Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Senast i kväll vet vi om SD svek Sveriges löntagare och röstade för lönedumpning.

Av , , 62 kommentarer 4

Det är ingen hemlighet att SD har för avsikt att rösta emot regeringens förslag om ny upphandlingslagstiftning i samband med offentliga upphandlingar – Det förslag till lagförändring som kommit till för att stävja lönedumpning och garantera schyssta arbetsvillkor inom offentligt upphandlad verksamhet.

Frågan ska upp för omröstning i Riksdagen under onsdagen och det är nu det är upp till bevis för SD. Röstar man med Alliansens partier i denna fråga röstar man samtidigt emot den väljargrupp man anser vara sin kärna vad gäller väljarsympatier.

SD påstår sig värna om Sveriges arbetare och hur man röstar i denna fråga visar hur mycket sanning det ligger i deras påstående om att så är fallet. Som jag ser det är SD:s ställningstagande i denna fråga en ödesfråga för SD och den fråga som kommer att bestämma om SD ska få inflytande över svensk politik i framtiden eller inte.

Jag har inga förväntningar om att SD kommer att rösta med regeringen då man öppet sagt att det är viktigare för SD att straffa regeringen än att värna de grupper man påstår sig värna om.

I kväll vet och jag är helt säker på att väljarnas dom mot SD kommer att bli hård och att detta kommer att påskynda SD:s nedgång i väljarstöd till de nivåer jag tidigare förutsett.

Röstar man som man sagt i morgondagens omröstning och fäller förslaget kommer det inte att hjälpa oavsett hur många lögner man försöker plantera på sociala medier då detta svek blir beviset på att SD inte går att lita på som parti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Jim Mellon spår att Euron går under som valuta inom 2 år.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den amerikanske investeraren tillika styrelseordföranden för det brittiska private equityföretaget Burnbrae Jim Mellon spår att valutaunionen som har Euro som valuta ska spricka inom 2 år.

Som skäl för förutsägelsen anger Mellon att de europeiska problemen bara blir fler och fler och att att Euron är en olämplig mekanism som inte fyller sin funktion.

Det han främst syftar på är orättvisorna och Mellon hävdar att ”brexit” kommer att vara en bisak jämfört med de orsaker som spräcker euron och valutasamarbetet runt den.

Ligger det något i det Jim Mellon säger?

För egen del tycker jag att det gör det till viss del. Eurosamarbetet innebär att enskilda länder inte kontrollerar sin egen valuta fullt ut vilket innebär att man inte kan använda valutan för att bekämpa inflation, deflation, styrräntor mm. Eurons styrräntor styrs av ECB (Europeiska Central Banken) och inte av en egen nationell centralbank vilket gör den till ett mycket svårmanövrerat projekt.

Det största problemet med euron som valuta ligger dock inte i det ovanstående utan i att de länder som har en gemensam centralbank inte har en gemensam statsskuld vilket är en grundförutsättning enligt mitt sätt att se på saken för att euron ska överleva som valuta.

I takt med att olika läders statsskuld ökar utan att de kan påverka ränteläget kommer det att resas krav i landet på att göra som britterna gjort med sitt brexit – Rösta för att återta kontrollen genom att lämna eurosamarbetet och återinföra en egen valuta.

Därför tror jag att Jim Mellon har en poäng i det han säger om eurosamarbetet – Däremot tror jag inte att det kommer att ske lika snabbt som Mellon förutspår.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Svenskt Näringslivs utspel om att löneökningarna måste hållas tillbaka är patetiskt.

Av , , 69 kommentarer 1

Jag är på inget sätt förvånad över att Svenskt Näringsliv påstår att lönerna i Sverige är för höga och att löneökningstakten måste bromsas. Detta har Svenskt Näringsliv och dess föregångare SAF sagt så länge jag kan minnas.

Att löneökningsutrymmet för 2017 är starkt begränsat är en sanning med modifikation. Det finns utrymme för rejält höjda löner bara man fördelar företagens vinster mer rättvist.

Föga förvånande säger man inte ett ord om de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor vi upplevt allt sedan 1982 och hur dessa ska åtgärdas – Klyftor som ökat både därför att vi hållit tillbaka rejäla reallöneökningarna och därför att vi genom olika politiska beslut såsom historiska devalveringar ökat industrins vinster samtidigt som löntagarna förlorat köpkraft.

