Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Generaldirektörer och myndighetschefer ska inte leva i en skyddad verkstad.

Av , , 20 kommentarer 5

Min partikamrat – Tillika kommunikationschefen i Region Västerbotten Thomas Hartman har skrivit ett inlägg på Facebook där han vill belysa medias skuld till den negativa debatten runt anställningsvillkor och fallskärmar för generaldirektörer och andra höga chefer inom statsförvaltning och offentlig förvaltning.

I samma inlägg framför Thomas åsikten att det verkar som om människor i gemen inte känner till att anställningsformer och eventuella avgångsvederlag för generaldirektörer och andra statstjänstemän är en arbetsrättslig fråga som följer gängse standard på arbetsmarknaden.

Thomas slutsats är att debatten i media och på sociala media därmed blir osaklig därför att journalister och media mer och mer blivit en del av underhållningsindustrin och därför ägnar sig åt indignationsjournalistik snarare än åt folkbildning.

Låt mig därför säga följande innan jag spinner vidare på det jag vill ha sagt:

  1. Thomas Hartman har helt rätt i att hanteringen i samband med att generaldirektörer och andra höga chefer inom statlig och offentlig förvaltning får ”sparken” och förflyttning följer gängse regelverk och de överenskommelser som gäller för närvarande.
  2. Thomas Hartman har fel gällande medias skuld till att debatten enligt honom är skev och felaktig och underhållning snarare än folkbildning.

Måhända är det så att Thomas enligt mig kommit till fel slutsats därför att han själv är en del av detta maskineri – Huruvida så är fallet ska jag låta vara osagt.

En sak är dock klar och det är att min uppfattning i frågan har brett stöd hos socialdemokratiska gräsrötter och hos en majoritet av de svenska väljarna och det är av den anledningen jag beslutat mig för att skriva om ämnet.

Thomas – Det media rapporterar och skriver om handlar inte om att anställningsärenden för gruppen generaldirektörer och andra höga chefer inom offentlig förvaltning inte skulle följa gängse regelverk – Tror du det har du helt missuppfattat debatten.

Snarare handlar kritiken i debatten även om detta sällan och aldrig framkommer klart och tydligt om att svenska folket i gemen tycker att de förmånliga arbetsvillkor denna grupp skapat sig över huvudet på vanliga medborgare är gravt felaktig och i allra högsta grad orättvisa gentemot resten av landets arbetstagare.

Det både människor och journalister reagerar på är att denna typ av tjänster tillsätts politiskt på ett sätt som innebär att det är partibok snarare än yrkesmässiga kvalifikationer som avgör vem som ska få jobbet.

Människor i gemen upplever att denna grupp – Förutom att de erhållit sina positioner på ett sätt som inte följer arbetsmarknaden i gemen dessutom skaffat sig lönenivåer och förmåner som vanliga löntagare och arbetstagare aldrig ens kommer i närheten av.

Kort sagt tycker en majoritet av svenska folket att dessa människor skapat sig en skyddad verkstad där de tjänar varandra istället för nationen och då på sätt som bara gagnar dem själva.

Ska vi skapa tillit till och förståelse för Myndighetssverige och minska politikerföraktet så måste detta förändras och förankras hos medborgarna. 

Min inställning är därför att vi som parti måste bejaka detta och angripa problemet från grunden snarare än att följa Thomas linje som handlar om att försöka skjuta budbäraren vars enda drivkraft är att lyfta upp det människorna tycker och ger uttryck för.

För mig är det en självklarhet att som Socialdemokrat bejaka det människor i gemen tycker och tänker – Därför ska frågan upp i ljuset och upp på bordet och debatteras fullt ut så att vi utifrån folkets vilja kan skapa ett system som folkflertalet kan ställa sig bakom och stödja fullt ut.

Exakt hur det systemet ska se ut är svårt att sia om i detalj – En sak är dock säker och det är att folkvljan redan idag anser att den grupp som idag anses leva i en skyddad verkstad i en framtid bör omfattas av samma arbetsrättsliga regler som de som gäller för vanliga arbetstagare.

