Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Semester!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag vill med detta inlägg önska mina följare och alla andra ett riktigt Gott Nytt År!

För egen del åker jag idag på semester till Kamerun med familjen – Detta för att träffa släkten och alla vänner som jag inte sett på länge – Dessutom för att ladda batterierna inför den politiska kamp som är nödvändig för alla oss som önskar bygga ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige.

Därför kommer jag att ta semester även från bloggandet och vi ses och hörs igen under den senare halvan av januari.

Ha det gott vänner!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Allt går bara man vill tillräckligt mycket – Tron försätter som bekant berg.

Av , , Bli först att kommentera 1

Både som människa och som politiker kan man välja att se saker på olika sätt – Man kan endera välja att se möjligheterna eller att se problemen. Många av mina inlägg kommenteras flitigt – En del av kommentarerna är kritiska och målar upp problem därför att den som kommenterar bekänner sig till en annan sorts politik än vår Socialdemokratiska – Alla sådana kommentarer älskar jag därför att dessa berikar debatten och gör att man får anstränga sig till det yttersta i svaren.

Dock är det kommentarerna från de kommentatörer som delar politisk uppfattning och ideologi som förvånar mig mest och gör mig både brydd och frågande – Detta därför att många av dessa kommentatörer väljer att se problemen snarare än möjligheterna. Man gillar förslagen men ser bara problem när det gäller genomförandet vilket innebär att man ger upp redan innan man försökt.

Ska man vinna val och skapa starkt väljarstöd får man inte ge upp – Ska man vinna väljarnas förtroende måste man ha stora visioner och stark politisk viljekraft att förändra. Dessutom parat med förmågan att kommunicera vad man vill åstadkomma och varför.

Låt mig ta några exempel för att påvisa vad jag menar:

Jag har motionerat om ett återinförande av Bostadsförsörjningslagen vilket jag anser är ett måste om vi ska få ordentlig fart på bostadsbyggandet. Den skrivning jag vill ha innebär att landets kommuner är mer eller mindre tvingade att förse alla som har behov av en bostad med en bostad – Den omedelbara kommentaren från mina partivänner i kommunalpolitiken är att idéen är bra men att det kommer att bli problem därför att Plan & bygglagen sätter käppar i hjulen och fördröjer eller förhindrar det byggande jag vill åstadkomma med en Bostadsförsörjningslag.

Mitt svar är att PBL inte är något problem – Jag har självfallet tänkt på detta och avser att ändra PBL så att den inte kan förhindra det en Bostadsförsörjiningslag påbjuder och kräver – Därför anser jag att det är fel att förkasta förslaget om en Bostadsförsörjningslag bara för att PBL finns.

På samman sätt är det när jag pratar om att ändra dubbelbeskattningsavtalen så att skatteplanering blir omöjlig eller mycket svår att genomföra. Här är en vanlig invändning att många företag då kommer att flytta till andra länder.

Jag säger varsågod – Flytta om ni vill men inbilla er inte att en flytt innebär att ni undslipper svensk skatt. Skulle trenden visa att många företag flyttar tillverkar vi endera i offentlig regi eller inför importskatter på det som ska säljas i Sverige.

Sak samma med stärkt fackligt inflytande och stärkt arbetsrättsligt skydd. Visst kan det vara så att företag hotar att flytta eller till och med flyttar sin produktion men även här kan vi lösa produktionen i offentlig regi alternativt genom beskattning.

Tittar vi på sjukvården så vill jag förstatliga all sjukvård och skrota det fria vårdvalet och stoppa all hyrläkarverksamhet. Även här är invändningen från många att detta skulle leda till att många läkare väljer att flytta.

Varsågod och lycka till – flytta om ni vill säger jag till denna grupp med. Jag säger så därför att jag vet att flytt inte är något alternativ för de allra flesta då en flytt även innebär att deras familjer måste flytta med. När de räknar på vad en flytt skulle innebära rent ekonomiskt så kommer de att se att den högre lönen snabbt äts upp av sådant som är gratis och skattefinansierat i Sverige – saker som skolavgifter mm. kommer att överstiga löneökningarna med råge.

Dessutom kan jag säga så med övertygelse då jag själv bott utomlands och vet vilka kostnader som är förenade med utlandsbosättning.

Kamrater – Vi Socialdemokrater ska inte se problemen vi ska se möjligheterna. Dagens politik och den inställning många av oss har och som bara ser problem och därför avstår från att ta fighten är inget annat än en kapitulation från vår ideologiska värdegrund och en eftergift åt de som förespråkar nyliberal politik.

Kamrater – Ingen ting är omöjligt – Allt går om man vill och en stark tro försätter berg. Kombinerar vi sedan detta med hårt arbete och ideologisk övertygelse är frågan inte om utan snarare när vi når vårt mål.

Historiskt har vi Socialdemokrater lyckats med detta – Detta trots att motståndet och hindren var mycket större då än nu. Därför är det dags att ingjuta samma dådkraft och samma glöd i dagens Socialdemokrater som i de som genom hårt och idogt arbete byggde välfärdslandet Sverige.

Vi ska tro på det vi gör och utstråla ideologisk övertygelse i allt det vi säger och i allt det vi föreslår. Den dag vi Socialdemokrater bestämmer oss för att återföra den ideologiska debatten till den politiska scenen för att förklara vilket samhälle vi vill bygga – Den dagen är första steget taget till en förnyad seger för den enda politik som leder till ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige – Den politik som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Socialdemokratisk politik ska alltid vara klar, tydlig och rakryggad.

Av , , 4 kommentarer 0

Vår Socialdemokratiska politik ska alltid vara klar och tydlig och drivas i överensstämmelse med vår ideologi och de ideal ideologin förespråkar. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE måste finnas som en naturlig del i allt vi beslutar och som en självklar ingrediens i alla våra politiska förslag och reformer.

2015 har varit ett tufft och svårt år för oss Socialdemokrater där första halvan innebar att vi tvingats regera på en budget som inte var vår egen. Andra halvan av året har dominerats av en enda fråga – Flyktingmottagandet och asylpolitiken så att alla andra frågor har drunknat i nyhetsflödet.

Ovanpå det har vi gått kräftgång i opinionsmätningarna beroende på att vi varit otydliga med vad vi vill och därför att vi ena stunden säger en sak för att i nästa stund göra tvärt emot vad vi sagt. Det är naturligt att man kan behöva ändra sig i vissa frågor – speciellt när förutsättningarna och verkligheten förändras på det sätt som skett med anstormningen av asylsökande  – Dock måste ett förändrat ställningstagande alltid förklaras och skäl påvisas för varför den ändrade inställningen är nödvändig.

Socialdemokratisk politik ska vara klar, tydlig och rakryggad därför att detta är den enda vägen framåt om vi vill återvinna väljarnas och arbetarklassens fulla förtroende för att vår politik är den som tillvaratar deras intressen bäst.

