.

Varför gör då dessa städer en Återkommunalisering?

Svaret eller svaren är bland annat följande:

 • Därför att enbart merkostnaderna för upphandling och övervakning av de privata entreprenörerna innebär en merkostnad för kommunerna på ca 10% för de verksamheter som är privatiserade.
 • Därför att man får en högre kvalitet till en lägre kostnad.
 • Därför att man återfår kontrollen av verksamheten.
 • Därför att det främsta argumentet för en återkommunalisering enligt de 3 städer som jag nämt ovan att man får ett mer effektivt tillvaratagande av allmänintresset.

Den rapport jag studerad är utförd av en organisation som heter ESPU (en samarbetsorganisation för fackorganisationer som organiserar offentligt anställda).

I rapporten påvisas hur Paris sparade 350 miljoner redan första året genom att ta tillbaka vattenförsörjningen från en privat entreprenör. Detta i sin tur ledde till att priserna kunde sänkas med 8% och ändock generera vinst för staden.

Ytterligare 40 franska städer står därför i tur att göra samma sak och följa Paris exempel när de kontrakt de ingått med privata entreprenörer löper ut.

Läsningen av denna rapport är i alla stycken angenäm och förstärker bara känslan och övertygelsen om att privatisering av offentliga verksamheter är fel väg att gå.

Förespråkarna för privatiseringar framför ofta och gärna att dessa förbilligar den offentliga verksamheten och innebär att landets kommuner får samma eller bättre service till ett lägre pris.

Jag har hela tiden hävdat att detta är fel och det faktum att stora städer som London och Paris nu går i omvänd riktning och återkommunaliserar visar bara att jag har helt rätt i mitt sätt att tänka och argumentera.

Ingen av dessa städer skulle återkommunalisera och ta tillbaka verksamheter i egen regi om det inte vore så att detta blev både billigare och effektivare.

Dessutom ska vi till de skäl som angivits ovan addera de kostnader som drabbar landets kommuner när vissa av de som tidigare var anställda för att utföra kommunal service numera blivit arbetslösa.

De som av olika anledningar inte passar in hos de privata entreprenörerna och nu i och med privatiseringarna blivit arbetslösa medför stora extrakostnader för landets kommuner.

När A-kasse ersättningen upphört är dessa individer utelämnade till att uppbära försörjningsstöd eller andra former av ersättningar som drabbar kommunen och den kommunala ekonomin.

Jag har hela tiden hävdat att privatisering av offentlig verksamhet leder till kraftigt ökade kostnader på sista raden i den kommunala resultaträkningen.  Därför känns det nu skönt att ha en nyligen utförd rapport som stödjer mitt uttalande.

Personligen tycker jag därför att vi i Umeå Kommun ska studera denna rapport ingående och överväga och inleda en återkommunalisering av de offentliga verksamheter vi privatiserat.

Jag anser även att vi har en hel del att lära av Skellefteå kommun som i stort avstått från privatiseringar.

Som ett resultat av god planering är Skellefteå en av landets rikaste kommuner – En stor anledning till detta är att offentlig service förblivit kommunal.

Sammanfattningsvis är därför min politiska ståndpunkt att vi ska följa Skellefteås goda exempel.

I vårt fall innebär detta att vi så snart det är möjligt ska återkommunalisera alla de offentliga verksamheter vi redan privatiserat. Detta arbete ska påbörjas omedelbart och träda i kraft vid varje tillfälle när ett privatiserat kontrakt löper ut.

Dessutom ska vi snarast möjligt fatta ett beslut om att vidare privatisering av offentlig verksamhet ska upphöra med omedelbar verkan

Detta är som sagt min ståndpunkt och något jag aktivt kommer att driva i min politiska gärning med all den kraft jag kan uppbåda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Med en Socialdemokratisk regering blomstrar ekonomin så att nya jobb skapas som aldrig förr.

Av , , 62 kommentarer 2

Jag är oerhört stolt över att vara Socialdemokrat – Alldeles speciellt så därför att regeringen gör ett strålande jobb med att stärka landets ekonomi, sätta människor i arbete och lyfta människor ut ur utanförskap.

Att Socialdemokratisk politik vänt budgetunderskott mot budgetöverskott har vi sett under en längre tid. Att de investeringar vi gör i nya arbetstillfällen nu börjar synas i form av färre arbetslösa och att sysselsättningen med en Socialdemokratisk regering är den högsta uppmätta någonsin inom EU av Eurostat gläder mig storligen.

