Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

LOV skapar brottsligt beteende inom välfärdssektorn.

Av , , 34 kommentarer 0

Alla som följer min blogg vet att jag allt sedan dag ett av mitt bloggande ansfört att införandet av LOV var det största och mest orättvisa som inträffat i modern tid i Sverige då LOV i allt det åstadkommer medverkar till att öka klyftorna i samhället.

Till allt detta kan vi nu med fog lägga ytterligare en nackdel tillskriven LOV – Möjligheten för företag verksamma inom välfärdens område att fuska och bete sig bedrägligt för att tillskansa sig skattepengar.

Det senaste exemplet på sådant beteende står att läsa i Affärsliv24 i VK på följande länk: http://affarsliv24.vk.se/2105575/hyrforetag-misstanks-for-bokforingsbrott?_ga=2.166930555.490340515.1498387738-534459877.1487067273

I reportaget länken länkar till beskrivs hur företaget Läkarleasing Sverige misstänks för bokföringsbrott och sannolikt i förlängningen även för försvårande av skattekontroll.

Att ett företag som fakturerar oss skattebetalare en halv miljard per år för sina tjänster fuskar är precis lika allvarligt som fusket bland de bolag ledda av kriminella organisationer som verkar inom personlig assistans.

I min värld och enligt mitt sätt att tänka är detta FEL – Fel därför att skattepengar avsedda för samhällets mest utsatta medborgare aldrig varit avsedda att utgöra vinster i privata bolag.

Min slutsats är därför följande -. I förlängninge ska LOV skrotas helt och hållet och all privatiserar verksamhet ska återföras till offentlig sektor som framgent ska bedriva verksamheten i egen regi.

Fram tills dess att så sker ska vinsterna i välfärden begränsas till ett minimum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det måste bli ett slut på överklagandehysterin i Umeå.

Av , , 22 kommentarer 4

Jag har full förståelse för att människor vill känna sig involverade i byggprocesser och andra beslut som berör dem direkt eller indirekt men det behöver definitivt städas upp ordentligt vad gäller möjligheterna att överklaga planärenden och byggbeslut och därigenom dra byggandet av viktiga samhällsfunktioner i långbänk.

I gårdagens lokala tidningar och rapporter i andra medier går det att läsa och höra om hur bygget av 2 tillfälliga förskolor överklagas – På Sandbacka överklagar boende den tillfälliga förskolan som ska användas medan den ordinarie renoveras för att den blir 85 centimeter högre än vad detaljplanen medger för närvarande och anger att skymd utsikt medför olägenheter.

På Berghem försöker föräldrar stoppa byggandet av en annan tillfällig förskola därför att den ska byggas på en grusplan som helt plötsligt anses som mycket viktig trots att kommunen lovat att anlägga en ny grusplan i anslutning till skolan som ersättning för den som nu bebyggs.

Hela samhället genomsyras av en mentalitet att det självfallet ska byggas bara det inte sker i mitt grannskap eller nära min gård. Den inställningen är i min värld helt galen då samhällsnyttan för folkflertalet i ärenden som dessa måste anses vara överordnade egenintresset hos folkfåtalet.

En annan oerhört viktig fråga att ställa sig i samband med detta är varför det i dagens samhälle överklagas i plan & byggärenden på ett sätt som var helt otänkbart för föregående generationer?

Min tro är att det beror på den samhällsutveckling där vi gått från att en värld fylld av kärlek och respekt för kollektivets bästa till dagens situation där många mer eller mindre struntar i kollektivet och egoistiskt bara ser till sitt eget bästa.

En sak är helt klar – Den samhällsutvecklingen måste brytas därför att den är skadlig för samhällsbygget.

Därför vill jag se en ny ordning – En ordning där permanenta ändringar i detaljplanen har en enda överklagandeinstans – En speciellt PBL-domstol bemannad av domare med samma kompetens som de domare som sitter i högsta förvaltningsdomstolen och vars utslag inte kan överklagas vidare.

Vad gäller byggande av tillfälliga byggnader avsedda att stå på sin plats kortare tider än 5 år ska beslut om byggnad och placering inte kunna överklagas överhuvudtaget. I dessa fall ska landets kommuner ha suverän beslutanderätt och ogillar en majoritet av väljarna de beslut som tas får de i nästa val avsätta de politiker de anser har gjort fel.