Alla frågor vi driver ska precis som jag sa inledningsvis ha en direkt koppling till vår ideologi. Just kopplingen mellan den faktiskt förda politiken och det ideologiska fundamentet är A och O om väljarna ska känna igen sig och kunna kontrollera att vi lever som vi lär – Detta därför att det är ideologin som styr vilket samhälle vi vill bygga.

Med detta blogginlägg vill jag sålunda lägga fundamentet för vad jag tycker är viktiga framtidsfrågor – Dessutom med ett löfte om att jag ihärdigt fram tills sista blodsdroppen kommer att slåss för det jag tycker är viktigt. Denna kamp som med all säkerhet blir både extern och intern är viktig om vi vill stärka väljarstödet inför nästa val.

Jag kommer inom de närmaste dagarna att åka iväg på 3 veckors semester till Kamerun med min familj – Självklart för att återknyta familjeband och träffa människor vi inte träffat på länge. Dessutom för att ladda batterierna och hämta den styrka och energi som är nödvändig för det intensiva politiska arbete som kommer att följa min hemkomst senare halvan av januari. Därför kommer det att bli ett oerhört sporadiskt – om ens något bloggande de närmaste 3 veckorna.

Den politiska linje jag kommer att driva och jobba för att förverkliga innebär en återgång till den traditionella Socialdemokratiska politik som genomsyrat partiet historiskt – framför allt under regeringarna Erlander och Palme. Den politik som lyfte arbetarklassen ur fattigdom och den politik som skapade ett JÄMLIKARE Sverige med genuin välfärd och stark framtidstro.

För att nå dithän kommer jag att förespråka en väg där Sverige under de kommande 5 till 6 åren lånar för att investera i åtgärder som skapar tillväxt och starkare välfärd. De nyliberala idéerna om en budget i balans, budgettak och en finansiering av reformer krona för krona kommer sålunda att överges till förmån för en expansiv tillväxtpolitik där vi till viss del lånefinansierar de reformer som är nödvändiga för att nå målen.

Utan att i detta läge gå in på djupet av de frågor jag kommer att driva är följande reformer och områden de som jag prioriterar och ser som mest viktiga utan inbördes rangordning:

 • Ett införande av en produktionsskatt som ersättning för arbetsgivaravgifter och lönebikostnader för att säkra finansieringen av de sociala trygghetssystemen och framtidens pensioner.
 • Införande av nya dubbelbeskattningsavtal som ersättning för de nuvarande – Detta så att skatteplaneringen upphör och så att alla företag betalar de skatter de rimligen borde betala.
 • En fullt ut förnyad integrations- och migrationspolitik som blir effektiv och framgångsrik och sätter människor i arbete.
 • Ett förstatligande av skolan.
 • En reform som avskaffar landstingen och ersätter dessa med 6 – 8 sjukvårdsregioner som sorterar direkt under staten – dessutom innehållande ett slopande av det fria vårdvalet.
 • Stora investeringar i jobbskapande åtgärder inom offentlig sektor med målsättningen att offentlig sektor ska skapa 50.000 – 75.000 nya jobb varje år.
 • Ett återinförande av målsättningen att uppnå full sysselsättning med arbetslöshetstal på max 2%.
 • Ett återinförande av Bostadsförsörjningslagen för att bygga bort bostadsbristen.
 • Genomföra en övergång till ett helt fossilfritt samhälle senast 2030 – bland annat genom att stimulera en övergång till cirkulär ekonomi.
 • Reformer för att stärka arbetsrätten, garantera anställningstryggheten och stärka fackföreningarnas inflytande över arbetslivet.
 • Skapa ett JÄMLIKARE samhälle för alla – både män och kvinnor – Ett samhälle där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar.
 • Återställa nivåerna och och funktionen i de sociala trygghetssystemen till sin forna glans.
 • Återställa pensionsnivåerna till en nivå på 70% av lönen AFP, ATP och avtalspension sammantagen.
 • Tillsätta en utredning för att se över möjligheter och konsekvenser för ett införande av medborgarlön som bas för alla medborgare.

Exakt hur varje punkt ska genomföras kommer jag att återkomma till efter min semester. Vissa av de saker jag vill genomföra behöver vi givetvis räkna på för att hitta rätt nivåer – t.ex. produktionsskatten – Dock lovar jag att detta inte ska bli några långbänkar då införandet av det jag föreslår brådskar och helst skulle ha varit infört redan igår.

En sak jag är på det klara med är att vi måste återgå till en ordning där det är vi politiker som fattar besluten och tjänstemännen som administrerar genomförandet av de beslut vi fattat. Dagens ordning där tjänstemän har allt för stort inflytande ska upphöra.

Dessutom behöver vi inte som idag inhämta en massa synpunkter från remissinstanser när det gäller politiska beslut – Detta därför att det är ideologin och inte andra människor och organisationers synpunkter som ska styra politiska beslut.

Budskapet ska vara klart och tydligt – Politiker beslutar, tjänstemän administrerar och människor och företag efterlever det som beslutats – Måhända kommer en del att påstå att detta leder till politikerstyre därför att regeringen kommer att följa upp att besluten administreras i enlighet med besluten – och skulle så bli fallet är jag komfortabel med den situationen av den enkla anledningen att det är de politiker som folket valt som fattar besluten.

Med detta sagt mina vänner vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År – Njut av god mat och förhoppningsvis av samvaro med nära och kära.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Arbetslinjen har skapat en jobbstress som leder till fler sjukskrivna.

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansregeringarna har alltid talat om arbetslinjen med stolthet i rösten och hävdat att den är bra för Sverige – Själv har jag flertalet gånger påtalat att den är förödande och dålig för Sverige – Något som nu bevisats i de aktuella statistiken vad gäller sjukskrivningar och anledningen till dessa.

Först nu börjar vi se resultatet av arbetslinjen  – Ett resultat jag förutspått sedan länge.

Fakta påvisar följande:

 • Att antalet sjukskrivningar på grund av utbrändhet ökar för 3:e året i rad.
 • Att antalet sjukskrivna på grund av psykosociala orsaker vid förra årsskiftet uppgick till 71.000 personer.
 • Att dessa sjukfall utgör 40% av det totala antalet sjukfall och att ökningen av antalet sjukskrivna på grund av psykosociala skäl ökat med 23.000 människor de sista 3 åren.

Fackföreningen Unionen som organiserar merparten av landets tjänstemän har påpekat detta länge och så många som 25% av deras skyddsombud säger att den psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplatser är dålig eller mycket dålig.

Skälen som anges ligga bakom är att de flesta arbetstagare i dag är ensamma om att utföra den arbetsuppgift de utför och därför saknar möjlighet att få avlastning – Något som leder till utbrändhet och länga sjukskrivningar.

Andra riskorsaker som pekas ut är att arbetsgivarna är otydliga med att peka ut både ansvar och befogenheter.