Det absolut viktigaste i ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellen är just att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och ska detta ske är rejäla löneökningar ett viktigt verktyg för att säkerställa att så blir fallet.

1982 devalverade vi den svenska kronan med hela 16% för att skapa ett konkurrensförspång för svensk industri gentemot utländsk dito – Detta mot löfte om att denna devalvering skulle leda till nödvändiga investeringar i svensk industri i syfte att säkra konkurrenskraften och för att  se till att jobben inom svensk industri skulle säkras och dessutom öka i antal.

Alla dessa löften utställda av Svenskt Näringslivs föregångare SAF har helt kommit på skam. Investeringarna i industrin uteblev samtidigt som svenska jobb flyttats till låglöneländer – Allt som hände var att företagen stoppade hela devalveringen i sina egna fickor i form av ökade vinster med löntagarna som de stora förlorarna.

Ovanpå detta ska vi sedan lägga det faktum att EU-inträdet skapat en situation som innebär att storföretagen kan skatteplanera med hjälp av den fria rörligheten och att de därför via transitländer som Nederländerna och Luxemburg kan välja att betala 0,5 promille i skatt istället för de 22% vinstskatt de rimligen borde betala i Sverige.

Att i det läget likt Svenskt Näringsliv komma dragande med att det inte finns utrymme för ökade löner är patetiskt. Det finns ett stort utrymme för ökade löner men Svenskt Näringslivs problem är att detta innebär att företagens och ägarnas oproportionerligt stora vinster måste minska.

Ska vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist måste företagsägarna avstår vinst och dela med sig av denna till sina anställda.

Dessutom tycker jag att vi ska titta på hela företagets verksamhet när vi pratar löneutrymme. Skatteplanerar ett svenskt företag likt SCA med flera genom att använda sig av andra EU-länder för att undvika att betala skatt i Sverige ska även vinsten i transitlandet läggas ihop med vinsten i Sverige för att bedöma utrymmet för löneökningar.

Att ett företag skatteplanerar och väljer att redovisa vinsten utanför Sverige ska inte användas som förevändning för att hålla tillbaka löneutvecklingen i Sverige.

Den snedfördelning som skett allt sedan 1982 där företagsägarna ensidigt gynnas samtidigt som löntagarna missgynnas ska rättas till och återställas till de fördelningsproportioner som rådde före devalveringen 1982 – Detta därför att arbetsgivarna ljugit oss rakt i ansiktet och inte gjort som de lovade i samband med devalveringen vad gäller re-investeringar i industrin och säkrande av svenska arbetstillfällen.

Den era som nu inletts ska således handla om att återställa löntagarnas köpkraft till samma nivå som 1982 vilket måste få klart och tydligt avtryck i 2017-års lönerörelse likväl som i kommande års lönerörelser.

Därutöver bör vi Socialdemokrater aktivt arbeta för att stoppa all skatteplanering och se till att skatt på svenska vinster betalas i Sverige. Denna kamp ska ske i Sverige och EU simultant så att samma förändring sker i alla EU-länder samtidigt – Något som för övrigt är fullt möjligt då alla EU-länder lider av minskade skatteintäkter som ett resultat av storföretagens skatteplanering.

Socialdemokratin över hela Europa måste ta tillbaka initiativet och ge folket det folket vill ha – Högre lön och bättre välfärd.

Därvidlag har inget förändrats – Konfliktlinjen i Sverige handlar fortfarande om kapitalets fördelning vilket den gjort allt sedan Socialdemokratins födelse fram till idag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

SD:s modus operandi får anses vara bevisat!

Av , , 21 kommentarer 1

Under föregående vecka har jag skrivit en hel serie blogginlägg som handlat om hur SD:s modus operandi och om hur SD manipulerar sociala medier och internet. Detta genom att plantera lögner på bred front och få dessa att framstå som sanningar med hjälp av anhängare och så kallade ”nättroll” – ”Nättroll” som dessutom arbetar under flera olika pseudonymer för att försöka få det att se ut som om stödet för SD är betydligt större än det i själva verket är.

