Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Äntligen – Nu lanserar vi socialdemokrater ”Den svenska samhällsmodellen”

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu går startskottet för socialdemokraternas nygamla sätt att driva och kommunicera vad socialdemokraterna och socialdemokratin står för inom den svenska politiken – Detta under parollen ”Den svenska samhällsmodellen”

Vad det handlar om är att kommunicera vilken värdegrund vi står för vilken sorts samhälle vi vill bygga. Från och med nu kommer vi att bli tydliga med att den samhällsordning vi arbetat för historiskt gäller även i vår tid – En ordning där det är arbetsmarknadens parter som sätter villkoren på arbetsmarknaden och offentlig sektor som driver sjukvård och välfärdstjänster utan privat inblandning.

Med den nya inriktningen blir det med ens tydligare varför vi anser att bland annat en bra skola på lika villkor, god sjukvård, fungerande socialförsäkringar såsom sjukförsäkring och a-kassa, bra pensioner och en väl fungerande äldrevård är viktigt om man likt oss strävar efter att bygga ett mer jämlikt samhälle.

Därför ska partiledningen med Stefan Löfven ha beröm för detta initiativ även om detta borde varit självklart redan från början. Just debatten om vilket samhälle man vill bygga är viktigt att föra fram – Detta för att ge väljarna klar och tydlig information om vad de kan förvänta sig och i vilken riktning alla politiska beslut syftar.

Rätt genomfört kommer detta att bli tydligare från och med nu. Ska det lyckas fullt ut krävs även att vi leder alla förslag och beslut tillbaka till ideologin och förklarar hur och varför de är nödvändiga för att bygga det samhälle vi eftersträvar.

Skillnaderna mellan det samhälle vi socialdemokrater vill se växa fram skiljer sig markant från det samhälle alliansen och borgerligheten vill bygga – Något som måste bli tydligt för att väljarna ska kunna ta ställning.

Med detta sätt att driva politiken framåt hoppas och tror jag att demokratin ska flytta närmare väljarna och att väljarna därför ska återfå förtroendet för politiker och för politiken.

Nu kör vi hårt så att vi tillsammans kan bygga ett bättre Sverige för alla och inte bara för ett utvalt fåtal.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Demokratin är inte längre jämlik!

Av , , Bli först att kommentera 1

Slutsatsen om att demokratin inte längre är jämlik är något som konstateras i 2014-års Demokratiutredning (SoU 2016:5) som i dagarna hamna på regeringens bord. Rapporten slår fast att utvecklingen gått i en riktning som gör att resursstarka grupper helt dominerar den politiska processen.

Rapporten visar att inflytandet över politiken flyttats från folkrörelser, engagerade medborgare och partimedlemmar till intresseorganisationer, tankesmedjor och PR-byråer – En utveckling som innebär katastrof för demokratin och väljarnas närhet till demokratin.

Jag har skrivit om detta ett antal gånger och påtalat att Palme hade rätt när han påstod att den politiska strävan alltid måste vara att flytta demokratin närmare människorna så att de känner att deras röst räknas och att de kan påverka de politiska besluten. Med dagens utveckling har vi gått i precis omvänd riktning och flyttat demokratin längre snarare än närmare människorna/väljarna.

Den rådande bristen på demokratisk förankring ute bland väljarna gör därför att många känner sig villrådiga och osäkra och dessutom frustrerade när det är företag snarare än politiker som bestämmer vart de tidigare offentliga verksamheter som nu avreglerats ska placeras.

Extra tydligt blir detta inom sjukvården och sjukvårdspolitiken där reformen om det fria vårdvalet innebär att det är de privata vårdgivarnas vinstkalkyler snarare än vårdbehoven som avgör på vilken plats de privata vårdcentralerna ska öppna – Detta utan att landstingets politiker kan göra speciellt mycket åt saken. Att privata företag vill finnas där det bor många människor är rätt självklart då det är i dessa områden man enklast kan lista nya brukare av sina vårdtjänster. När den ”fria marknaden” får styra blir sjukvården ojämlik vilket skapar stora klyftor i vårt samhälle.

Ska man vara riktigt tuff vilket jag ofta är kan man faktiskt säga att det är de merkostnader den privata vårdgivarna skapat som bär skulden till att inland och glesbygd får sämre tillgänglighet till sjukvård. Merkostnaderna består av kostnaden för kontroll av de privata vårdgivarna, administration för dessa inom landstinget samt det tapp i egenavgifter som landstingen drabbas av när en patient använder en privat vårdcentral istället för en landstingsägd.

Därför bör vi ta fasta på rapportens slutsatser och jobba för en återgång till en ordning där politiska beslut som rör offentlig sektor fattas av politiskt valda församlingar snarare än av privata vinstdrivande företag. Något som bara kan uppnås genom att skrota reformen om det fria vårdvalet och fortsättningsvis driva all sjukvård i offentlig regi utan privat inblandning.

