Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den politiska jargongen måste förändras för att återskapa förtroendet för politiken.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den typ av hätska politiska debatt som numera präglar politiken där både personangrepp, beskyllningar och rå ton är förhärskande och legio måste förändras för att återupprätta politikens värdighet. På samma sätt måste den ideologiska debatten återinföras – verkställigheten av politiska löften uppfyllas och tidigare gjorda överenskommelser hållas.

Till att börja med är det varken respektfullt eller kärleksfullt att ha den hårda debatton som dagens politik många gånger har. Man vinner inga politiska poänger av att använda dåligt språk eller vanvördande uttryck i den politiska debatten. Visst ska vi debattera med då med sakargument som vapen – Inte genom personliga påhopp och billiga populistiska uttalanden.

Dessutom måste vi som politiker stå upp och våga ta alla debatter – Även de som känns obekväma och svåra – och det med sakargument – inte fula påhopp. Detta gäller oss Socialdemokrater likväl som övriga partiers företrädare. 

Som politiker måste vi bli betydligt bättre än idag på att förklara vår ideologi för väljarna och klart och tydligt berätta vilken typ av samhälle vi vill bygga med vår politik – I själva verket är detta det mest nödvändiga av allt om vi vill att människorna ska förstå vad vi vill åstadkomma med vår politik och varför vi söker deras stöd.

Efter att ha förklarat hur vi vill att samhället ska se ut ska vi sedan relatera våra förslag och våra åtgärder mot denna ideologi och samhällsbild – Detta så att människorna kan se och uppleva att vi faktiskt i akt och mening gör precis det vi säger att vi ska göra för att bygga det samhälle vi föresvävat dem.

När det sedan handlar om vallöften och övriga politiska löften är det viktigt att vi infriar de förväntningar våra väljare har på att vi ska driva de löften och frågor de visat sitt stöd för genom att rösta på just oss. Därför ska vi inför våra respektive politiska församlingar i största möjliga mån lägga de förslag vi i förväg lovat väljarna – Detta även om vi i förväg vet eller kan anta att vi inte kommer att få gehör för dessa i den politiska församling där de läggs fram.

Som jag ser det handlar läggande av de förslag och åtgärder vi lovat väljarna om att infria vårt löfte till väljarna – Något som borde vara en hederssak för varje aktiv politiker. Förlorar vi omröstningen kan vi i och med att vi lagt fram de förslag vi utlovat se väljarna i ögonen och säga att vi gjort vårt bästa för att göra löftet till verklighet – Och att vi trots förlusten i omröstningen inte ger upp kampen – Snarare för den vidare för att vid nästa val skaffa ännu större stöd för vår politik.

Som jag ser det är det på detta sätt vi vinner väljarnas förtroende – Genom att göra som vi lovat.

Om vi som politiker kompromissar med tidigare redovisade ståndpunkter och/eller löften tycker jag att det är viktigt att vi när så sker ärligt och uppriktigt redovisar för våra väljare varför vi kompromissat eller ändrat inställning i en specifik fråga – Detta för att i efterhand inte bli beskyllda för löftesbrott eller ignorans.

Att vara politiker är ett förtroende och en förtroendeställning vi uppnått därför att det finns människor som tror på oss och vår förmåga som politiker – Därför är det viktigt att infria det förtroende vi erhållit genom att göra som vi lovat.

Avslutningsvis vill jag återgå till vikten av att sprida kunskap om våra respektive partiers ideologiska plattform och vad den betyder i form av realpolitik. Ska vi som politiker återfå väljarnas förtroende och vinna stöd för vår politik vill det till att väljarna vet varför de ska rösta på just vårt parti och på just mig som politiker.

Det ideologiska fundamentet och det samhälle den vill skapa är för politiken vad en affärsplan är för ett företag – Utan ideologi ingen handfast politik – och utan affärsplan inga långsiktigt hållbara företag. Allt behöver en handfast plan för att fungera – detta för att kunna göra kontinuerliga avstämningar mot planen och verifiera att vi är på väg i rätt riktning vad gäller byggandet av det samhälle och samhällsklimat vi eftersträvar.