Det går aldrig att jämställa en myndighetschef med en VD i ett privat företag så länge anställningsprocessen inte följer samma struktur som i det privata näringslivet. Så länge detta inte görs så ska anställningsvillkor för statstjänstemän och chefer inom offentlig sektor därför följa de villkor som gäller för arbetsmarknaden i stort.

En statstjänsteman är oavsett av om denne är chef eller inte i mina ögon att jämställa med en vanlig tjänsteman i det reguljära arbetslivet och därför bör lön och övriga anställningsvillkor vare densamma inom staten och offentlig sektor som inom den privata sektorn vad gäller lön, löneförmåner såsom pension, uppsägningstid och uppsägningslön.

Sedan tycker jag personligen att en generaldirektör och dennes anställning ska knytas direkt till den myndighet man är avsedd att leda och inte till regeringskansliet eller andra personalpooler inom statsmaskineriet.

Missköter man sitt uppdrag ska vederbörande entledigas från sitt uppdrag med max 12 månadslöners ersättning beroende på anställningstid för att efter entledigandet precis som vanliga arbetstagare stå till arbetsmarknadens förfogande.

Således är det hög tid att bejaka folkets vilja och öppet debattera anställningsvillkor för generaldirektörer och andra politiskt tillsatta chefer – Detta så att deras anställningsvillkor och lönenivåer i en framtid följer de nivåer som kan vinna bred folklig förankring.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det kalla kriget är tillbaka.

Av , , 33 kommentarer 5

Det skramlas med vapen som aldrig förr mellan Ryssland och USA och det diplomatiska spelet är tillbaka på samma nivå som när Ryssland hette Sovjetunionen och det kalla kriget pågick för fullt – Dvs. en händelse som den ena parten ser som en oförrätt mot det egna landet besvaras med en i omvänd riktning som är minst dubbelt så stor.

Den sista tidens händelseutveckling får mig därför att dra slutsatsen att det kalla kriget nu är tillbaka på allvar och att relationerna mellan USA och Ryssland blir allt frostigare.

Att detta sker i vår moderna tid är oroande. Lika oroande är det att USA och Ryssland konstant ställer sig på olika sidor istället för att samarbeta i de länder där de är inblandade i krig på ett eller annat sätt.

Att detta kan ske i vår moderna utvecklade tid där dagens människor har betydligt högre utbildningsnivå och framför allt en mycket bättre bild av hur livet ter sig i andra länder är förvånande både för mig och för många som forskar i ämnet.

Vad detta uppvisar enligt mitt sätt att se på saken är att populismen har gått för långt och att människor med stora egon styr i världens viktigaste länder sett ur militär synvinkel.

Män likt Trump och Putin som har enormt stora egon ser symbolpolitiken som ett måste för att visa att de menar allvar med sina olika utspel.

Putins militärövning runt knuten hos NATO:s och Sveriges är inget annat än ett sätt att visa sina landsmän att Ryssland är starkt och att ingen vågar ge sig på Ryssland.

Trump är inte ett enda dugg bättre och fortsätter detta vapenskrammel så bör vi på allvar börja oroa oss för framtiden.

Min förhoppning är att EU tillsammans med Kina kan få dessa herrar att sätta sig ner och prata som vuxna individer – Världens länder ska inte kapprusta – Världens länder ska avrusta.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Moderaterna ser ut att vara ett parti i djup kris.

Av , , 117 kommentarer 2

Det som nu utspelar sig inom Moderaterna visar klara och tydliga tecken på ett parti som befinner sig i djup kris därför att partiet saknar en handfast och stark kapten som kan se till att det blir ordning och reda. 

Min tro är att partiet kommer att falla isär som ett resultat av dessa stridigheter vilket på inget sätt gynnar någon av sidorna.

Det striden handlar om enligt de beskrivningar jag fått mig till livs efter att ha pratat med ett antal människor som är moderater och som delvis är inblandade i striderna är att den största striden handlar om huruvida Moderaterna ska bedriva traditionell högerpolitik eller den högerpolitik ”light” som Reinfeldt införde.

Att striden blossat upp beror enligt mina källor på att partiet gjort en rejäl högersväng under Anna Kinberg Batras ledning – En högersväng dirigerad av en samling starka ”gammelmoderater” som inte gillade de förändringar Reinfeldt och hans trojka genomförde.