Att det blivit så beror självklart på att vi satt rätt målbild och på att vi ständigt jobbar mot denna målbild i allt vi gör. Målbilden EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är således viktig att ha framför ögonen i alla lägen för att kunna prioritera nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning framför skattesänkningar.

Det faktum att 200.000 fler går till jobbet nu jämfört med när vi tog över regeringsmakten samtidigt som antalet arbetslösa sjunker stadigt visar att den linje vi Socialdemokrater slagit in på är den linje som fungerar bäst i Sverige.

Att regeringen dessutom har inställningen att alla som kan jobba ska jobba är bra. Stefan Löfven har uttryckt följande – Citat: ”Alla som kan jobba har en skyldighet att jobba. Detta gäller alla, de som bott i Sverige hela livet och de som kommit hit nyligen. Det är den enskilde som ska anpassa sig till förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Inte tvärt om” slut citat.

Det är den inställningen från regeringen som skapat lägre arbetslöshet och högre sysselsättning och det är den inställningen från regeringen som inneburit att vi har de lägsta nivåerna sedan 1990-talet vad gäller de som lever på sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, sjukpension, etableringsstöd och försörjningsstöd.

Socialdemokratins satsning på att utbilda människor så att de kan göra det regeringen säger att de ska göra – Jobba om de kan och anpassa sig till förhållandena på den svenska arbetsmarknaden bär mer frukt och skapar fler jobb än Alliansens skattesänkningar någonsin förmådde göra.

Ska jobben öka i antal – Ska sysselsättningsgraden öka och ska utanförskapet brytas behövs en aktiv politik som strävar mot det målet. Den politiken finns bara hos ett parti vilket vi klart och tydligt bevisat. Att den modellen är den svenska modellen tror jag att merparten av väljarna förstår

Det är därför vi Socialdemokrater stolt proklamerar – Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD kommer att förgöra sig själva helt på egen hand.

Av , , 82 kommentarer 1

Utan att ha sifferunderlag och utan att ha någon som helst forskning som stödjer det jag anför vill jag ändå påstå att SD är det parti som procentuellt har i särklass flest brottsdömda politiker av alla partier – Detta om man ser till hur länge de funnits och vilken storlek de har.

Avhoppen på grund av att SD företrädare blir fällda för brott eller därför att de utreds för brott eller olämpliga uttalanden saknar motstycke i svensk politik och det är därför jag många gånger påstått att vi övriga inte behöver oroa oss om att bekämpa SD i nämnvärd omfattning då de klarar arbetet med att förgöra sig själva på helt egen hand.

Så här långt har resultatet av alla brottsdömda SD politiker och företrädare inte fått fullt genomslag i opinionen men förr eller senare blir bägaren så fullt att det svämmar över vilket jag tror ligger i närtid när det gäller SD – Eller för att uttrycka mig som Bob Marley ”You can fool some people sometimes but you can not fool all the people all the time”.

Jag har i tidigare inlägg sagt att eftermälet efter SD kommer att bli densamma som för Ny Demokrati – ”De dansade en sommar” – Detta även om SD:s sommar varat aningen längre än Ny Demokratis sommar som var kort och intensiv.

Att partisekreterare Richard Jomshof dessutom i frustration avslöjade SD:s dolda agenda genom sitt oförsvarliga uttalande om att Kahin Ahmed inte är välkommen i Sverige påvisar vad SD anser om demokrati, demokratiska spelregler samt den yttrande- och åsiktsfrihet vi ser som självskriven i Sverige.

Skulle det bli en fällande dom för Kent Ekeroth imorgon tror jag att den domen tillsammans med Jomshofs uttalande blir just det som får bägaren att rinna över och får väljarna att förstå att SD och dess politik inte gagnar någon – Möjligtvis SD-ledningen undantagen som skott sig själva väl via riksdagslöner och affärsverksamhet.

Den närmaste tiden blir spännande att följa då min övertygelse är att väljarna snart fått nog av SD, dess företrädare och deras beteende.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Politikerförakt skapas inte av media – Politikerförakt skapas av politiker.

