Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En stark och väl fungerande Offentlig sektor är drivmedlet för den privata sektorns motorer – Utan drivmedel stannar motorerna.

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriksättningen på detta inlägg blev lång. Dock tycker jag att rubriken speglar problemetiken som uppstår när jämnvikten mellan den offentliga och privata sektorn rubbas.

När det uppstår drivmedelsbrist i den privata sektorn försöker den att med alla medel skaffa nytt drivmedel. Det är därför vi kan se hur den privata sektorn idag med hjälp av avregleringar och konkurrensutsättning är inne och härjar i verksamheter som tidigare drivits av det offentliga.

När den privata sektorns omsättning och vinster minskar som en följd av att den välmående medelklassen decimeras blir de desperata.

Vinstnivåerna måste bibehållas till varje pris!

Det finns inga gränser för vilka åtgärder och metoder man använder sig av för att uppnå målet med bibehållna eller ökade vinster. Ju större drivmedelsbrist – ju större inblandning av privata företag i den skattefinansierade offentliga sektorn.

Statens kaka är ju som bekant både god och stabil.

Det man inte inser är att det är just den privata sektorns inblandning i offentlig sektor som gör att drivmedelsbristen uppstått. Det är denna inblandning tillsammans med medelklassens decimering som lett fram till dagens situation. Den privata sektorns girighet som startade med en devalvering, och sedan fortsatt med skattesänkningar och påspädning av kapitalets makt och inflytande har givit oss den situation vi nu lever i.

När företagens anställda inte längre har råd att konsumera företagets produkter sjunker försäljningen. Denna sanning måste vi alla ta till oss och se till att förändra om vi vill ta oss ur dagens situation.

Sverige har allt sedan superdevalveringen 1982 (genomförd av oss Socialdemokrater men framtvingad av kapitalägarna) sett en snedvridning när det kommer till kontrollen över Sveriges tillgångar. Vid den tidpunkten kontrollerade de rikaste 3% ungefär 1/5 -del av den totala svenska ekonomin. I dag kontrollerar dessa 3% 1/3 -del av den totala ekonomin.

Det är denna devalvering och förskjutning i ekonomin som gjort att medelklassen i Sverige decimeras i antal. Alla som kan lite grand om ekonomi vet att förutsättningen till en välmående ekonomi är en växande och välmående medelklass. Detta därför att det är medelklassen som är varje lands största konsumenter. Kort sagt kan man säga att de investerar hela sitt ökande välstånd i nya produkter och tjänster, något som ökar företagens omsättning och vinster.

Dock är det en gång för alla så att det behövs en stark offentlig sektor, byggd på den demokratiska socialismens läror för att garantera att medelklassen växer sig stark och kan driva landets ekonomi framåt.

Avsaknaden av drivmedel i form av en stark samhällsägd offentlig sektor, skattefinansierad och driven av behov, inte vinstintresse har bland annat lett till följande misslyckanden för det svenska samhället:

 • Permanent höga arbetslöshetstal som närmast kan beskrivas som massarbetslöshet om siffrorna ställs mot 1960-talets siffror.
 • Sjunkande resultat i de PISA undersökningar som presenteras.
 • Dåligt fungerande järnväg och övrig infrastruktur.
 • Missförhållanden inom skola, vård och omsorg.
 • Massiv utflyttning av svenska företag.
 • Brist på arbetskraft med rätt kompetens.
 • Nedrustning av de sociala trygghetssystemen.

För att ta oss ur denna negativa spiral måste vi se till att vi återupprättar och renoverar svensk offentlig sektor till sin forna glans.

Detta kan bara göras genom återreglera och återta den statlig kontrollen och driften av offentlig sektor utan inblandning från den privata sektorn.

Den typ av politik jag brinner för, och aktivt kommer att verka för och driva är just en politik som har traditionella Socialdemokratiska förtecken. En politik med en stark offentlig sektor som grundbult.

Den typ av politik som Socialdemokraterna drev på 60-talet är själva garanten för att återföra Sverige till varande världens ledande välfärdsstat, och detta utan att komma i konflikt med näringslivet.

Sverige behöver för att stärka sin position i världen en stark offentlig sektor som jobbar hand i hand tillsammans med den privata sektorn. Utan en stark offentlig sektor står näringslivet sig slätt i den internationella konkurrensen. Detta om något har blivit klart och tydligt under Alliansens 8 år vid makten.

En stark offentlig sektor är dessutom en garant för att kunna göra något åt den höga arbetslöshet som nu råder. I 1960 -talets Sverige skulle de arbetslöshetstal som nu gäller kort och gott beskrivas som ”massarbetslöshet”.

En stark offentlig sektor som drivs av behov och inte av efterfrågan är lösningen på denna ”massarbetslöshet”. Med en fullt ut fungerande offentlig sektor enligt 60-tals modell kan vi med lätthet parera skillnaderna mellan hög och lågkonjunktur. Vi kan i tider av lågkonjunktur se till att hålla medborgarna i arbete eller i utbildningsinsatser, detta för att tillgodose näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft när konjunkturen vänder.

För att kunna bygga om och återställa den offentliga sektorn till sin forna glans måste vi därför skrota det mesta av alla avregleringar och reformer som berör utförsäljning och drift av verksamheter som tidigare drevs i kommunal, landstings eller statlig regi.

Detta påstående bevisas bäst genom att titta tillbaka till hur väl Sverige fungerade på 1960 och 1970-talet.

Innerst inne tror jag att många av Alliansens företrädare inser detta, men att de inte vågar agera för att rätta till de misstag de medverkat till under sina 8 år vid makten.

