Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokraterna måste sätta ner foten!

Av , , Bli först att kommentera 0

I en intervju menade professorn Jonas Hinnfors att anledningen till att socialdemokraterna förlorade något i EU valet är att man i en strävan att vara alla till lags, inte sätter ner foten och tydligt klargör vad man står för.

Jag tror att han kan vara på rätt spår!

Dock tror jag att man måste utveckla resonemanget ytterligare för att förstå varför de etablerade partierna backar på bekostnad av de nya mer populistiska partierna.

Är det politiken det är fel på? Måste partierna och dess politik förnyas för att attrahera väljare?

Mitt svar på båda frågorna är NEJ, det är inte något fel på vare sig politiken eller partierna.

Jag tror snarare att svaret går att finna i det sätt på vilket man förmedlar sitt budskap. Dagens politiska broilers håller sig med en schargong och ett alldeles eget språkbruk och tror att de som lyssnar förstår vad de menar. Det är däri felet ligger! Sändare och mottagare är helt enkelt inställda på olika frekvenser.

De partier som vunnit sympatier och röster på senare tid, har likt Jesus på sin tid, förmågan att tala i liknelser som folket/väljarna kan förstå och relatera till. Och den förmågan belönas med nya sympatisörer.

Det är således inte politiken det är fel på utan snarare sättet på vilken den kommuniceras.

Jag är 100% säker på att traditionell Socialdemokratisk politik och de värdegrunder som den politiken bygger på har samma relevans och betydelse idag som för 50 år sedan.

Det är inte politiken som behöver förändras, snarare sättet på vilket politiken kommuniceras.

Det ligger därför något i den Hinnfors säger. Sätt ner foten, berätta vad partiet står för och var sedan inte rädd för att stå upp för den politiken.

Om politiker, likt företagsledare, inte vågar tänka längre än till nästa opinions och/eller kvartals rapport därför att man riskerar att kortsiktigt förlora väljare, ja då kan man inte föra en långsiktig väl planerad politik.

I dagens företags värld sparkar man företagsledare om de ett par kvartal i rad visar lite sämre resultat än de förväntade, och detta utan att titta på de verkliga orsakerna till nedgången och analysera detta. Allt ska gå i raket fart och all långsiktighet är som bortblåst.

Kanske var det inte resultatet det var fel på utan snarare förväntningarna på resultatet?

Det finns mycket för företags ledningar och politiker att lära av IKEA. I detta företag kan man prata om långsiktighet, och man kan dessutom klart och tydligt se resultatet av långsiktig planering och resultatet av densamma.

Slutsatsen är således att vi måste sätta ner foten, stanna upp och återgå till att förklara vad politiken står för. Värdet av en sådan politik och varför den långsiktigt ska bedrivas som den gör.

Det är av yttersta vikt att man i denna strävan gör det i liknelser och termer som dagens medborgare förstår och kan relatera till, likväl som lättfattliga förklaringar om vad resultatet kommer att bli av en sådan politik.

Ty ur historien kan man utläsa hur framtiden kommer att bli då många saker upprepas, om än i lite annorlunda form och skepnad.

Ha en historiskt eftertänksam dag alla!

MP’s förslag om förbud mot Aktiebolag som ägare till skolor fel enligt Riedel.

Av , , Bli först att kommentera 1

Låt mig till att börja med säga att jag inte är miljöpartist utan än så länge partipolitiskt obunden, dock känner jag mig nödd och tvungen att kommentera direkta påhopp och skrämselpropaganda.

I sin blogg skriver Edward Riedel om hur MP på sin kongress ska behandla ett förslag som enligt honom kommer att radikalisera skolpolitiken. Förslaget sägs handla om att MP vill förbjuda att skolor drivs i Aktiebolagsform, vilket enligt honom leder till att 24 skolor kommer att stängas och 2.199 elever blir utan den skola de valt i samråd med sina föräldrar.

Vad är problemet med detta? 

Riedel vill att de röd/gröna ska klargöra sin inställning före valet så att väljarna vet.

Jag ställer frågan igen Riedel, vad är ditt problem med ett sådant förbud?