Av , , 55 kommentarer 3

En fråga som aktualiserats på senare tid både på riksplanet och lokalt är den om det så kallade politikerföraktet och hur sådant skapas – Från politikerhåll beskylls ofta media för att skapa politikerförakt medan människor i gemen har en annan åsikt om hur det skapas.

För egen del är min inställning att politikerförakt skapas av politiker som inte lever som de lär.

För mig är det en självklarhet att politiker måste leva som de lär i alla avseenden då det inte går att säga en sak och genom politiska beslut kräva att medborgarna ska följa det som bestämts medan man själv som politiker följer helt andra regelverk och normer.

Ska respekten för våra politiker bestå måste de som ägnar sig åt politik leva efter samma regelverk som resten av befolkningen samtidigt som förmåner likt pension och sjukersättning mm. fungerar på samma sätt och ger samma ersättning i förhållande till lönen som övriga samhällsmedborgare.

Dessutom tycker jag att det ska finnas ett lönetak för politiker i enlighet med det jag presenterar i punkterna längre ner i inlägget – Detta därför att politik aldrig någonsin får bli ett karriärval och något man ägnar sig åt för att uppbära en hög lön.

För mig är det en självklarhet att politiskt engagemang ska drivas av en starkt brinnande eld byggd på ideologisk övertygelse – En övertygelse som driver på för att genomföra de förändringar i samhällsbygget som den ideologi man tror på stipulerar.

Min upplevelse är att det var så politiken fungerade fram till mitten av 1980-talet – Dvs. fram tills dess nyliberalismen och dess doktriner om att bara se till sig själv och sin egen vinning började ge genomslag i samhället.

Att politikerföraktet växer tror jag beror på att människor tröttnat på politiker som säger en sak men gör en helt annan sak och på det faktum att politiken i mångt och mycket blivit en skyddad verkstad där upplevelsen hos gemene man är att dagens politiker skor sig själva på samhällets bekostnad genom höga löner och frikostiga förmåner.

Det är därför vi har och har haft en situation där människor gör precis det Olof Palme förutsåg på sin tid och vänder sig till de politiker som kan presentera  tillsynes enkla lösningar på Sveriges problem.

En annan företeelse som driver på politikerföraktet är att människor upplever att politiker lever i sin egna skyddade verkstad där det är helt okay att genomföra saker utan att lyssna av vad medborgarna kan tänkas tycka i frågan.

Kort sagt så är de väljarsympatierna som syns idag inte ett utslag av politisk övertygelse – Snarare en effekt av politikerförakt och desperation över att vi politiker hellre tillvaratar våra egna intressen och sätter dessa framför människornas/väljarnas intressen.

Ska vi vända trenden och ersätta politikerförakt med förtroende för politik och politiker måste vi stanna upp och fundera på vad som behöver ändras för att vända trenden.

Stannar vi upp och tänker efter ordentligt tror jag att det blir svårt och omöjligt att rättfärdiga varför politiker ska ha löner, pensionsförmåner och övriga förmåner som merparten av landets väljare och löntagare aldrig kommer i närheten av.

Nästa lärdom är att den synen bland väljarna måste förändras – Inte genom att vi rättfärdigar vårt handlande med vackra ord och vad vi politiker anser vara rättfärdiga argument.

Ska trenden vändas och politikerföraktet brytas är det som måste till är att vi som verkar inom politiken genom handling visar att vi lyssnar och på väljarna och tar deras åsikter och önskemål på största allvar – Detta genom att vi därefter fattar beslut i enlighet med väljarnas intresse så långt detta är möjligt.

Dessutom måste politik alltid drivas med största möjliga öppenhet med full insyn för medborgarna i alla avseenden – Detta oavsett av om offentlig verksamhet bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. I min värld ska samma öppenhet som gäller för offentlig förvaltning gälla i offentligt ägda bolag.