Välfärdstjänster och kommunal service måste ägas och drivas av det allmänna om vi vill säkerställa att den offentliga sektorn på nytt blir drivmedlet i den svenska samhällsutvecklingen. Så länge dessa verksamheter är styrda av efterfrågan och vinstintresse, snarare än behov, kommer de aldrig att fungera som avsett.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

Ungas förståelse för politisk ideologi är detta tidevarvs STORA utmaning.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har tidigare sagt att avsaknaden av ideologisk debatt inom politiken är ren och skär katastrof, och att just avsaknaden av densamma har givit oss en vardag där framför allt dagens unga tycker och tänker om politik utan ideologisk förankring.

Dagens politiska spel, dvs. spelet om väljarnas röster handlar mer om vilka populistiska frågor en politiker eller ett politiskt parti driver än om den ideologi på vilken deras politik är byggd.

För mig är politisk debatt utan ideologisk förankring detsamma som att navigera utan vare sig mål, karta eller gps. Eller som att driva ett företag utan affärsplan med tillhörande budget. Det kan till och med jämföras med och liknas vid en Charlotte Kalla som tränar helt på måfå. Utan mål, utan plan och utan ett träningsprogram som leder till målet.

 • Är det någon som tror att Charlotte skulle vunnit gårdagens 10 kilometers lopp utan att ha målsättning, plan och ett väl avvägt träningsprogram som verktyg?
 • Finns det någon som tror att navigeringen till målet lyckas om vi inte vet vart vi ska åka? Eller att vi kan ta oss dit utan nödvändiga navigationsverktyg?
 • Finns det någon som tror att ett företag kan nå sina resultatmål utan en strikt affärsplan och en budget som stödjer affärsplanen?

Jag tror och hoppas att ni alla kommer fram till att svaret på ovanstående frågor är nej.

Då blir nästa fråga:

Varför driver vi politik utan att redovisa och debattera politikens kärna? Den kärna som är den ideologiska plattform och den ideologiska övertygelse på vilken ett politiskt partis politik vilar på?

Svaret på denna fråga är kanske svårare att sätta fingret på, själv är jag övertygad om att den ideologiska debatten i politiken försvunnit därför att Allianspartierna sedan länge insett att de aldrig kan vinna över oss Socialdemokrater så länge som ideologi och ideologisk övertygelse präglar den politiska debatten.

Alliansen har därför framgångsrikt använt en strategi som fragmenterat den politiska debatten. En strategi där man i stället för att prata ideologi och långsiktiga effekter, pratar om kortsiktiga effekter och fördelar i enskilda politiska frågor, gärna relaterade rakt till den egna plånboken för att väcka den girighet som vilar i oss alla.

Alliansen har på ett skickligt sätt lyckats få oss Socialdemokrater att följa med dem i denna deras strategi. Även hos oss har den ideologiska debatten tystnat för att istället ersättas med profilering i populistiska frågor.

Detta kallar de politisk utveckling och modernisering av politiken!

Även i vårt parti finns det medlemmar som framhäver att vår politik behöver förnyas och moderniseras. HELT FEL tycker jag! Det behövs varken förnyelse eller moderniseringar, allt som behövs är en återgång till ideologisk debatt snarare än debatterande av enskilda frågor lyfta ur sitt ideologiska sammanhang.

Kamrater – låt oss därför stanna upp, omgruppera och återta initiativet i den politiska debatten. Jag är helt säker på att alla partivänner runt om i landet delar min övertygelse om att vår politik är den enda rätta för Sverige.

Därför måste vi återgå till att debattera det vi är oslagbara på, nämligen den ideologiska plattform och det ideologiska budskap som vår politik bygger på. Vi måste förklara varför vår ideologiska plattform ser ut som den gör, vilka värden den är byggd på, och framför allt vilket Sverige en sådan politik bygger för framtiden. 

Bara med ett återinförande av den ideologiska debatten kan vi förklara och få förståelse för meningen med ord som kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Att prata om dessa kärnvärden utan att prata om ideologi är omöjligt.

Moderniseringen och förnyelsen vi behöver är en återgång till det gamla – ett återförande av den ideologiska debatten i politiken är verktyget vi behöver för att lyckas. Allt som behövs är att tala om ideologi i termer och liknelser som dagens väljare kan relatera till. 

Ideologisk debatt och förankringen av vår ideologiska plattform hos väljarkåren är för Socialdemokraterna lika viktig som målen, planen och träningsprogrammet är för Charlotte Kalla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Svensk exportindustri MÅSTE fokusera på Afrika – detta om de vill var fortsatt framgångsrika.

Av , , 6 kommentarer 0

Efter att ha lyssnat på en nyligen gjord intervju med Kameruns President Paul Biya känner jag mig både inspirerad och angelägen att på nytt lyfta ett ämne jag bloggat flitigt om tidigare – nämligen nödvändigheten att vi börjar fokusera på Afrika när det gäller export och affärer.

Att vi ska fokusera på Afrika när det gäller export är något jag bygger på det faktum att hela 6 av världens 14 snabbast växande ekonomier finns att finna på den Afrikanska kontinenten.

Trots att jag gjort mitt bästa för att försöka få företagsledare och politiker att förstå detta har inget eller mycket lite hänt på området. Själv har jag under lång tid, och då speciellt sedan jag flyttade hem till Sverige i mitten av 2009 predikat att Sverige och svenska företag borde satsa på Afrika, detta om de vill finnas på platserna där BNP och ekonomierna kommer att växa snabbast.

Fortfarande, och framför allt vid tidpunkten jag började tala om det har man från alla håll varit väldigt skeptiska till mina råd och synpunkter.

Jag är på inget sätt ensam med mitt budskap, så sent som under slutet av förra året sällade Tony Blair sig till oss som pratar om Afrika som nästa Asien vad gäller BNP och ekonomisk tillväxt.