Jag har i tidigare blogg inlägg klargjort vad jag tycker om skolan och Alliansens skolpolitik, eller snarare avsaknaden av en sådan.

Det måste komma till ett slut med Alliansens lekstugan i skolan, och med äventyrandet av våra barns framtid, speciellt i ett globalt perspektiv.

Vi kan klart av statistik och mätningar utläsa att skolan bara blir sämre och sämre. Om detta skvallrar inte minst de internationella Pisa undersökningarna. Jag är säker att det är mot bakgrund av detta som förslagsställaren lämnat in sitt förslag.

När det som enligt Alliansen skulle blivit bättre snarare lett till motsatsen och blivit sämre måste varje tänkande individ inse att vi bör gå tillbaka till det vi vet fungerade.

Helst borde hela skolan återföras till staten.

Går inte en sådan reform att genomföra så är det näst bästa alternativet att kommunerna, och bara kommunerna, driver alla skolor i vårt land.

På detta sätt vinner vi många fördelar, fördelar som kommer att leda fram till bättre kontroll av undervisningens kvalitet, bättre totalekonomi, dvs bättre utväxling av varje skattekrona som satsas i skolan.

Om kommunen driver alla skolor och kan göra en långtidsplanering för skolorna i sin kommun med hänsyn tagen till demografi och födelsetal når vi ett läge där man kan ha en väl planerad skolpolitik. Först då kommer vi med säkerhet att veta i god tid hur många elever respektive skola kommer att ha, och som en följd av detta kan vi tillgodose att lärartäthet och annat finns på plats när det behövs.

Valfrihet är måhända bra och en metod som fungerar på många saker i samhället, dock inte i skolan.

Det måste bli en självklarhet att alla barn går i den skola som ligger närmast hemmet. Det är sedan upp till respektive kommun att se till att alla deras skolor levererar samma kvalitet.

Om alla lärare är anställda av kommunen kan kommunen sedan styra över, och bestämma i vilken skola respektive lärare ska jobba, allt detta för att uppnå samma standard på lärarna som kollektiv i alla skolor.

Jag säger det igen! Det är dags för Alliansen och Moderaterna att sluta med lekstugan i skolan.

 

 

Välfärdens resurser är större?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har nu läst och begrundat den debattartikel som Chefsekonomen på SKL och Svenskt Näringsliv skrivit tillsammans, och visst med statistik och siffror kan man visa mycket.

Jag misstror på inget sätt att välfärdens resurser i kronor och ören, eller till och med i procentsats av jämförbara index är större i dag än tidigare.

Jag delar även uppfattningen om att vi sannolikt ställer högre krav idag än vi gjorde tidigare. Det är även lätt att hålla med om att ingen ska behöva tillbringa sina sista dagar på långvården även om jag tror att ett påstående om att så var fallet tidigare är att gå ett steg för långt och om inte ljuga så i vilket fall förvanska sanningen en del.

Men samtidigt som man talar om att resurserna blivit större glöms det att påpeka att vi blivit drygt 1.2 miljoner invånare fler idag än 1980 som är vad man jämför med.

Jag tror att vi för att säkerställa att vår gemensamma välfärd kommer alla till godo måste vrida tillbaka klockan en bit.

Det är hög tid att återreglera de delar av näringslivet som jobbar med direkta välfärdstjänster. Att vi återför all sådan verksamhet till staten, kommunerna och landstingen är steg 1. Bara när alla sådana tjänster och service bedrivs i allmän regi kan vi säkerställa jämn och bra kvalitet. Vi kan dessutom lättare överblicka de totala behovet och de totala kostnaderna på ett bättre sätt och säkerställa att alla får den vård de har rätt till.

De finns säkert de som skulle vara snabba med att påpeka att ett sådant förfarande skulle leda till en massa uppsägningar, och att det skulle öka på arbetslöshetsstatistiken.

Jag vill påstå att även dessa förvanskar sanningen.