Är man socialdemokratisk politiker är ett sådant ställningstagande ännu viktigare – Detta därför att dagens ordning strider mot vår ideologiska övertygelse om KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Demokratin är inte till salu – Demokratin tillhör folket och då HELA folket och inte bara ett utvalt få med stora ekonomiska resurser.

Därför ska vi värna demokratin genom att på nytt göra den tillgänglig för alla på lika villkor – Från gräsrotsnivå hela vägen upp till samhällets toppskick och enligt principen en väljare en röst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Socialdemokratisk politik – För mig är det att sätta det allmännas bästa framför den enskilde individens bästa.

Av , , Bli först att kommentera 0

För mig handlar socialdemokratin och socialdemokratisk politik om att alltid driva en politik som sätter folkflertalets och det allmännas bästa framför vad som individuellt är bäst för varje enskild individ.

Historiskt har folkhemmet varit det som bäst exemplifierat den sortens politik – Ett folkhem vi ska återskapa genom att framledes föra en politik som är otrogen när det gäller metoderna samtidigt som den är trofast mot idealen och ideologin.

Folkhemmet är i egentlig mening det som sammanfattar statens vilja att skapa en samhällsutveckling och en samhällsordning som alltid ser till det allmännas och nationens bästa. Denna syn har blivit svårare i en globaliserad värld där nationalstaterna luckras upp – Dock ska vi inte som idag förledas att tro att det är mindre viktig eller svårare att bygga folkhemmet på grund av detta.

Gör vi på rätt sätt är det inte bara möjligt utan snarare en förutsättning för att vi även fortsatt ska vara en välfärdsstat för alla på lika villkor.

Som bekant kan marknaden rätt utformad vara en god tjänare och medspelare i folkhemsbygget. Får marknaden för stort spelrum utvecklas den nästan undantagslöst till en dålig herre. Det är därför marknaden måste hållas i schack genom en stark offentlig sektor och genom strikt reglering för att stoppa de avarter som gör den fria marknaden till en dålig herre.

En statligt ägd offentlig sektor för det allmännas bästa är därför bra så länge den ägs och förvaltas därför att det är fördelningspolitiskt nödvändigt eller för att skydda medborgarna mot skadliga monopol och/eller oligopol.

Att sätta det allmännas bästa före individens bästa innebär att allt som är offentligt och skattefinansierat såsom sjukvård och annat ska drivas av det allmänna för att hålla samhällets kostnader på en rimlig nivå, samt för att säkerställa att den är tillgänglig för alla på lika villkor.

Samma sak gäller ägandet av infrastruktur och elnät samt kraftproduktion – Områden som om jag fått bestämma aldrig skulle ha avreglerats och sålts ut.

På samma sätt är det fullt rimligt att offentlig sektor både äger och driver företag så att det allmännas dvs. alla medborgares bästa sätts i förgrunden. Med blandekonomi får vi den bästa utväxlingen av vad som är bäst för det allmänna – Detta genom att staten utan att driva verksamheter med förlust kan sätta prisnivån för olika sektorer när så anses bäst för att gynna intresset för det allmänna och för nationen.

Exempel på sådana verksamheter är ägande och förvaltning av hyresfastigheter där staten och privata aktörer samverkar på en gemensam marknad. Ett annan exempel är elmarknaden där staten bör äga alla landets elnät för att tillgodose rättvisa priser för alla.

Statligt ägande innebär dessutom ägande på lång sikt vilket gör att man som ägare kan tänka långsiktigt utan att ta hänsyn till kortsiktiga vinster. Dessutom har den offentliga sektorn sällan och aldrig behov av att permittera när konjunkturen viker eller när börskurserna faller – något som skapar stabilitet och förutsägbarhet och trygga anställningar för de som verkar i offentlig sektor.

Jag förespråkar på inget sätt statligt och/eller offentligt ägande vad gäller normal företags- och affärsverksamhet såsom livsmedel, kläder, bilar mm. utan bara på områden där statligt offentligt ägande är nödvändigt för att uppfylla kriteriet om vad som är bäst för det allmännas bästa.

Jag anser att många av de avregleringar och utförsäljningar vi gjort under senare år är fel – Fel därför att de flyttat det allmännas dvs. alla våras framtida vinster till privata fickor. Många av dessa utförsäljningar av statliga företag har dessutom gjorts till kraftiga underpriser vilket förstärker den kraftiga ökning av inkomst- och förmögenhetsklyftor vi upplevt på senare år.

På samma sätt har åtminstone jag aldrig upplevt att saker blivit bättre eller billigare därför att vi avreglerat eller sålt ut statliga företag – Tvärt om har det blivit dyrare för konsumenten och sämre för de som arbetar i de grenar som sålts ut till privata intressen.

Gammalt tillbaka brukade vi säga att ”statens kaka är liten men säker” ett uttryck för att staten aldrig ändrade sig i fråga om vad som är bäst för den breda allmänheten och för nationalstaten. Denna sanning har det ruckats på under privatiserings och avregleringsiverns tidevarv varför denna ordning måste återställas.