Martin Linder – Unionens ordförande säger att den höga arbetsbelastningen utgör ett tydligt riskmoment och att det gränslösa arbetslivet med möjligheten att själv planera arbetet utan att ha tydliga riktlinjer skapar en osäkerhet som leder till utbrändhet och sjukskrivning.

Vidare visar Unionens undersökning att hela 39% av skyddsombuden anser att deras arbetsgivare har dålig kunskap när det gäller riskerna i den psykosociala arbetsmiljön.

Martin Linder tycker det är bra att Arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö men efterlyser en implementering av dessa regler på landet arbetsplatser.

Dagens arbetsliv ser helt annorlunda ut än gårdagens och trots att man pratar om vikten av återhämtning har arbetslivet förändrats så att man alltid förväntas vara tillgänglig även om tillgängligheten inte är ett uttalat krav.

Själv är jag inte ett enda dugg förvånad – Dessutom har jag radan vid ett flertal tillfällen varnat för Arbetslinjens baksida.

Arbetslinjen bygger redan i grunden på en ekvation som är omöjlig att lösa – Detta därför att färre arbetstagare förväntas utföra mer arbete under högre stress för att leva upp till arbetsgivarnas krav om högre vinster.

Med en sådan ekvation som grund för arbetslinjen är det lättare att inse varför Alliansen försämrat både sjukförsäkring och A-kassa. Även den mest inbitne Alliansanhängaren måste inse att dessa förändringar beror på att Alliansen redan i förväg visste att Arbetslinjen skulle skapa fler och längre sjukskrivningar.

Då vi nu kan se att resultatet av Arbetslinjen överensstämmer med de varningar vi Socialdemokrater framförde i samma stund som Arbetslinjen introducerades bör vi snarast se till att skrota både Arbetslinjen och de beslut som fattades för att stödja densamma.

Vi ska återgå till en politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET  – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och skapa ett arbetsliv och ett samhälle där det är arbetstagarna snarare än arbetsgivarna som sitter i förarsätet – En politik som stärker arbetsrätten så att färre blir sjukskrivna och som ser till att de som trots allt blir sjukskrivna får högre ersättning och en rimlig chans att rehabilitera sig.

Kort sagt en politik som skapar ett JÄMLIKARE samhälle på alla nivåer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Det goda samhället är ett samhälle byggt på kärlek och solidaritet.

Av , , 2 kommentarer 1

Även detta inlägg fortsätter på inslagen väg och lyfter ideologin som den viktigaste byggstenen i bygget av det goda samhället – Detta om det är rätt sorts ideologi som är grunden på vilket samhällsbygget sedan placeras.

Ett gott samhälle kan bara byggas på en ideologi som bejakar KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och ett samhälle som bygger på samverkan snarare än på individualism parat med GIRIGHET och EGOISM. Det är därför nyliberalismen aldrig förmått axla rollen som framgångsrik samhällsbyggare.

Det är ingen hemlighet att dagens Sverige präglas av en samhällsbild där människorna ständigt måste bekämpa varandra för att säkerställa sin egen trygghet. I ett sådant samhälle tvingas människorna att betrakta varandra med fientlighet och misstro.

I ett samhälle där varje människa är en tänkbar medtävlare och därmed ett tänkbart hot mot den egna tryggheten saknas ingredienserna för att bygga ett gott samhälle. De som redan slagits ut i kampen tvingas till ständigt förnyade attacker medan de som vunnit på olika sätt måste skydda vad de uppnått mot nya konkurrenter.

Att ett sådant samhälle blir ett isande kallt, GIRIGT och ödsligt samhälle att leva i är naturligt därför att människor aldrig kan slappna av – Även de som skenbart vunnit kampen!

Det goda samhället förutsätter många viktiga komponenter – Komponenter som idag saknas i det svenska samhällsbygget. Den mest grundläggande komponenten av alla om man vill bygga det goda samhället är tillgången till JÄMLIKA resurser som tillåter människor att styra sina egna liv – Något som är helt väsenskilt från dagens situation med djupa klyftor som gör stora grupper av medborgare hjälplösa gentemot ekonomiska makthavare.

Den samhällsbild som råder i dagens Sverige innebär att stora grupper redan på förhand är dömda till ett liv i ofrihet – Detta som ett resultat av beslut man inte själv på något vis kan vara med och påverka.

Ett gott samhälle kräver att grundläggande rättigheter såsom arbete, bostad, sjukvård och utbildning fördelas efter behov och inte efter hur mycket pengar människor kan legitimera sina behov och sin efterfrågan med.

I ett samhälle där vissa grupper av medborgare ställs utanför möjligheten att tillfredsställa sina grundläggande behov råder ingen välfärd – Detta oavsett hur hög privat konsumtion mer välbeställda grupper kan tillåta sig.

Nyliberalismen och idéerna om en fri och oreglerad marknad som reglerar sig själv var dömt att misslyckas redan på ritbordet. Precis som alla belackare framförde har nyliberalismen misslyckats med att lösa de ekonomiska problem den påstod sig kunna lösa – Och tvärt emot vad förespråkarna för nyliberalismen påstod har nyliberalismen förvärrat de problem den sade sig ha lösningen till.

Vad nyliberalismens förespråkare glömde eller förbisåg var att pengar skapar GIRIGHET och EGOISM och att pengar bara förvärrar problemen och gör dem än djupare.

Nyliberalismen har även lidit ett stort moraliskt nederlag – I dess spår följer växande klyftor, utstötning och social konfrontation. I dess spår har ofrihet och utslagning vuxit fram och i dess spår har stora delar delar av Västeuropas unga generation mött en framtid fylld av hopplöshet och arbetslöshet.

Det är därför jag påstår att nyliberalismen aldrig fungerat eller kommer att fungera som samhällsbyggare. Så länge nyliberalismen tillåts härja kan vi aldrig se någon framväxt av det goda samhället. Detta därför att nyliberalism bygger på pengar och rikedom och därför bara förmår skapa en sak – GIRIGHET och EGOISM.

Nyliberalismens tillkortakommande visualiseras klart och tydligt av att vi nu kan se hur dess främsta förespråkare flyr fältet för att slippa ta sitt ansvar och svara på frågan varför nyliberalismen inte löst de problem den sade sig kunna lösa.

De företrädare jag tänker på i detta fall är Reinfeldt, Borg, Hägglund, Olofsson och alla de andra Allians politiker som nu flyr fältet under devisen ”Bättre fly än illa fäkta”.

Bygget av det goda samhället efterfrågar en ny ekonomisk politik och nya politiska strategier för att ta Sverige ur dagens situation och skapa ett KÄRLEKSFULLARE och mer JÄMLIKT samhälle.

Den politik dagens samhällsmedborgare nu börjar efterfråga och ge uttryck för besvaras bäst genom en återgång till den traditionella Socialdemokratisk politik som tidigare präglade Sverige – Den politik som redan hade byggt det goda samhället.