Om kommunen tar över så behöver de minst lika många som arbetar inom välfärden om inte fler. Så ekvationen går i sämsta fallet ihop och leder till 0 nya anställningar. Men genom att behålla eventuella vinster i kommunerna och landstingen kan vi med god planering investera för framtiden och för de förändringar som en modern välfärdspolitik behöver.

Jag anser med fog därför att allt som har med välfärd att göra ska drivas i allmän regi och inte i privat regi.

 

En omöjlig ekvation!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är ju inte så underligt att Moderaterna tappat i senaste mätningen! Det kommer nog att bli ännu mera tapp när fler och fler i allt snabbare takt kommer till insikt om att Arbetslinjen är en omöjlig ekvation.

Den lyder ju som bekant på följande sätt:

ARBETSLINJEN = Färre medarbetare + mer utfört arbete + högre stress + högre arbetsbelastning + högre lönsamhet

En sådan matematik är omöjlig i längden och kommer att leda till att ännu fler går in i den berömda väggen och blir långtids sjukskrivna.

Det är för övrigt underligt att det tagit nästan 7 år för väljarna att genomskåda det verkliga syftet bakom arbetslinjen.

Varför var det ingen som på förhand kunde säga att den kommit till för att göra de rika rikare samtidigt som man gör de som har det som svårast ännu fattigare?

Hoppas som sagt att vi kan få till en ny arbetslinje efter valet, en som gör det lättare för de mest utsatta, en linje som tillskapar fler arbetstillfällen och nya arbetsgivare.

Till  tyvene och sist är det ändock väljarna som ska avgöra vilken ARBETSLINJE de vill ha.

Vad väljer du?

Den gamla med en omöjlig ekvation eller en ny fräsch med en ekvation som går att lösa? 

Ha en skön Kristi Himmelsfärds dag allihopa!

Den politiska baksmällan i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag hoppas att den politiska baksmällan lagt sig och att de etablerade partierna nu kan börja tänka klart.

Resultatet av EU valet kan inte ses som något annat än en riktig politisk baksmälla. Jag tror att de etablerade partierna varit allt för säkra på sin sak, och allt för säkra på att folket förstår och accepterar deras politik och de frågor de driver.

I bland blir det så att även en som är van att konsumera alkohol utan att drabbas av baksmälla trots allt kan göra det speciellt om man endera konsumerar för mycket alternativt konsumerar fel sort, eller ännu värre dricker så mycket och så ofta att man förlorar omdömet och verklighets förankringen.

Precis det tror jag har inträffat med politiken!

Resultatet av EU valet visar på ett stort missnöje bland väljarna. Resultatet visar att den politiska debatten blivit för avslagen och professionell. Och framför allt tror jag att väljarna känner att de som verkar som politiker inte arbetar med de frågor som intresserar folket.

Vad som nu behövs är en ordentlig analys av situationen. Vad man bör börja med är att ta reda på vad väljarna verkligen tycker, inte vad man som politiker tror, eller vill att de ska tycka. Vilka frågor som är viktiga för väljarna är steg 1 för de partier som vill ta tillbaka initiativet i politiken?

Jag tror fortfarande att arbete och välfärd och utbildning åt alla är de viktigaste frågorna, och de frågor som ligger väljarna närmast. Dock måste de börja debatteras på ett sätt som väljarna kan relatera till. Man måste komma ner på väljarnas nivå i debatten och driva frågorna på det sätt väljarna vill. Bara på så sätt kan man ta tillbaka initiativet!

Jag tror på inget sätt att stoppad invandring och mer stängda gränser kommer att leda till tillväxt och trygghet på något av områdena, snarare tvärt om. Men det är hög tid att alla politiska partier vågar ta debatten om migrations frågor, och framför allt förklarar för sina väljare varför invandring är viktig för Sverige.

Sean måste näringslivet bli mycket bättre på att våga anställa invandrare samtidigt som våra politiker måste bli bättre på att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration av de som invandrar till vårt land.

Just det sätt på vilket vi idag sköter migrations politiken är vad som givit partier som SD fotfäste i vårt land.