För egen del är jag fast besluten att göra allt jag kan för att bygga det JÄMLIKA samhälle som alltid varit Socialdemokratins mål. Ett samhälle som med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE innebär att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar. Ett samhälle där alla i samhället kan leva sida vid sida i största harmoni utan att vi gör skillnad på VI och DEM. Ett samhälle där kön, etnicitet, religion och sexuell läggning helt saknar betydelse för hur vi värderar varandra som människor.

Så ser min dröm om det perfekta Sverige ut – och det Sverige som motsvarar min idealbild av det perfekta samhället – Hur ser din bild av det perfekta Sverige ut?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Delade turer i arbetslivet ska avskaffas!

Av , , Bli först att kommentera 0

De delade turerna i framför allt vården och omsorgen bör så snart det går fasas ut och ersättas av sammanhängande arbetspass. Att de finns går förstås att förstå då det i många yrken är så att behoven av personal är störst på morgonen och kvällen.

Men som samhälle måste vi reagera på detta då även de som jobbar inom de yrken där delade turer är legio har samma rätt till ett bra familjeliv och en bra fritid som alla andra arbetstagare. Därför måste vi även acceptera större kostnader för samhället för att bli av med dessa delade turer.

KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE måste gälla alla yrkeskategorier på ett JÄMLIKT sätt. Den principen ska vi aldrig frångå.

Dessutom tror jag att många av de delade turerna finns kvar på grund av slentrian och därför att man inte uttömt alla möjligheter när arbetsscheman läggs.

Därför är det glädjande att framförallt många Socialdemokratiskt styrda kommuner inlett arbetet med att ta bort alla delade turer och dessutom erbjuda fast anställning på heltid som standard.

I de yrkeskategorier som ligger hos privata entreprenörer som utför kommunal och/eller annan offentlig serviceverksamhet ska vi politiker som beställare av uppdragen kräva att entreprenörerna avskaffar de delade turerna – Dessutom ska vi fullt ut kompensera för de eventuella kostnadsökningar som blir resultatet av avskaffandet av delade turer.

Alla arbetstagare i alla yrkeskategorier ska behandlas på samma sätt vad gäller arbetstid och arbetstidens förläggning. Delade turer drabbar kvinnor i högre utsträckning än män – Därför är avskaffandet av delade turer även en jämställdhetsfråga.

Jag lovar därför att göra avskaffandet av delade turer till en av de frågor jag aktivt ska jobba för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Dags att revidera revisorerna!

Av , , 6 kommentarer 0

Det finns många konstiga företeelser i vår värld och i vårt samhälle – Det samhälle som vuxit fram efter avregleringar och den ”fria marknadsekonomins” intåg. Det faktum att framför allt de stora revisionsbolagen (Big 4) tillåts revidera de skatteupplägg de själva konstruerat och lagt upp påkallar frågan om det inte är hög tid att vi på allvar överväger en ordentlig revision av revisorerna.

Som Socialdemokrat handlar min politiska kamp om att återställa JÄMLIKHETEN och ”flertalets” makt över ”fåtalet” – Om att ge människorna den politik som bäst reflekterar KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE så att alla människor kan återfå tron på DEMOKRATI och en ljus framtid. Därför måste vi göra något åt denna företeelse.

The Big 4 eller för att prata klartext revisions och konsultbolagen PwC, E&Y, KPMG och Deloitte som alla finns internationellt har en sak gemensamt och det är att de är drivande i att konstruera skatteplaneringsupplägg. Det är dessa bolag som tillsammans ligger bakom både räntesnurror och manipulerade internpriser och andra skatteupplägg – Något som gör att de med råge kan tituleras skatteflyktindustrins centralfigurer.

Att då ha en ordning som tillåter samma företag – eller i förekommande fall ett utbyte dem emellan där det ena bolaget reviderar och det andra gör upplägget är fel och väcker frågor om hur mycket som passerar skattemyndighetens nålsöga därför att revisionsrapporterna är rena – dvs. fria från anmärkningar.

Bara tanken att man ska revidera något man inom samma eller närbesläktade bolag varit med om att skapa mot höga arvoden är fel och orätt.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi gör en ordentlig revision av revisionsbolagen och dess revisorer för att utreda hur stora intressekonflikterna faktiskt är.