I Etiopien för att ta ett exempel så har man nu den snabbast växande medelklassen i världen.

Alla som vet något om affärer och konsumtionsmönster vet att en välmående medelklass är motorn i världens ekonomier.

I den intervju som gjordes med President Biya kom många viktiga fakta fram. Fakta på vilka vi måste bygga vår framtida affärsmodell om vi vill lyckas med att etablera oss på den afrikanska marknaden.

President Biya använde i sitt svar på frågan om varför Kina och kinesiska företag i dag är en större handelspartner till Kamerun än Frankrike och franska företag samma fakta och sakskäl som jag hela tiden framfört till alla som velat lyssna. Svaret var kort och koncist därför att kineserna är bättre affärspartners än fransmännen. Kinesiska företag gör redan det alla länder och företag som vill lyckas måste göra – nämligen bli delaktiga i deras samhällsbygge. 

Kinesiska företag till vilka infrastruktur projekt tilldelas, eller kinesiska företag som vill sälja sina produkter i Kamerun bygger fabriker och infrastruktur på plats i Kamerun. De skapar arbetstillfällen, tekniköverföring och betydande skatteintäkter för Kamerun. Skatteintäkter som landet sedan kan använda för att bygga välfärd och ytterligare infrastruktur. Detta till skillnad från Frankrike med flera Europeiska länder som bara är fokuserade på att maximera sina vinster och investera så lite som möjligt på plats i Kamerun.

Där kinesiska företag etablerar sig bygger de hus till sina anställda, skolor till de anställdas barn och sjukhus och vårdcentraler för de anställda och deras familjer. Kort sagt gör de kinesiska företagen precis det som jag predikat att svenska företag ska gör om de vill tjäna pengar och samtidigt göra skillnad på den afrikanska marknaden.

Kort sagt kan man säga att de kinesiska företagen agerar och handlar på ett sätt som gör att man med fog kan anta att de har Socialdemokraternas partiprogram som mall för sitt agerande.

Jag har, baserat på alla mina år med arbete och bosättning utanför Sverige predikat att Sverige och svenska företag borde haka på sin vagn direkt efter lokomotivet Kina som redan funnits och verkat i Afrika de sista 10 – 12 åren.

Dock är det precis som vanligt så att vi i Sverige ALLTID har en tendens att vänta tills TÅGET REDAN GÅTT!

När jag för några år sedan i samarbete med Västerbottens Handelskammare och Skellefteå kommun tittade på möjligheterna att genomföra  en delegationsresa till Kamerun för företagen verksamma i Skellefteå Kommun fick vi direkt en ledarskribent från Norra Västerbotten på oss. Han i detta hävdade att länderna I Afrika är korrupta, och att Sverige därför borde avstå från att göra affärer med dem fram tills dess att de bättrat sig.

Bara ledarskribentens påstående kan gör att man undrar hur mycket han vet om världen utanför Skellefteå?

Låt mig säga att Sverige och Europa är näst intill lika korrumperat som Afrika! Enda skillnaden är att korruptionen är mer dold och sofistikerad hemma hos oss, dock förekommer den. Starka bevis för detta mitt påstående finns att finna i den långa raden av avslöjanden som nu läcker ut från Schweiz och övriga skatteparadis.

Som varande Socialdemokrat där kärlek och solidaritet är kärnvärden är min medicin trots allt att bry mig om, och att hjälpa till att förändra saker till det bättre och se till att alla har det bra. Bästa sättet att hjälpa till med förändring är genom att se till att Sverige och svenska företag snarast etablerar sig i, och börjar göra affärer på den afrikanska kontinenten. När vi sedan har deras fulla förtroende kan vi börja föra samtal om hur, och vilka förändringar de borde genomföra för att saker i deras land ska bli bättre, och hur demokrati likt den i Sverige skapas.

Jag tror inte att Sverige har råd att stå på sidan om och se på medan andra nationer och företag från dessa lägger den Afrikanska kontinenten under sig. Vi måste agera NU!

Precis som kineserna bör vi dock fundera noga innan vi bygger vår affärsmodell, detta för att få den rätt från första början.

Tidevarvet när man som företag kunde exportera till ett land, plocka hem deras pengar och sedan avstå från att vara delaktiga i det landets ekonomiska tillväxt är sedan länge över.

Vad svenska företag som vill lyckas behöver göra är att sätta upp egna helägda dotterbolag i dessa länder. Hjälpa dem med kunskaps överföring och produktions tekniker. Svenska företag bör anställa lokalt, betala skatt i de länder där de verkar, och i slutändan bara plocka hem de rena vinsterna efter skatt.

Kan vi agera på detta sätt så kommer vi likt kineserna att lyckas mycket väl.

Stärkt ekonomi och lönsamhet för ett svenskt företag, oavsett var den ökningen sker, är i längden bra både för Sverige som land, och för tryggheten bland svenska jobb.

Dessutom är det miljömässigt mycket sundare och bättre att sköta produktion och tillverkning så nära konsumenterna som möjligt.

Hur länge har Sverige och svenska företag råd att avstå från att på allvar etablera sig i Afrika?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Anders lösning för den Finska turistbusstrafik som inte klarar Umeå’s miljözon.

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta inlägg erbjuder en lösning på det problem som finska bussbolag anser sig ha i Umeå enligt Wasalines VD. Ett problem han belyser i en artikel i dagens VK. Samtidigt behandlar det en fråga som jag skrivit om många gånger tidigare, nämligen placeringen av Umeå’s nya Resecenter.