Mitt förslag för att vända trenden är följande åtgärder:

 • Att varje medborgare kan verka maximalt 3 mandatperioder som heltidsarvoderad politiker fördelat på så vis att man kan sitta maximalt 2 mandatperioder i rad med minst en mandatperiod utanför politiken innan man sitter den 3:e mandatperioden. Enda undantaget ska vara ett partis partiordförande/partiledare som tillåts sitta ytterligare en mandatperiod till maximalt 4 mandatperioder..
 • Att mandatperioden läggs ihop och är oberoende av om man mixar kommunal. landstings- och riksdagspolitiska uppdrag – Detta för att undvika ”politiska broilers”.
 • Att man innan inträdet i politiken ska ha haft ett reguljärt arbete utanför politiken för att införskaffa förståelse för den vanlige medborgarens vardagsproblematik.
 • Att man efter genomfört värv är fri att arbeta som fritidspolitiker.
 • Att lönen för en politiker maximeras till maximalt 3x medianlönen för genomsnittligt heltidsarbete i Sverige, undantaget stadsråd som maximalt kan uppbära 4x medianlönen för heltidsarbete i Sverige.
 • Att sjukförmåner och övriga villkor även för politiker följer samma villkor som övriga löntagare i Sverige.
 • Att pensioner även för politiker följer gängse avtal och överenskommelser överensstämmande med resten av svensk arbetsmarknad.
 • Att en stoppregel införs för stadsråd och ministrar och som förhindrar övergång till vad som kan anses vara lobbyingverksamhet under en tid av 24 månader efter avslutat politiskt uppdrag.

En övergång till ovanstående regelverk tillsammans med en officiell redovisning av hur varje enskild politiker redovisar utfallet av de löften man gick till val på och hur man drivit de löftena genom aktiv politisk handling kommer att hjälpa till att återskapa förtroendet för politiken och oss politiker.

Som Socialdemokrat – Fast förankrad i de ideologiska teser som förespråkar kärlek, solidaritet och alla människors lika värde lovar jag härmed att jag ska driva dessa frågor när helst tillfälle ges för att dra mitt strå till stacken i bygget av ett mer jämlikt samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Jomshofs uttalande om moderaten Kahin Ahmed avslöjar SD:s riktiga ansikte.

Av , , 82 kommentarer 4

Jag tillhör de som länge sagt att det finns en dold agenda inom SD och då främst hos den inre krets som utgör partiledningen om vad som är deras egentliga mål inom politiken – En agenda som man gör allt för att hålla borta från allmänhetens kännedom då den skulle leda till ett kraftig ras vad gäller väljarsympatier.

Hur den dolda agendan ser ut fick vi se ett exempel på i den kommentar SD:s partisekreterare Richard Jomshof skrev på sociala medier som moteld och svar på en debattartikel den moderate politikern Kahin Ahmed skrivit i med innebörden att Jimmie Åkesson inte är välkommen i förorterna.

Att kommentaren från SD:s partisekreterare är direkt främlingsfientlig tror jag de allra flesta håller med om. Att rakt ut som hög företrädare för SD säga ”Du är inte välkommen i Sverige Kahin Ahmed” tycker jag är på på gränsen till rasism – Dessutom visar uttalandet klart och tydligt vad den inre kretsen i SD faktiskt tycker innerst inne.

För mig är det uttalandet ett klart och tydligt bevis på att SD inre krets har för avsikt att skicka tillbaka människor som redan invandrat till vårt land om de till äventyrs skulle få makt och inflytande – Något som gäller i ännu högre grad för invandrare som har åsikter som går emot SD-ledningens åsikter.

Det är bra att Richard Jomshof öppnar människors ögon för hur den dolda agendan i SD ser ut – Detta så att de som eventuellt övervägde att rösta på SD utan att dela SD-ledningens främlingsfientliga inställningen mot de med utomnordisk bakgrund kan välja ett annat parti att rösta på.

Dessutom håller jag helt med moderaternas tillförordnade partisekreterare Anders Edholm i hans uttalande om att yttrandefriheten gäller alla oavsett bakgrund. Jag håller även med honom om att det är gravt odemokratiskt att vilja kasta ut en medborgare ur Sverige på grund av dennes åsikt eller ursprung.

Jag är även böjd att hålla med Jan Björklund i hans tweet om att citat: ”Ofattbart uttryck. Hatet blir ny ton i svensk politik. Bedrövligt” slut citat.

Jomshofs försök till pudel där han försöker försvara sig med att allt han gjorde var att sänka sig till samma låga nivå som Kahin Ahmed förskräcker och gör på inget sätt saken bättre eller mer försvarbar.

Min tro är att SD och dess partiledning är aningen frustrerade över att det går tungt för partiet och att man förlorar väljarstöd. I ett sådant läge är det lätt att handla utan att i förväg tänka på konsekvenserna av det man säger vilket jag tror är precis vad som inträffat i detta fall.