Visst är det så att bolagen fått kritik för detta och därför skilt de olika verksamheterna åt – Dock påvisar läckorna från PwC i Luxemburg att det inte finns några vattentäta skott trots att verksamheterna är åtskilda.

Därför vill jag lagstifta på EU nivå om ett förbud mot verksamheter som står i intressekonflikt mot varandra – Något jag påstår att de verksamheter som finns hos The Big 4 gör.

Lagstiftningen måste klart och tydligt ange att det är förbjudet att erbjuda både skatteplanering och revision inom ramen för samma bolag eller bolagskonstellation. Jag vill till och med gå så långt som till att skapa ett förbud för huvudägarna till dessa bolag att som huvudägare äga och kontrollera verksamheter som står i ett rakt motsatsförhållande till varandra.

På samma sätt som revisionsbolagen reviderar sina kunder ska staten via egna revisorer revidera revisionsbolagen – Detta för att säkerställa att intressekonflikter saknas.

Att vara revisor är ett förtroende uppdrag mot både samhället – ägarna och de kunder som anlitar det reviderade bolaget – Detta för att säkerställa att bolaget lever upp till lagar och förordningar och har ordning och reda på ekonomiska rapporter och aktiekurser – Just därför ska revisionsbolagen ägna sig åt revision och inget annat.

Skattekonsulter ska självfallet få finnas – Dock med andra ägarkonstellationer än revisionsbolag.

Det är för mig en gåta hur vi som lagstiftare och politiker kan tillåta att detta pågår och pågått så länge som det gjort. Vi brukar vara snabba att reagera när konkurrensen sätts ur spel genom karteller och andra företeelser – Därför måste vi nu reagera och agera mot revisionsbolag som driver verksamheter som innebär en intressekonflikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Är det rätt att ha en ”järnvägstaliban” som ordförande i Riksdagens Trafikutskott?

Av , , Bli först att kommentera 0

Frågan är ställd och uttrycket ”järnvägstaliban” syftar på att Miljöpartisten och tågälskaren Karin Svenssom Smith är ordförande i Riksdagens Trafikutskott – Något som enligt mitt förmenande blockerar utvecklingen av framtidens klimatsmarta kollektivtrafik.

Jag bygger mitt tyckande på att tågtrafik och byggande av ny järnvägsinfrastruktur är både dyrbart och tidskrävande. Samtidigt finns handfasta bevis på att samhällets (läs skattebetalarnas) pengar används på ett dåligt sätt i de allra flesta fall där järnväg premieras och används istället för mer kostnadseffektiv och fossilfri busstrafik.

Sådana exempel hittar vi i Kalmar län men även uppe i mina hemtrakter där Kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för tågtrafik är betydligt högre per passagerarkilometer än motsvarande busstrafik.

Tåg och effektiva järnvägsförbindelser är självklart viktiga – inte minst för godstransporter – Men för persontransporter måste vi vara pragmatiska och använda oss av det transportsätt som ger lägsta kostnaden och högsta miljövinsten. Tågtrafik fungerar bra i regioner med stor befolkningstäthet – På alla andra ställen finns bättre alternativ.

Det är därför det är fel att ha en ordförande i Trafikutskottet som så ensidigt satsar all kraft och energi och alla pengar på tåg och tågtrafik. Alla blir förlorare med ett sådant förhållningssätt och största förloraren blir miljön och klimatet därför att pengar som kunnat satsas på en övergång till eldrivna stadsbussar och fossilfritt drivna regionbussar nu ensidigt satsas på att utreda och starta bygget av järnvägssystem som aldrig kommer att bli lönsamma.

Vi måste få ett mer dynamisk förhållningssätt till detta och frångå att favorisera det ena eller andra transportslaget. En ordförande i Trafikutskottet bör enligt mitt förmenande alltid verka för att föreslå och genomföra de åtgärder som är bäst för miljön och kostnadseffektivast för både kollektivtrafikresenärer och skattebetalare.

Därför vill jag att vi i första hand ser till att utveckla och förbättra standarden på redan på redan befintliga järnvägsförbindelser så att tåget till skillnad från idag blir ett reellt alternativ till flyget på sträckorna mellan våra 3 största städer och i området runt dessa storstäder.