Just placeringen av Umeå’s nya Resecenter, och hur detta Resecenter sedan genom sin placering möjliggör angöring av bussar utan att behöva köra i miljözonen är av yttersta vikt för att attrahera utländska turistbussar med medföljande besökare. Dessutom är det viktigt att ett Resecentrum verkligen fyller sin funktion, och på ett effektivt sätt binder ihop olika transportslag såsom regionbussar, lokalbussar, turistbussar samt tåg samt flygtrafik.

Därför kommer placeringen av Umeå’s nya Resecentrum högt upp på min politiska agenda!

Rätt placering av ett nytt Resecenter är därför inte i centrum utan i anslutning till stationen Umeå Östra!

Att bygga vårt nya Resecentrum vid Umeå Östra har flera fördelar av vilka jag påvisar några i detta inlägg. Dessutom frigör en placering vid Umeå Östra stora arealer attraktiv mark i, eller i direkt anslutning till centrum 4-kanten. Mark på vilken vi sedan kan bygga attraktivare faciliteter än ett resecentrum. Låt oss i stället använda denna mark till hyreslägenheter och ett servicecenter med dagligvaruhandel och andra servicefunktioner.

Mitt inlägg i debatten bygger på några viktiga förutsättningar som tillsammans utgör grunden till min uppfattning och mitt förslag.

Dessa förutsättningar är följande:

 • Att Umeå behöver förbättra sin luftmiljö för att klara sina miljömål.
 • Att det naturliga navet för byte mellan lokal- och regiontrafik ligger vid Universitets sjukhuset och inte i centrum 4-kanten.
 • Att det kollektiva resandet kommer att öka i samma eller snabbare takt än vad befolkningen ökar.
 • Att effektiva kollektivtrafik lösningar minskar behovet av att använda bil för resor till och från arbetet. Detta gäller speciellt för de som bor en bit utanför lokaltrafikens upptagningsområde.
 • Att tomtmarken i centrala stan och Järnvägsstationen/busstationen är värdefull med sitt centrala läge.
 • Att vi i Umeå kommun vill begränsa den tunga trafiken i centrumkärnan så långt det är möjligt.

Mitt förslag är att vi placerar magasinet för Bussgods under den bro som leder trafiken som kommer från läget Öst på stan vidare till gamla Holmsundsvägen och Universitetssjukhuset. En placering i detta läge gör att vi effektivt kan använda mark som annars inte kan bebyggas.

Biljettkassa och andra servicefunktioner för buss och tågresenärer byggs upp inne i den existerande stationen Umeå Östra.

Gater för boarding av bussarna byggs sedan genom att en glas pir i samma design som stationsbyggnaden byggs ut från det sydvästra hörnet av våning 2 på stationsbyggnaden. Denna glaspir förses sedan förses med separata trappor ner till respektive bussgate. För rörelsehindrade bör det finnas en separat utgång på stationsbyggnadens entreplan från vilket man enkelt kan nå bussarna.

För avstigning från ankommande bussar tänker jag mig att den sker vid en separat ankomst gate på stationsbyggnadens entreplan.

En byggnation av det slag jag förordar skapar en säkrare trafiksituation både för bussar och resenärer samtidigt som den avlastar miljön.

Just finessen med att köra in och ut i gaten utan att backa är säkerhetshöjande samtidigt som det reducerar avgasutsläppen i samband med bussarnas ankomster och avfärder. Dessutom får vi med den lösning jag förordar bort allt spring på plattformarna och skapar därigenom en situation där boardingen av bussarna blir säkrare.

Tänker man sedan ytterligare ett steg längre vore det perfekt både ur miljö, buller och säkerhets synpunkt om kommunen kunde bygga nya bussgarage på den outnyttjade mark som finns mellan Strömpilsplatsen och Umeå Östra. Bussgarage som kommunen sedan hyr ut till de bussbolag som kör lokal- respektive regiontrafik. På detta sätt minimeras all onödig ”tomkörning” genom centrum.

Vid resecentrum ska det sedan finnas möjlighet för de som vill att hyra och parkera både cyklar och elektriska mopeder.

Med ett nytt Resecentrum i denna placering kan vi sedan erbjuda gratis bussparkering till finska likväl som övriga turistbussar som angör Umeå.

För att göra erbjudandet för utländska turistbussar och deras resenärer ännu attraktivare vill jag att vi erbjuder dem gratis kollektivtrafik inom kommunen, och/eller gratis lån av cyklar. Dessutom tänker jag mig att vi erbjuder möjlighet för de utländska bussarna att för en billig penning parkera inomhus med tillgång till städlokaler med möjlighet att tömma bussarnas toaletter och att fylla på vatten och andra vätskor.

Använder vi sedan i största möjliga utsträckning elektriska bussar för i vilket fall den del av lokaltrafiken som ska passera Vasaplan, vinner miljön ännu mer på mitt förslag.

De största vinsterna blir som jag ser det:

 • En väsentligt bättre luftmiljö i Umeå centrum.
 • En kraft minskad biltrafik i Umeå centrum.
 • En situation där kollektivt resande på allvar blir ett alternativ till den egna bilen.
 • En naturlig och effektiv koppling mellan region och lokaltrafik.
 • Kortare restider för passagerare som använder både region och lokaltrafik.
 • Effektivare utnyttjande av kommunal mark.
 • Bättre trafikmiljö i Umeå centrum, framför allt för cyklister och gående.
 • Umeå blir attraktivare besöksort för utländska bussar och researrangörer.

Min fråga till beslutsfattande politiker i Umeå är därför, varför har ni inte tänkt i dessa banor tidigare?

Själv kommer jag att prioritera denna fråga i mitt politiska arbete och göra allt jag kan för att få ”RÄTT” placering av Umeå’s Nya Resecentrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Vattenfall och Fortum bör skämmas – BIG TIME!