Det som är mest slående i förra veckans övning är att de som kommenterat mina inlägg levt upp till precis alla de saker som jag anfört att SD och dess ledning ägnar sig åt för att manipulera fakta och vilseleda väljare.

På punkt efter punkt har kommentatörerna gjort precis det jag sagt att man ägnar sig åt inom SD.

  • Att lyfta ord och meningar ur sitt sammanhang och sätta ihop dessa med egna ord för att skapa en annan innebörd i syfte att rikta läsarnas uppmärksamhet bort från det riktiga inlägget
  • Att kommentera inlägg som är kritiska mot SD under flera olika pseudonymer där en kommentatör håller med i en annan kommentatörs syn på det jag skrivit trots att kommentarerna kommer från samma IP-adress men under olika namn.
  • Att försvara enskilda SD politikers handlande med att någon annan politiker i ett annat politiskt parti begått ett annat felaktigt handlande tidigare som rättfärdigar SD politikerns handlande.
  • Att beskylla traditionella medier för att konspirera och ljuga om SD och deras politik. För en SD:are är alla som inte håller med om SD:s politik en konspiratör.
  • Att beskylla merparten av Sveriges journalister för att vara vänstersympatisörer samtidigt som man hävdar att även borgerliga tidningar är socialistiska.
  • Att blanda ihop socialism och svensk kommunism med stalinism.
  • Att sätta alla väljare som inte sympatiserar med SD i fack såsom batikhäxa, kriminell, multikulturist etc.
  • Att SD:s favoritgren är att skylla alla samhällsproblem på invandringen.
  • Att få förklaringen till varför SD sviker den arbetarklass och de pensionärer man påstod sig värna –  Svaret från SD anhängare är att det är viktigare att rösta emot Socialdemokraterna än att värna om de löften man givit dessa grupper därför att S varit elaka mot SD när vi beskyllt dem för att vara ett rasistiskt parti med ett nazistiskt förflutet.

Listan ovan hade kunnat bli bra mycket längre men jag ger mig där av den enkla anledningen att det jag ville åstadkomma med inläggen är åstadkommet – Nämligen att kasta ljus över SD:s modus operandi och att bevisa för den som följt debatten att mina påståenden är sanna.

Jag får säkert anledning att återkomma till ämnet i en framtid men för stunden ska jag återgå till det arbete som är betydligt viktigare – Det arbete som handlar om att bygga ett bättre Sverige byggt på den svenska samhällsmodellens principer.

En sak kan man lära av den gångna veckans debatt och det är att det samhälle SD vill bygga är ett samhälle som inte gynnar den vanlige medborgaren. SD lovar runt och håller tunt vilket partiets svek mot LO-kollektivet och Sveriges pensionärer visar klart och tydligt.  

Ska ett jämlikt samhälle för gemene man och kvinna byggas finns bara ett parti att rösta på och jag är övertygad om att alla innerst inne vet att det partiet är Socialdemokraterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Hög tid att vi tar ansvar och rustar upp järnvägsnätet.

Av , , 26 kommentarer 2

Det går inte en enda dag utan att vi hör om signalfel, nedrivna kontaktledningar, växelfel eller andra orsaker som stoppar eller stör tågtrafiken. Att det är så i Sverige när vi skriver 2016 och snart 2017 får inte ses som något annat än en ren och skär skandal.

Jag har tidigare skrivit i ämnet och den enskilt största orsaken till det inträffade vill jag lägga på avregleringen av järnvägen tätt följd av att Banverket avskaffades i samband med att Trafikverket bildades. Med Banverkets försvinnande försvann mycket av den kompetens som hade järnvägen som specialområde och enda prioritet.

Att återskapa gamla SJ så som det såg ut före avregleringens tidevarv är en en dröm snarare än något som kan bli reell verklighet men att slå sönder Trafikverket och återskapa Banverket och övriga verk som sköter övriga trafikslag borde inte vara något större problem.

Det första vi bör göra som politiker är att bita i det sura äpplet och erkänna att Trafikverket är ett fiasko i mega format och ett tankeexperiment som fungerade bra i teorin men mindre bra i verkligheten.