I övrigt bör samhällets resurser användas till att stimulera och hjälpa alla kommuner och kollektivtrafikmyndigheter att finansiera en snabb övergång till elektriska bussar för stadstrafik och fossilfritt drivna bussar för alla regionala busslinjer.

Dessutom räcker de pengar vi sparar på att inte bygga onödig järnväg mer än väl till för att bygga ut busstrafiken kraftigt så att fler än idag kan resa kollektivt istället för att använda den egna bilen.

Då och först då och med ett byte på ordförandeposten i Riksdagens Trafikutskott kan vi på allvar säga att alla blir vinnare – Och största vinaren blir miljön.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Situationer likt den i Lima är oacceptabla!

Av , , 32 kommentarer 2

Som Socialdemokrat tycker jag att det är hög tid att vi snabbt och effektivt kommunicerar till alla asylsökande vad som gäller när man söker asyl i Sverige. Att som de asylsökande som blivit anvisade ett boende i Lima i Dalarna protestera och hindra de bussar som tagit dem till det anvisade boendet från att lämna platsen är allt annat än okej.

Min grundinställning är självfallet att Sverige i allt vi gör ska vara ett välkomnande land som fullgör våra förpliktelser mot asylsökande –  Och ett land som lever upp till de internationella konventioner som finns på området. Men att därifrån tillåta att de som kommer som asylsökande ska ges utrymme till aktioner som de som fortgår i Lima utan att handfasta åtgärder vidtas ingår inte i uppfyllelsen av dessa konventioner.

Det är en gång för alla så att det måste vara upp till oss som nation att avgöra vad vi kan erbjuda från gång till annan – Inte som i detta fall upp till den som kommer som asylsökande att ställa krav på vad de vill ha för erbjudande. Accepterar man inte det som erbjuds ska man även vara beredd att bära konsekvenserna av sitt ställningstagande.

Jag har tidigare skrivit om hur vi måste ställa krav på de som kommer som asylsökande – Krav på att lära sig språket och på att följa anvisat integrationsprogram och att bo i den kommun och i det boende som anvisas.

För de som vägrar följa dessa enkla krav ska vi sätta hårt mot hårt och med omedelbar verkan skicka tillbaka dem till sina hemländer – Detta oavsett vilken situation som råder där.

Under alla år med arbete och bosättning utanför Sverige har jag alltid fått acceptera de lagar och regler som gällt i det land jag för tillfället varit bosatt i – Detta om jag velat stanna i det landet. Därför bör samma sak gälla alla som önskar bosätta sig i eller söka asyl i vårt land.

Att det som nu sker faktiskt sker är högst sannolikt därför att vi som nation helt saknat integrationspolitik och därmed metoder för att hantera vår invandring på ett effektivt sätt – Något som spridit sig till olika grupper av flyktingar som fått rådet att protestera för att få som de vill.

Sverige och svensken har under lång tid blandat ihop begreppen om vad som är och inte är rasism. Att ställa krav är inte rasistiskt på något vis. I själva verket är det så att de som kommer är vana vid att krav ställs.

När jag frågat runt bland mina oerhört många invandrade vänner om vad de tycker är sämst med Sverige har svaret alltid varit entydigt – Det ställs för lite krav på oss som kommer som invandrare vilket innebär att vi inte vet vad som förväntas av oss för att bli en del av det svenska samhället – Något alla jag pratat med utan undantag önskar bli.

Därför säger jag följande till våra politiker i beslutsfattande ställning i frågan – Ställ krav redan vid ankomsten och klargör effekterna av att inte följa det som vi som nation erbjuder på grund av vår kärlek till alla människor oavsett ursprung.

Till de som protesterar säger jag följande – Valet är ditt – Valet är fritt – Endera accepterar du det vi erbjuder eller så accepterar du att vi med omedelbar verkan sätter dig på nästa flyg hem till ditt hemland.

Ett sådant klart och tydligt budskap skapar en situation där alla vet vad som krävs för att få stanna i Sverige och ta emot det vi av kärlek till mänskligheten erbjuder – Samtidigt skapar det en bättre förståelse hos svensken i gemen för att vi ska göra det internationella konventioner påbjuder att vi ska göra – Hjälpa de som flyr undan krig och förtryck.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lennart Holmlunds vara eller inte vara i Umeåpolitiken?