 

Resultatet av EU valet.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det var till att börja med glädjande att kunna konstatera att vi i Umeå röstat i större utsträckning än riks genomsnittet. I Umeå kommun röstade drygt 55% av de röstberättigade jämfört med ca 49% i riket i övrigt.

Man kan även utläsa att resultatet av valet i Umeå kommun skickade kommunen till vänster på skalan. De rödgröna partierna tillsammans med Fi gick fram nästan 17% jämfört med förra EU valet. En rätt kraftig ökning skulle jag vilja påstå.

Undrar just vad man kan dra för slutsatser av detta när det kommer till det ordinarie valet i september? Är det en föraning om vad som kommer att hända då?

Med samma glädje som jag konstaterar att valdeltagandet var hyfsat i Umeå, kan jag samtidigt med ledsamhet och bestörtning se vad som händer i övriga riket, och framför allt i övriga EU.

I många länder visar nu folket sitt missnöje med regeringspartierna och röstar för partier med olika grad av missnöjes och främlings fientliga politiska frågor högst upp på sin agenda.

Jag tror att det är hög tid att vi verkligen sätter oss ner och analyserar den utvecklingen på djupet, och på inget sätt stillasittande ser på. Om folket sviker det traditionella partierna, och i protest röstar på något som allmänt ses som radikala synpunkter, ja då måste detta tas på allvar.

Kanske är det dags att inse att en politik som gör livet svårare för folk vad gäller att klara vardagen inte håller i längden?

Jag har skrivit om det tidigare, och gör det ännu en gång.

Vi behöver mer kärlek i politiken! Äkta kärlek som innebär att vi bryr oss om alla medborgare, en politik som ser till att alla har det någorlunda bra.

Jag tror att valresultatet i stor grad speglar avsaknaden av sådan kärlek. Den politik som förs i Sverige likväl som i stora delar av övriga Europa är snarare den sorts politik som hyllar GIRIGHETEN vilken är kärlekens raka motsats.

Det börjar vara dags att inse att det inte fungerar i längden att pressa hela nationer till besparingar som leder dess medborgare in i arbetslöshet och fattigdom. Vi måste hitta en mer kärleksfull väg för att lösa dessa nationers problem.

Om vi har ett EU med en i många stycken gemensam ekonomi, då måste vi även hitta vägar att lösa dessa problem utan att i så hög grad som nu bestraffa dess befolkning.

Visioner, STORA VISIONER!

Av , , Bli först att kommentera 0

Vart har alla framtidsvisioner tagit vägen?

Vad har den tiden tagit vägen?

Tiden där man när man spanade in i framtiden såg saker som flygande bilar? Tiden när framtiden inrymde allt och ingenting var omöjligt, tiden där ”the sky is the limit”?

Det verkar som vi i vår del av världen numera är helt i avsaknad av sådana visioner. Det finns inte längre människor som vågar ta ut svängarna, tänka annorlunda, tänka STORT.

Alla planer, där ingenting är omöjligt lyser med sin frånvaro och vi verkar alla leva förnöjda med det vi har, och det vi uppnått.

Politik har börjat handla om små saker, vi debatterar de små sakerna i stället för de stora.

Hur ska man annars förklara varför jobb flyter ut ur Sverige i en stadig ström? 

Varför Norrlands inland avfolkas?

Varför köper vi utan att argumentera och ifrågasätta argumenten att Sverige och Norrland ligger för långt från marknaderna?

Som ni märker ställer jag en massa frågor, men inte bara till andra, nej, jag ställer samma kritiska frågor till mig själv.

Vad finns det som säger att Sverige inte skulle kunna göra samma resa som Malaysia om vi bara bestämde oss för att göra resan?

Ingenting egentligen! Allt vi behöver är att våga ha visioner, se framtiden an och planera därefter. Planera för tillväxt och utveckling.

I Malaysia har man sedan 1970 ökat befolkningen från ca 10 miljoner till 30 miljoner invånare 2014. Man har under denna tid via visionerna uppmålade och beskrivna av sin forne premiärminister Tun Dr. Mahathir Mohamad, på 50 år gått från att vara ett fattigt underutvecklat land, fram till en position som ett modernt fullt utvecklat industriland.