Att det blir problem när man försöker svänga partiet tillbaka till höger och därmed tvingar de väljare och medlemmar som gillade den sortens politik Reinfeldt införde att stödja en politik och ideal de inte känner igen sig i är fullt naturligt.

Att dessa tar strid därför att de inte längre känner igen sig i och delar de värderingar som nu genomsyrar partiet är som jag ser saken ännu naturligare och att i den situationen sakna en stark partiledare som kan medla fred mellan falangerna är förödande.

Som Socialdemokrat borde jag egentligen inte bry mig om interna stridigheter inom Moderaterna  – Trots det gör jag så då jag ser ett stabilt M som en viktig komponent i kommande val för att hålla SD på mattan.

Därför är min uppmaning till de som sitter i Moderaternas verkställande utskott att se till att byta kapten på skutan och lägga ut en klar och tydlig kurs efter vilket skutan moderaterna ska styras.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Regering & Riksdag bör tvinga alla banker att hantera kontanter.

Av , , 17 kommentarer 2

I dag har jag som vanligt lyssnat på radion medan jag har varit ute och arbetat – En sak som berört mig extra mycket under dagen är situationen för företagare och handlare ute på den svenska landsbygden och deras svårighet att komma åt kontanter till sina växelkassor så att turisterna som är deras livsnerv kan servas fullt ut.

Organisationen Svensk Handel är starkt kritiska till att de flesta banker slutat hantera kontanter och för egen del håller jag med fullt ut.

En av bankdirektörerna som blev intervjuad i inslaget pratar om rånrisker mm. men säger samtidigt att kontanthanteringen är en dålig affär för bankerna därför att bankerna inte tjänar några pengar på den och således inte kan göra vinst på kontanthantering.

Att bankerna inte tjänar pengar på kontanthanteringen tycker jag ska vara en självklarhet och något bankerna ska tvingas acceptera för att erhålla och behålla den bankoktroj = banklicens som gör att de kan tjäna pengar och göra enorma vinster på övriga delar av sin verksamhet.

Därför kommer jag att göra mitt bästa för att driva på och påverka regeringen i en riktning som innebär att alla banker som vägrar hantera kontanter på ALLA sina kontor blir av med rätten att bedriva bankverksamhet.

Vi måste förstå att många länder är långtifrån lika välutvecklade som Sverige när det gäller faciliteter som internetbank och bankkort som fungerar i alla lägen överallt i världen.

Att det är så innebär att många turister som besöker Sverige är beroende av kontanter för att kunna betala för sig när de vill handla. Att handlarna inte kan hantera kontanter därför att de saknar växelpengar är därför till skada både för handlare och företag och för staten som mister skatteintäkter på de vinster som skulle ha uppstått om företagen kunnat hantera kontanter fullt ut.

Så länge pengar i form av kontanter är ett legalt betalningsmedel vilket jag tror kommer att vara fallet under överskådlig framtid ska alla som accepterar betalning tvingas acceptera alla former av betalning utan att diskriminera någon av betalningsformerna.

Att handlare i glesbygd som dessutom ofta har ett enda bankkontor att välja på om ens något inte kan få fri tillgång till kontanter i den omfattning de behöver bör därför som jag nämnt ovan lösas genom ett regeringsingripande.

Huruvida bankerna ska hantera kontanter eller inte ska inte vara upp till banken själv att bestämma – Huruvida kontanter ska hanteras eller inte ska bestämmas av vår regering och av vår riksdag genom demokratiska beslut.

Därför upprepar jag som slutord det jag sagt i både rubrik och i inlägget – Alla banker ska tvingas hantera kontanter om de vill fortsätta att bedriva bankverksamhet. Därtill ska de tvingas bedriva den verksamheten som en samhällsservice utan avgiftsuttag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

Skönt att en majoritet av svenska folket tycker att Löfven handlade rätt.

Av , , 79 kommentarer 2

Allt sedan Löfven meddelade att han ombildar sin regering och att han behåller Peter Hultqvist som Försvarsminister så har tidningarna och opinionsinstituten gjort opinionsundersökningar om huruvida svensken i gemen tycker att Löfven handlade rätt eller inte.