Att detta kommer att bidra än mer till SD:s nedåtgående spiral tar jag för givet då Jomshofs uttalande ligger ljusår från vad svensken i gemen tycker i frågan om invandrares rätt att bo, arbete och leva sina liv i vårt land.

Avslutningsvis hoppas jag att detta utspel av Jomshof på allvar öppnar ögonen på väljarkåren så att samma väljarkår inser att en röst på SD är en röst för en främlingsfientlig politik.

Dessutom hoppas jag på att Jomshofs uttalande får efterspel i form av att landets grävande journalister gör allt som står i deras makt för gräva fram den dolda agendan inom SD-ledningen och kasta starkt strålkastarljus på den.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

En övergång till cirkulär ekonomi är enda sättet att rädda vår jord från undergång.

Av , , 28 kommentarer 0

Hans Rosling och fler med honom har anfört att jordklotet så småningom kommer att befolkas av 10 miljarder människor vilket jag inte betvivlar – Speciellt med hänsyn tagen till att vi idag kan bota fler sjukdomar än tidigare samtidigt som vi lever längre och längre.

Prognoser och studier från Frankrikes institut för demografiska studier (INED) visar att vi redan 2050 beräknas vara 9,7 miljarder världsmedborgare vilket inte ligger allt för långt från Hans Roslings teorier om 10 miljarder människor på jorden.

En sådan befolkningsökning ställer stora krav på på mänskligheten och på hur vi lever. För att få detta att fungera behövs en global omställning till cirkulär ekonomi vilket innebär att vi måste säga adjö till slit och släng samhället.

Som jag tidigare beskrivit i ett antal inlägg är cirkulär ekonomi inget hokuspokus eller något som innebär att lönsamhet och företagsamhet går förlorad – Cirkulär ekonomi är blott och allena en återgång till det som gällde i det gamla bondesamhället minus den fattigdom som då var utbredd.

Skillnaden mellan cirkulär- och linjär ekonomi förklaras enklast på följande sätt:

 • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
 • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och har dess lärosatser som grund för levnadssätt och affärsmodeller. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken.

Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

En sak är helt säker och det är att planeten jorden inte klarar av den prognostiserade befolkningsökningen med mindre än att vi ställer om till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Hur underligt det än må låta så kan det faktiskt vara så att ett jordklot befolkat av 10 miljarder människor som lever efter den cirkulära ekonomins lärosatser är mer hållbar och ger ett mindre ekologiskt avtryck än det jordklot som idag befolkas av 7,1 miljarder människor och följer den linjära ekonomins lärosatser.

Personligen är jag övertygad om att den linjära ekonomin är en lika förlegad som förfelad affärsmodell – I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Därför påstår jag att vi måste tänka om och byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö – Alldeles speciellt så när jordens befolkning växer.

Ska jorden och dess befolkning överleva måste vi finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen – Detta samtidigt som vi hittar vägar för att bygga ett hållbart men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas – Snarare återvinnas och återanvändas i all oändlighet.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel – Den övergången innebär:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att tekniska konstruktioner som bilar inte behöver skrotas  – Snarare likt datorer få en uppdatering som gör att de blir som nya och klarar fortsatt användning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Övergången kan ske kontrollerat och borde inte ställa till allt för stora problem om den inte sker över en natt. Dessutom måste övergången ske på global basis så att alla länder strävar mot samma mål.

Tillsammans med en global övergång till cirkulär ekonomi så måste vi även se till att jordens invånare fördelas mer jämlikt över hela jordklotets yta. Med en jämnare fördelning blir den cirkulära ekonomins verkningar ännu starkare och effektivare.

Dessutom ser jag stora möjligheter för Sverige att bli ledande i övergången till cirkulär ekonomi – Något som gör att vi utan problem kan växa mot min vision om att bli ca 30 miljoner invånare runt 2050.

En övergång till cirkulär ekonomi är som jag sa initialt nödvändig då det inte finns några alternativ om vi vill rädda planeten jorden. Dock sker en övergång inte av sig själv snarare behövs politisk dådkraft och drivkraft för att göra detta möjligt.

Jag är redo – Det Socialdemokratiska partiet är redo och jag tror även att svenska folket är redo om de får sig förklarat varför och hur denna övergång ska gå till.