Av , , 2 kommentarer 0

Om vi inte visste det sedan tidigare så blev det igår klart och tydligt att huvudkontoren hos Statliga Vattenfall och Fortum som ägs av Finska staten är skammens högborg.

Jag har i tidigare inlägg sagt att avregleringarna i energisektorn är skadliga för samhället på lång sikt, något som blev tydligare när dessa bolag i går gick ut och meddelade att de chockhöjer priserna för att ladda el-bilar vid offentliga laddningsstationer.

Sedan kan man ju fråga sig om det var slumpen som gjorde att de landade på samma pristariff?

Att chockhöja priserna för laddning av el-bilar i ett läge där vi politiskt gör allt vi kan för att få folk att frivilligt byta från bilar drivna av fossila bränslen till betydligt miljövänligare el-bilar är lika huvudlöst som dumdristigt, och påvisar bara att energiområdet är ett område som SKA vara strikt reglerat av staten.

Vattenfall ska drivas direkt av staten utan inblandning från den så kallade marknaden och tarifferna ska styras av oss politiker i alla lägen. Elpriserna är ett viktigt verktyg för världens regeringar, och att i varje läge, utan privat inblandning, kunna styra elpriset i önskad riktning är av yttersta vikt för ett lands regering.

Verktyget som makten över våra elpriser utgör behövs för att vi politiskt i olika konjunkturlägen ska kunna stimulera eller reducera elpriserna och elanvändningen. Dessutom är det så att vi som regering kan påskynda utvecklingen på olika områden om vi har makten över elpriserna.

Varje regering som vill påskynda utbytet till elbilar för våra medborgare bör därför fråga sig om inte makten över elpriserna är ett verktyg man MÅSTE ha i sin verktygslåda?

Dessutom behövs statligt ägda och styrda elbolag som motvikt mot det privata näringslivets profithunger och girighet. I ett modernt elberoende samhälle är det helt förödande att låta den så kallade marknaden styra våra elpriser.

Tack och lov ser vår Energiminister Ibrahim Baylan ut att ha reagerat. Jag hoppas därför att denna chockhöjning uteblir, och att vi drar lärdom av Vattenfalls och Fortums agerande och snarast möjligt återreglerar elmarknaden och tar makten över densamma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi tar idag”

 

I Socialdemokraternas Sverige är du miljonär redan vid födseln!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är nu hög tid att vi Socialdemokrater berättar för alla Sveriges väljare hur vi med hjälp av vår Ideologi, byggd på den Demokratiska Socialismens fundament, skapade ett Sverige där alla är miljonärer redan vid födseln.

Uttalandet retar säkert många, speciellt Alliansens företrädare. Den som bemödar sig med att läsa vidare kommer dock att finna att jag har fog för, och bevis för mitt påstående.

Det tog oss Socialdemokrater både decennier och generationer att nå till en nivå där alla svenska medborgare med fog kan kalla sig miljonärer, och det redan vid födseln.

Under resan fram mot målet har vi aldrig tvivlat på att detta skulle vara möjligt. Lika övertygade har vi varit om att vår starka Ideologiska plattform tillsammans med en bra plan skulle leda oss hela vägen in i mål.

Nu kanske du själv? Och många med dig säger att jag ljuger? Hur kan Anders påstå att vi alla är miljonärer när kontoutdraget från mina bankkonton säger något helt annat?

Här är några av bevisen på varför vi alla är miljonärer:

 • Socialdemokraternas Sverigebygge ger gratis skolgång fram till Universitetsnivå för alla. Dessutom erbjuds alla som vill Universitetsstudier fria från skolavgifter kombinerat med förmånliga bidrags och studielåns villkor.
 • Socialdemokraternas Sverigebygge ger näst intill gratis sjukvård för alla.
 • Socialdemokraternas Sverigebygge har välfärdssystem som på ett bra sätt fångar upp alla som är sjuka och arbetslösa.
 • Socialdemokraternas Sverigebygge ger landets företag gratis tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft.

Listan skulle kunna fortsätta med många fler punkter som alla visar att Socialdemokraternas Sverigebygge är solitt, och att det har kärnvärden såsom Kärlek, Solidaritet och alla människors lika värde som sina viktigaste framgångs principer.

Alla som kan räkna, och det hoppas jag ALLA kan göra eftersom alla får gå i skolan, kan med lätthet förstå att det som I Socialdemokraternas Sverigebygge är GRATIS, kostar enorma pengar i andra länder.

Barns skolgång ensam kostar betydligt mer än 1 miljon kronor per barn för tiden från klass 1 fram till fullföljt Gymnasium.

Därför har jag med detta bevisat att jag med råge har fog för påståendet att Socialdemokraternas Sverigebygge skapat en nation där alla föds som miljonärer.

Jämför vi oss i Sverige sedan med andra länder blir det med ens ännu klarare och tydligare hur rika vi svenskar faktiskt är. Oavsett åt vilket håll i världen vi vänder oss är det nästintill undantagslöst så att Sverige är unikt när det gäller välfärd och välfärdssystem.

Mycket av det som i andra länder kostar miljoner är gratis i det Sverige som vi Socialdemokrater byggt upp. 

Jag har själv under många år bott och arbetat i en lång rad länder och där haft mina barn i skolan. Gratis skolgång är på inget sätt självklart i de flesta länder. Det är snarare så att det kostar alla föräldrar stora pengar om de vill att deras barn ska få gå i skolan och skaffa sig en utbildning. Samma sak med sjukvård och övrig samhällsservice, den är förbehållen de rika och välbemedlade. Är du fattig finns inget skydd i dessa länder.

Jag är helt övertygad om att majoriteten av medborgarna i resten av världen skulle vara beredda att ge upp det mesta för att få tillgång till samma sorts välfärdssystem som det Socialdemokratiska Sverigebygget skapat.