Med ett återinfört Banverk så kan vi raskt påbörja en riktig inventering av vad som behöver göras för att skapa full tillförlitlighet i det existerande järnvägsnätet. De saker som behöver åtgärdas för att återställa tillförlitligheten ska sedan genomföras med prioritet även om detta innebär att vi får omfördela pengar och resurser från andra områden i samhället. Järnvägens tillförlitlighet måste återställas – Kosta vad det kosta vill.

Välfärdslandet Sverige är beroende av ett fungerande järnvägsnät – Inte minst för godstransporter men även för att alla som reser till och från arbetet med järnväg ska komma fram till sitt arbete i tid. Ett fungerande järnvägsnät kräver ett väl fungerande Banverk som arbetar i egen regi utan privata inslag med att se till att järnvägsnätet fungerar i alla lägen.

Jag undrar dessutom om det inte är så att det bortfall som sker i form av förlorade mantimmar på Sveriges arbetsplatser och alla de förseningar som uppstår i produktionen därför att godset inte kommit fram skulle kunna finansiera en betydande del av de investeringar som är nödvändiga för att återuppbygga järnvägsnätet.

Detta sagt därför att statens skatteintäkter sannolikt kommer att öka med ett fungerande järnvägsnät därför att löneavdragen på grund av sen ankomst minskar och därför att företagen som får sina grejor i tid ökar sina beskattningsbara vinster.

Oaktat av hur det är med det jag skrivit i stycket ovan så måste Sverige ha ett järnvägsnät vi kan lita på. När vi snart skriver 2017 kan vi inte ha ett järnvägsnät som fungerar lika illa som den i ett utvecklingsland.

Järnvägen är en viktig del av den svenska infrastrukturen och dessutom en del som kommer att öka än mer i betydelse i takt med att befolkningen ökar.

Förutom att renovera det befintliga järnvägsnätet tycker jag att vi ska bygga bort alla ”flaskhalsar” med hjälp av dubbelspår samt elektrifiera de delar av järnvägsnätet som ännu inte är elektrifierade.

Först när detta är gjort kan vi börja prata om att bygga helt nya järnvägar och järnvägsnät – Att säkerställa att den järnväg vi redan har fungerar måste prioriteras mer än nybyggnation.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det ska inte gå att förtala någon utan straff bara därför att förtalet sker på internet.

Av , , 16 kommentarer 0

Precis som jag skrivit i tidigare inlägg så måste den politiska debatten sansas och rensas från personliga påhopp och andra otrevliga saker. Att man angriper en åsikt med reella argument har jag inget emot men att angripa någon annans åsikt med personliga påhopp och okvädesord är inte okay oavsett av om detta sker fysiskt eller på internet.

Arbetet med detta måste starta hos oss politiker genom att vi omedelbart nyanserar oss och återgår till att föra debatt på ett sansat sätt oavsett vart debatten förs.

Vi måste även se över lagstiftningen som sitter ihop med yttrandefrihet, föreningsfrihet och pressfrihet/tryckfrihet så att denna även omfattar internet och sociala medier fullt ut vilket den inte gör idag där den bara omfattar traditionella media.

Lagstiftningen på sociala medier har enligt mitt förmenande inte hängt med samhällsutvecklingen. En jämförelse kan vara att regleringen av fordonstrafiken kom till långt efter det att människan börjat använda bilar istället för hästar för att förflytta sig och då därför att samhället insåg att en reglering var av nöden tvungen för att skapa ordning och reda.

Precis som med fordonstrafik så är det nu dags att vi inser att det är hög tid att skapa en reglering av internet och sociala medier för att skapa ordning och reda där.

Som ett steg i denna översyn tycker jag att det är hög tid att vi förbjuder allt användande av pseudonymer och falska identiteter på internet och sociala medier – Detta för att hylla principen om att man öppet ska våga stå för det man sagt. Det måste helt enkelt vara så att allt man sagt på nätet ska man också våga säga när man står öga mot öga med den person man sagt det till.

Vi kan inte ha en ordning i samhället där man kan bli dömd för förtal om man förtalar någon men kommer undan med samma brott om detta sker under pseudonym på internet. Så länge den ordningen består är lagen tandlös.

Dessutom tycker jag att det är hög tid att vi gör precis det jag skrev om i samma inlägg – Nämligen inför krav om ansvariga utgivare för alla social medier och för alla internetsajter där människor fritt kan framföra sina åsikter.