Av , , 2 kommentarer 0

Det pågår just nu en följetong i Umeå både internt i partiet och i pressen om huruvida Lennart Holmlunds time-out ska bli permanent eller inte – En strid som på många sätt delar och splittrar partiet vilket inte är bra. Det finns betydligt viktigare utmaningar att jobba med än internt käbbel i vårt parti.

Därför ser jag ingen annan lösning på problemet än att kalla samman ett extrainsatt Representantskapsmöte där alla S-föreningar får rösta om saken.

Vi Socialdemokrater ska aldrig frångå demokratiska spelregler och en öppen omröstning där alla S-föreningar får säga sitt i frågan är enda vägen att följa dessa spelregler. Därför är en omröstning i demokratisk ordning enda sättet att lösa frågan så att vi genom ett majoritetsbeslut kan lägga den bakom oss och koncentrera oss på de utmaningar som ligger framför oss.

Sedan har jag förstått att frågan om en eventuell uteslutning ur partiet ligger på central nivå och inte hos oss lokalt. Detta är något vi måste acceptera och låta ha sin egen gång då även det handlar om att respektera demokrati och demokratiska beslut om hur processen ska se ut i sådana ärenden.

Som jag sagt finns flera viktiga framtidsfrågor att aktivt jobba med – Frågor som löser problem och skapar en ljus framtid för Umeå. Hur och vart hittar vi bäst fler lärare och förskolelärare – Hur och vart kan vi bäst bygga alla de bostäder som Umeå behöver – Hur och vart får vi tag på alla de socialsekreterare som behövs inom socialtjänsten – Hur kan vi förbättra resultaten i skolan – Hur får vi tag på alla de som behövs för att klara vården och omsorgen i kommunen etc. etc.

Det är frågor som dessa som är viktiga därför att de är dessa vi kan påverka och förändra. I fallet Lennart Holmlund är det som är gjort gjort och historia. Historien kan som bekant inte ändras oavsett hur mycket vi skulle vilja. Det är därför saken måste komma ur världen så att vi kan koncentrera oss på det vi faktiskt kan förändra – Nämligen framtiden.

Så avslutningsvis – låt majoriteten bestämma så att vi kan lägga saken bakom oss och komma vidare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Det är nu arbetet med integration och tillväxt börjar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter att ha fått den stora migrations överenskommelsen på plats börjar så det stora arbetet med att effektivisera och möjliggöra den integration av invandrare som skulle gjorts för åtskilliga år sedan. Som jag ser det är en av de största anledningarna till att främlingsfientlighet och rasism vuxit fram i vårt land just avsaknaden av en väl fungerande och effektiv integrationspolitik.

Vad som behövs är stora satsningar för att bryta både segregation och utanförskap och för att skapa en stark vi känsla bland alla som bor i vårt land. Samtidigt får vi i detta arbete inte glömma bort alla arbetslösa som även de måste integreras för att komma i arbete – Om än på ett något annorlunda sätt.

Att detta innebär stora utmaningar för samhället ska vi aldrig ducka för – Inte minst landets kommuner kommer att ställas inför stora utmaningar. Vi kommer att behöva fler lärare och förskolelärare, fler SFI lärare, fler bostäder och fler skolor och förskolor. Ovan på detta fler socialsekreterare och andra personalkategorier som måste finnas för att integrationsarbetet ska bli framgångsrikt.

Den stora frågan många ställer sig är – Klarar vi av detta?

Självklart klarar vi det säger jag! – Dock inte utan umbäranden och hårt arbete – Detta parat med god planering och framsynta politiska beslut.

Landets kommuner måste redan nu i högre grad än tidigare planera för tillväxt – Dvs. för att kommunens invånarantal kommer att öka snarare än sjunka – Något som varit den gängse trenden i många inlands och glesbygdskommuner under lång tid.