Anledningen till detta mitt ställningstagande som av många säkert upplevs som hårt och diktatoriskt är att vi inte kan ha en ordning där allt byggande av viktiga samhällsfunktioner fördröjs i åratal därför att ett fåtal individer i byggets närhet känner sig förfördelade.

I ett demokratiskt samhälle måste samhällsnyttan sättas framför allt annat i alla ärenden som handlar om byggande av för samhället viktig infrastruktur i form av skolor, förskolor, äldreboenden och andra viktiga byggnationer som är nödvändiga för att leva upp till de lagbundna krav samhället ställer på landets kommuner.

Att skolor och förskolor måste finnas där människor och barn finns är en självklarhet – Att det där människor finns alltid finns någon som blir lidande i större eller mindre omfattning på grund av byggnation är lika självklart och i sådana ärenden måste samhällsnyttan alltid sättas framför egennyttan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Svenska skattepengar ska inte användas till att driva skolor i Saudiarabien.

Av , , 16 kommentarer 0

Att svenska skattepengar utbetalade till friskolekoncerner som i grunden är avsedda för svenska elever används av friskolekoncerner för satt köpa och/eller starta skolor i andra länder – Bland dem Saudiarabien är horribelt.

Svenska skattepengar ska investeras i svenska skolbarn och inte i skolbarn i andra länder.

Att detta sker påvisar en sak – Vinsterna i välfärdsföretagen ska begränsas och helst stoppas helt och hållet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Umeå ligger i framkant vad gäller kollektivt resande.

Av , , 6 kommentarer 1

Hela gårdagen tillbringade jag i Lycksele som Kommunal Sektion Umeås representant vid kollektivtrafikens dag – En mycket intressant dag som handlade oerhört mycket om mobilitiet och framtidens resande.

En sak var oerhört lätt att konstatera – Umeå ligger i framkant vad gäller kollektivt resande – I länet likväl som i riket vad gäller ökningstakten på antalet resande.

Det intressantaste med hela dagen var utblicken mot framtiden och framtidens resetrender – En utblick som ger vid handen att det viktigaste för framtiden är att öka mobiliteten inom resandet och paketera resandet på ett attraktivt sätt – T.ex. genom att kombinera bussåkande och tåg på en delsträcka för att sedan lägga till samåkningstjänster med bil på en annan del av sträckan för att avsluta med tillhandahållet av elcykel för den sista delen.

Att paketera resandet på ett för resenärerna attraktivt sätt – Däri ligger utmaningen vad gäller framtidens kollektivtrafik.

Mitt inspel handlade om att det är i barn & ungdomsåren resvanor grundläggs och att vi därför bör satsa på att göra kollektivtrafiken gratis för alla barn & ungdomar fram tills dess de gått ut gymnasiet – Därtill som belöning för bidraget till samhällsbygget göra samma sak för den som uppnått pensionsåldern.

Gratisåkandet ska som jag ser saken bekostas av kommuner, regioner och staten i lika delar. Ska de tuffa klimatmålen klaras måste det kollektiva resandet öka på bekostnad av användandet av den privata bilen.

Barn och unga som redan i unga år vänjer sig att åka kollektivt kommer självklart att fortsätta med det när de blir äldre.

Gratisåkande tillsammans med en strategi som begränsar antalet parkeringar för biltrafiken är nödvändiga om vi ska klara våra miljömål i framtiden – Omställningen till ett större kollektivt resande kommer på inget sätt att bli helt smärtfri men väl över tid framgångsrik – Det är min inställning – Vilken är din?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Våldtäkter, sexuella trakasserier och kvinnoförnedring – En naturlig del av SD:s partiapparat.

Av , , 121 kommentarer 6

I grund och botten hade jag lovat mig själv att angripa SD utifrån deras politiska ställningstagande i sakfrågorna istället för att kritisera dem på annat sätt men med ett parti som SD funkar inte den taktiken rakt av då SD är ett parti som kantas av skandal efter skandal – Nu den som ett parti som hänger sig åt kvinnoförnedring, våldtäkter och sekterism.

Gårdagens Kalla Fakta la ännu en bit av pusslet av vad SD i själva verket är som parti och vilka värden SD står för. Precis som jag länge anfört är SD ett parti som bara är till för att berika SD:s hårda inre kärna och ett parti där man fullt ut ägnar sig åt sekterism och utnyttjande av personer som inte förmår säga ifrån.