Socialdemokratisk politik har alltid drivits och bör även framledes drivas i just denna riktning – Nämligen i den riktning som alltid sätter det allmännas och nationalstatens bästa framför enskilda individers bästa.

Det är i detta ljus alla som följer min blogg bör uppfatta de förslag jag lägger. Jag lägger dem inte för mitt eget bästa utan för det som jag är övertygad om är för det allmännas och nationalstatens bästa.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är starka ideologiska grundteser och samtidigt ett starkt ställningstagande för att kollektivet i alla lägen är viktigare än individen – Speciellt i de lägen när val av politisk inriktning ska beslutas.

Därför säger jag fortsatt samma sak som jag sagt många gånger tidigare. Låt oss förena oss som kollektiv så att vi tillsammans kan forma den politik som alltid sätter det allmännas bästa före individens bästa.

När jag säger att vi ska driva traditionell socialdemokratisk politik menar jag således inte att vi ska driva den på exakt samma sätt som tidigare – Vad jag menar är att vi ska driva den i samma anda som vi gjort historiskt genom att vara trofasta mot idealen men otrogna mot metoderna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Det nya skattesystemet för fordon måste bli rättvist och baserat på faktisk körsträcka.

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen jobbar för högtryck med ett nytt system för miljöavgifter på bilar kallat ”bonus malus”. Tanken med systemet är att det ska drabbat bilägaren direkt att köra omkring med en bil som släpper ut mycket miljögifter meden det blir ska bli billigare att köra omkring med en bil som släpper ut lite.

Förberedelserna är långt gångna och målsättningen är att systemet ska införas redan 2017. Regeringen säger att ett införande är nära men att det gäller att få parametrarna rätt så att systemet blir rättvist. En av knäckfrågorna är om äldre bilar ska omfattas av systemet eller om det bara ska införas för nya bilar.

Dessutom sägs inget om hur systemet ska träffa de som kör tjänstebilar samt vem som ska betala avgiften för dessa. Därför tar jag mig friheten att komma med min input i ärendet och lämna min syn på hur avgiftssystemet bör se ut och fungera.

Till att börja med vill jag att systemet ska omfatta ALLA fordon som är registrerade och därför tvingas ha registreringsskylt, dvs. även snöskotrar, motorcyklar, 4-hjulingar m.fl. Undantag ska dock göras för de fordon som idag är skattebefriade därför att de uppfyller veteranfordons kriterierna.

En annan viktig aspekt är att avgifterna i systemet ALLTID ska träffa brukaren av en tjänstebil istället för företaget. Enda undantaget avser tjänstebilar som bara används i arbetet och vid all annan tid är parkerade på företaget – För dessa ska avgiften betalas av företaget.

För att systemet med avgift efter miljöbelastning ska bli rättvist måste vi dessutom skapa ett system som följer körsträckan enligt principen ju längre körsträcka ju högre miljövagift/fordonsskatt. Systemet ska självfallet även gälla för tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

För att uppnå detta tänker jag mig en att en transponder  eller ”go-box” som den ibland kallas monteras i alla fordon som omfattas av regelverket. Denna ska sedan registrera hur långt fordonet körts under mätperioden och per automatik skicka informationen till ett centraliserat debiteringssystem som sedan likt dagens system för trängselavgifter per automatik skickar räkningen till ägaren/brukaren av fordonet periodiskt – Förslagsvis kvartalsvis.

Själva transpondern bör vara gratis medan installationskostnaden bärs av fordonsägaren för fordon som redan är i bruk och av tillverkaren för de fordon som säljs nya. Dessutom är det viktigt att transpondern aldrig registrerar vart vi kört utan bara hur långt vi kört så att den personliga integriteten inte äventyras och kränks.

Ett brett införande där avgiften träffar alla fordon utom veteranfordon är viktig om vi vill snabba på övergången till ett modernare och betydligt miljövänligare fordonsbestånd i Sverige. Dessutom är det en rättvisefråga att vi betalar för faktisk körsträcka och inte som idag efter en schablon som inte tar hänsyn till körsträcka.

För att låginkomsttagare ska drabbas mindre initialt tycker jag att det är rätt att alla bilar byggda före 2010 drabbas i betydligt lägre omfattning än de som byggts efter 2010 under en karenstid av 5 år – Detta så att även låginkomsttagare och människor med små resurser ska beredas tillräckligt med tid att anpassa sig till systemet.

Jag vill dessutom skatteavdragen för resor till och från arbetet för de som bor så till att kollektiva transportmedel inte kan nyttjas ska förstärkas så att miljöavgiften för dessa resor blir avdragsgill.

För nya bilar ska systemet slå till maximalt redan från början med dryga avgifter för alla bilar som släpper ut mer än det gränsvärde vi bestämt oss för. För bilar däremellan ska systemet innehålla en trappa med avgiftsrabatt som gör det dyrare ju nyare bilen är.