Att tidningar och reguljära medier har en ansvarig utgivare har givetvis en orsak och det är att se till att det skydd vi har i grundlagen om yttrandefrihet och pressfrihet inte kränks eller manipuleras.

När vi nu lever i en till stora delar digital värld och traditionella medier tappar i betydelse måste detta ansvar införas även för de digitala medierna om kontrollen för att detta efterlevs ska kunna garanteras.

Exakt hur en sådan lagstiftning ska se ut måste vi utreda snarast möjligt men det viktiga är att man inte ska kunna smita undan och vara anonym på samma sätt som idag.

En möjlig väg är att använda samma metod för att registrera sig på sociala medier som vi använder när vi t.ex. öppnar ett bankkonto, genomför finansiella transaktioner och/eller har kontakter med myndigheter likt Försäkringskassan på nätet. För dessa saker krävs ett elektroniskt ID likt Mobilt Bank ID eller liknande.

Kontentan av det jag skriver är att man aldrig ska kunna gömma sig undan ansvar bara därför att man verkar på sociala medier istället för i verkliga livet eller i traditionella medier – Varken genom pseudonym eller genom att dölja sin riktiga identitet.

När det gäller tidningar eller tidningsliknande publikationer på nätet ska dessa ha en ansvarig utgivare som är klart och tydligt angiven. Dessutom ska samma krav på objektivitet gälla för dessa publikationer som för en vanlig papperstidning om de påstår sig vara fristående snarare än en kommunikationskanal för ett politiskt parti och/eller företag eller organisation. Dessutom ska den ansvarige utgivaren omfattas av samma lagkrav som en ansvarig utgivare för traditionella medier.

Är det så att en publikation blott och allena är en kanal för att föra fram ett enskilt politiskt partis åsikter ska det tydligt framgå av webbplatsen att så är fallet. Samma sak ska gälla om publikationen är ett företags eller en organisations marknadsföringskanal för egna produkter eller egna åsikter och värderingar.

Kan vi skapa en sådan ordning vilket är helt möjligt bara vi bestämmer oss för det så blir internet och sociala medier en mycket bättre plats för alla. Jag tror dessutom att kravet på att identifiera sig när man registrerar och/eller använder olika tjänster på internet skulle stävja kriminaliteten på nätet där vuxna (företrädesvis män) utger sig för att vara barn i syfte att lura barn att utföra sexuella tjänster på nätet.

Dessutom blir det betydligt svårare att manipulera internet och sociala medier vilket alla tjänar på därför att innehållet på internet får större trovärdighet med en sådan lagstiftning.

Att införandet av en ordning där man måste stå till svars för det man säger oavsett av om detta sägs fysiskt eller på internet skulle skapa ett betydligt bättre samtalsklimat är jag övertygad om –  Därför bör vi snarast möjligt börja jobba för en sådan ordning.

Detta ska ses som ett inlägg för att starta debatt i ämnet därför att en sak är helt klar och det är att nuvarande ordning måste förändras.

Kommentera gärna inlägget och kom med idéer för hur du tror att vi kan skapa ordning och reda även på internet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Kommunens ekonomi ska ses som en helhet – Inte delas upp på nämndsnivå.

Av , , 30 kommentarer 1

Det är hög tid att vi tänker om när det gäller sättet på hur vi arbetar med ekonomi, ekonomistyrning och andra frågor i vår kommun. Det är därför jag vill se en modell som alltid redovisar hur ett beslut slår gentemot sista raden i kommunens resultat och balansräkning.

Det framsynta beslutet att gå från flera till en förvaltning i Umeå kommun är en bra början. För att nå hela vägen in i mål krävs dock ännu mer därför att nämnderna i sig är fristående och därför att nämnderna i sig inte tar hänsyn till hur beslut i den egna nämnden slår mot andra nämnder och framför allt mot kommunens ekonomi i stort.

Det jag vill se är att vi skrotar dagens nämnder och gör om dessa till utskott under en central ”kommunregering” med en gemensam budget som omfattar hela den kommunala verksamheten. Alla beslut som tas ska därefter redovisas på ett sätt som påvisar hur resultatet på sista raden i kommunens resultat och balansräkning påverkas av beslutet.

