Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Experimentet med den svenska skolan är ett hot mot våra barns framtida internationella konkurrenskraft!

Av , , Bli först att kommentera 0

Författaren vill å det bestämdaste ifrågasätta om de politiker som är eller har varit delaktiga i skolpolitiken har någon som helst aning om konsekvenserna av sina beslut på skolans område? Samt hur dessa beslut påverkat våra barns framtida konkurrenskraft i ett globalt perspektiv?

Jag utgår från att alla som är ärliga och uppriktiga svarar nej! Åtminstone på den senare delen av frågan.

Författaren som själv är född i början av 60-talet och gått största delen av sin skolgång i den gamla skolan kan med glasklar insikt redogöra för vad som hänt.

Låt mig förklara vad jag menar.

För författaren som själv bott och arbetat i andra länder under många år, dessutom för utländska ägare, och med utländska klienter/kunder kan se att bilden av Sverige och svenskarna snabbt håller på att degraderas till det sämre. Jag har under hela min yrkeskarriär fått avnjuta fördelarna av att vara svensk. T.ex så har man per automatik förtroende från alla, oavsett i vilket land man arbetar i. Svensken brukade ses som ärlig och välutbildad och som en som alltid höll ingångna avtal och infriade ställda förväntningar. Den generation jag tillhör har fått både kunskap, historia och språkutbildning med oss från starten i skolan och således en stor konkurrensfördel visavi medborgare från många andra länder.

Och låt mig säga att denna bild av Sverige och svenskarna nu devalveras i mycket snabb takt.

Förvisso är det bra att våra barn lär sig om demokrati, medbestämmande och att alla individer har samma värde, och att alla individer och deras vilja ska respekteras.

Dock måste vi inse att det samhälle som vi lever i hemma i Sverige vad gäller medbestämmande på jobbet etc. inte existerar annat än hos oss. Vi behöver inte gå längre bort än till Finland och England, för att inte tala om Asien, Latinamerika och USA för att inse att vår svenska modell inte fungerar där.

I dessa länder är en chef en auktoritet som fattar besluten självständigt och sedan pekar med hela handen för att berätta vad hon/han vill ha utfört. De anställda svävar aldrig i ovisshet om vem som skall utföra vilken arbetsuppgift, eller vad som förväntas av dem såsom anställda i företaget, i korthet vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på dem som individer. Både målbild, regelverk och utförande är kommunicerat på ett tydligt sätt som inte kan missförstås. Vår omvärld har ett starkt och strikt hierarkiskt system som aldrig ifrågasätts av de som jobbar i företagen.

Författaren har aldrig haft några problem med att införliva mig i, och förstå dessa system, och sedan framgångsrikt, utan problem verka i dem.

Jag vill med bestämda ord hävda att detta bara är ett i raden av alla de många problem som dagens unga kommer att ha om det vill jobba internationellt, eller i ett utlandsägt företag.

Skolan har sedan slutet av sjuttiotalet inte varit annat än en lekstuga, där beslutsfattarna i rask takt nedmonterat det som tidigare var en stark svensk modell som varit förebild för många av världens länder. Lärarna är fråntagna all auktoritet, eleverna svävar i ovisshet om vad som fodras av dem etc. Sedan är vi förvånade när Sverige och den svenska skolan åker rutchkana i PISA undersökningarna!

Vad vi skapat är individer som helt saknar respekt för regler och vad som förväntas av dem, som kräver medbestämmande, och att alla avarter ska betraktas lika och till fullo accepteras, låt mig bara säga att en sådan acceptens helt saknas i den största delen av världen. Således är det lätt att förstå att ett sådant system försvårar, för att inte säga omintetgör våra barns nuvarande och framtida möjligheter att på lika villkor konkurrera om globala jobb.

För att passa in i, och verka i en global industri måste våra barn förstå hur och varför denna industri tycker, tänker och agerar som den gör.

I England för att ta ett exempel anställer alla företag och organisationer strikt efter kvalifikationer. I korthet kan sägas att alla som utlyser en tjänst är tvingad av lagen att anställa den som är mest kvalificerad för tjänsten, dvs. den som har det högsta sammantagna meritvärdet, betyg och erfarenhet sammantagen. Problemet här är att svenska betyg, även om de är höga i allmänhet har ett lägre meritvärde än jämförbara utländska betyg.