Slutligen så bör detta system ersätta både dagens fordonsskatter och de miljöpremier som finns undantaget den skattebefrielse som utlovades under de första 5 åren för de som köpte en bil med låga utsläpp. För dessa ska systemet införas först när de passerar 5-års gränsen.

I kombination med detta system så bör vi även framledes premiera de som köper en elbil – Detta genom att göra elbilar helt skattebefriade så länge dessa ägs och/eller brukas av den förste ägaren.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Svenska skatter är låga i ett OECD perspektiv.

Av , , Bli först att kommentera 0

Allt som oftast påstås det att de svenska skatterna på arbete är högst i världen – Något som nu kommit på skam om man studerar OECD:s siffror på området. Dessutom är vi inte högst för någon inkomstgrupp oavsett vilken av de 2 gängse mätmetoder som används.

Skattetryck och beskattning kan mätas på 2 sätt – Endera enligt den s.k. skattekilen vilket innebär skillnaden mellan en arbetsgivares bruttokostnader för lönen och den nettolön som löntagaren får utbetald. Det andra sättet att mäta skatt är genom att titta på marginalskatten vilket innebär att man tittar hur hög skatten är på den sist intjänade kronan.

Om man räknar efter metoden med skattekilen ligger Sverige för medelinkomsttagare på 10 plats bland OECD länderna. När det gäller marginalskatterna så ligger Sverige långt under medel om man tittar på låg- och medelinkomsttagare och deras beskattning – Mätt på detta sätt ligger länder som USA och Storbritannien högre än oss.

Det enda segmentet där vi sticker ut och ligger i toppen med endast Belgien före är skatten för riktiga höginkomsttagare vilket är helt i sin ordning då man inte kan beräkna skattetrycket ensidigt utifrån denna grupp.

Dessutom är kapitalskatterna relativt låga i en jämförelse då både arvs- och gåvoskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten avskaffats.

Jag tycker därför att alla som pratar om att Sverige har världens högsta skattetryck ska dämpa sig. Vill man hävda att så är fallet bör man i sådant fall vara ärliga och säga att detta bara stämmer om vi tittar på de riktiga höginkomsttagarna.

Skattedebatten bör således sansas och fakta rättas till så att alla förstår vilka grupper vi pratar om i påståendet att vi har världens högsta skattetryck. För de stora massorna spelar det ingen roll om höginkomsttagare betalar höga skatter – Det som är viktigt är hur skattetrycket ser ut för de låg- och medelinkomsttagare som utgör majoriteten av Sveriges befolkning.

Således har majoriteten av alla svenskar låg skatt!

Låt oss dessutom debattera frågan om hur vi kan införa högre kapitalskatter för de med höga inkomster och stora förmögenheter så att skattesystemet blir ännu mer rättvist.

För egen del tycker jag att fastighetsskatt ska införas på dyrare bostäder. Fastighetsskatten kan precis som idag utgå enligt schablon upp till ett marknadsvärde på 5-6 miljoner kronor då en bostad ska vara just en bostad och inte ett investeringsobjekt – Därutöver ska fastighetsskatt utgå baserat på marknadsvärdet på överskjutande delar. Jag vill även att avdragsrätten för räntesubventioner ska begränsas och endast tillåtas på lån om maximalt 4.000.000 kronor. För lån därutöver ska räntesubventioner inte utgå överhuvudtaget.

För den som är intresserad av att kolla mina uppgifter närmare är källan OECD och deras officiella statistik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Fel och osolidariskt med hyreshöjningar när ”miljonprogrammen” renoveras.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens upplagor av Eko-nyheterna kan vi höra på inslag om hur hyrorna i de lägenheter som byggdes inom ramen för ”miljonprogrammet” stiger med så mycket som 60% efter att de renoverats. I dagens reportage talades det om 40%-iga hyreshöjningar i hyresfastigheter i Stockholm citys närområde och då specifikt i de fastigheter som sålts ut till privata aktörer.

I inlägget angavs hyreshöjningarna ligga på ca 20% i de delar som fortfarande ägs och förvaltas av allmännyttan och på mellan 20-60% i de fastigheter som tillhör privata bostadsbolag.

Som grund för hyreshöjningarna anges de standardhöjningar som köksbyten och stambyten sägs medföra samt för den upprustning i övrigt som sker för att skapa en moderna standard i lägenheterna.

För egen del tycker jag att hyreshöjningar på grund av renovering är fel och blott och allena ett sätt att driva bort svaga grupper och skapa större hyresintäkter.

Rätt skött ska hyresvärdarna fonder pengar för dessa renoveringar fortlöpande så att lägenheterna kan renoveras utan medföljande hyreshöjningar – Något som inte skett därför att man istället för att fondera för framtida renoveringar använt pengarna för att öka vinsterna och dela ut dessa till aktieägarna.