Avslutningsvis vill jag än en gång påminna om att Umeå har sin stora chans att göra ordentligt avtryck – Detta genom att med hjälp av universitet, forskningsprojekt och företagsinkubatorer positionera sig som den cirkulära ekonomins huvudstad i världen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Sverige behöver växa rejält befolkningsmässigt för att rädda välfärd och klimat.

Av , , 85 kommentarer 0

Det borde rimligen vara rätt lätt för de allra flesta att inse att jordens befolkning måste fördelas på ett bättre sätt på hela jordklotets ytan om jorden ska överleva som planet. 

På samma sätt borde det vara lätt att inse att mänskligheten måste överge den linjära ekonomin och övergå till cirkulär ekonomi som ekonomiskt system för att få ett slut på förstörande av jorden och av klimatet.

Detta inlägg ska ses som en inlaga för att åstadkomma det jag säger i det första stycket av inlägget i syfte att skapa en hållbar och mer välmående värd. Hur och varför en övergång från linjär- till cirkulär är ett måste kommer jag att avhandla i ett separat inlägg.

Därutöver tar inlägget fasta på att det för Europa är ett måste att öka antalet invånare om vi ska klara av att upprätthålla dagens välfärd i en verklighet där befolkningen blir allt äldre.

Jag läser som bekant mycket tidningsartiklar, intervjuer och resultat av olika undersökningar som ett led i att hålla mig uppdaterad på hur saker utvecklas. Bland det jag läst är en artikel i ETC där journalisten Anton Borgström intervjuar FP:s EU-parlamentariker Cecilia Wikström en som för alltid stannat i mitt medvetande

Nedan redovisar jag ett antal fakta och påståenden ur intervjun av det som Cecilia Wikström säger: 

 • Att EU’s arbetskraft kommer att minska med 50 miljoner människor fram till 2060 – Eller med ca. 1 miljon per år.
 • Att försörjningsbördan för EU:s arbetstagare på sikt kommer att bli uppemot 7 pensionärer att försörja per 10 arbetande.
 • Att SCB 2014 beräknat att Sverige behöver ca. 80.000 nya arbetstagare per år för att upprätthålla dagens demografiska spridning
 • Att Sverige trots att vi demografiskt ligger bättre till än många andra länder behöver öka invandringen för att klara välfärden i framtiden.
 • Att Tyskland och Italien är ännu mer illa ute och inom kort behöver 5 miljoner nya invånare för att klara den välfärdsnivå de har idag.
 • Att det utifrån detta är både proaktivt och framsynt av Angela Merkel att säga att Tyskland är beredda att ta emot 500.000 flyktingar och invandrare per år.
 • Att behovet av befolkningstillväxt i Europa för närvarande överskuggas av en debatt om flyktingar med rasistisk och främlingsfientlig prägel.
 • Att det i dagens Europa går 4 arbetstagare per pensionär men att denna siffra kommer att fördubblas under de närmaste 20 -35 åren till 2 arbetstagare per pensionär.
 • Att Tyskland redan dammsugit Portugal, Spanien och Grekland på kvalificerad arbetskraft och därför söker den framtida arbetskraften utanför Europas gränser.
 • Att ett Europa utan kraftig invandring kommer att radera ut sig själv. Detta sagt utan att ta hänsyn till att jordens befolkning hela tiden växer vilket även det förminskar Europas inflytande.

Ovanpå detta vill jag tillföra något som Hans Rosling sagt medan han var i livet och som har betydelse når vi ska ta ställning till hur vi bör handla i frågan om invandring och migration.

Det Hans sa att det är precis så som Percy Barnevik säger – Att Sveriges framtid till 1% beror på de beslut vi fattar i Sverige – Till 9% på de beslut som fattas i Europa och till hela 90% på de beslut som fattas i resten av världen.

Det är mot denna bakgrund vi ska värdera invandring även om flyktingarna och deras situation inte ska präglas av ekonomiskt eller strategiskt tänkande utan snarare av solidaritet för de som har det svårt och lider.

Dock går det inte att bortse från att även flyktinginvandringen är något positivt i det långa perspektivet givet att vi har en effektiv och väl fungerande integrationspolitik som innebär att de som kommer till vårt land snabbast möjligt sätts i arbete så att de kan försörja sig själva.

Dessutom kan man om vi ska vara lite själviska beakta att många av de som invandrar från Syrien är välutbildade och inte sällan redan är läkare, ingenjörer, kemister med flera yrkeskategorier som efterfrågas i vårt land.