Detta därför att vår ideologi redan innehåller de komponenter som behövs om man önskar bygga det goda samhället – De komponenter som stavas KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – De komponenter som sammantaget bygger ett JÄMLIKT samhälle fyllt av harmoni och framtidshopp.

Vänner – Att jag har rätt behöver inte ens bevisas men skulle någon kräva bevis är sanningshalten i det jag säger lätt att kontrollera – Allt de behöver göra att titta på Sveriges historia och undersöka på vilken ideologi Sverige var byggt under den tiden när både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Den största utmaningen i att bygga det goda samhället ligger inte i att skapa det fundament eller de idéer som det goda samhället ska byggas på – Utmaningen ligger i att få dagens svenskar – framför allt de som är yngre att förstå att ett gott samhälle aldrig kan byggas på GIRIGHET och EGOISM utan att det måste byggas på KÄRLEK och SOLIDARITET. 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Visionärt tänkande med ideologisk förankring är viktiga byggstenar för ett bättre Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 1

Som ytterligare ett inlägg i den ideologiska debatten ska jag idag ska jag prata visioner – STORA VISIONER. I mångt och mycket kanske jag borde uttrycka mig precis som Dr. Martin Luther King när han yttrade de bevingade orden och sa – ”I have a dream……”

Sverige av idag befinner sig i en situation som präglas av en total avsaknad av visioner och visionärt tänkande. Den tid när ”allt var möjligt” är sedan länge borta. Den optimism och nyfikenhet som tidigare präglade vårt samhälle är ersatt med pessimism, misstänksamhet och svartmålning av läget där allt som sker är problem utan självklara lösningar.

Hur har då detta kunnat hända?

Min syn på saken är enkel – Därför att vi i vårt dagliga liv och leverne saknar visioner och bara ser problemen – I att vi helt glömt bort att man måste ha visioner och visionärt tänkande för att förändra morgondagen till det bättre.

Personligen är detta den enda förklaringen jag kan finna till många av de saker som nu inträffar i vårt samhälle. För hur kan vi annars förklara varför:

 • Politiken präglas av debatter där ideologi och framtids visioner ersatts av debatter om sakfrågor ryckta ur sitt ideologiska sammanhang?
 • Vi stillasittande kan sitta och titta på när våra arbetstillfällen migrerar från Sverige till låglöneländer?
 • Välfärden och dess viktigaste beståndsdelar tillåts vittra sönder?
 • Vi svenskar i gemen – och vi norrlänningar i synnerhet kan köpa industrin och företagens förklaringar till nedläggningar – De med skälet att Norrland och Sverige ligger för långt från ”Marknaden”?
 • Klassklyftorna ökar och att de redan rika blir rikare på de fattigas bekostnad?

Journalister likväl som vi svenskar i övrigt ser ut att fullkomligt älskar skandaler, mord, krig och andra hemskheter emedan mycket få av oss – om ens någon skriver om positiva händelser eller om människor med visioner.

Detta inkluderar i allra högsta grad även mig själv och är tillsammans med min devis om att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” anledningen till att jag författar detta blogginlägg.

När jag tänker tillbaka på mitt eget liv och analyserar olika situationer har jag kommit fram till att visioner är lika viktiga för den personliga utvecklingen som de är för ett lands utveckling – Utan visioner försvinner drivkraften och dådkraften.

För att bygga en stark och välmående nation behövs många beståndsdelar av vilka de viktigaste är:

 • En stark ideologisk debatt som med stora visioner och storslagna planer kan ingjuta mod, optimism, framtidstro och nyfikenhet hos befolkningen.
 • En stark folkligt förankrad regering som man åstadkomma det ovanstående.
 • Ett starkt koncensus och en stor förståelse och förankring av dessa visioner bland medborgarna.
 • En stark folkrörelse där alla känner sig delaktiga i fullgörande av visionen och byggandet av nationen.
 • En nationell stolthet och en stark VI känsla bland befolkningen – Detta oavsett om man är etnisk eller invandrad svensk.

Jag vet av egen erfarenhet att detta kommer att fungera och leda till önskat resultat.

Bevisen för att detta fungerar går att finna både i den starka folkrörelse skapad av oss Socialdemokrater som byggde Sverige från 1920-talet och fram till slutet av 1980-talet samt i det moderna exemplet i form av Malaysia som under en tid från 1970-talet fram till 2014 utvecklats från ett fattigt utvecklingsland till en välmående industristat med god välfärd.

Visionerna som byggde det moderna Malaysia kom från en enda man – Malaysias forne premiärminister Tun. Dr. Mahathir Mohammad. Hans visioner parade med hans förmåga att förklara, förankra och skaffa acceptans för och göra människorna delaktiga i hans visioner för landet är nyckeln till deras framgångsrika utveckling.

Hur gjorde han?

Kortfattat kan man säga att han genom att åskådliggöra visionerna på ett tydligt och lättfattligt sätt fick Malaysias befolkning att känna sig delaktiga och motiverade. Genom att skaffa acceptans för sina visioner skapade han en anda av optimism och framtidstro bland befolkningen, Genom ideologisk förankring skapade han en rörelse som istället för att gå åt olika håll styrde in på samma väg – Vägen mot uppfyllandet av visionerna.

Resultatet! Nationell stolthet, delaktighet och en stark tro på en ljus framtid för alla. Dessutom har denna starka framtidstro medfört att Malaysia ökat befolkningen från 10 miljoner 1970 till 30 miljoner 2014.

Samma sak vill jag göra i Sverige – Det är därför jag gjort mitt val och är Socialdemokrat.

Vi Socialdemokrater har redan alla verktyg vi behöver i vår ”Ideologiska verktygslåda”, dessutom vet vi att verktygen fungerar.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är starka visionära fundament och allt som behövs för att bygga ett JÄMLIKARE samhälle och återupprätta välfärdslandet Sverige. Allt som nu behöver göras är att damma av dem – Förankra dem och få människorna att inse storheten i det samhälle som blir resultatet av att på nytt sätta dem i arbete på alla nivåer i samhället.

Låt oss tillsammans bygga en framtid som präglas av optimism och framtidstro – En framtid där ingenting är omöjligt – En framtid där vi i likhet med visionen kan känna oss stolta över att vara svenskar och delaktiga i byggandet av ett välfärdssamhälle värt namnet.

Vem vet? – Kanske vi till och med kan komma tillbaka till den tiden när människan trodde att framtidens bilar skulle flyga. Tron försätter ju som bekant berg och tror vi bara nog mycket så kanske bilen i vart fall kan upplevas som varande flygande även om den i själva verket fortfarande rullar på marken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Starka fackföreningar är bra och ett måste om vi vill ha schyssta arbetsvillkor.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit många gånger tidigare om fackföreningar och betydelsen av att fackföreningsrörelsen är stark och att fackföreningsrörelsen har stort inflytande över arbetets utformning och arbetstidernas förläggning. Dessutom måste facken få mandat att återupprätta arbetsvillkoren så att användandet av tidsbegränsade visstidsanställningar, delade turer och timtidsanställningar begränsas till ett minimum.