Visionerna hos en man, framsyntheten, envisheten och förmågan att omsätta visionerna i planering och praktisk handling, har på ett sätt som i mångt och mycket saknar motstycke förvandlat och utvecklat nationen.

Under hans tid vid makten har det tillskapats nya städer, ny infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Och framför allt så har man lockat till sig mycket ny industri under hela processen.

Kanske har vi något att lära från ett sådant exempel?

Det finns absolut inget som säger att te.x Åsele eller Dorotea om 40 till 50 år skulle kunna vara välmående miljonstäder!

Många av er skulle säkert säga att nu har Anders gått och blivit helt tokig.

Jag vill snarare hävda att jag inte alls drabbats av stora snurren. Allt som behövs för att detta ska bli möjligt är visioner, STORA VISIONER och därefter god planering som går hand i hand med visionerna. Gör vi detta finns det inget som säger att vi kommer att misslyckas, snarare tvärt om.

Måhända kommer vi inte att få uppleva ett samhälle med flygande bilar, men dock något åt det hållet.

”The sky will truly be the limit” med ett visionärt tänkande.

Jag tror dessutom att optimismen om vad framtiden har i sitt sköte skulle komma tillbaka. Att vi alla skulle kunna leva gladare och lyckligare, vara nyfiknare på vilka utmaningar livet innehåller för just mig. Allt detta helt enkelt därför att vi tillåter oss att ha drömmar och visioner. Att just dessa drömmar och visioner, likt Tun Mahathir, kommer att bära oss in i framtiden.

Med ett visionärt tänkande blir det omöjliga med ens möjligt. Inget blir för stort eller för svårt ty det enda vi behöver göra är att lösa problemen som uppstår och kommer i vår väg i vår strävan efter att uppfylla visionen och drömmen.

Det är därför inte för inte som mitt motto i livet är:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”.

Ha en visionär och insiktsfull dag därute alla!

 

Umeå Airport växer, och med tillväxt behövs en genomtänkt infrastruktur.

Av , , 7 kommentarer 0

I dag kunde man läsa i VK hur Umeå Airport växer och hur antalet passagerare för första gången någonsin kommer att överstiga 1 miljon passagerare.

Lennart Holmlund och Anders Ågren tycker bägge att detta är bra, och tycker samtidigt att kommunens del av finansieringen varit bra och lyckad. Grundförutsättningen borde självklart vara att statliga Swedavia själva bär hela kostnaden, men då det inte var möjligt gick kommunen in.

Jag håller fullt ut med herrarna och ser detta som ett bra exempel på en mycket lyckad kommunal investering!

Jag ser helst att kommunstyrelsen snarast fattar beslut om nästa etapp i utbyggnaden. Med en fullt utbyggd flygplats kommer Umeå i sanning att bli regionens resenav! Jag är dessutom helt säker på att vi med en sådan utbyggnad skulle kunna locka till oss ännu fler flyglinjer, både reguljära och charter flygningar, och att Umeå inom en snar framtid kan erbjuda ett brett utbud av flygningar till attraktiva resmål.

Vi skulle sannolikt kunna se en stor passagerartillväxt från vårt närområde (läs grannstäderna och inlandet) men även från andra länder, till gagn för hela regionen. Ett flygplats sammanbyggd med ett Resecentrum tjänar som nav för hela regionen. Med ens blir det lättare att locka turister till vår region, och man kan på ett enkelt sätt transportera de som vill uppleva inlandet och allt det vackra och attraktiva som finns där vidare med buss och tåg från flygplatsens närhet.

Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad som skulle kunna produceras i form av upplevelser för tillresta resenärer.

Därför, och just därför, är det redan nu dags att börja tänka på hur vi löser trafiken till och från flygplatsen? Hur löser vi parkeringsfrågan? Och buss och tåg anslutningarna? En modern och attraktiv flygplats kräver en modern infrastruktur.

Mitt förslag är därför att vi ser på helheten.

Jag förespråkar ånyo att det nya Resecentrum byggs i anslutning till Umeå Östra! 

