Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Förklaring till varför siffran 95.000 miljarder i undanhållen skatt är så stor.

Av , , Bli först att kommentera 0

Allt sedan jag publicerade inlägget om hur mycket skattepengar EU länderna förlorar varje år som ett resultat av avancerad skatteplanering får jag återkommande kommentarer som ifrågasätter siffrans storlek. Därför har jag bestämt mig för att visa ett exempel på hur och varför siffran blir så stor.

Jag hävdar dessutom att siffran är i underkant då den bara redovisar de fall som kan ledas i bevisning. Verkligheten är således ännu större än 95.000 miljarder kronor totalt sett.

Hur går det då till att skatteplanera på detta sätt?

Till att börja med kräver all skatteplanering att det finns lagliga förutsättningar för densamma. I detta fall är de TRE viktigaste komponenterna följande:

 • Förekomsten av dubbelbeskattningsavtal mellan nationer, och innehållet i dessa avtal.
 • Att dubbelbeskattningsavtalen och effekten av dessa begränsas av de länder som berörs i varje enskilt fall utan att hänsyn tas till resten av kedjan dvs. ett utnyttjande av ett annat dubbelbeskattningsavtal med ett 3:e och i vissa fall 4:e land.
 • Förekomsten av länder som accepterar att man kan förhandla sig till skattelättnader med dess skattemyndigheter för inkomster som inte är direkt genererade i landet. Och att resultatet av förhandlingarna och överenskommelserna är konfidentiella.

Att ovanstående kriterier uppfylls är grunden i skatteplaneringens ädla konst. Utöver detta finns det många andra teknikaliteter vilka jag kommer att lämna därhän då det blir allt för tekniskt att förklara.

Finns det de som är insatta i ämnet och önskar diskutera det djupare så är det bara att kontakta mig så att vi kan tala om saken.

Schematiskt går det till på detta sätt:

Företaget X med huvudkontor i USA som är det land i vilket företaget först startade verksamhet önskar sälja sina varor och/eller tjänster i Europa med lägsta möjliga avdrag i form av skatter.

Upplägget ser då ut på följande sätt:

 • För den Europeiska verksamheten sätter man upp ett moderbolag i ett land som har ingått dubbelbeskattningsavtal med övriga länder i Europa och annorstädes. Extra viktigt är att dessa länder sedan i sin tur har dubbelbeskattningsavtal med skatteparadis likt Nederländska Antillerna.
 • Man väljer som huvudland för Europa ett land i vilket skattemyndigheterna är förhandlingsbara, vanligtvis Luxemburg eller Holland. Vanligtvis är det även så att företagen inte har speciellt mycket verksamhet i de länder man använder som transitland. Enda anledningen att använda dem är därför att de sedan i sin tur har förmånliga dubbelbeskattningsavtal med t.ex. Nederländska Antillerna.

I mitt exempel använder jag Holland som transitland. Skattejuridiskt ser det då ut på detta sätt.

 • Det Holländska moderbolaget ägs av ett bolag på Nederländska Antillerna som i sin tur kontrolleras av andra bolag eller stiftelser belägna där eller i något annat skatteparadis på jorden.
 • Moderbolaget i Holland äger sedan direkt eller indirekt alla rörelsedrivande bolag i resten av Europa.

Med denna konstruktion kan man sedan skapa en för ägarna lönsam lösning med ett minimum av pålagor i form av skatter.

Förutom att pengar flyttas direkt till Holland för att beskattas där i stället för i det land där pengarna intjänats använder man utöver detta andra åtgärder för att minska ner vinsterna i respektive intjänande land.

Vanligtvis sker detta genom att företagen i länderna där verksamheten bedrivs betalar franchise och licensavgifter till det holländska bolaget för att få använda företagsnamnet och sälja dess produkter.

På produkterna läggs sedan en royalty för varje försåld vara. En royalty som tillfaller det holländska bolaget. Royaltyn kan betalas till det holländska bolaget utan åtgärder från intjänande landet just därför att Holland anses vara ett EU land och inte ett skatteparadis.

Royalty betalningar rakt av till bolag i skatteparadis är inte möjlig det är därför transitlandet Holland används.

Det är även vanligt förekommande att de rörelsedrivande bolagen övriga EU länder finansieras genom att de lånar pengar av sitt holländska moderbolag. För dessa lån betalar de räntor och amorteringar. Pengar som sedan ackumuleras i det holländska moderbolaget.