Jag är oerhört glad över att överenskommelsen kunde träffas av en så bred majoritet av riksdagens partier – En majoritet som representerar 80% av de samlade väljarsympatierna. Att uppgörelsen blev bred bör därför även innebära att vi använder detta som en styrka i landets kommuner när vi nu ska bygga ut och satsa på tillväxt. På precis samma sätt som partierna centralt fått göra avkall på vissa områden för att nå en uppgörelse måste vi arbeta i kommunerna för att skapa hållbara och breda lösningar för framtiden.

Det är ute i landets kommuner det arbete måste ske som sedan ska ligga till grund för de kompletterande överenskommelser som måste till för att få alla bitar i grundöverenskommelsen på plats. Kommunerna måste komma med både äskanden och förslag på vad just de behöver – och vilka beslut som är viktiga för att de framgångsrikt ska kunna klara den utmaning de nu ställs inför.

När detta är känt måste vi sätta oss ner och titta på hur vi bäst finansierar den grundinvestering som föregår alla utökningar – varesig det gäller företag eller kommuner – Investeringar som sedan ger avkastning i form av ökade skatteintäkter som en effekt av att fler har inkomst och att fler konsumerar mer av det företagen producerar.

Bostadsbyggandet måste starta omedelbart – Bäst sker detta genom en återinförd Bostadsförsörjningslag. Vi måste titta på hur vi effektivast kan utbilda de lärare, förskolelärare, socialsekreterare och andra personalkategorier som behövs i ett växande samhälle. Att vi växer och måste anställa fler kommer dessutom att minska arbetslösheten om vi gör på rätt sätt.

Att gå från avveckling till utveckling kostar pengar – Så har det alltid varit – En omställning från avvecklingsfas till tillväxtfas är därför nödvändig. Därför ska vi titta på hur vi historisk klarat av sådan samhällsutveckling och hur den finansierats. Den som gör så kommer att se att det är möjligt med utveckling så länge som alla solidariskt bidrar med sin tid – sin kunskap och sina skattepengar.

I en utvecklingsfas är det heller inte fel att låna till investeringen då en investering är just en investering och något som kommer att ge avkastning i en framtid. Så gör företag när de investerar i ny teknik eller utökad produktion – Och så har alla samhällen gjort historiskt när de befunnit sig i en utvecklingsfas.

Vi bör även inse att ett Sverige som växer skapar grogrund för ännu mer tillväxt – Dessutom attraherar det ytterligare tillväxtkapital i form av företag som önskar etablera sig på en växande marknad.

Dessutom hoppas jag att den överenskommelse som nu gjorts även medför att den blockpolitik som länge präglat Sverige kan överges och att vi nu kan gå in i en era av breda överenskommelser på alla områden som gör att samhället utvecklas till det bättre. Alla tjänar på detta  – Om inte på kort sikt så åtminstone på lång sikt.

Avslutningsvis vill jag upplysa alla om att de pengar som är undangömda i skatteparadis och därför inte beskattas skulle kunna finansiera det som nu måste göras – Och detta flera gånger om. Om alla solidariskt hjälper till så fixar vi detta utan problem.

Vi kan – Sverige kan – Heja Sverige – Du vänaste land på jorden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Sent ska syndaren vakna.

Av , , 4 kommentarer 0

Sent ska syndaren vakna – Så kan man tolka det uttalande Tony Blair gjort om situationen i Mellanöstern och om IS framväxt. Förvisso försvarar han intåget i Irak och fängslandet och avsättningen av Saddam Hussein – Samtidigt medger han att detta sannolikt är avgörande för IS tillkomst och tillväxt.

I intervjun medger han att den information USA och England hade om att Irak hade kemiska vapen var helt fel – I vart fall när det handlade om förmågan att använda sådana mot andra länder. Fortfarande vill Blair dock hävda att Irak förfogade över sådana och använde dem på den egna befolkningen även om bevis på att sådant skett nära i tiden före Saddams avsättning saknas.

Jag var en av alla de som varnade för konsekvenserna av att avsätta både Saddam och Khadaffi då det var lätt att förutse att ett avsättande av dessa två herrar skulle öppna sår som varit både sydda och väl plåstrade under många år. Samtidigt ska sägas att jag på inget sätt gillar det varken Saddam Hussein eller Moammar Khadafffi utsatte sina egna medborgare för – Långt därifrån – Dock måste vi fråga oss om situationen nu blivit bättre än tidigare eller ej?