Idag är det inte så vilket högst sannolikt skapar onödiga kostnader och onödig administration inom kommunen.

I spartider och när det ekonomiska utrymmet är begränsat är det inte ovanligt att en nämnd får ett sparbeting i sin budgetram. Om t.ex. För & grundskolenämnden ska spara och därför väljer att göra sig av med en skola för att spara och detta sedan leder till att fastighetsförvaltningen inom kommunen står med en tom lokal de inte kan hyra ut är frågan om vi som kommun faktiskt sparat några pengar?

Förvisso har För & grundskolenämnden sparat men om denna besparing blir till ett intäktsbortfall inom fastighet är besparingen i värsta fall noll för kommunen som helhet. Sannolikt leder den till en merkostnad eftersom även tomma lokaler kostar.

Minskade kostnader för en nämnd samtidigt som kostnaderna ökar för en annan nämnd är således inget bra sätt att hantera den kommunala ekonomin på. Det är därför jag vill se den förändring jag föreslagit ovan.

Med en sådan förändring vinner vi många fördelar. Först och främst lär vi oss som kommun att hushålla med våra resurser om alla kostnader måste redovisas på ett sätt som påvisar hur det påverkar totalen. Därutöver får vi per automatik en modell som följer samma ekonomiska tänk som den privata sfären och dess företag vilket innebär att alla kommunpolitiker tvingas tänka på ett sätt som gynnar hela kommunen och inte bara den egna nämnden.

Sist men inte minst gör en sådan modell det lättare att förklara för kommunmedborgarna varför vi ska ta det ena eller andra beslutet och hur detta beslut påverkar den kommunala ekonomin i slutändan. I min värld ska kommunens ekonomi inte vara dold i dunkel och/eller svår att förstå utan snarare transparent.  Med det system till förvaltning jag föreslår skapar vi denna transparens.

Låt oss därför bli föregångare och visa resten av Sveriges kommuner hur en effektiv kommunal organisation och förvaltning ska se ut och fungera.

I Umeå kan vi – Umeå kan!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Som politiker får man aldrig likt Kent Ekeroth ta till fysiskt våld!

Av , , 80 kommentarer 5

När jag var ung och växte upp fick vi lära oss en mycket viktig sak både i skolan, av våra föräldrar och av alla vuxna i samhället och det var att i samma stund som man tar till våld eller börjar slåss så har man förlorat diskussionen, sin integritet och sin trovärdighet.

En annan sak vi fick lära oss är att bara den som är obildad tar till våld och då därför att de saknar kunskap för att argumentera.

I dagens upplysta samhälle där alla är relativt välutbildade borde därför fysiskt våld inte förekomma – I vart fall inte hos andra än grovt kriminella och den stora fråga vi alla bör ställa oss är varför våldet eskalerat även bland de som rimligen borde veta bättre?

Mitt svar på frågan är att detta beror på den hårda tonen på sociala medier där oförskämdheter, personliga påhopp och glåpord är vardag därför att man kan göra och säga i princip vad man vill utan att visa sin rätta identitet.

Det som har hänt är att samma råa debattklimat som råder på vissa sociala medier blir till fysiskt våld i det verkliga livet när de som uttalar hätskheter på internet hamnar i pressade situationer i det verkliga livet och inte har en skärm att gömma sig bakom.

De elaka tillmälen man vanligtvis använder sig av på sociala medier när man inte kan argumentera emot sin kombattant yttrar sig i det verkliga livet i fysiskt våld – Så tolkar jag att det förhåller sig.

Det är avsaknad av samma mentala spärrar som gör att man uttrycker sig hätskt på sociala medier som leder till fysiskt våld i den verkliga världen.

Att det är högst rimligt att det är så är Kent Ekeroths handlande ett bevis på. På sociala medier är han mycket hätsk – Speciellt mot de som argumenterar emot hans uppfattning vilket vi har åtskilliga bevis på. När han har slut på argument blir han på dåligt humör och aggressiv och kallar sina kombattanter både det ena eller det andra. När samma Ekeroth förlorar humöret i vardagen därför att han får mothugg och därför förlorar humöret leder aggressiviteten till att han använder sig av fysiskt våld.