Med en sådan placering av vårt framtida Resecentrum skulle vi vinna många fördelar.

Förutom att på ett naturligt sätt bygga ihop region och lokal buss trafiken med järnvägen, skulle vi kunna ta ytterligare ett steg och och samtidigt lösa trafiken till och från flygplatsen.

Tänk er att kunna checka in redan på Resecentret! För att sedan sätta sig på tåget och tas till flygplatsen, för att där bara behöva passera säkerhets kontrollen och sedan gå direkt till gaten eller till flygplatsens restaurang och shopping område.

Det är dags att damma av tanken med en Sky-train linje, men inte som i det första förslaget bygga en sådan mellan Umeå Ö och centrum. Vi bör i stället satsa på en sådan tåganslutning mellan Umeå Ö och flygplatsen. Tanken att med förarlösa tåg, med trafik som är anpassad till flygets ankomster och avgångar, är inte bara en miljövänlig och fossilfri transport lösning, utan dessutom en transportlösning som på ett naturligt sätt blir pricken över i vad gäller resande. Umeå och Västerbotten skulle med ens ta ledningen i landet vad gäller en genomtänkt infrastruktur runt resande.

Jag är helt säker på att Umeå, med rätt skrivning, kan få EU’s struktur fonder att delfinansiera en sådan satsning. Lennart Holmlund säger själv att Umeå tidigare varit duktiga och lyckosamma vad gäller sådana investeringar och jag har svårt att tro att EU skulle kunna ställa sig utanför en sådan satsning.  

På området runt Umeå Östra kan man dessutom på landområdet mellan Umeå Östra och Strömpilen, bygga parkeringshus, både med både långtids och korttids parkeringar för resenärerna. Alla typer av resenärer kan parkera där, både de som ska flyga, och de som åka tåg och buss.

Vi skulle i sanning få något som verkligen kan kallas Resecentrum, ett nav där alla former av trafik möts och knyts samman.

Dessutom skulle Umeås miljö tjäna STORT på en sådan lösning då man får bort mycket av den tunga busstrafiken med tillhörande utsläpp från centrum kärnan.

 

 

Trafikverkets räknemiss!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det börjar nu bli mer och mer påtagligt vilket stort FIASKO hela avregleringen av järnvägen är!

Till att börja med vill jag säga att jag tycker att många av de regleringar som genomförts är fel, och att ingen av dem givit det utlovade resultatet.

Måhända har avregleringarna skapat en annorlunda värld. En värld där de som tidigare jobbade i de statliga monopolen nu bytt arbetsgivare och logotype på sina arbetskläder.

Men det är långt ifrån säkert att avregleringen lett till några nya jobb? Den enda påtagliga och synliga effekten är just det faktum att de anställda fått nya arbetsgivare.

Jag är säker på att nettotillväxten som eventuellt skett i form av nya jobb varit densamma även om monopolen bestått.

All eventuell tillväxt vad gäller antalet jobb i dessa sektorer har inget med avregleringarna i sig att göra, utan de är snarare en effekt att vi blivit fler medborgare i vårt land, och att en sådan befolknings tillväxt ger mer resande, fler som använder el etc.

Det enda som är helt säkerställt vad gäller effekterna av alla avregleringar är att det inte blivit vare sig billigare eller bättre för medborgarna, snarare tvärt om då vinsterna hamnar i fickorna på företagen i stället för i statens fickor.

När hela järnvägsinfrastrukturen låg under SJ:s förvaltning, med staten som enda ägare, kunde man utan att tänka på lönsamhetsmål och aktieägare, ta från de lönsamma delarna av företaget, för att sedan bekosta de mindre lönsamma. Således kunde man rusta upp och underhålla hela järnvägsnätet, köra både person och godstrafik på olönsamma linjer, och bekosta den trafiken med vinster från de lönsamma delarna.

SJ kunde med fog kallas ”Hela Sveriges SJ”.

Nu när delarna är uppstyckade, och sålda i delar, är en sådan omfördelning omöjlig att genomföra.