I min värd ska alla lägenheter renoveras fortlöpande så att de i alla lägen håller en acceptabel och modern normalstandard. Det är mot bakgrund av detta jag anser att det är fel att hyrorna ska skilja mellan nyproduktion och gammalt bestånd. I en solidarisk värd ska hyran per kvadratmeter vara lika för alla lägenheter med undantag av ”lyxlägenheter” där lyxen utöver normalstandard ska belasta den specifika ”lyxlägenheten”.

När det gäller ”lyxlägenheter” ska det dessutom finnas en spärr som innebär att hyresvärden inte ensidigt kan bestämma att uppgradera befintligt bestånd till ”lyxlägenheter” utan att ha nuvarande hyresgästers medgivande.

Att landets hyresvärdar – Allmännyttiga likväl som privata ska tvingas fondera medel för att underhålla och renovera så att hyreshöjningar på grund av renovering och underhåll aldrig blir verklighet utgör således en rättvisefråga och en fråga vi socialdemokrater bör agera i med bestämdhet.

För egen del vill jag helst låta marknaden sköta detta på frivillig väg – Fungerar inte detta är jag beredd att lagstifta i frågan och tvinga fastighetsägarna att fondera för framtida renoveringar.

Rätten till en bostad tillhör en av samhällets grundläggande rättigheter – Som sådan måste denna rättighet skyddas från missbruk. Därför är det ohållbart att fortsätta på samma sätt som idag. Det faller på sin egen orimlighet att människor som har ett hyreskontrakt ska tvingas avsäga sig detta och flytta därför att hyrorna höjs till en nivå man inte förmår betala som en följd av en renovering som fastighetsägaren kände till skulle komma redan när fastigheten byggdes.

Kamrater – Låt oss stå upp för denna grundläggande rättighet och göra det enda rätta – Stoppa hyreshöjningar med renoveringar och stambyten som skäl för hyreshöjningen.

Sverige ska ha en blandad befolkning i hyresbestånden – En befolkning som inte hotas av att delas in i ett A- och ett B-lag på grund av oskäliga hyreshöjningar som följd av renoveringar. Detta är viktigt då en fortsättning på nuvarande sätt i förlängningen innebär att bara bättre bemedlade har möjlighet att hyra och bo i attraktiva stadsdelar och i attraktiva bostadsområden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Politik – För mig sammanfattas ordet enklas i vision, dådkraft och viljan att förändra.

Av , , Bli först att kommentera 1

Olof Palme höll 1964 ett tal med titeln ”Politik är att vilja” något jag håller med om till 100%. För mig handlar politik även om att kombinera viljan med en vision och dådkraft tillräcklig nog för att förverkliga visionen.

För egen del är visionen kort och gott ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige – Ett Sverige där medborgarna känner att demokratin är nära och ett Sverige där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar snarare än ökar. Visionen innehåller även målet om att Sverige på nytt ska bli ett land där ALLA lever i harmoni och känner en stark optimism inför den framtid vi ska möta tillsammans.

Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen. Allt går att förändra bara man lyfter blicken och ser längre än till nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal eller till och med nästa år.

Förändring i en politisk kontext kräver en vision om något bättre – En vision som konkretiseras i en god plan och en stark ideologisk plattform. Förändring tar dessutom tid och kräver hårt arbete – Men mest av allt kräver förändring precis det som Palme anförde – En okuvlig vilja att förändra.

För egen del har visionen konkretiserats i en plan för ett bättre Sverige som hittat sin ideologiska drivkraft i de socialdemokratiska kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Det är just dessa kärnvärden och den politik de leder till som gör att jag är socialdemokrat i själ, hjärta och praktisk handling.

I ett tal sa Palme sa följande ”Som vi ser det är det inte enskilda människor som sitter vid makten – utan en rörelse och vissa idéer”. Han var noggrann med att poängtera att socialdemokratins vilja alltid har varit att förändra samhället – dock utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Samma sak gäller för min vision om ett bättre Sverige – Vi ska vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder för att uppnå visionen men oerhört trogna mot vår övertygelse och våra ideologiska kärnvärden. Det är därför jag skapat skalan som sträcker sig mellan ytterligheterna KÄRLEK och GIRIGHET vad gäller hur politik och politiska förslag ska graderas och betraktas.

Skalan är viktig för att kunna avgöra om de förslag och frågor som debatteras i vårt parti och i riket i stort är i enlighet med min och vår ideologiska övertygelse. Dessutom behövs den för att kunna förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Skalan ska dessutom appliceras på ett enkelt sätt där grunden är att ”flertalet” ska gynnas för att ett förslag eller ett beslut ska anses vara KÄRLEKSFULLT – Gynnas bara ”fåtalet” av beslutet såvida beslutet inte avser skyddandet av en grundlagsskyddad minoritet är det att betrakta som GIRIGT.

Detta är min politiska agenda och det sätt på vilket jag kommer att agera både internt i vårt parti och gentemot andra partiers företrädare.