Därtill visar inslaget i Kalla Fakta och det den tidigare SD-politikern (numera politiske vilden) Hanna Wigh säger att våldtäktsmän tvärt emot vad SD anför finns att finna på många olika ställen i samhället – Till och med i SD:s egen riksdagsgrupp.

Att våldtäktsmän inte uteslutande är invandrare vilket SD påstått länge bevisas av det Hanna Wigh berättar om i Kalla Fakta.

Precis som jag anfört länge finns våldtäktsmän och de som ägnar sig åt sexuella trakasserier på alla nivåer i samhället. Ska vi tro det som sägs i programmet i procenttal som överstiger genomsnittet i SD:s riksdagsgrupp.

Att en riksdagsman i SD med tonvikt på just en man ägnar sig åt att våldta och sexuellt ofreda kvinnor är i sak inte speciellt anmärkningsvärt om man ser till den kvinnosyn som genomsyrar SD som parti.

  • I SD slår slår man vakt om kärnfamiljen och menar fullt ut att det finns medfödda skillnader utöver könstillhörighet mellan kvinnor och män och mellan kvinnliga och manliga egenskaper såsom intelligensnivå.
  • I SD anser vissa manliga politiker att det är helt legitimt att ge en kvinna en örfil om hon vägrar lyssna till och acceptera argument uttalade av en man som varande korrekta och riktiga.
  • I SD vill man begränsa kvinnors valfrihet genom att sänka abortgränsen från den 18:e till den 12:e graviditetsveckan.
  • I SD anser man att det är helt legitimt att mobba kvinnliga partimedlemmar som vägrar underkasta sig den manliga partiledningens viljeyttringar fullt ut och göra männen till viljes på alla plan.

Min förhoppning är att detta ska bli ögonöppnare för vilken sorts parti SD är. Politiska partier som hänger sig åt kvinnoförnedring och sekterism har inget existensberättigande i svensk politik.

Med detta anfört råder för mig inga som helst tvivel om att den ryggsäck SD burit på under lång tid nu blivit så tung att nedgången till 10%-nivån vad gäller väljarstöd för SD accelererar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Umeås vänsterpartister utgör en skamfläck för sitt eget parti.

Av , , 17 kommentarer 5

Jag har spenderat hela gårdagen på Kommunfullmäktige i Umeå och en sak står helt klar efter gårdagens fullmäktigemöte – Vänsterpartiet i Umeå utgör en skamfläck för sitt eget parti.

På den nationella nivån – Dvs. i riksdagen står Vänsterpartiet för traditionell vänsterpolitik – Politik som de genom att handla ärligt och uppriktigt fått visst gehör för när de förhandlat med oss Socialdemokrater som med hjälp av stöd från Vänsterpartiet gått iland med att lägga ett flertal förslag i höstbudgeten som gynnar de svaga grupperna i samhället.

Den saken ser dock helt annorlunda ut i Umeå där framför allt gruppledaren Ulrika Edman och den tidigare ordföranden i tekniska nämnden Lasse Jacobsson i Kommunfullmäktige ifrågasätter och kritiserar beslut de själva medverkat till och röstat för när de under den förra mandatperioden styrde Umeå tillsammans med oss Socialdemokrater.

Det finns fullt fog för att kalla Vänsterpartiet populister – Därtill populister som mörkar sanningen och inte tvekar att ge sig på kommunens tjänstemän på ett mycket elakt sätt genom att beskylla tjänstemännen på kommunikationsavdelningen för att tillhöra Socialdemokraterna och för att vara en partimegafon för S och hänga ut dem med namn på vänsterpartiets hemsida.

Vore jag Jonas Sjöstedt – En man som jag trots att jag inte delar hans politiska åskådning har den största respekt för skulle jag se till att ingripa och se till att Vänsterpartiet i Umeå slutar upp med att bete sig som barn som sitter uppradade runt sandlådan.

Vore jag vänsterväljare ute på vänsterkanten skulle jag lägga min röst på ett annat parti vars politiska uppfattning jag personligen inte delar – Vore jag Vänsterpartist skulle jag rösta på Arbetarpartiet som trots att de upplevs som enkelspåriga i den politiska debatten är konsekventa och ärligt står för de förslag de lagt.

I dag fick Lasse Jacobsson än en gång motta kritik för att bete sig på samma sätt som när han var ordförande i tekniska nämnden – Beskyllningar om att utgöra ett arbetsmiljöproblem för kommunens kompetenta och duktiga tjänstepersoner genom att ifrågasätta deras arbete och beskylla dem för felaktigheter de inte begått.