Frågan är då om det är acceptabelt att vi ska ha människor i Sveriges Riksdag som beter sig på detta sätt och då oavsett av om övergreppen sker på sociala medier eller i verkliga livet?

För mig är svaret på den frågan givet – Nej det ska vi inte. Som politiker och alldeles speciellt som politiker i Sveriges Riksdag är det inte okay att ägna sig hätskheter och våld oavsett av om det sker på sociala medier eller i den verkliga världen.

Som politiker måste man ha omdöme nog att uppföra sig på det sätt som vi blev lärda när jag var ung och växte upp. Som politiker ska man helt enkelt hålla sig till en sansad debatt utan personliga påhopp och framför allt till en debatt fri från hätskhet och elaka tillmälen oavsett av om debatten sker på internet eller i det fysiska livet.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi arbetar fram ett regelverk som bör gälla alla som jobbar inom politiken och då alldeles speciellt för de som är heltidsarvoderade politiker. Dessa måste vara full av civilkurage och ha så mycket personlig integritet att de inte ägnar sig åt de företeelser jag beskrivit ovan.

Skulle man göra det ska det bara finnas ett straff enligt mitt förmenande – Omedelbart entledigande från uppdraget och en karenstid på minst 1 mandatperiod innan man på nytt kan komma ifråga för ett heltidsarvoderat politiskt uppdrag. Upprepas misstaget ska man stängas av från den typen av politiska uppdrag permanent.

Under tiden ett påstått brott utreds bör man vara entledigad provisoriskt under utredningstiden.

När man pratar om barn så finns det ett talesätt – ”Barn gör inte som man säger – barn gör som man själv gör”. Detta kan vi med lätthet överföra på politiskt förtroendevalda – ”Medborgarna gör inte som vi säger utan som vi gör”.

Det är därför det är av yttersta vikt att politiker lever som de lär!

Dessutom är det hög tid att vi får en sansad debatt om hur debattklimatet på sociala medier ska se ut. Innan de sociala mediernas tillkomst hade vi bara ”gammel media” – Dvs. våra traditionella medier likt TV, Radio och Tidningar att debattera i på sidan om reguljära debatter inför publik.

Innan de sociala mediernas utbredning var verklighet fanns det människor med speciell utbildning som avgjorde vilket debattklimat som var acceptabelt och vilket som inte var det. Dessutom fanns det pressetiska regler och ett regelverk som alla journalister och debattledare var tvungna att hålla sig till. Därutöver ansvariga utgivare som kunde klämmas åt av lagstiftaren om reglerna överträds.

Kanske är det hög tid att vi inför samma krav på ansvariga utgivare i sociala medier eller vad tycker du?

Debattklimatet och tonen på sociala media har smittat av sig på det fysiska samhället på sådant sätt att de människor som använder en rå ton på sociala medier och i debatter förlorar garden i vissa lägen och tar till det våld de skriver om på nätet när de hamnar i vad de upplever som pressade situationer i det verkliga livet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Om SD inte agerar mot Kent Ekeroth tar jag det som ett bevis på att det finns en dold agenda.

Av , , 103 kommentarer 5

Även om man ska ta mycket av det man läser i pressen med en nypa salt så ligger det säkert rätt mycket i Aftonbladets påstående om att SD.s ledning inte vågar kasta ut Kent Ekeroth ur partiet därför att han sitter på allt för mycket känslig information om hur man använt sociala medier och internet för att skapa en helt annan bild av SD än den som är sann och verklig.

Min tro är at nämnda Ekeroth sitter på stora delar av den information som bevisar att det faktiskt är som jag påstått i en serie tidigare inlägg – Nämligen att SD med hjälp av en inre krets och ”nättroll” spridit en massa lögner på sociala medier för att få dessa att framstå som sanningar som har brett stöd bland svenska folket.

Jag tror dessutom att han sitter på information om hur man burit sig åt för att få stödet för SD att se högre ut än det i själva verket är därför att man manipulerat opinionsundersökningar på Yougov och andra närbesläktade opinionsinstitut.

Slutligen tror jag att han har massor av information som rör hur en och samma person både skriver positiva inlägg om SD på bloggar och olika webbforum för att sedan under annan pseudonym hålla med och trycka på gilla knappen för det som skrivits.