Förvisso spretar resultaten något och så även den frågeställning man ber människor ta ställning till vad gäller hur frågan är ställd.

Trots det så är den samlade bilden att en majoritet av de tillfrågade väljarna tycker att Löfven handlade rätt och att Peter Hultqvist har stort stöd bland väljare oavsett partitillhörighet – I bägge fallen mångfalt större än vad Alliansen hade hoppats på.

För mig känns det skönt att det är så och att så är fallet går helt i linje med mitt påstående om att Alliansen kommer att få ångra sitt tilltag ordentligt i form av vikande väljarstöd.

Precis som jag trott så tycker svensken i gemen att det viktigaste är att landets regering är regeringsduglig och att den faktiskt genomför eller försöker genomföra den politik de lovat väljarna att genomföra – Något vi Socialdemokrater lyckat smycket bra med så här långt då vi har uppfyllt majoriteten av våra vallöften i god tid innan nästa val.

För regeringen är det därför dags att lägga detta bakom oss och koncentrera oss på att bygga ett bättre Sverige och jämlikare Sverige där alla människor har lika värde – Något vi bäst gör genom att fortsätta på inslagen väg och genomföra de förändringar vi redan aviserat.

En god sak Alliansens otaktiska populism kommer att leda till är att väljarnas ögon nu öppnats för det faktum att avreglering, privatisering och konkurrensutsättning kan vara oerhört skadlig i många offentliga verksamheter – En insikt som gör det lättare för oss Socialdemokrater att återreglera och återkommunalisera offentlig verksamhet.

Sett några månader framåt i tiden och stödd av en ordentlig och ideologiskt förankrad debatt är min övertygelse att svensken i gemen kommer att förstå och stödja det parti som står för ett återinförande av den sorts väl fungerande blandekonomi som fanns under de år Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Således är den politiskapopulismens, nationalismens och nyliberalismens glansperiod där New Public Management varit drivfjädern över.

Att vi provat dessa ismer trots att vi levde ett bra liv inan vi provade dem beror på att människan är en varelse som sällan och aldrig kan slappna av och känna sig nöjd med vad som åstadkommits.

Ibland måste mänskligheten gå extremt långt i en annan riktning än den som gällt under lång tid för att inse att gräset definitivt inte var grönare på den andra sidan. Det läget har vi nu nått vilket jag tycker att svenska folket påvisar när en majoritet av dem anser att Löfven gjorde rätt.

För framtiden gäller blandekonomi och demokratisk socialism paketerad och anpassad till vår tid och vårt sätt att leva kryddad med starka inslag av miljömedvetenhet pch en livsstil i enlighet med den cirkulära ekonomi och dess tankebanor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Anna Kinberg Batra sittet nu med Svarte Petter på hand utan någon att spela den till.

Av , , 40 kommentarer 4

Efter gårdagens oväntade vändning signerad Stefan Löfven sitter nu Anna Kinberg Batra och Moderaterna med Svarte Petter på hand och det utan att ha någon annan att spela den till. KD och Ebba Busch Thor sitter i samma båt och kan bara titta på medan båten sakta men säkert sjunker utan att räddningen syns till.

Jag har sagt det i tidigare inlägg och jag säger det igen till AKB och EBT – Som man bäddar får man ligga.

Ett annat uttryck om än något modifierat för att beskriva AKB:s situation är följande – Innan man tar fan i båten måste man vara säker på att man kan ro ända in till land – Något bara Centern och Liberalerna kan göra bland Alliansens partier och då därför att man sedan länge aviserat att man aldrig kommer att agera med stöd av SD.

AKB:s handlande har lett till intern kritik från tunga och erfarna moderater – Inte minst från Mikael Odenberg. I gårdagens Aktuellt var hans rekommendation att AKB och resten av Alliansen skulle backa från kravet på misstroendevotum gentemot Peter Hultqvist för att inte framstå som grälsjuka.

Förvisso är det underhållande att två tunga moderata företrädare slåss inbördes där Odenberg av AKB kallas för grälsjuk därför att han framför kritik mot AKB och de Alliansledare som enligt honom skött det parlamentariska arbetet mycket dåligt i denna fråga.