Därtill försökte Vänsterpartiet sig på att driva igenom en återuppbyggnad av det i Umeå omtalade ”Apberget” i min stadsdel Ersboda – Ett apberg som ingen invånare på Ersboda någonsin efterfrågat på ett enda av de många politiska kaféer vi Socialdemokrater hållit i området avseende faciliteter eller saker de boende på Ersboda efterfrågar.

Det mest slående av allt var att Vänsterpartiets gruppledare flydde mötet direkt efter lunch när frågan från Liberalerna om Vänsterpartiets beteende skulle debatteras – I min värld finns bara ett uttryck för den sortens beteende – Feghet!

Vänsterpartiet i Umeå har gått långt över gränsen för vad som är brukligt inom politiken och att resten av partierna i Umeå förlorat förtroendet och respekten för Vänsterpartiet som varande ett parti att lyssna till står helt klart när till och med Arbetarpartiet röstar emot de förslag Vänsterpartiet i Umeå lägger i kommunfullmäktige.

Därför ska jag avsluta där jag började – Vänsterpartiet i Umeå utgör en skamfläck för sitt eget parti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lärdom från Tyskland – Socialdemokrater som driver nyliberal politik straffas av sina kärnväljare.

Av , , 46 kommentarer 0

Jag har lovat mina flitiga kommentatörer att göra en analys av det tyska valresultatet och då jag alltid anför att man som politiker ska leva som man lär och leva upp till sina löften så kommer den första delen av valanalysen här.

Den första delen av valanalysen kan sammanfattas i två påståenden:

  1. Socialdemokratiska partier som för nyliberal högerpolitik förlorar sin själ och därmed stödet från sina kärnväljare.
  2. Partier som inte tar människors oro på allvar och driver de frågor väljarna tycker är viktiga straffas av väljarna.

Dessa två påståenden tycker jag sammanfattar situationen och valutgången både för SPD och för CDU/CSU.

Att SPD förlorat kraftigt på att regera tillsammans med nyliberala och högerinriktade CDU råder inga som helst tvivel om och de få tyska väljare jag hunnit prata med så här långt säger att den allmänna känslan bland tyska väljare är att SPD svikit inte bara sina kärnväljare utan även sin ideologi.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen – Man måste alltid vara trogen sina ideal även om man är otrogen gentemot de metoder man använder för att nå idealen. Sviker man idealen röstar väljarna på andra partier som de anser bättre står upp för idealen.

Att det är på det sättet tycker jag visas rätt tydligt i Tyskland. När Schulz just tagit över partiledarposten i SPD ökade stödet för SPD kraftigt därför att väljarna äntligen trodde att man fått en partiledare som ville ta partiet och dess politik tillbaka till dess rötter.

När samma väljare insåg att Schulz inte skulle göra detta släcktes hoppet och SDP fortsatte den resa nedåt man påbörjat redan innan partiledarbytet.

Vad kan man lära av det?

Enligt mitt sätt att se på saken att Socialdemokratiska partier ska stå stadigt förankrade i sin ideologi och föra den politik den förespråkar om de vill vinna väljarnas stöd.

I Storbritannien med flera länder och till viss även i Sverige visar opinionssiffror och valresultat att Socialdemokratiska partier som för en politik som vilar på fast ideologisk grund och sätter arbetstagarna och deras bästa högst på den politiska agendan vinner väljarnas förtroende.

I det andra påståendet säger jag att partier som inte tar väljarnas hjärtefrågor på allvar straffas av väljarna. Vad jag menar med det påståendet är att CDU/CSU straffas av väljarna därför att partiet inte en gång för alla tagit tag i frågan om invandring och migrationspolitik och löst den på ett sätt som har tyska folkets fulla stöd.

Gör man inte det så lämnar man dörren på vid gavel för missnöjespartier/enfrågepartier som AfD vilket är precis vad som hänt i Tyskland.

Lösningen på det problemet är enkel – Merkel och CDU måste lyssna på väljarna och lösa de frågor väljarna anser vara viktiga.

Avslutningsvis vill jag i denna första analys av det tyska valet anföra följande. Tyskland befinner sig nu i ett läge där det kommer att bli svårt att bilda en handlingskraftig regering. Att så är fallet är allt annat än bra för Europa och dess utveckling då Tyskland under lång tid varit lokomotivet i AB Europa.