Allt detta hade vi Socialdemokrater tillsammans med LO facken och övriga fackföreningar redan lyckats genomföra och så såg läget ut fram till 1980-talets mitt när borgerligheten och den nyliberala politiken började sina härjningar med att försämra den svenska arbetsrätten.

Därför är en stark fackföreningsrörelse kombinerad med ett starkt Socialdemokratiskt parti minst lika viktiga för dagens arbetarklass som den någonsin var för arbetarklassen från Ådalen -31 och framåt. Även om dagens arbetarklass inte nödvändigtvis står på ett fabriksgolv är arbetarklass i ordets rätta mening alla de som arbetar som anställda i både privata och offentliga verksamheter utan att ha chefsansvar.

Det är för denna grupp – dvs. för den del av befolkningen som är i majoritet som Socialdemokratisk politik och en stark arbetarrörelse spelar mest roll – Och det är för denna grupp en stark arbetarrörelse gör största skillnaden vad gäller löneutveckling och schyssta anställnings och arbetsvillkor.

För alla er som varken läst om eller upplevt hur villkoren för lönearbetare såg ut innan resningen i Ådalen -31 kan det sammanfattas med ett enda ord – Villkoren för arbetare var VIDRIGA.

Tänk er in i en situation där man som arbetstagare inför varje arbetsdag inte vet om man ska få arbeta eller ej – En verklighet där man tvingas stå med mössan i hand utanför porten till arbetsplatsen och hoppas att arbetsgivaren ropar ens namn så att man får arbete och lön även den dagen – Tänk er en situation där de som protesterar mot dåliga arbetsförhållanden och löner och anses vara besvärliga inte vågar öppna munnen med rädsla för att bli svartlistade.

Även om det kan vara svårt att inse är det precis denna verklighet vi närmar oss med stormsteg – En verklighet där arbetsgivarna enväldigt bestämmer över allt som har med arbete och arbetsvilkor att göra.

Därför är det nu hög tid att vi mobiliserar och sluter leden i arbetarrörelsen medan tid är och innan vi på nytt har samma villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden som de som rådde innan resningen i Ådalen.

Den bistra sanningen är hur väl dold den än är att vi allt sedan 1980-talets mitt har vi sett att fackföreningarna och den svenska modellen rustas ner och avväpnats i rask takt. Allt i akt och mening att flytta makten från arbetarrörelsen till företagsägarna.

Vi har dessutom sedan mitten av 80-talet sett en kraftig ökning av migrationen av industrijobb från Sverige till låglöneländer. Denna migration har gjort många arbetslösa och endast och allena medfört att företagsägarna kunnat öka sina redan stora vinster ännu mera.

Alliansen har effektivt lyckats slå sönder fackföreningsrörelsen genom att se till att fackföreningsavgifterna och a-kasse avgifterna blivit högre, samtidigt som villkoren och möjligheterna för densamma att verka blivit försvagade. I mångt och mycket har Alliansen genom en rad reformer sett till att arbetsgivarsidan nått sitt ”DRÖMSCENARIO” – Nämligen att förhandla med varje arbetstagare individuellt snarare än som ett kollektiv.

Sverige har alltsedan sedan mitten av åttiootalet sett framväxten av ett kallare och mer egoistiskt samhällsklimat – Ett samhällsklimat signerat Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern samt Liberalerna under den gemensamma flaggan Alliansen.

Det är därför din röst har betydelse och det är därför din röst avgör om vi ska vända utvecklingen tillbaka mot ett mer KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT samhälle eller om vi ska fortsätta resan mot ett samhälle som är ännu GIRIGARE och än mer EGOISTISKT.

En röst på Socialdemokraterna leder till det förstnämnda – En röst på M, KD och SD till det senare.

För mig är det en gåta hur vi på ett par årtionden gått från att vara en nation präglad av KÄRLEK och SOLIDARITET till en nation präglad av GIRIGHET och EGOISM.

Sannolikt är lösningen på gåtan att Alliansen gjort sin läxa väl och hittat de knappar man ska trycka på för att få människan att bejaka egoismen och sätta jaget och jagets bästa före kollektivets bästa. Dock tror jag att de allra flesta som tänker lite längre inser att det som är bra för jaget och dåligt för kollektivet bara är bra i det korta perspektivet.

Vill vi att saker och ting ska vara bra i det långa perspektivet behövs en stark fack- och arbetarrörelse som alltid ser till hela kollektivets bästa. 

Kort kan man säga att Alliansen och arbetsgivarnas linje inneburit att kollektivavtalen har förlorat sin betydelse i och med att fackföreningsrörelsens verktygslåda har decimerats.

Bevisen är för detta är många av vilka jag listar några:

 • Kraftig utflyttning av industrijobb från Sverige till låglöneländer.
 • Minskad fack och a-kasse anslutning på grund av kraftigt höjda fack och a-kasse avgifter.
 • Kraftig ökning av antalet behovsanställda.
 • Kraftig ökning av inhyrd personal.
 • Kraftig ökning av användandet av utländska underentreprenörer som saknar svenska kollektivavtal.
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga vilket bara strävar till att öka företagens vinster.

Därför är det nu hög tid att alla som är lönearbetare inser faran i dagens skeende innan det är för sent – Att vi sluter leden och inser att det är dags att vi återskapar arbetarrörelsen och det folkrörelse Sverige som skapade välfärdslandet Sverige – Den rörelse som såg till att både Sverige och svenskarna mådde bra och såg framtiden an med tillförsikt.

Vi måste se till att industrijobben migrerar tillbaka till Sverige och EU. Vi kan inte längre stillasittande sitta och se på hur industrijobben flyttas ut till låglöneländer bara därför att detta skapar högre vinster för företagens ägare.

Vi måste sätta hårt mot hårt och visa arbetsgivarsidan att makten över arbete, arbetsförhållande och arbetsvillkor måste lösas i samförstånd mellan fackföreningar och arbetsgivare och att Sverige alltid måste ha en situation där flertalet alltid bestämmer över fåtalet.

Dessutom ska vi  Socialdemokrater använda vår regeringsställning till att se till att industrijobben flyttas hem till Sverige och EU. Detta gör vi bäste genom att bli ledande och drivande i EU när det gäller införandet av importskatter som gör varor tillverkade utanför EU men sålda i EU dyrare än varor som tillverkats inom unionen.

Lösningen är lika enkel som effektiv och jag är helt övertygad om att arbetarrörelsen i resten av EU med glädje kommer att ansluta till vår modell för att flytta hem jobben. Detta därför att alla utom möjligen företagens ägare tjänar på ett sådant scenario.

Låt oss aldrig glömma det vi lärde oss och bevisade i Ådalen – Nämligen att ett förenat kollektiv byggt av flertalet i alla lägen är överlägset det fåtal som utgörs av arbetsgivarsidan

Dessutom innebär en återflytt av industrijobben till Sverige och EU enorma vinster för MILJÖN!