De socialdemokratiska kärnvärdena och värderingarna sammanfaller till 100% med min vision om ett bättre Sverige – De gör så därför att det yttersta målet är att skapa ett JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens samhälle. Ett samhälle där vi i sanning kan säga att ”Full valfrihet för alla på lika villkor” råder – Ett samhälle där medborgarna om de tillfrågas säger att de ser framtiden an med största tillförsikt.

Palme sa vid ett tillfälle att: ”Samhället är människornas verk – Om något är fel kan VI ändra på det”.

Palmes använde ofta VI och OSS vilket är fundamentalt om vi vill leva upp till våra ideologiska kärnvärden. Alla sammanhang där samtalet handlar om VI och DEM istället för VI och OSS är omöjliga om vi vill bygga ett starkt och harmoniskt Sverige för ALLA. Så länge VI och DEM existerar kommer det alltid att finnas någon som känner sig utanför och därför betraktar förändringen som kommande från DEM.

Att tänka i banor om VI och OSS är därför första steget i bygget av ett jämlikt samhälle.

För egen del har jag redan applicerat VI och OSS i allt mitt tänkande och i allt jag gör. Ibland talar jag om VI och OSS i jagform här på bloggen vilket får många att beskylla mina inlägg för att vara både självsäkra, diktatoriska och verklighetsfrämmande.

Låt mig därför en gång för alla klargöra att mina inlägg aldrig handlar om vad som är bäst för mig som individ – Snarare om vad som är bäst för VI och OSS mätt på den skala som sträcker sig mellan KÄRLEK och GIRIGHET.

Med ett tänkande i termerna VI och OSS blir det enklare för alla och envar att inse att jag tycker och argumenterar som jag gör därför att jag insett att det bara är genom att argumentera utifrån våra grundläggande ideologiska kärnvärden som politiken kan bli en angelägenhet för alla och inte bara för experter och en smal politisk elit.

Palme sa en gång: ”Vi behöver aldrig överlämna beslut till experterna och specialisterna. Politiken är åtkomlig för var och en att bedöma ty den bestäms ytterst av värderingar och idéer”. Att ta strid för idéerna genom att lyfta upp den ideologiska debatten och aktivt arbeta för att få människorna att förstå vår ideologi är således en kamp för att infria Palmes övertygelse om att ”Alla kan ta ställning – även till de största och svåraste frågorna” bara de känner ideologin och idéerna som bär frågorna.

Förverkligandet av min vision för ett bättre och mer harmoniskt Sverige saknar inte utmaningar – Tvärt om är utmaningarna fler och större än någonsin tidigare. En sak kan du vara säker på och det är att viljan att förverkliga visionen växer ju större utmaningarna blir – Allt är möjligt bara viljan är stor nog.

Tillsammans är VI starka – Därför hoppas jag att så många som möjligt vill förena sig med oss socialdemokrater för förverkligande av ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige.

Ett Sverige där det finns bostäder för alla – Ett Sverige där alla har ett arbete att gå till – Ett Sverige där de sociala trygghetssystemen fungerar när olyckan är framme och förhindrar fortsatt arbete – Ett Sverige där man i tider av arbetslöshet kan få sin försörjning genom en fungerande a-kassa – Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster – Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas – Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i statlig regi och inte av privata vinstdrivande företag.

Och mest av allt ett Sverige där medborgarna känner delaktighet i politiken – Fullt övertygade om att förändring är möjlig så länge den sker för flertalets bästa så att VI tillsammans av egen kraft och eget engagemang kan skapa den ljusa framtid VI alla tror på och förtjänar. 

Avslutningsvis vill jag avge ett löfte till er alla – Mitt engagemang i politiken grundar sig inte på personlig vinning – Mitt engagemang vilar i sin helhet på visionen om att VI genom hårt arbete kan bygga ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige för ALLA. Förverkligandet av visionen innebär att det kommer att bli mer av ideologi i den politiska debatten och i det politiska samtalet – Detta därför att det är viktigt att alla känner sig inkluderade i motiven och föresatserna om vad som måste till för att förändra vårt samhälle utan att kompromissa med de ideologiska kärnvärdena.

Socialdemokratisk politik kommer så länge vi är stabilt förankrade i våra ideologiska kärnvärden för alltid att vara den politik som tilltalar majoriteten av Sveriges befolkning och skapar en verklighet där vi pratar om VI och OSS snarare än om VI och DEM.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bostadens bestånd ska inte säljas ut – Snarare behållas och utökas!

Av , , 2 kommentarer 0

Talkören från alliansen och många av bostadsindustrins företrädare sjunger alla på samma sång – Sälj ut allmännyttan till privata aktörer – Slopa reavinstskatten och släpp på hyresregleringen så att marknadshyror blir möjliga – Detta som recept för ett ökat bostadsbyggande.