Dessa åtgärder innebär det att bolagen i de länder där verksamheten bedrivs visar liten eller ingen vinst. Vinsten för den Europeiska verksamheten har istället hamnat i det holländska bolaget och eventuella skatter ska betalas av det holländska bolaget till Hollands skattemyndighet.

Det är här som nästa finess i systemet kommer in.

Det holländska bolaget är inte ägt av fysiska personer eller andra europeiska bolag. Det holländska bolaget ägs av bolag eller stiftelser belägna på Nederländska Antillerna.

För att kunna flytta pengarna till ägaren används därför i detta steg det dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Holland och dess forna koloni Nederländska Antillerna.

För verksamheten som bedrivs på holländsk mark betalar företaget holländsk skatt precis som alla andra företag belägna i Holland.

För det som intjänats utanför Holland förhandlar man med deras skattemyndigheter, något som är möjligt för inkomster som inte genererats i Holland men ändå hamnat där därför att Holland är säte för den europeiska verksamheten.

Genom att förhandla med holländska skattemyndigheter kan man sluta en överenskommelse om hur mycket skatt man ska betala i Holland på inkomster som inte är genererade där. En sådan förhandling slutar oftast med att det holländska bolaget får betala mellan 2 och 3 PROMILLE av omsättningen i skatt. 

Resten av pengarna kan sedan utan omsvep och övrig beskattning betalas rakt till Nederländska Antillerna och de ägare som finns registrerade där.

På Nederländska Antillerna är skatten NOLL.

Dessutom medger lagstiftningen där att pengarna sedan utan vidare beskattning kan slussas vidare till stiftelser och andra bolag ägda av fysiska personer.

Det är upplägg som dessa som gör det möjligt för storföretagen att bedriva verksamhet i Europa och övriga västvärlden utan att betala skatt i nivå med vad de borde göra.

Dessutom blir det svårt, för att inte säga omöjligt för skattemyndigheter i övriga EU att kontrollera till vem pengarna går i slutändan.

Dessutom är det så att de pengar som rätteligen borde betalats i skatt används för att konkurrera ut företag som inte ägnar sig åt skatteplanering. Man kan säga att det är dessa pengar som gör det möjligt att sälja varor och tjänster till priser som för gemene man framstår som förlust.

Vad de inte berättar är att de faktiskt går med vinst ändå därför att de inte behöver ta hänsyn till samhälleliga pålagor i form av skatter.

Sammanfattningsvis kan vi därför en gång för alla slå fast att de stora företagen berikar sig på allas vår bekostnad. Hur har jag redogjort för ovan. Det är våra skattepengar som gör att de redan rika kan sko sig ännu mer på övriga medborgares bekostnad.

Därför måste vi omedelbart ta itu med detta fenomen. Åtgärderna är enkla och effektiva. Allt som behövs är att göra den förändring av dubbelbeskattningsavtalen som jag redogjort för i tidigare inlägg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Kapitalism vs. Marknad!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har under lång tid skrivit inlägg i syfte att beskriva varför jag är Socialdemokrat och varför nyliberalismen och dess effekter är skadliga för samhällsutvecklingen. Idag kommer nästa inlägg i ämnet och som en ”skänk från ovan” hittade jag en artikel i webbupplagan av ETC med ett utdrag ur Ekonomihandboken skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljungren.

I ekonomihandboken har man lycka sätta fingret på och förklara varför marknad och kapitalism är TVÅ helt skilda saker.

När jag skrivit i ämnet har jag i kommentarer ofta blivit beskylld för att vara kommunist och marknadsfientlig. Med dagens inlägg hoppas jag därför ge de som påstår så svar på tal genom att återge delar av det som skrivs om skillnaden mellan marknad och kapitalism i Ekonomihandboken.

Socialdemokratin och vår ideologi är på inget sätt kommunistisk eller marknadsfientlig. I själva verket är vår ideologi för marknaden men mot kapitalismen. Att vi är emot kapitalism har sin grund i att kapitalismen har ett enda mål nämligen:

 • Att säkerställa att fåtalet (ca3% av jordens befolkning) har en suverän bestämmanderätt över flertalet (övriga 97%  av jordens befolkning).

Det är just denna ordning där ett fåtal med alla till buds stående medel förtrycker och behandlar flertalet efter eget gottfinnande som jag vill ändra på, inte marknadsekonomin.

Det är därför Ekonomisk Demokrati är nödvändig för att skapa ett välmående och blomstrande samhälle!