Socialdemokraternas Sverigebygge innehåller som viktig beståndsdel ett system gör att vi via skatter och avgifter kan garantera miljonärsstatusen för alla medborgare. Dessutom kan vi garantera denna oavsett vilken vändning livet tar, eller vilken samhällsklass du råkar bli född in i.

För oss Socialdemokrater har det allt sedan begynnelsen stått klart att ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”, och att det därför behövs ett väl fungerande skattesystem för att garantera att ingen länk brister så att färden framåt stoppas upp.

Den kärlek och solidaritet vi Socialdemokrater känner för alla våra medmänniskor har ledsagat oss och hjälpt oss att skapa det Sverige vi alla lever i idag. Detta gäller alla oavsett samhällsklass.

Alliansen har under sina 8 år vid makten gjort allt som stått i deras makt för att bryta sönder de strukturer som vi Socialdemokrater byggt, strukturer som håller i hop nationen Sverige som ett rikt välfärdsland. Detta för att Alliansen och dess företrädare ser det som ett hot att ”flertalet har makten över fåtalet”.

Tack och lov är tiden av Allians styre över!

Med samma järnvilja och med samma ideologiska plattform som tidigare kommer vi Socialdemokrater nu i rask takt att återuppbygga och renovera alla de system som Alliansen rivit eller låtit förfalla.

Kunskapen om att vi som svenskar faktiskt är miljonärer, och att det är år av ansvarsfull politik och hårt slit av våra förfäder som gjort oss till miljonärer, är en kunskap som helt tycks saknas hos framför allt den yngre generationer svenskar. Därför är det av yttersta vikt att vi Socialdemokrater tar alla chanser vi har och upplyser svenska folket om hur och varför vi byggde välfärdslandet Sverige.

Mitt hopp för framtiden står till det faktum att svensken i gemen är både välutbildad och allmänbildad. Därför borde det inte vara en allt för svårt uppgift att för dem förklara vilka beståndsdelar som är viktiga för att bevara Sverige som välfärdsland. 

Allt vi behöver göra som politiker är att på ett enkelt sätt, genom liknelser som dagens samhällsmedborgare kan relatera till, förklara hur saker är uppbyggda, och varför. När denna insikt sedan sjunkit in hos medborgarna är jag säker på att det använder sitt sunda förnuft och ser till att det dröjer länge innan vi på nytt släpper fram en borgerlig höger regering.

Alliansen 8 år av regeringsmakt har i många avseenden varit katastrofal för Sverige. Alliansen har använt sin regeringsmakt till att effektivt bryta sönder de trygghetssystem som gör alla svenskar till miljonärer.

Vad vi alla måste förstå är att Alliansen har ett enda mål med sin politik. Och att det målet är att genom olika reformer och försämringar i de sociala trygghetssystemen stjäla medborgarnas miljoner för att i stället via privatiseringar flytta dem till privata fickor.

Alliansens (läs Moderaterna och KD’s) mål är, och har alltid varit att frånta ”flertalet makten över fåtalet” och skapa ett Sverige där ”fåtalet har makten över flertalet”.

I Socialdemokraternas värld kallas detta GIRIGHET!

Låt oss därför nu när regeringsmakten är tillbaka hos oss återställa till folket det Alliansregeringen stulit genom att återuppbygga de sociala trygghetssystemen.

Låt oss stärka Sverige som nation genom att se till att ”flertalet ånyo får makten över fåtalet”!

Låt oss genom genomtänkta reformer se till att alla svenskar även i framtiden kan titulera sig miljonärer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

De nya momsreglerna för Second hand butiker kommer att öka den globala uppvärmningen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Om vi tänker lite längre än näsan räcker är det ganska lätt att förstå att de nya momsreglerna för secondhand butiker bland mycket annat kommer att leda till en ökad global uppvärmning.

Varför?

Just därför att det återbruk och den återanvändning som möjliggörs av secondhand butikerna i allra högsta grad följer den ´Cirkulära ekonomins läror. Secondhand butikerna är det alternativ vi behöver för att hålla avfallsberget nere, och destruktionen på en acceptabel nivå.

Den Cirkulära ekonomin har som huvudsyfte att minska, och på sikt helt stoppa mänsklighetens påspädning av den globala uppvärmningen.

Skillnaden mellan den linjära ekonomi som dominerar vårt samhälle idag och cirkulär ekonomi kan enklast beskrivas på följande sätt:

Linjär ekonomi = Råvara – Produktion – Konsumtion – Avfall – Destruktion.

Cirkulär ekonomi = Råvara – Produktion – Användning – Återvinning – Användning.

Landets alla secondhand butiker utgör därför en viktig beståndsdel av den cirkulära ekonomin. Speciellt bland unga, men på senare tid även hos oss lite äldre har insikten om återbruk och återanvändning börjat växa sig stark. Att då låta Skatteverket införa moms på secondhand försäljning är därför helt fel, och stick i stäv med allt sund tänkande vad gäller vår miljö.

Effekten av Skatteverkets nya direktiv kommer att bli att second hand butiker läggs ner, något vi för övrigt kan läsa att Röda Korset ämnar göra i Umeå där 2 av 3 butiker i deras regi kommer att försvinna. Nedläggningen av butiker kommer att ge en situation där gamla saker kastas i soporna i stället för att återvinnas och återbrukas. Detta om något är förödande för vår miljö, både i det korta och i det långa perspektivet.

Dessutom använder man som argument att villkoren måste jämställas gentemot de butiker som säljer nya produkter. Momsfrihet för second hand är orättvist och snedvrider konkurrensen anser tjänstemän på Skatteverket.