Dessutom fick de under gårdagen hjälp av Boverkets analytiker Bengt Hansson som har mage att säga att det egentligen inte råder någon bostadsbrist i Sverige. Detta trots att samma Boverk själva sagt att vi måste bygga ca 70.000 bostäder per år de närmaste 10 åren och trots att Sveriges befolkning fortsätter att växa – Förra året med mer än 100.000 personer.

Inget av detta stämmer – Det kommer inte att byggas fler bostäder för att allmännyttan säljs ut eller därför att reavinstskatten slopas och marknadshyror införs. Allt dessa åtgärder medför är skapande av än större klyftor i samhället genom att mer pengar hamnar i fel fickor – Dvs. i fickorna på de som redan har mer än tillräckligt.

I Umeå predikar både moderater och liberaler om att vi ska följa exemplen i Luleå, Skellefteå och Östersund och sälja av Bostadens bestånd för att finansiera nybyggnation. Helt fel – Vi ska inte sälja ut allmännyttan då Bostaden kan bygga nytt i massiv skala utan dessa utförsäljningar.

Vad vi istället ska göra är att jobba för en bättre handläggning av bygg och planärenden och för en bättre stadsplanering genom att vi som kommun planerar nya bostadsområden och gör dessa redo betydligt tidigare än idag. Dessutom ska vi politiskt verka för att överklaganden i plan och byggärenden ska begränsas till en instans – Lämpligen en speciell PBL domstol.

Därefter ska vi finansiera Bostadens nybyggnation via upplåning till förmånliga villkor garanterade genom kommunala garantier och borgensåtaganden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag”

Frihandelsavtalet TiSA är i många stycken värre än TTIP.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är säker många som inte vet att det parallellt med frihandelsavtalet TTIP förhandlas om ett frihandelsavtal för tjänstehandel kallat TiSA eller i sin långa form Trade in Services Agreement.

Avtalet handlar om tjänster såsom vård, omsorg, energi, transporter och finansiella tjänster med flera.

Detta avtal som det förhandlats om i det tysta sker i slutna rum med hemligstämpel runt både förhandlingspositioner och annat även efter det att ett eventuellt avtal trätt i kraft. Allt i syfte att medborgarna inte ska få reda på vad som förhandlas om då demokratisk insyn anses kunna äventyra avtalets utformning och tillkomst.

I EU är det EU-kommissionen med Cecilia Malmström i spetsen som står för för förhandlingen för TiSA som är tänkt att gälla mellan EU-länderna och USA och 21 andra enskilda länder.

Avtalet är i många stycken betydligt mer långtgående och farligt för demokratin än någonsin TTIP. I TiSA ingår en klausul kallad ”Ratchet-klausulen” som om avtalet kommer tillstånd med den inkluderad innebär att redan beslutade och/eller genomförda avregleringar och privatiseringar aldrig kan rullas tillbaka – Inte ens genom demokratiska val.

Sålunda skulle t.ex. svenska kommuner aldrig kunna återkommunalisera och driva redan privatiserad äldrevård och andra kommunala servicetjänster i egen regi om avtalet blir verklighet.

En annan underlig sak är att förhandlingarna runt TiSA pågick samtidigt som klimattoppmötet i Paris – Dessutom med avtalsförslag som går stick i stäv med det som överenskoms på klimattoppmötet. Där klimattoppmötet beslutade om att utsläpp och fossilanvändande ska minskas vill man genom TiSA göra det omvända.

Det finns förslag om att inom ramen för TiSA minska staternas makt över energileverantörer samt förslag om att stater inte ska kunna bestämma vilka energislag som får användas i det egna landet. Vad man vill är att ge företagen rätt att bestämma detta – Något som öppnar för både olje och kolkraftverk i Sverige med flera länder.

Vi ska tacka Wikileaks för att avtalet och dess klausuler blev kända för en bredare massa – Bland dem de svenska riksdagsledamöter som fram till för två år sedan inte hade en aning om att förhandlingar om detta avtal pågick. Ett avslöjande som inneburit att EU-parlamentet antagit en resolution mot TiSA i sin nuvarande form.

Allvarligast är EU-kommissionens hemlighetsmakeri och viljeyttring att strunta i demokratiska spelregler för att undvika en bred folklig debatt runt avtalet. Att man inte vill ha någon sådan debatt beror självfallet på att bland annat ”Ratchet-klausulen” då sannolikt skulle falla eftersom den är förödande för demokratin och demokratins spelregler.

Det är helt klart så att EU:s konservativa och nyliberala kärna som till stora delar återfinns i EU-kommissionen känner att tiden hunnit ikapp dem och att de därför vill binda alla EU medborgare i avtal som inte kan förändras även om en majoritet av ett lands väljare i allmänna val röstar för en sådan förändring.

Därför ska vi se till att stoppa alla frihandelsavtal medan tid är så att demokratin inte sätts ur spel. Frihandelsavtal är förvisso bra – Dock måste de utformas på ländernas och inte på företagens villkor.