En modell byggd på ömsesidig SOLIDARITET och principen om ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ger en tillverkningsmodell för världens företag där allt produceras så nära den marknad som förbrukar varorna/produkterna som möjligt är.

Sålunda har världens företag tillverkande enheter på alla marknader där deras varor produkter säljs och marknadsförs.

De fördelar Sverige och världen vinner med en stark arbetarrörelse och en migration av industrijobben tillbaka till EU är bland mycket annat:

 • Att lokal tillverkning innebär tillskapande av arbetstillfällen på de marknader där produkterna säljs. Detta innebär i sin tur att fler länder får färre arbetslösa och större skatteintäkter.
 • Att företagen blir en resurs för de länder/regioner de har tillverkning och försäljning i snarare än en utsugande profitör som för ländernas tillgångar till länder med låga skatter.
 • Att miljön blir en STOR vinnare i och med att långväga transporter minimeras till ett minimum. Dessutom ska samma miljö- och reningskrav ställas oavsett vart på jorden produkterna tillverkas.
 • Att global tillverkning ger en större bas för produktutveckling och anpassning till lokala krav och önskemål.
 • Att världens rikedomar blir mer jämt fördelade i och med att företagen betalar skatt i fler länder. Skatteintäkter som länderna sedan kan använda för att bygga välfärd med.

Om vi i Sverige och EU samtidigt som vi hjälper oss själva vill hjälpa världens utvecklingsländer med tillväxt och skapande av arbetstillfällen är återupprättandet av en stark arbetarrörelse den viktigaste grundförutsättningen. Dessutom kommer en sådan utveckling att skapa betydligt färre ekonomiska migranter än dagens ordning.

Sverige och världen behöver en arbetarrörelse och en fackföreningsrörelse av klassisk svensk modell för att utvecklas och för att garantera att arbetstagarnas villkor vilar på ett solitt fundament – Det fundament som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Det fundament som är garanten för ett mer JÄMLIKT samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Demokratisk Socialism är planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.

Av , , Bli först att kommentera 0

I mitt förra inlägg utlovade jag att det nu kommer att komma en serie inlägg av ideologisk karaktär – Detta därför att ideologi är viktig och därför att ett partis ideologi är plattformen på vilken alla politiska beslut vilar på. Ingen skulle någonsin drömma om att ställa ett hus direkt på marken utan att först bygga en stark grund då detta bara kan leda till en sak – Total katastrof.

På samma sätt borde det vara när man tar ställning till vilket parti man ska rösta på. Innan man tar ställning bör man säkerställa att grunden är stabil och att det samhälle det parti man röstar på är ett samhälle som är bra för majoriteten av samhällsinvånarna då det motsatta leder till samma katastrof som att ställa huset direkt på marken utan stabil grund under.

Den som röstar utan att först ställa sig frågan och inhämta kunskap om vilket samhällsbygge som blir resultatet av rösten om man röstar för det ena eller andra politiska partiet har således röstat utan att veta hur och om det man röstat på överensstämmer med ens egna grundläggande värderingar sett tillhelheten av partiets politik. Detta sagt utan att påstå att människor inte vet vad de gör utan snarare sagt för att försöka få var och en att förstå att politik är betydligt djupare än enskilda sakfrågor.

Ett sätt att göra det enklare är att använda parametrarna KÄRLEK och GIRIGHET när man värderar politiska partier och dess politik.

 • Vilket sorts samhälle vill partiet bygga?
 • Gynnar partiets politik flertalet eller fåtalet?

Använder man sig av denna mall blir det med ens betydligt tydligare huruvida politiken är bra eller dålig för samhället i stort – Något som är viktigt om vi önskar bygga ett samhälle där alla mår bra och kan leva sida vid sida i ömsesidig harmoni

Mitt eget val är Socialdemokraterna och vår ideologi som bygger på Demokratisk socialism. Trots att jag personligen tillhör de som får betala högre skatt med Socialdemokratisk politik gör jag gladeligen så därför att det innebär att svaga grupper i samhället får det bättre när vi som ett resultat av Socialdemokratisk politik skapar ett mer JÄMLIKT samhälle.

KÄRLEK och SOLIDARITET handlar om att sätta andra före sig själv och om att se till det som blir bäst för flertalet snarare än till det som blir bäst för fåtalet.

Därför för jag även internt en debatt om att återgå till den politik vi hade tidigare – Framför allt till den politik som på 1960- och 1970-talet hade bygget av det JÄMLIKA samhället som överskuggande mål – Ett fokus vi delvis förlorat idag 2015.

Jag gör så – Dessutom envetet i visshet om att vi alla förr eller senare kommer att inse att bara en återgång till – och ett genomförande av dessa ideal kommer att återuppbygga välfärdslandet Sverige.

Hela avsnittet om planmässig hushållning under medborgarnas kontroll kom till därför att Socialdemokratin redan 1975 hade kommit till insikt om det som symboliserar Sverige anno 2015.

Vad man insett var följande:

 • Att hela regioner hotas av ekonomisk utarmning om företagens vinstmotiv ensidigt tillåts bestämma lokaliseringen av näringsliv och service.

Därför togs detta avsnitt in i partiprogrammet för att säkerställa att följande målsättning införlivades:

 • Att målet med Socialdemokratisk politik är att göra alla landets regioner likvärdiga när det gäller tillgång till såväl arbete som social, kommersiell och kulturell service.

Den slutsats vi kom till avseende Sverige 1975 kan idag sägas gälla hela EU anno 2015. Det vi varnade då för har redan inträffat – Detta i och med att företagens vinstmotiv ensidigt tillåtits bestämma att jobben ska flyttas från Sverige och EU till låglöneländer. Något som visar vad som händer när medborgarna förlorar kontrollen. Den enda effekt vi ser är att företagets ägare berikat sig själva på bekostnad av medborgarna i Sverige och EU.

Det är rätt fascinerande att vi Socialdemokrater redan 1975 kunde veta hur facit skulle se ut 2015. Dock är insikten om detta något vi lärt av historien före 1975 och av historien innan Ådalen 1931 – Nämligen att kapitalet alltid ensidigt ser till sitt eget intresse utan att bejaka resten av samhället i vilket de verkar.

Nedan kommer jag att lista ytterligare ståndpunkter tagna i 1975 års partiprogram i syfte att uppnå planmässig hushållning under medborgarnas kontroll – Ståndpunkter vi måste återvända till om välfärdslandet Sverige ska återskapas.