För mig är det klart och tydligt att dessa tjänstemän med största sannolikhet är Alliansväljare, och att de därför hyllar GIRIGHETEN och sätter den framför KÄRLEKEN. Dessutom ser de ut att vara i total avsaknad av insikt om hur vi ska värna vår miljö.

Sedan får vi aldrig glömma att de secondhand butiker som drivs av ideella organisationer likt Röda Korset och Frälsningsarmen fyller en stor SOLIDARISK funktion i vårt samhälle!

De medverkar till en minskad global uppvärmning samtidigt som allt överskott går till att hjälpa utsatta människor världen över. Dessutom ger de en ingång på arbetsmarknaden för människor som annars skulle ha svårt att få jobb och jobbträning.

Som Socialdemokrat kan jag därför inte ställa mig bakom ett sådant beslut. Därför är min vädjan till mina kamrater i regeringen och till alla övriga partikamrater följande:

Låt oss STOPPA detta vansinne NU!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det är nu hög tid att Kristdemokraterna slutar upp med att påstå att deras politik bygger på kristen värdegrund.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens inlägg ska jag göra något som jag mycket sällan gör då jag tycker att alla politiska partier ska sköta sina egna affärer och bygga sin egen ideologiska värdegrund. Men som varande en människa som sätter kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde främst känner jag att det är på sin plats att upplysa svenska folket om varför Kristdemokraternas politik omöjligtvis kan bygga på kristen värdegrund.

Om man läser Bibeln och andra religiösa skrifter framgår det klart och tydligt att det viktigaste budskapet är KÄRLEK. Ur kärlek föds sedan en massa goda egenskaper såsom solidaritet, omtänksamhet och ödmjukhet med flera .

Jag vill påstå att ingen av dessa egenskaper finns att finna i KD’s politik eller i dess ideologiska fundament.

Låt mig ställa upp några fakta som bevisar detta:

 • För den som är kristen är Bibeln den viktigaste skriften. I den kan vi i Gamla Testamentet läsa om hur Gud på alla sätt försökte få mänskligheten att följa hans regler och vilja, och hur detta misslyckades gång på gång. När allt annat misslyckats såg han därför ingen annan möjlighet än att sända sin son Jesus till jorden för att dö för våra synder.
 • Jesu ankomst innebär en ny ordning för alla världens kristna, och från och med Nya Testamentet och framåt får alla som ber om förlåtelse densamma genom Jesu blod.

Ytterligare fakta som bevisar att KD är fel ute när de påstår sig bygga sin politik på kristen värdegrund är följande fakta.

 • Gud och Jesus sa till mänskligheten att i slutet kvarstår de 3, Tron, Hoppet och Kärleken, och störst av dem är KÄRLEKEN.
 • Jesus blev tillfrågad om han kommit till jorden för att upphäva lagen (10 Guds bud), svaret han gav var att han inte kommit för att upphäva lagen, snarare för att återupprätta densamma.
 • Jesus sa även att från och med nu är inga regler skrivna av en penna hållen av människohand tillämpliga i Guds rike, bara de 10 buden kvarstår.
 • Jesus sade även att ingen kan komma in i himmelriket utan att passera genom honom eller Fadern.
 • Jesus sa även att rätten att döma är förbehållen Fadern och Sonen.

Om vi då använder dessa fakta och sätter dem i sitt rätta perspektiv är det ganska lätt att förstå att Kristdemokraterna och dess ideologiska värdegrund har inget, eller mycket lite att göra med kristen tro.

I min värld kan man inte kalla sig kristen och följande Gud utan att sätta KÄRLEKEN före allt annat. Om man är kristen måste detta viktigaste budskap om att kärleken är störst av allt överskugga allt annat.

I allra bästa fall följer KD de kristna regler som predikades i Gamla Testamentet, och som Jesus upphävde i och med sin ankomst till jorden. Dessa regler gav de skriftlärde stor makt att bestämma över, och döma mänskligheten. Därför är det viktigt att ännu en gång påpeka att dagens kristna inte har den makten, enligt Bibeln är den förbehållen Fadern och Sonen.

Därför tycker jag att det är hög tid att KD slutar att prata om att deras politik bygger på ett kristet fundament. KD’s politik har inget med kristendom att göra över huvud taget.

Vill KD ändå hävda att deras politik bygger på kristen värdegrund så undrar jag vilken Bibel de läser? Måhända tolkar de Bibeln på samma sätt som Djävulen själv gör?

Min tolkning är att den politik som KD står för ligger så långt från Guds kärlek som det är möjligt. KD’s politik finns till och med att finna till höger om Moderaternas politik. I min värld går det inte att påstå att man bygger sin politik på kristen värdegrund och sedan driva densamma tvärt emot Bibelns budskap om KÄRLEK.

Ett sådant beteende är lika skamligt som det är oförskämt!

Det är därför hög tid att KD kommer ut i dagsljuset och kallar sin politik för dess rätta namn och slutar upp med att försöka få folk att tro att den har någon som helst koppling till kristen tro.

En kärleksfull politik sätter alltid kärlek, solidaritet och alla människors lika värde före sådana värden som vinster och egoism. Den politik KD står för kastar ut sjuka ur sjukförsäkringssystemen, arbetslösa in i socialbidragsberoende och jobbar i allt väsentligt i en riktning som strävar efter en samhällsbild likt den i det Gamla Testamentet där prästerna hade makten. Kort sagt strävar den mot ett Sverige där ”Fåtalet har makten över flertalet”.