Ska jag tycka till om hur regeringsbildningen bör se ut så är mitt förslag följande – CDU och SDP bör ta sitt ansvar och fortsätta regera Tyskland för att inte försätta landet i ett politiskt limbo som är lika skadligt för Tyskland som det är för EU som helhet.

I det samarbetet bör man samarbeta på ett nytt sätt som innebär att man bara gör upp i de frågor där man är överens för att låta övriga frågor lösas genom hoppande majoriteter i den tyska förbundsdagen.

Kan dessa två partier göra det så att bägge partierna kan samregera och samtidigt tydliggöra sina ideologiska rötter och ideologiska skillnader har vi ett Tyskland som går att regera utan att något av partierna förlorar ansikten inför sina kärnväljare.

Den första frågan en sådan regering måste ta itu med är frågan om invandring, migrationspolitik och integrationspolitik.

Lyckas dessa två partier lösa den frågan på ett för väljarna hållbart och uppskattat sätt kommer valresultatet i nästa val att bli mycket tydligare och ge ett Tyskland den starka regering ett land som Tyskland behöver.

Fortsättning följer i slutet av veckan när jag fått fler återkopplingar från Tyskland.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Når smäller det ordentligt mellan USA och Nordkorea?

Av , , 12 kommentarer 0

Det är inte utan att världen borde hålla andan som resultat av den allt mer eskalerande ordväxlingen och krigshetsen mellan Trump och Nordkoreas Kim. Bägge nationernas tal i FN där man förolämpade varandra hör inte hemma i FN utan snarare i sandlådan som ett krig mellan 2 barn.

Efter det tal bägge nationerna hållit inför FN:s generalförsamling är den stora frågan inte om det kommer att smälla till ordentligt utan snarare när?

Hur resten av världen kan låta detta ordkrig pågå övergår mitt och säkert många andras förstånd. Som jag ser saken är det dags för resten av världen att ingripa på allvar och förklara för bägge dessa herrar att detta sätt att uttrycka sig inte hör hemma i FN och/eller i vår värld.

Det som gör saken ännu allvarligare än att kasta ord på varandra är de fysiska provokationerna som sker från bägge sidor.

I går nåddes vi av beskedet att amerikanska bombplan flugit närmare Nordkoreas gräns än någonsin under detta århundrade och att Kim kommer att känna sig tvingad att svara på en sådan provokation genom ännu ett kärnvapentest eller en raketuppskjutning för att inte förlora sin prestige ordkriget med Trump torde vara oundvikligt.

Att Nordkoreas utrikesminister tillåts stå i FN och öppet säga att Nordkorea kommer att straffa USA och Trump för hans uttalanden om Kim och säkerställa att detta får konsekvenser för USA och Trump låter i mina öron så nära en krigsförklaring som det är möjligt att komma utan att förklara krig.

För egen del är jag mycket orolig – Orolig därför att resten av världen inte reagerar och en gång för alla ser till att detta krigshetsande upphör omedelbart.

Min vädjan och mitt hopp gällande Nordkorea står till Kina. Det jag hoppas på är att Kina ingriper på allvar och säkerställer att Nordkorea inte kan fortsätta att utveckla kärnvapen och att Nordkoreas förmåga att anfalla sina grannländer begränsas fullt ut.

Skulle det innebära att Kina måste invadera Nordkorea militärt för att lyckas har en sådan invasion mitt fulla stöd och jag är övertygad om att resten av världen tycker samma sak.

Vad gäller Trump och USA så ser jag ingen annan lösning än den att det amerikanska rättsmaskineriet accelererar och ser till att avsätta Donald Trump innan det är för sent och innan denne man tillåtits starta det som i mina ögon och öron framstår som ett tredje världskrig.

Så länge ett ingripande mot Kim och Trump är utestående är allt resten av världen kan göra att hålla andan och hoppas på att ingen av herrarna gör allvar av sina uttalanden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Nordeas finska bolagsledning har missbedömt svenska folkets integritet och lojalitet mot fosterlandet.

Av , , 20 kommentarer 3

Efter Nordeas besked om att de avser flytta huvudkontoret till Finland har det gått oerhört tungt för Nordea och dess i grunden finska bolagsledning.

Flera fackförbund har meddelat att de kommer att lämna Nordea till förmån för banker med huvudkontor i Sverige och så här långt har ca. 1 miljon svenska kunder meddelat att de avser göra samma sak.