Dessa kan med rätt integration snabbt sättas i arbete vilket vi redan sett goda exempel på och därmed både lösa problem med brist på personal samtidigt som de blir närande för landet.

Min vision om att Sverige i en framtid ska befolkas av 30 miljoner människor är således både realistisk och kärleksfull då en sådan utveckling är nödvändig om Sverige inte ska gå från I-land till U-land. 

Med en snabbt åldrande befolkning måste Sverige öka sin befolkning för att bibehålla dagens levnadsstandard och dagens nivåer i välfärdssystemen.

Sveriges befolkning bör öka i samma takt som jordens befolkning. Dessutom borde vi ta igen den reala befolkningsminskning vi gjort i det globala perspektivet i och med att vi vuxit i långsammare takt än världen i övrigt under lång tid.

Med rätt politik och med en god integration skapas fler arbeten – Med fler människor och med fler i arbete skapas ökad efterfrågan och ökade behov – Med ökad försäljning och fler som betalar skatt ökar statens skatteintäkter och därmed statens förmåga att bygga infrastruktur och trygga välfärden.

Ovanpå detta ska läggas att Sverige genom att ta emot fler invandrare aktivt bidrar till att förbättra jordens miljö och klimat.

Ett jordklot med en växande befolkning kräver en jämnare befolkningsfördelning för att klara miljön och klimatet – Därför kommer en ökad invandring till Sverige att aktivt påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Därför är det dags att lyfta debatten om hur vi ska klara den svenska välfärden och hur många fler vi behöver bli för att detta ska bli verklighet – Mitt förslag är att vi bör bli 30 miljoner på sikt – Vad är ditt?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Som politiker bör vi avstå från att attackera media.

Av , , 20 kommentarer 6

Personligen tycker jag att vi som anser oss vara politiker ska avstå från att kritisera media som bara gör sitt jobb såsom granskande journalister. Att hoppa på media för att de skriver negativt om oss politiker gör att vi agerar på samma sätt som SD och andra som pratar om medias avslöjanden såsom varande ”fake news”.

Att journalister lyfter upp och skriver om sådant som de tror attraherar läsare och om sådant de anser vara att dölja saker från medborgarna tycker jag är helt rätt även om jag inte gillar allt som skrivs.

Det vi måste hålla i minnet är att journalister i de allra flesta fall skriver om saker på det sätt sakernas upplevs av gemene man. Tycker gemena man att något är underligt så är det underligt i gemene mans ögon även om vi politiker tycker att det är fullt naturligt – Att det är så är något vi måste förhålla oss till utan att skjuta budbäraren.

Med det sagt – Ingen nämnd ingen glömd tycker jag att våra kommunpolitiker skjuter sig själva i foten när de öppet kritiserar journalistiken och VK för att insinuera och föra fram lögner och osanning. Vi ska inte skjuta budbäraren i sådana lägen utan snarare ägnas oss åt att punkt för punkt och argument för argument bemöta det som sägs och ge vår syn på saken uppbackat av väl formulerade argument.

För egen del tycker jag att VK och VF som dominerar i Umeå gör ett mycket bra jobb – Journalisters främsta arbetsuppgift är att vara nageln i ögat och sparken i baken på varje politiker och som politiker så måste man finna sig i att bli granskad från alla upptänkliga vinklar och vrår och bedömd som politiker i allt man gör och i allt man säger.

För mig är det en självklarhet att den som väljer ett uppdrag som politiker i samma stund som man väljer att bli politiker utsätter hela sitt liv för allmänhetens och journalistikens ljus och kritiska granskning. Som politiker så är man alltid en officiell person vilket innebär att gränsen mellan privatliv och officiellt liv för alltid suddats ut och inte återkommer innan man slutar med politik.

Med det sagt så tycker jag att det är hög tid att vi som ägnar oss åt politik slutar upp med att kritisera landets journalister. Självfallet har inte att journalisterna alltid har rätt i sak – Dock är det sakfrågan vi ska angripa och inte budbäraren och det faktum att journalister skriver i ämnet.

Därför upprepar jag det jag sa i rubriken – Som politiker bör vi avstå från att kritisera media som media.

I en fri och demokratisk värld borde detta vara en självklarhet då varje politisk attack på ansedda media är ett angrepp mot demokratin och mot gemene man och dennes intressen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”