Därför kära läsare vill jag med stöd av det som jag skrivit i detta inlägg hävda att om du önskar mer kristna egenskaper i politiken, egenskaper såsom kärlek och solidaritet, ja då ska du rösta på Socialdemokraterna eller något av de övriga röd/gröna partierna. Vår politik har betydligt större inslag av kärlek och omtanke än KD’s politik någonsin haft.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lennart Holmlund har delvis rätt men ändå FEL!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ger Lennart Holmlund helt rätt i påståendet att något måste göras åt all den olagliga cabotagetrafik som dagligen körs i Sverige med utländska lastbilar framförda av utländska chaufförer. Jag ger honom även rätt i påståendet att dessa utländska chaufförer lever och verkar under slavlika förhållanden.

Jag delar även Lennart’s syn på att vi alla, med fackförbunden i frontlinjen, måste sätta press på de speditionsföretag och de svenska företag som anlitar dessa utländska åkerier för att pressa ner transportpriserna och därmed missgynnar svenska åkerier och svenska chaufförer.

Ideologiskt är det av yttersta vikt att vi värnar den svenska arbetsrätten och den svenska modellen vad gäller hur löner och övriga villkor ska se ut för dem som utför transporter i Sverige. Här är solidaritets principen och principen om alla människors lika värde det som ska lyftas fram och användas som argument.

Så långt delar vi samma åsikter. Däremot tycker jag att Lennart är helt fel ute när det gäller hur detta ska angripas!

Lennart det är inte Polisen som ska reagera och sätta stopp för detta!

Ansvaret för att en gång för alla sätta stopp för detta ligger på oss politiker. Det är VI, OCH BARA VI som kan se till att regelverket ändras och att polis, transportstyrelse och andra inblandade parter får regelverk och verktyg som fungerar som för att effektivt stoppa den olagliga cabotagetrafiken.

Som politiker måste vi ta vårt ansvar och genomföra de regeländringar som behövs för att komma till rätta med problemet. Dessutom är det så att lösningen på problemet är mycket enkel, och just det faktum att det finns enkla metoder för att stoppa detta gör att jag inte förstår varför det inte redan är gjort.

Allt som behövs för att lösa problemet är att införa en modell för vägslitage avgifter likt den som nyligen infördes i Tyskland.

Denna tyska modellen innebär många fördelar. Bland mycket annat är det så att de åkerier som passerar genom Tyskland i förväg måste ange varför de kör i Tyskland och vilken färdväg de ska ta. Dessutom måste de garantera att de betalar sina chaufförer avtalsenliga minimilöner mm enligt tysk standard.

Ovanpå detta har man kryddat anrättningen med en innovativt utformad vägslitageavgift. Den är utformad på ett sådant sätt att den trots att den drabbar alla fordon som kör på tyska vägar, i förlängningen bara ökar kostnaderna för utländska fordon, och detta utan att bryta mot gällande EU lagstiftning.

Rätt utformad vägslitageavgift enligt Anders modell med tyska inslag är därför följande åtgärder:

 • Alla Lastbilar, Bussar och i en förlängning alla fordon som kör på svenska vägar debiteras en vägslitageavgift i form av direkt debitering per körd kilometer på svenska vägar.
 • För att kontrollera körsträckan utrustas alla fordon med en Go-box, alternativt med tillsats till färdskrivaren som visar hur många kilometer som körts på svenska vägar.
 • Anmälan i förväg för de utländska lastbilar och bussar som avser att trafikera det svenska vägnätet. I anmälan ska framgå syftet med resan, planerat rutt i Sverige, samt att chaufförerna har de minimilöner och arbetsvillkor som svensk lagstiftning och svenska avtal på arbetsmarknaden stipulerar.
 • Registrering av utländska fordon görs vid in respektive utresa från Sverige.
 • Vid alla gränsövergångar ska finnas en betalstation, bemannad eller automatiserad, som tar betalt av utländska fordon innan de tillåts lämna landet.
 • Svenska lastbilar och bussar, ägda av svenska företag som betalar skatt i Sverige, och som körs av chaufförer som endera är medborgare i, eller har arbetstillstånd i Sverige, får sedan nedsättning av bolagsskatten med lika mycket som det betalat i vägslitageavgift. På detta sätt drabbar avgiften bara utländska fordon som nyttjar svenska vägar och släpper ut avgaser på svenskt territorium.

Fördelen med mitt förslag är att vi då debiterar dem som debiteras bör, och att vi likt Tyskland som just genomför en liknande modell, värnar svenska företag och svenska chaufförer samtidigt som vi inför en lösning som inte bryter mot EU’s lagstiftning.

Vägslitageavgifter är därför en reform jag stödjer under förutsättning att den görs enligt Anders modell. Detta kommer jag att kämpa för politiskt då det ligger i linje med det Sverige jag vill bygga. Till Lennart vill jag säga välkommen ombord på tåget, och jag hoppas att du liksom jag ställer dig bakom de förslag jag presenterat ovan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Socialdemokratisk ideologi är ljuset som visar vägen ut ur Alliansens mörka återvändsgränd.

Av , , Bli först att kommentera 1

8 år av Alliansstyre har lett Sverige in i en återvändsgränd som leder oss rakt in i mörker, och slutligen till undergång! Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi sedan en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan.

En stark offentlig sektor som kunde förse företagen med välutbildad arbetskraft, som kunde förse företag och samhälle med sådana saker som elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur, och som kunde göra detta utan att behöva beakta vinstintresset i utförandet av densamma. Samma princip gäller dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär. Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige.

Genom dessa åtgärder har man helt kullkastat den demokratiska socialismens viktigaste princip, och på ett effektivt sätt sett till att vända på tesen och skapa en situation där ”Fåtalet har makten över flertalet”.

Varför leder då detta oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad. Just den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar, att företagens inkomster sjunker och att statens skatteintäkter minskar. Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är en grundlig helrenovering av den offentliga sektorn. Vi måste klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig, och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet, inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om, och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor, till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige!  Detta gäller alla, stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”