För egen del är mitt svar på den frågan nej. Trots att dessa 2 despoter på inget sätt var några helgon skapade de ändock en viss stabilitet i regionen – Stabilitet som med rätt politik och rätta påtryckningsmetoder kunnat utvecklas med bägge herrarnas vid liv och med deras fulla medgivande så länge som de fanns kvar som en bricka i spelet – Om än obetydlig.

Att tro att man över en natt kan skapa en demokrati av västerländska mått i en region som sedan tidernas begynnelse präglats av klanstrider är en utopisk tanke – Den förändringen tar tid. Att Blair nu vaknar i elfte timmen och erkänner att så är fallet är därför till hans fördel även om det aldrig kommer att göra honom fri från skuld till det vansinne som nu pågår i mellanöstern.

Om resten av världen skulle göra helt rätt skulle de kräva att USA och England fördelar alla som nu flyr från mellanöstern mellan sig utan att blanda in andra länder. Att lägga bördan för något man är skyldig till på oskyldiga är ingen solidarisk inställning.

Det minsta England och USA kan göra är därför att liera sig med Ryssland och se till att ställa tillrätta det problem man skapat – Detta genom att aktivt bekämpa både IS och den sittande Syriska regimen med alla tillbuds stående medel för att skapa fred i regionen.

Vad gäller Syrien så vill jag se fria demokratiska val så fort sådana är möjliga – Vinner sittande regering dessa ska de sitta kvar – Om inte ska de skyndsamt lämna över till de eller dem som vinner valet.

Dessutom är det viktigt att se till att lösa situationen för både kurder och palestinier en gång för alla så att även dessa grupper kan leva i sitt eget land på ett fredfullt sätt.

Skapar man oreda så har man även en moralisk skyldighet att ordna upp det man ställt till med. Jag tror att både England och USA är kapabla till detta – Alldeles speciellt så om man lierar sig med Ryssland. Precis som med överenskommelsen vad gäller flyktingsituationen i Sverige så måste dessa 3 parter sätta sig ner och förhandla och sedan handla så att stabiliteten i regionen återskapas så att alla som nu befinner sig på flykt och vill återvända hem kan göra så.

Därför skickar jag en uppmaning till Tony Blair att aktivt jobba för att detta blir verklighet – Detta om han verkligen menar allvar i sitt förlåt till alla som lidit av hans misstag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD:s agerande binder ris åt egen rygg!

Av , , Bli först att kommentera 2

Egentligen borde man väl inte vara särskilt förvånad över det som sker internt hos ”halvfrågepartiet” SD – Men trots det går det inte att upphöra att förvånas över det som sker i SD i och med att lokala SD avdelningar – Bland annat i Lund, Eskilstuna, Bohuslän och Halland på sina respektive hemsidor publicerar adresserna på nuvarande och tilltänkta asylboenden med förklaringen att det är allmän information.

De misstankar som redan fanns om att det finns samband mellan SD – Dess sympatisörer och de bränder som härjat i vad som i många fall är tomma och tilltänkta asylboenden blir definitivt inte mindre av ett sådant handlande – Om något stärker det misstankarna om att samband finns och att SD som ett led i att ha isolerats politiskt nu är beredda att återgå till den typ av aktiviteter de ägnade sig åt innan SD:s politiska genomslag.

I tider när samhället och politiken bestämt sig för att försöka hemlighålla lokaliseringen och adresserna till dessa asylboenden för att undvika attentat är det både osmakligt och odemokratiskt att göra det omvända och istället publicera dessa adresser.

Men precis som jag sa inledningsvis så är detta inget vi bör bli förvånade över då detta är handlandet av ett parti som sedan länge påvisat att de inte respekterar varesig demokrati eller demokratiska spelregler.

Att de yttersta företrädarna för ”halvfrågepartiet” SD – (”Halvfrågeparti” därför att det enda område de har en politik för är det som handlar om att stoppa vidare invandring till Sverige och dessutom kasta ut stora delar av de som redan finns här. För alla andra områden inklusive för integrationspolitiken saknar de politik) är mer eller mindre desperata i sin jakt och iver att vända den nedåtgående trenden vad gäller väljarsympatierna är i sig förståelig – Men att man använder sig av lågvattenmärken som detta är anmärkningsvärt och visar på mycket stora mått av desperation.