För övrigt är det bättre att vi koncentrerar oss på att förändra dubbelbeskattningsavtalen så att så mycket som möjligt tillverkas så nära slutkunden som möjligt. Detta uppnås bäst genom förändrade dubbelbeskattningsavtal med en skrivning som innebär att man alltid betalar den högsta av de två skattesatser som gäller i de länder som omfattas av avtalet.

Om vi kan få företag att istället för frihandel sprida sin tillverkning till ett flertal länder skapar vi samma sak som ett frihandelsavtal skulle innebära – Dock med två avgörande skillnader – Nämligen att nationer inte skulle gå miste om skatteintäkter samt att tillverkning i låglöneländer aldrig skulle öka företagens vinster.

Därför hoppas jag att så många som möjligt gör sina röster hörda och ser till att TiSA och TTIP förpassas dit de hör hemma – Nämligen på sophögen.

För de som vill läsa mer om TiSA hänvisar jag till en artikel i ETC – Du hittar den genom att följa följande länk: http://www.etc.se/debatt/kommer-cecilia-malmstrom-lyssna-pa-storforetagen-eller-de-folkvalda

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Alliansen och Svenskt Näringsliv lever upp till den girighet jag tillskrivit dem!

Av , , 2 kommentarer 1

Det är med tillfredsställelse jag läser den rapport som LO och Mats Morin presenterat och som bygger på en kartläggning av samtliga lönerörelser från 1998 och framåt. Rapportens resultat var väntat och beskriver precis det jag påstått i en hel radda av inlägg – Nämligen att sänkta löner inte skapar fler jobb.

Rapporten visar med all tydlighet att både skattesänkningar och sänkta löner tvärt emot vad Alliansen, Svenskt Näringsliv och Sveriges arbetsgivare utlovat varken skapar ökad jämlikhet eller fler jobb. Allt dessa åtgärder gör – Vilket för övrigt bevisas i rapporten är att öka företagens vinster och skapa än större löneskillnader – Något som i förlängningen betyder större ojämlikhet, ökade klyftor och ett allt trasigare samhälle.

Jag har därför fog för att påstå att både Alliansen och Svenskt Näringsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationerna levt upp till den EGOISM och GIRIGHET jag tidigare tillskrivit dem.

Alliansen och Svenskt Näringsliv har under lång tid hävdat att sänkta löner och sänkta skatter skapar nödvändiga vinstökningar hos företagen – Vinstökningar som de enligt sina egna påståenden ska investera i utveckling och fler arbetstillfällen.

Med facit i hand vet vi nu att detta är precis vad jag påstått att det är – Nämligen en STOR LÖGN! Visst har företagens vinster ökat – Dock har vinsterna varesig återinvesterats eller skapat fler arbetstillfällen – Allt de gjort är att öka på företagsägarnas redan stora förmögenheter ännu mer.

Rapporten visar att lönespridningen ökar utan att fler jobb skapas när facken håller tillbaka och kräver små centrala löneökningar. Det som inträffar när löner ska förhandlas via lokala potter är att de som redan har hög lön får största delen av löneutrymmet i den lokala potten medan de med låga löner får oerhört lite – Något som skapar större lönespridning och större löneklyftor och därmed större ojämlikhet.

Kan vi lära något av detta? Javisst! – Självklart! Rapporten lär oss att det bara är en stark fackförenings- och arbetarrörelse som kan garantera att EGOISMEN och GIRIGHETEN hålls på kontrollerbara nivåer – Detta därför att det bara är höjda löner som kan garantera att alla som arbetar i företaget får del av företagets vinster.

Hur Sveriges väljare och de som utgör dagens arbetarklass – Dvs. arbetare, tjänstemän och småföretagare kunnat tro på Alliansens och Svenskt Näringslivs lögner om att sänkta löner och sänkta skatter skapar fler jobb övergår i mångt och mycket mitt förstånd.

Därför hoppas jag att denna rapport som bygger på tidsperiod på nästan 20 år ska öppna ögonen på väljarna så att de inser att en röst på Alliansen är en röst på GIRIGHETEN. Dessutom är det hög tid att vi sluter oss samman och lär Svenskt Näringsliv och dess medlemsföretag att gränsen är nådd.

Jag hoppas även att Alliansens partier lär sig att det är just hörsammandet av Svenskt Näringslivs krav på sänkta skatter och sänkta löner som resulterat i att många alliansröster numera hamnar hos SD.

Min förhoppning inför årets avtalsrörelse är därför att kampviljan är stor och att alla och envar förstår att större JÄMLIKHET bara kan skapas genom kraftigt höjda löner – Alldeles speciellt så för lågavlönade grupper.

Tillsammans med landets fackföreningar ska vi socialdemokrater därför ställa oss på barrikaderna och driva den politik vi är duktiga på – Den politik som genom KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE skapar ett JÄMLIKARE och mer harmoniskt Sverige för ALLA och inte bara för det utvalda fåtal som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Sverige behöver höjda löner för ALLA – Alla propåer om motsatsen är inget annat än lögn och förbannad dikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”