Det sistnämnda har jag sett ett otal gånger vad gäller kommentarer på min egen blogg – Kommentarer där en kommentatör skriver under ett namn för att sedan skriva en ny kommentar under annat namn som håller med den förste kommentatören i sin kritik mot det jag skrivit.

Att detta förekommer flitigt bland kommentatörerna syns klart och tydligt när jag granskar de IP-adresser som används.

Just det faktum att en person använder sig av flera pseudonymer och gillar och håller med om det man själv skrivit verkar vara en väldigt utbredd strategi hos SD. En strategi vars hela syfte är att få det att framstå som at det är oerhört många fler som delar en positiv syn på SD:s politik än vad det i själva verket är.

När det gäller konsten att manipulera internet och sociala medier har SD gjort sin läxa väl så därför är jag inte förvånad över att SD och dess anhängare kraftigt kritiserar traditionella medier där sådan manipulation är betydligt svårare att genomföra därför att de står under regelverk som gör detta svårt att genomföra.

Det ska därför bli intressant att se hur SD:s partiledning behandlar fallet Kent Ekeroth efter det senaste men sannolikt inte sista klavertrampet.

Alla försök att försvara Ekeroth eller låta honom fortsätta som tidigare i riksdagen tar jag som ett mandat på att det finns korn av sanning i det Aftonbladet skriver. Hade Ekeroth varit medlem i något av de övriga partierna hade han varit utkastad för länge sedan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Min kamp mot Storregion Norrland har gått i mål

Av , , 4 kommentarer 0

Det är med stor tillfredställelse jag nås av beskedet att Regeringen och Ardalan Shekarabi stoppar planen på ett Stornorrland därför att det folkliga och politiska stödet för ett sådant saknas.

Trots att jag är Socialdemokrat så tillhör jag den skara som kämpat mot en Storregion allra längst – Åtminstone av oss som är politiskt engagerade i Umeå och Västerbotten och mitt motstånd har hela tiden varit fast förankrat i att vi inte ska genomföra något som så uppenbart saknar stöd hos folket i regionen.

Som politiker är vi skyldiga att lyssna på våra väljare och driva den linje som väljarna vill. Vill väljarna inte ha ett Stornorrland ska vi inte driva tillkomsten av ett sådant till varje pris. Gör vi det ”dumförklarar” vi väljarna och spär på politikerföraktet.

Jag kan förstå Erik Bergkvists frustration över beslutet då han investerat både tid och engagemang i tillskapandet av ett Stornorrland. Dock hoppas jag att även Erik efter en stunds eftertanke inser att beslutet att skrinlägga planen på ett Stornorrland är det enda riktiga.

Jag håller dock med Erik om en sak och det är att vi måste reformera sjukvården och en del andra saker om vi ska klara av framtidens utmaningar. Det är därför jag tycker att vi ska tänka om och följa det förslag jag lade tidigare.

Det jag föreslagit är att vi ska organisera all sjukvård, all regional kollektivtrafik och allt byggande och underhåll av infrastruktur i hela landet i ett eget departement med en egen minister för att skapa jämlika förutsättningar för dessa saker i hela landet.

Allt annat som dagens landsting och länsstyrelser i dag utför ska vi tillföra landets kommuner för att öka medborgarnas närhet till politiken och för att stärka demokratin.

Därutöver ska vi skapa en speciell PBL-domstol med domare av samma rang som i Högsta Förvaltningsdomstolen för att snabba på byggandet i Sverige och korta ner överklagandetiderna.

En sådan reform sparar stora summor pengar därför att administrationen blir effektivare och därför att vi som samhälle slipper avlöna ett stort antal politiska församlingar som i dag kostar stora pengar – Pengar som kan användas till mer och bättre sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur.

Som politiker och ekonom är jag intresserad av en enda sak – Att AB Sverige drivs på ett sätt som ger mest valuta för våra skattepengar utan att demokratin åsidosätts och utan att marknadsekonomin får härja fritt.

Kampen mot ett Stornorrland är som sagt avslutat och ersätts nu av kampen för att skapa ett Sverige organiserat på det sätt jag angivit ovan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”