Odenberg är klar och tydlig och säger utan omsvep att han tar den kritiken med ro då det är upp till AKB att avgöra huruvida hon vill ta konstruktiv kritik eller inte då det för honom inte spelar någon större roll hur hon väljer att göra.

Odenberg säger även som respons på den brasklapp/nödutgång Alliansen lagt in om ett eventuellt misstroendevotum mot Hultqvist med orden ”om inget nytt framkommit” att det enda nya som kan framkomma är att Alliansen nyktrar till.

Svarte Petter ligger som sagt i händerna på AKB och det enda sättet att tillfälligt göra sig av med Svarte Petter fullt medveten om att den kommer tillbaka nästa eller nästnästa drag är att spela den internt mellan sig själv och Ebba Busch Thor.

Min tro är därför densamma som många andras – Centern och Liberalerna kommer att slinka ut genom bakdörren och undvika att lägga misstroendevotum och lämna AKB och EBT ensamma kvar vid skampålen.

Att detta misslyckade populistiska utspel kommer att kosta KD platsen i riksdagen och Moderaterna ytterligare nedgång vad väljer väljarsympatier behöver man inte vara allt för djärv för att påstå. 

Den stora frågan är hur mycket och till vilket parti dessa röster går?

Min förhoppning är att åtminstone några av dem ska gå till Socialdemokraterna – Speciellt rösterna från de som önska lägga sin röst på ett parti som kan uppvisa regeringsduglighet.

Hur det blir med den saken kommer de närmaste månaderna att påvisa och fortsätter raset för M och KD är jag säker på att vi kommer att få uppleva ett snabbt partiledarbyte i bägge partierna innan årsskiftet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Socialdemokraterna har visat att vi tar ansvar för landet – Något Alliansen visat att de inte gör.

Av , , 62 kommentarer 2

Även om jag tillhör skaran som förespråkade att Stefan Löfven borde utlysa ett nyval så måste jag berömma honom för hans och regeringens sätt att ta tjuren vid hornen och ta reellt ansvar för Sverige – Något Alliansen definitivt inte gör när de fortsatt hotar med att ställa misstroendevotum gentemot Peter Hultqvist.

Jag tycker som sagt att vi Socialdemokrater påvisat på en oerhört stor regeringsduglighet och samtidigt att vi aldrig tvekar att ta ansvar för Sverige och dess befolkning ens i de allra svåraste stunder – Till och med i stunder när oppositionen i form Alliansen gör sitt bästa för att försätta Sverige i kaos.

Alliansen hot mot Peter Hultqvist är inget annat än ett stort hyckleri på det sätt jag uttryckt i tidigare inlägg. Ansvaret vilar tungt på Alliansen och med detta besked står det helt klart att Centerns och Liberalernas löfte om att aldrig göra sig beroende av SD inte var värt något alls.

Det är fruktansvärt tråkigt och högst beklämmande att etablerade politiska partier ska göra politiken till en TV-såpa av värsta sort då inget land och inga människor förtjänar den sortens beteende från politiska partier som påstår sig vara ansvarstagande och seriösa.

Det ska bli spännande att se hur och om man verkligen gör allvar av sitt hot och ännu mer spännande ska det bli att se Alliansens reaktion när Peter Hultqvist blir frikänd och dessutom berömd av KU för sitt agerande vilket jag är helt övertygad om att han blir.

Min tro är att Alliansen gör detta av två anledningar – Dels av desperation därför att opinionsstödet för alla partier utom Centern fallit ordentligt och dels därför att man vill dölja sanningen som defacto är att det är ett dåligt och omdömeslöst beslut från den förra Alliansregeringen som är roten till problemet och orsaken till IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Med allt detta sagt så är mitt löfte till Alliansen och svenska folket följande. För egen del kommer jag från och med nu att intensifiera mitt arbete än mer för att i alla lägen påminna väljarna om det som är resultatet av Alliansens agerande – Att en röst på Alliansen är en röst på kaos och oreda och på ett Sverige utan klar och tydlig politisk ledning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Alliansen har förvandlat politiken och gjort den till en TV-såpa.