Håll tillgodo:

 • Att en demokratisering av det ekonomiska livet förutsätter att det medborgerliga inflytandet kan göra sig gällande på alla nivåer i ekonomin.
 • Att hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.
 • Att denna hushållning syftar till att att fullt ut utnyttja samhällets produktiva resurser och därigenom skapa arbete åt alla.
 • Att detta förutsätter en långsiktig sysselsättningspolitik som inriktas på att åstadkomma en fortgående ökning av antalet arbetstillfällen.
 • Att den enskildes ställning måste stärkas för att möta de förändringar i produktionsförhållandena som är en följd av nya tekniska och ekonomiska förutsättningar och som snabbt får genomslag i en starkt utlandsberoende ekonomi.
 • Att förhållandena i arbetslivet måste anpassas efter de arbetandes förutsättningar.
 • Att en fortsatt utjämning av rådande inkomst och förmögenhetsskillnader är ett centralt mål för arbetarrörelsen.
 • Att hushållningen syftar till att inrikta produktionen så att medborgarnas väsentliga behov tillgodoses. Detta därför att dessa behov i allt större utsträckning inte tillfredsställs genom marknadsekonomin.
 • Att det behövs ökade samfällda insatser för att möta kraven på kultur och utbildning, god hälsovård, ökad omsorg om barnen, bättre omvårdnad för sjuka och gamla och vidgade aktivitetsmöjligheter för de handikappade.

Ståndpunkterna för planmässig hushållning under medborgarnas kontroll fortsätter med följande punkter:

 • Att den planmässiga hushållningen även syftar till kamp mot inflationen. Inflationen leder till orättfärdig omfördelning av inkomster och förmögenheter. Den gynnar de ekonomiskt starka och missgynnar de ekonomiskt svaga. Den skapar nya orättvisor och förstärker de redan existerande orättvisorna.
 • Att Socialdemokratin strävar efter att samordna den ekonomiska verksamheten i planmässig hushållning för att inrikta produktionen på att tillgodose medborgarnas behov.
 • Att det för att möjliggöra de hänsyn till olika krav och inriktning som demokratin förutsätter innebär att hushållningen organiseras som ett öppet och variationsrikt system – inte ett slutet och fast.
 • Att den inte bör få formen av detaljreglering som klavbinder individernas och företagens förmåga till initiativ och handling.
 • Att Socialdemokratin inom denna ram i varje särskilt fall ska pröva vilka former av ägande, företagande och nyskapande som bäst tjänar människornas krav på framåtskridande och välfärd.

Jag är övertygad om att ovanstående får varje läsare att förstå att dagens Sverige ligger ljusår från denna vår målsättning med det svenska samhället och att kampen för att nå dit är långt ifrån avklarad.

Att så blivit fallet är till största delen vårt eget fel i och med att vi gradvis gjort avsteg från den politik som leder oss hela vägen in i mål. Dock har avståndet ökat i raketfart under Alliansens 8 år vid makten.

Resultatet av detta är lätt att utläsa: Höga arbetslöshetstal, ökade klasskillnader, frustration bland befolkningen över dåliga levnadsvillkor, framväxt av ett främlingsfientligt parti som skyller allt på invandringen.

Därför måste vi tänka om – Tänka rätt och göra det enda rätta.

Ett starkt Socialdemokratiskt parti som går tillbaka till idealen i 1975 års partiprogram och förverkligar dessa ideal kommer att bygga ett STARKARE, TRYGGARE och mer VÄLMÅENDE Sverige.

Ett Sverige som på nytt blir modellen för hur ett land ska byggas. Ett Sverige fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET – Ett Sverige med välfärd och samförstånd – Ett Sverige där alla människor räknas – Även de som är sjuka och arbetslösa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Demokratisk socialism är den enda ideologin som bygger ett starkt och jämlikt samhälle.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att rösta på ett politiskt parti i allmänna val handlar om att ta ställning till vilken sorts samhälle man önskar se i framtiden. Därför är de olika partierans ideologi viktig och det enda man ska ta ställning till när man avlägger sin röst. Detta därför att den politik som sedan förs av den som vunnit valet speglar den ideologi man företräder.

Sålunda är ideologin överordnad sakfrågorna då dessa endast speglar ideologin och den typ av samhälle man vill bygga. Det är därför man ska välja baserat på ideologi snarare än enskilda många gånger populistiska sakfrågor.

Samhällsbygge är en grannlaga uppgift och kräver en plan för att lyckas – För politiska partier är denna plan ideologin och synen på hur samhället ska upprättas och fungera och för vem samhället byggs.

Olika partier har olika ideologiska fundament och skillnaderna är stora för att inte säga GIGANTISKA.

Tittar vi på situationen i Sverige kan den grovt förenklat beskrivas på följande sätt vad gäller våra politiska partier:

På högersidan hittar vi M, KD och SD och grovt förenklar strävar dessa partier efter att låta var och en av medborgarna klara sig själv efter bästa förmåga. Dessutom vill man ha så låga löner och så låga skatter som möjligt och helst av allt begränsa samhällets sociala trygghetssystem till ett minimum vilket i mina ögon symboliserar GIRIGHET och EGOISM. Sammantaget kan man säga att dessa partier strävar mot att återuppbygga den samhällsordning som fanns i Sverige före Ådalen -31 och arbetarklassens resning.

Längst ut på vänstersidan hittar vi Vänsterpartiet.

Aningen till höger om V och lite mer mot mitten finns Socialdemokraterna. Partiet som vill se en samhällsordning som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och önskar bygga ett samhälle präglat av JÄMLIKHET och flertalets makt över fåtalet. Dessutom det enda partiet som vill återupprätta arbetarklassens inflytande över politik och dagligt liv och leverne.

MP är mer vänster än höger och Liberalerna och Centerpartiet i mitten mellan höger och vänster även om de väger över åt höger.

När jag gjorde mitt politiska val var just KÄRLEK och GIRIGHET centrala värdegrunder och det som fällde avgörandet för vilken sida jag skulle välja. Själv valde jag KÄRLEKEN och det är därför jag likt Olof Palme valde att bli en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST.

Varför kanske vän av ordning frågar sig?

Låt mig därför förklara varför. I min förklaring finns ett och annat uttalande av Olof Palme en man som jag hyllar som en stor ideolog och en lysande politiker – I svenskt likväl som i ett internationellt perspektiv. Människor och politiker som Olof Palme saknas i svensk politik av idag. Även om jag vet att jag sannolikt aldrig kommer att nå Palmes storhet har jag föresatt mig att försöka nå så långt som möjligt mot det ideal han förkroppsligade som politiker och människa.

Mitt politiska ställningstagande bygger bland annat på följande insikter och trossatser.

 • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av av behov snarare än av efterfrågan.
 • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven –  och inte i lönsamheten. En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
 • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor måste ge människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare – detta oberoende av vilka resurser de besitter.
 • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala villkor.
 • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning, ekonomisk expansion och social rättvisa.
 • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb, kan försörja sig själva, känna social trygghet och optimistiskt se framtiden an, både för egen del likväl som för sina barn.
 • Att KÄRLEK är viktigare än GIRIGHET.

Dessa ställningstaganden är grunden till mitt val av politisk hemvist. Beslutet att bli Socialdemokrat blir än starkare av insikten om att det faktiskt förhåller sig precis som Olof Palme en gång sa – Nämligen så att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige och att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet.