Den stora frågan vi alla bör ställa oss är varför SD beter sig på detta sätt? – Vi bör fråga oss om det som nu händer i SD är tidiga tecken på att man redan nu ser slaget om väljarna och deras sympatier som förlorat och därför vill göra allt man kan för att förstöra för de som söker sin tillflykt till Sverige – Eller är det ett sätt att visa att man är dåliga förlorare och saknar respekt för demokrati och demokratiska spelregler – Vilket av de två som är det rätta skälet kan bara framtiden utvisa.

En sak blir dock bara tydligare och tydligare och det är att SD i grund och botten är densamma som man alltid varit – Nämligen kraftigt rasistiska och främlingsfientliga – När den fasad som man byggt under lång tid krackelerar och rasar blir dess innersta väsen synligt.

Tänk på detta och begrunda konsekvenserna är därför ett kärleksfullt råd till alla som någon gång tänkt tanken på att stödja SD – Frågan är hur ni vill att er omgivning ska se på er både nu och i en framtid.

Till alla er som lämnat oss Socialdemokrater för att tillfälligt stödja SD säger jag – Välkomna tillbaka – Välkomna hem till det parti som står för verklig förändring – Både på lång och kort sikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Deutsche Banks kvartalsförlust på 57 miljarder illavarslande.

Av , , 4 kommentarer 0

Deutsche Bank är idag världens största derivat spelare med hela 507.000 miljarder kronor placerade i derivat – Dvs. optioner och terminer där Deutsche Bank är ”market maker”. Att denna bank gör förluster på 57 miljarder kronor under tredje kvartalet på en verksamhet som är 20 gånger större än Tysklands samlade BNP är illavarslande.

För er som inte vet vad derivathandel är kan det enklast förklaras som en riskfylld handel med optioner och terminer – Derivat är av en ”market maker” utställda värdepapper som bygger på aktiekurser och olika börs och/eller valuta index och finansiella instrument som kan handlas och i ett slag bli helt värdelösa om utvecklingen går i motsatt riktning än den derivatet i fråga avser.

Man kan säga att handel med optioner och terminer innebär att man kan sälja aktier man inte äger eller att man spekulerar i upp eller nedgångar för en specifik aktie och/eller ett specifikt aktieindex eller valutakurs. För alla derivat dvs. optioner eller terminer finns vad man kallar en ”market maker” eller utställare av derivatet av vilken Deutsche Bank i dag är världen största.

Vissa bedömare jämställer derivathandel med spel på hästar vilket i sig är en rätt relevant jämförelse då man i förväg inte kan veta vilket derivat som blir vinnare respektive förlorare. Så länge vi har växande ekonomier och växande företag är derivathandel en riktig vinst verksamhet för de banker som fungerar som ”market makers” – men när marknaden faller eller är volatil som i dagsläget blir derivathandel en riskfylld verksamhet.

Tidigare var Lehman Brothers världens största dertivathandlare och vi vet alla vad som hände med dem i samband med börskraschen – De gick i konkurs. Att då som regering tillåta oreglerad verksamhet som till sin omsättning och därmed riskexponering är 20 gånger större än landets BNP är att leka med landets framtida välstånd.

Att banken nu under det 3:e kvartalet gör förlust är därför något vi måste se allvarligt på. I grunden tycker jag att det är hög tid att reglera hela bank & finansmarknaden och ge dem strikta regelverk. En bank ska i grund och botten vara en institution som mot skälig vinst hanterar in och utlåning och handel med fysiska aktier och ränteinstrument – Inte en verksamhet som har potential att hota en hel nations ekonomi.

Därför upprepar jag än en gång min uppmaning till Europas beslutsfattare – Reglera bank & finansmarknaderna innan det blir för sent – Gör sedan skyndsamt det George Soros förordat länge – Inför fasta växelkurser på valutorna.

Det är politiken som ska styra och reglera bankerna – Inte som nu omvänt skeendet som innebär att bankerna ska reglera de politiska besluten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”