Jag skulle inte bli förvånad om alla misstag som görs i beräkningar av underhåll mm. är en medveten strategi från den sittande regeringen. En strategi som används för att gemene man ska få det svårare att överblicka helheten och inte direkt kunna lägga skulden på det inträffade på regeringen och dess medlemmar.

Det blir alltid lättare när man hela tiden har någon annan att skylla på.! Då kan man undan säga sig ansvar med hänvisning till att man själv minsann inte begått något fel.

Varken Alliansen eller den röd/gröna sidan kan svära sig fri från delaktighet i avreglerings besluten.

Dock efterlyser jag partier och politiker som öppet vågar gå ut och förespråka en återreglering av viktiga samhällsfunktioner.

Finns det något parti som vågar?

Skatten på pensioner.

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter att ha sett Rapport klockan 18, och sett inslaget med undersökningen av vad svenskarna tycker om beskattning på pensioner kan jag inte låta bli att slås av en tanke. 

Det kanske inte är så tokigt att göra vad majoriteten tycker!

Undersökningen ger vid handen att ca 62% av de tillfrågade tror eller tycker att pensionärer borde betala lägre skatter än de som arbetar.

Den visar även att den förtida avgången ökat under den sittande regeringen och att fler än tidigare väljer att pensionera sig före 65 års ålder.

Kanske inte så konstigt när man ser hur formeln för Allians regeringens Arbetslinje ser ut:

Färre individer + mera arbete + mera stress + högre arbetsbelastning + ökad vinst för företagen = Arbetslinjen

Med denna formel blir det lättare att förstå varför den förtida avgången ökat.

Dessa förtida avgångar frestar självfallet på pensionssystemet ännu mer, och hotar att få det att kollapsa. På precis samma sätt som sjukförsäkringssystemet kommer att kollapsa när effekterna av Arbetslinjen slår till fullt ut, vi kommer att få uppleva en lavinartad ström av människor som blir sjukskrivna därför att de inte längre orkar.

Med detta i åtanke är det kanske inte så tokigt att vi tittar över beskattningen på pensioner.

Gör man om beskattningen så att pensionärer betalar lägre skatt på sin pensionen än vad en löntagare gör på löneinkomster så kommer vi sannolikt att spara en massa pengar i stadskassan.

Man skulle kunna höja taket/fribeloppet för när skatt börjar betalas drastiskt för pensionärer. Då slipper vi betala ut bostadsbidrag till ett stort antal av våra pensionärer, och behöver således inte arbeta dubbelt med dessa pengar.  I dag är det först skatt på pensionen, för att därefter följas av utbetalningar i form av bostadsbidrag, inte sällan är skatten på pensionen och bostadsbidraget nästan lika stora.

Om vi gör denna förändring ska den självfallet bara gälla för de som pensionerar sig vid, eller efter ordinarie pensionsålder.

Väljer man att pensionera sig i förtid så ska skatten på pensionen vara lika stor som skatten på lön vid arbete. Denna effekt bör dessutom följa med även efter att den som valde förtida avgång uppnår ordinarie pensionsålder. Då kan vi även bättre finansiera de kostnader som pensionssystemen drabbas av i och med det stora antalet förtida avgångar. Det blir helt enkelt en bättre koppling för den enskilda individen mellan förtida avgång och de ekonomiska effekterna av densamma

Jag tror dock att vi bör göra en ordentlig kalkyl för att fullt ut förstå effekterna. Men kalkylen och iden är väl värd att tänka och räkna på.

Jag tror även att en lägre skatt på pensioner kommer staten och företagen till godo på många olika sätt.

Dels kan det ju faktiskt vara så att man med slopad eller lägre skatt på pensioner skulle kunna sänka pensionsbeloppet något och ändå ge pensionären mer pengar rakt i fickan.

Samtidigt har pensionärer har mera fritid än de som jobbar, och således mer tid att spendera sina pengar. Vi vet även att pensionärer spenderar merparten av sina pengar på hemmaplan i Sverige vilket borde ge svenska företag högre intäkter.

Högre intäkter för företagen skapar sannolikt högre vinster vilket leder till mera intäkter för staten i form av mervärdesskatt och vinst skatter.