Men denna insikt är det omöjligt att bli något annat än en stolt demokratisk socialist – i vilket fall om man hyllar KÄRLEKEN som ideal.

Det blir dessutom ännu lättare att komma till denna insikt när man inser hur illa Sverige mår efter 8 år av Alliansens vanstyre. Ett vanstyre som inneburit att Sverige tillhör de länder där inkomst- och förmögenhetsklyftorna växer allra snabbast.

Alliansen har under sina 8 år vid makten genom social nedrustning, avregleringar, privatiseringar och införande av sin arbetslinje verkligen sett till att öka på klyftorna i samhället. Detta genom att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Man har dessutom helt brutit sönder den offentliga sektorn genom att privatisera och sälja ut statlig egendom till privata företag.

I Alliansens Sverige är den sociala tryggheten urholkad och bräcklig. SOLIDARITETEN och KÄRLEKEN är som bortblåst och i stället ersatt av GIRIGHET och EGOISM. I Alliansens Sverige befinner vi oss mitt i ett samhälle som ger de starka mandat att roffa åt sig på de svagas bekostnad och ett Sverige där en enda sak talar och betyder något – PENGAR och rikedom.

Därför och just därför proklamerar jag än en gång  STOLT att jag är en Demokratisk Socialist!

Det Olof Palme gjorde när han lanserade den demokratiska socialismen vill jag nu återupprepa under innevarande mandatperiod genom att driva på för ett snabbt och brett införande av den demokratiska socialismen på alla nivåer i samhället.

Grundbulten med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som bas för det JÄMLIKA samhället är lika giltiga och viktiga idag som de var 1975. Det är genom dessa ideal vi kan säkerställa att flertalet på nytt får makten över fåtalet.

Precis som Palme sa är det viktiga att organisera samhällsförhållandena under folkflertalets aktiva deltagande. Genom att göra så kan vi tillse att vi får en produktionsordning som inte styrs av ensidiga och begränsade vinstintressen.

Precis som Palme delar jag uppfattningen att den fredliga samhällsomdaning som sker på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till människornas frigörelse.

Bara genom att ge medborgarna inflytande över sina arbetsplatser och genom att tillse att vi har en stark offentlig sektor – offentligt finansierad och driven av behov snarare än av vinstintresse kan vi säkerställa den demokratiska socialismens stabila framväxt.

En stark offentlig sektor är själva motorn i den demokratiska socialismen – en motor som genom sin blotta närvaro ser till att världsomspännande företag inte får ensidig tillgång till världens naturtillgångar eller ensamrätt till världsomspännande handel.

Den offentliga sektorn måste stå som motvikt mot det privata näringslivet och i lägen när detsamma blir för giriga skapa jämnvikt genom att verka inom samma områden och framkalla konkurrens. Detta för att hålla kontroll på prisutveckling, inflation och vinsternas storlek.

Palme sa att den demokratiska socialismen bygger på en tilltro på människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och värdighet – något jag skriver under på fullt ut.

Just tilltron till människans vilja och förmåga är det fundamentala i ett väl fungerande samhälle. Därför måste vi lägga om kursen bort från det egoistiska och giriga samhälls klimat som gäller idag till en samhällsordning som ger medborgarna tilltron tillbaka till solidaritet och gemenskap.

Om vi alla ska kunna leva sida vid sida i Sverige måste en annorlunda samhällsordning än den som präglar landet för närvarande se dagens ljus.

Därför KAMRATER – Låt oss re-lansera tanken om den demokratiska socialismen som vägen mot ett bättre samhälle genom att förankra den bland väljarna för att sedan implementera den och bygga det långsiktigt hållbara Sverige. Ett Sverige som kan tjäna som mönster och modell för resten av världen för hur ett land ska byggas för att bli långsiktigt hållbart i alla avseenden.

I den kampen kommer jag att ta täten! Min politiska gärning handlar om att förklara, lansera och driva den lika enkla som självklara teori som Palme var upphovsman till – Teorin om den Demokratiska Socialismen som varande den enda framkomliga vägen för ett i alla avseenden JÄMLIKT samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Dublinförordningen måste reformeras från grunden.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens VK skriver Cecilia Wikström Europaparlamentariker (L) och Fredrik Malm Riksdagsman (L) i en debattartikel att Dublinförordningen måste reformeras från grunden om den ska fungera i en framtid – något jag skrivit om ett antal gånger vid det här laget.

Precis som de säger är Dublinförordningen i grunden orimlig då den i princip innebär att det är Grekland och Italien som ska ansvara för att pröva merparten av de asylsökandes asylskäl – Något som inte är möjligt med dagens volymer av asylsökande.

De vill att Sverige ska göra Tyskland och Frankrike sällskap och trycka på för att en reformerad Dublinförordning ser dagens ljus så snart som möjligt – En uppfattning jag delar.

Sverige och Tyskland har så här långt tagit ett oproportionerligt stort ansvar när det gäller mottagandet av asylsökande vilket gör att solidariteten i EU åsidosatts. I en union ska alla som ingår i unionen solidariskt dela på detta ansvar – därför är en överenskommelse om vilken fördelningsnyckel som ska gälla för asylsökande det första målet i strävan att skapa en solidarisk flyktingpolitik i EU.

Om alla EU länder solidariskt hjälps åt klarar Europa mer än väl av att ta emot alla asylsökande som har genuina asylskäl.

Därefter ska ett EU gemensamt regelverk skapas för hur asylsökande ska integreras i mottagarländerna. Regelverket ska innehålla allt från krav på att lära sig det lokala språket och följa anvisade integrationsprogram till att reglera hur stor den månatliga ersättningen ska vara för de som kommer som flyktingar. Dessutom måste regelverket reglera vad som gäller angående anhöriginvandring och familjeåterförening.

När det gäller det ekonomiska stöd som lämnas till de som beviljats asyl bör detta räknas ut på sådant sätt att det tar hänsyn till levnadsomkostnaderna i respektive land så att den som beviljats asyl kan leva på samma nivå oavsett vilket land denna hamnar i.

Precis som Cecilia och Fredrik tycker även jag att det är viktigt att Europa gemensamt står upp och värnar asylrätten – Dessutom delar jag deras uppfattning om att det är en mänsklig rättighet att söka asyl men att denna rätt inte inbegriper att välja i vilket land denna rätt ska prövas.

Kan vi dessutom göra det möjligt att söka asyl på alla EU länders ambassader samt i t.ex. ett uppsamlingsläger i Turkiet innebär det att vi kan bespara de asylsökande många av de risker och vedermödor som de idag behöver genomgå för att söka asyl. Dessutom skulle ett sådant förfarande hjälpa till att skilja de med genuina asylskäl från de som inte har det.

Därför vill jag att vi Socialdemokrater ska hörsamma deras uppmaning och göra gemensam sak med Tyskland och Frankrike för att snabbast möjligt skapa en ny och bättre fungerande Dublinförordning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”