Mot den bakgrunden vill jag därför anföra följande:

Nordeas finska huvudägare och Nordeas finska bolagsledning har gravt missbedömt svenska folkets integritet och lojalitet gentemot fosterlandet Sverige.

Innan denna soppa är över är jag övertygad om att det blir som jag förutspådde direkt efter beskedet om att Nordea skulle flytta huvudkontoret till Finland – Att Nordea förutom merparten av sina svenska privatkunder kommer att förlora alla fackföreningar och alla svenska kommuner, landsting och offentligt ägda bolag som kunder i banken.

Nordeas finska lednings ödesdigra beslut om att flytta huvudkontoret till Finland kommer därför att bli en oerhört dyrköpt erfarenhet för de aktieägare Nordeas ledning hoppades berika genom flytten av huvudkontoret till Finland.

Förvisso ska vi inte ägna oss åt konspirationsteorier men trots att jag säger så är min magkänsla att Nordeas finska ledning hela tiden haft för avsikt att flytta banken till Finland för att ge i gen för de oförätter de anser att Sverige åsamkat Finland historiskt.

Allt den finska bolagsledningen gjort är att avvakta vad de trodde vara rätt tillfälle för en sådan flytt!

Detta har dock väldigt liten betydelse i sammanhanget. Oförrätt eller inte – För mig är det som betyder något att Nordas svenska kunder rakt av visar sitt missnöje med flyttbeslutet och därför byter bank.

Är man bosatt i Sverige ska pengar och lån hanteras av banker med huvudkontor i Sverige för att säkerställa att svenska regler gäller den dag banken får problem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Alliansen i chock tack vare socialdemokratisk framgångspolitik.

Av , , 32 kommentarer 4

Allt sedan Magdalena Andersson lagt fram den höstbudget som har fokus på att förbättra livssituationen för de grupper som har det allra sämst i samhället har de forna allianspartierna befunnit sig i chock.

Det påståendet grundar jag på det faktum att alla företrädare som uttalar sig saknar hållbara argument för sin kritik – En kritik som faller helt platt om man lyssnar till alla ”vanliga” människor/väljare som intervjuas om vad de tycker om regeringens höstbudget och det den medför för vanliga löntagare.

Initialt handlade vår politik om att vända det budgetunderskott Alliansen lämnade efter sig till ett budgetöverskott för att på nytt kunna fylla de tomma ladorna med nya pengar för att kunna genomföra väljarkårens länge efterlängtade välfärdsreformer.

Att vända budgetunderskott till budgetöverskott är något vi Socialdemokrater är duktiga på då det är precis det vi tvingats göra varje gång vi tagit tillbaka regeringsmakten från borgerligheten.

Det största problemet för den forna Alliansen och anledningen till att de helt saknar hållbara argument i debatten runt höstbudgeten torde vara det faktum att vi Socialdemokrater inte gjort våra satsningar utan att ta först fullt ut ta ansvar för landet och den statsskuld vi har.

Hade det varit så att vi lånat för att genomföra reformer hade debatten måhända sett annorlunda ut än den nu gör men i ett läge där vi först tar ansvar genom att amortera av på statsskulden och se till att den är på den lägsta nivån sedan 1977 innan vi genomför reformer faller hela fundamentet för den kritik den forna Alliansen normalt framför platt till marken.

Höjda barnbidrag, höjda studiebidrag, höjda vårdnadsbidrag, sänkta skatter för de pensionärer som har lägst pension och alla andra reformer som inryms i de välfärdssatsningar vi nu genomför kommer att göra stor skillnad för oerhört många människor och göra deras vardag lite lättare.

Att alla samhällsmedborgare och framför allt alla som arbetar i sjukvården och psykiatrin får det bättre tack vare de extra satsningarna på sjukvården tror jag alla begriper.

Jag förstår som sagt att det svider i själ och hjärta hos företrädarna för den forna Alliansen då vi Socialdemokrater nu lyckats göra det den forna Alliansen aldrig trodde att vi skulle klara av – Påvisa att politik kan göra skillnad och att RÄTT politik gör en enorm skillnad.

Som avslutning till detta inlägg ska jag tacka Moderaterna för valet av Ulf Kristersson som ny partiledare då valet av honom innebär att det blir än lättare för oss Socialdemokrater att påvisa skillnaden mellan Socialdemokratisk välfärdspolitik och moderat högerpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”