Av , , 35 kommentarer 4

Med lite distans till gårdagens dramatiska händelse där Alliansen ställde misstroendevotum mot 3 ministrar går det inte att göra annat än att konstatera att den nuvarande ledningen för Alliansen hämtat sin inspiration från Donald Trump och tagit svensk politik ner till sandlådenivå och förvandlat den till en såpopera på tv.

Att de gjort så beror sannolikt på att man tror att såpoperaformatet ska stärka opinionssiffrorna – Något jag tror kommer att komma ordentligt på skam framgent.

Det går även att konstatera att övriga partier SD inräknat påvisar någorlunda stabilitet, seriositet och förmåga att agera statsmannamämässtigt – Vad gäller Alliansens ledare så ser de ut att tycka att politik handlar om att skapa rubriker och TV-tid.

Att äldre och mer erfarna politiker från Alliansen – Sådan som Lejonborg, Odenberg och Bildt med flera klagar på agerandet och kallar sina partikamrater för populistiska gör inte saken bättre för den nuvarande ledningen.

En annan sak som gör att det som I Sverige och som av Alliansen beskrivs som århundradets politiska kris kan klassificeras som en TV-såpa är det faktum att ingen av de stora internationella nyhetskanalerna rapporterat ett enda ord om det som nu utspelar sig i Sverige.

Min övertygelse är att straffet från svenska folket gentemot de politiker som försöker förvandla politik som i sanning borde bedrivas statsmannamässigt och seriöst till en såpopera kommer att bli hårt och stort.

Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor tror säkert att deras agerande som såpoperaskådisar ska göra dem till kändisar och att deras agerande ska öka deras mediokra opinionsstöd – Min tro är att deras agerande får motsatt effekt och förpassar KD ut ur riksdagen och Moderaterna ännu närmare 10% väljarstöd än på oerhört många år.

Politik är ingen TV-såpa – Politik är och bör vara samhällets ryggrad och något som bedrivs på ett seriöst och statsmannamässigt sätt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ett nyval är den enda rätta responsen mot Alliansens lagda misstroendevotum.

Av , , 77 kommentarer 3

Om jag i detta nu stod i Stefan Löfvens skor där Alliansen utifrån hyckleri och politisk populism riktat misstroendevotum mot 3 av mina ministrar för ett påstått misstag som Alliansen själva i grunden är skyldiga till skulle jag aldrig tveka om att utlysa ett nyval.

Ett nyval är enda vägen framåt och önskar Alliansen indirekt försvaga eller avsätta regeringen bör de vara beredda att betala priset för det agerandet.

Sett till dagens opinionssiffror så skulle ett sådant nyval sannolikt ge oss en oerhört skadeskjuten Allians med Moderaterna på en låg nivå och med KD utanför riksdagen därför att de inte når riksdagsspärren.

Hur denna skadeskjutna Allians ska agera och hur de tänkt sig att leva upp till det löfte L och C givit till sina väljare om att aldrig bilda en regering som har aktivt eller passivt stöd av SD blir mycket intressant att följa.

Hur L och C väljer att agera i ett sådant läge kommer klart och tydligt att visa för väljarna om deras löfte är ett löfte eller blott och allena tomma ord.

Sedan vill jag säga att jag både uppskattar och känner stora mått av ödmjukhet för Jonas Sjöstedt och hans KU-anmälan av den förra Alliansregeringen mot bakgrund av att det faktiskt var den regeringen som fattade beslutet att outsourca och upphandla Transportstyrelsens IT-drift.

Nyval är som sagt enda vägen framåt och det debattutrymme ett nyval ger är precis rätt forum för att debattera vad som faktiskt ligger bakom IT-skandalen i Transportstyrelsen och andra skadliga saker som drabbat skattebetalarna på grund av oansvariga alliansbeslut.

En debatt i det ämnet är sannolikt en debatt Alliansen med alla till buds stående medel vill slippa men som man brukar säga – Som man bäddar får man ligga.

Vill Alliansen ställa till med politisk oreda så här nära ett ordinarie val av populistiska skäl och därför att Moderaterna går kräftgång i opinionsmätningarna så får vi acceptera det.

Accepterar vi det ska Alliansen ställas till svars för sina misstag!