I vår omvärld spelar hierarki och regelverk en mycket avgörande roll. Således är det inte upp till individen att bestämma hur man ska klä sig, vad som är accepterat och inte. Företagen har mycket strikta regelverk där allt regleras. Allt från vilka kläder och attribut som accepteras till hur företagets eller organisationens uppförandekod ser ut.

Med dagens svenska skolsystem så gör vi det mycket svårt, för att inte säga omöjligt för våra medborgare att förstå, än mindre inordna sig i ett sådant system.

Hur ser då min lösning på skolproblemet ut?

Problemet är inte enkelt att lösa men vi måste börja någonstans. Jag anser därför att vi mycket snabbt ska återgå till det skolsystem som gällde fram till 1980.

Dels måste eleverna få betyg redan från klass 3, vi måste ställa krav på vad de ska kunna för att erhålla ett visst betyg i ämnet. På samma sätt måste lärarna återfå sin auktoritet och kunna lära barnen att uppföra sig och respektera sin chef/lärare. Ingen elev ska sväva i ovisshet av vad som krävs av dem, lika lite som förstå konsekvenserna som följer med att inte följa det regelverk som gäller, samt konsekvenserna av sådan olydnad.

Vi måste fokusera på dokumenterad KUNSKAP inget annat, och få eleverna att inse att vi inte gör detta för att vara elaka, snarare för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för sitt framtida yrkesliv.

På samma sätt bör vi snabbt avskaffa hela friskole-reformen och återinträtta ett system där alla barn går i kommunal skola, och dessutom i den skola som ligger närmast hemmet. På detta sätt får vi åter en naturlig blandning av barn ur alla sociala samhällsklasser, med olika lätt att lära etc. Det blir dessutom mycket lättare för staten att bestämma regelverket för skolan, och tillgodose att all barn får samma möjligheter och konkurrenskraft i ett svenskt och globalt perspektiv.

Gör vi inte detta snabbt är författaren övertygad om att Sverige som nation snart är ett U-land i alla avseenden.

Ha en lärorik dag!

 

 

Nya Resecentrums placering.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagarna fick vi beskedet att kommunen äntligen fått köpa järnvägsstationen med tillhörande markområde, vilket är goda nyheter för Umeå och dess invånare. Vännäsvägen nu kan flyttas och värdefull tomtmark frigöras i centrum. Förhoppningsvis kan den nya sträckningen bli effektivare utan övergångsställen på samma nivå som bilarna, vilket leder till bättre trafikflöde, mindre stopp och en bättre miljö.

Då vi alla vet att vi har problem med luftkvaliteten i vår stad är det mycket förvånande att kommunen och dess beslutsfattare verkar ha bestämt sig för att bygga ett Resecentrum på området, och flytta nuvarande busstation och bygga ihop den med järnvägsstationen. Detta innebär att all den tunga trafiken med alla dess utsläpp blir kvar i centrum med allt vad det medför i sämre luftkvalitet och buller.

Jag frågar mig helt kort varför man inte bygger och placerar ett nytt Resecentrum på Umeå Östra? En sådan placering skulle leda till många fördelar.

Dels får vi bort den tunga busstrafiken från centrumkärnan, dessutom binder vi på ett naturligt sätt ihop stadstrafiken med regiontrafiken vad gäller bussarna och tågen.

Det går dessutom sannolikt att bygga säkrare ombordstigning för busspassagerarna på detta område då markområdet är betydligt större. Ett nytt godsmagasin skulle kunna placeras under nuvarande bro upp till gamla Holmsundsvägen. Bygger man sedan en inglasad korridor på övre plan av stationsbyggnaden med separata nedgångar till respektive gate kan man skapa ett system där bussarna slipper backa utan i stället kör rakt genom gaten, även detta till gagn för miljön och säkerheten.

Ha en skön kväll!

Avregleringen versus kommunal ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 0

Finns det någon som kan förklara och påvisa för mig någon fördel som avregleringen gett för Umeå kommun och som dessutom kommit alla medborgare till gagn.

När jag läste ekonomi fick jag lära mig att det finns ett antal olika sätt att hantera bokföringen på vad gäller vad som ska bokföras på vilket konto, vilka bokslutsdispositioner man skulle använda sig av etc. Jag fick även lära mig att det enda som egentlige betyder något är resultatet som står på sista raden.

Så borde det vara även för Umeå kommun!

Vad är det för nytta för kommunen med att t.ex skolan drar ner på antalet skolor för att minska på hyreskostnaden när sedan fastighetsförvaltningen står med tomma lokaler som inte med enkelhet kan hyras ut utan dyra ombyggnationer? Ger detta ett bättre resultat på sista raden frågar jag mig.

Samma resonemang kan man föra om snart sagt alla förvaltningar. Som jag ser det handlar det idag bara om att se till att den egna förvaltningen visar upp ett positivt resultat utan att ta ansvar för vad ett sådant tänkande leder till när det gäller sista raden i den kommunala bokföringen och kommunens totala ekonomiska resultat.

Samma sak med avregleringen av olika tidigare kommunala tjänster. I gårdagens samhälle där de flesta kommuner drev all service till medborgarna i egen regi fanns plats för alla. Det var även så att många människor som av olika anledningar inte passade in eller hade förmågan att hitta anställning i det privata näringslivet i stället kunde arbeta för kommunen med sådan service.

På detta sätt fick de ett arbete, arbetskamrater och en tillvaro som leder till mindre utanförskap och färre sjukdomar och således lägre kostnader för samhället. Dessutom betalar de skatt på sina inkomster och kommunen får sin service utförd, låtvara om det i vissa fall kunde ta aningen längre tid för att utföra arbetsuppgiften men den blev i vilket fall utförd. I dagens avreglerade värld har vi privata aktörer som utför denna service till en för kommunen och kommunmedborgarna neutral kostnad och med samma kvalité som tidigare. Dock får de som tidigare hade svårt att få jobb i det privata näringslivet samma problem med att få anställning i dessa företag och blir därför arbetslösa, ofta under lång tid.

Vad blir då de ekonomiska konsekvenserna av denna avreglering för en kommun som Umeå?

Jag vill gå så långt som till att hävda att utförandet av dessa tjänster till kommunmedborgarna nu blivit nästan dubbelt så dyr för kommunen.

Varför då frågar sig vän av ordning?

Jo, genom det enkla faktum att kommunen nu får servicen utförd till en lika kostnad som tidigare, dock måste man till denna kostnad addera kostnaden för socialbidrag, arbetslöshetsersättningar med mera som man behöver betala till de som nu blev arbetslösa i och med avregleringen och flytten av utförandet till privata aktörer.

Fundera på detta och se vad det leder till för resultat på sista reden i den kommunala ekonomin!

 

Kärlek för sina väljare!

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag undrar vad som hänt med vårt samhälle under de senaste 30 åren? Tidigare upplevde jag att man fattade beslut med åtminstone ett litet mått av kärlek som grund till beslutet. Dagens politik och dagens samhälle har däremot i snabb takt vandrat mot kärlekens motpol Girighet och alla politiska beslut går i den riktningen.

Vad menar jag då med detta?

Enligt mitt sätt att se på saker så finns det 2 bevekelsegrunder Kärlek och Girighet vilka är varandras direkta motpoler. Ur kärlek kommer egenskaper som gör att jag altid sätter andras behov före mina egna, emedan girigheten snarare sätter egot och mig själv främst.

Om ni delar mitt synsätt så är det ganska lätt att se att dagens samhälle är mycket mer ego centrerat än det vi levde i på 60 – 90 – talet. Alla beslut och allt tänkande fattas med den enskilda individens välbefinnande  i centrum, snarare än kollektivets välbefinnande. Jag är övertygad om att det är just därför som pensionärer ska betala mer skatt än de som arbetar, sjukskrivna ska tvingas in i arbete och så vidare, listan kan göras hur lång som helst.

Jag tror det är dags att stanna upp och begrunda om denna väg verkligen lett till ett bättre samhälle? eller om det snarare är så att vi skapat ett samhälle med mer utanförskap, fler som sitter hemma i all ensamhet utan chanser till vare sig arbete eller social gemenskap.

Ha en bra dag och kom alltid ihåg att ”hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut ni fattar i dag.”