Att ställa dem till svars görs bäst genom att vi Socialdemokrater och övriga partier som står till vänster om mitten lyfter den ideologiska debatten och debatten om New Public Managements skadeverkningar på offentlig sektor dit den hör hemma – Som varande den politisk huvuddebatt den alltid borde vara.

Att debattera NPM och hur det nyliberala tankesättet den bygger på monterat ner den svenska välfärden är välkommet och när Alliansen nu gett oss inviten att skapa den debatten tack vare sitt misstroendevotum ska vi självklart tacka för den genom att utlysa nyval.

Därför är min uppmaning till Stefan Löfven och mina partikamrater i riksdagen följande – Utlys ett nyval.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Alliansens beslut roten till IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Av , , 65 kommentarer 5

Ju mer jag lyssnar på och analyserar det politiska spelet runt IT-skandalen i Transportstyrelsen ju mer löjeväckande och populistisk blir det.

Alliansen spelar med mycket falska kort och försöker på populistisk väg smita undan det faktum att det är de själva som i februari 2014 tog det politiska beslut som är roten till den uppkomna IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Med början 2010 och med ett fördjupat utredningsarbete drivet av privatiseringsiver och NPM (New Public management) under 2013 fattade den dåvarande Alliansregeringen i februari 2014 det ödesdigra politiska beslut som strax därefter beordrade Transportstyrelsens styrelse att upphandla IT-tjänsterna i internationell konkurrens.

Det beslutet var Transportstyrelsen tvungen att följa då andra alternativ saknades. Med det sagt torde varje klart tänkande människa med lätthet inse att det är Alliansen och inte vi Socialdemokrater som bär största delen av skulden till det inträffade.

Trots det säger jag på inget sätt  att vi Socialdemokrater är utan ansvar baserat på att vi Socialdemokrater enligt mitt tycke har en organisationsstruktur, organisationskultur och ett arbetsätt i regeringskansliet som lämnar allt i övrigt att önska.

Med det sagt tycker jag att ställandet av ett misstroendevotum mot ett eller flera statsråd för fel de i egentlig mening enligt gällande delegationsordning inte begått är politisk populism och hyckleri på hög nivå.

Vill man lägga misstroendevotum mot dessa ministrar borde samma sak i rättvisans namn rimligen ske gentemot de ministrar som var ansvariga när Alliansen fattade det ödesdigra beslutet att ge Transportstyrelsen order att upphandla dess IT-verksamhet.

New Public Management där borgerliga politiker influerade av nyliberala politiska idéer ser offentligsektor som en ”marknad” som ska vinstoptimeras med jakten på vinst som primärt mål har blivit ett stort hot mot både demokrati och rättssäkerhet vilket IT-skandalen i Transportstyrelsen är ett klart och tydligt bevis för.

I det Moderata partiprogrammet står det i klartext att partiet ska jobba för att allt som kan drivas av någon annan än det offentliga ska privatiseras och det är den ivern som lagt grunden till det i grunden felaktiga moderata beslut som är roten till IT-skandalen i Transportstyrelsen.

I en debattartikel i VK.se på följande länk: ”http://www.vk.se/2056912/jakten-pa-billiga-losningar-skadar-offentlig-forvaltning” går det att läsa hur NPM kostat svenska skattebetalare stora pengar – Bland annat vad gäller byggandet av Nya Karolinska Universitetssjukhuset som trots att det skulle vara färdigbetalt 2040 och kosta 14 miljarder landade på en kostnad på hela 60 miljarder.

Min slutsats är därför densamma som den alltid varit – Vi ska städa upp efter nyliberalismens och NPM:s förödande orkan av kapitalförstöring och skadeverkning genom att säkerställa att de delar av offentlig förvaltning som tidigare avreglerats och upphandlas återförs till egen regi och egen drift inom ramen för offentlig sektor.

NPM:s privatiseringsvåg inom offentligsektor har lett till en enda sak – Att våra skattepengar och vinsterna på dem gjorda av privata företag hamnar i skatteparadis istället för att komma Sverige och dess medborgare till gagn.

Den ordningen ska vi inte ha och det är mot den bakgrunden det är viktigt att lyfta fram att det är Alliansen och dess privatiseringsiver och de beslut den ordningen lett till som är roten till allt som gått snett och inte minst till IT-skandalen i Transportstyrelsen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”