Om marknad och kapitalism skrivs så här i Ekonomihandboken:

 • Kapitalism och marknad  är inte samma sak.
 • Marknaden handlar om samspel.
 • Kapitalismen handlar om makt.
 • Kapitalismen är någonting annat än marknaden och bekämpar och försöker kontrollera den så gott den kan.
 • Kapitalismen har minskat marknadens roll i förhållande till vad som skulle vara möjligt och lämpligt mot bakgrund av den tekniska utveckling och den nivå på arbetsfördelning som vi nått.

Effekten av ovanstående är att kapitalismen effektivt berövat en absolut övervägande del av mänskligheten möjligheten att bli företagare – endera som småföretagare eller som kollektiva företagare i större företag.

Man har gjort så genom att tillse att:

 • Det för att bli företagare inte räcker med idéer, vilja eller kunskap – Man måste ha kapital.
 • Kapitalismen har effektivt minskat marknadens roll genom att absurt stora företag tagit bort en stor del av produktionen och lagt över samordningen på byråkratiska apparater. (läs WTO, EU med flera)
 • De stora multinationella företagen genom karteller och monopol ersatt marknaden med något som ger kapitalägaren större säkerhet.

Andra skillnader vi kan se mellan marknad och kapitalism är följande:

 • Marknader handlar om horisontella relationer som skapar ett beroende som kan berika båda parterna. Marknaden handlar om samspel.
 • Kapitalismen handlar om vertikala relationer som skapar dominans och som är parasitära. Kapitalism handlar om makt.
 • Marknaden bygger på unikhet.
 • Kapitalismen bygger på utbytbarhet.
 • Kapitalägaren har ingen specifik kompetens annan än att handla med företag.
 • För kapitalägaren spelar det ingen roll vad som genererar hög lönsamhet.
 • Det finns i kapitalismen inga sociala bindningar som hindrar kapitalägarens jakt på att kontrollera de allra lönsammaste företagen.
 • Marknaden bygger på frivillighet.
 • Kapitalförhållandet bygger på att företag kan köpas och säljas alldeles oavsett vad de anställda anser.

Så långt citat ur Ekonomihandboken. Min förhoppning är att ni som läser detta ska få en förstärkt förståelse för det budskap jag försökt framföra från dag 1 i min politiska gärning.

Det är hör tid att vi ALLA ifrågasätter Nyliberalsimen och dess doktriner. Även om den lockar med frihet för människor och självbestämmande i alla lägen är den inget annat är Kapitalismens yttersta verktyg för att skaffa ännu större kontroll över världens samlade kapital.

Därför måste vi snarast möjligt skapa Ekonomisk Demokrati!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ekonomisk demokrati.

Av , , 2 kommentarer 0

Rubriken är satt därför att jag är 100% övertygad om att ekonomisk demokrati är ett av fundamenten som behöver infrias om vi vill leva i ett tryggt land präglat av kärlek, solidaritet och väl fungerande välfärd. Tankarna jag kommer att utveckla nedan är just tankar – formulerade i frågor och funderingar som inte med nödvändighet är förankrade i dagens Socialdemokratiska partiprogram.

Inlägget ska därför ses ur det perspektiv jag beskrivit ovan. Vad jag hoppas uppnå med inlägget är att väcka reaktioner och debatt om vad ekonomisk demokrati är och vad den bör stå för.

Dagens Sverige är som jag ser det ljusår från den ekonomiska demokrati som rådde mellan 1950 och 1980. Detta därför att dagens Sverige präglas av en oligopol liknande situation vad gäller utbudet av varor och tjänster. Samma sak gäller jobben, och då framför allt de enklare manuella jobben som flyttat från dåtidens Sverige till låglöneländer. 

Produkterna som produceras i dessa låglöneländer säljs sedan i kedjebutiker som finns i hela landet. Jag pratar här om alla de butikskedjor som utgör majoriteten av de butiker vi hittar i shoppinggallerior och stadscentrum.

Vart har alla små fristående butiker tagit vägen?

Själv påstår jag att det är nyliberalismen och dess tankar som möjliggjort att dessa stora kedjor fått möjlighet att prisa ut alla små enskilda butiker och företag. När de mindre butikerna blivit nedlagda har jobben de skapade både direkt och indirekt flyttats till låglöneländer därför att detta ger de stora drakarna ännu större förtjänster.

Just storleken gör att de med stora inköpsvolymer och en oligopol liknande marknadssituation kunnat konkurrera ut och ta död på alla fristående företag och butiker. I dagens marknadssituation klarar de mindre företagen inte av att konkurrera med de stora drakarna.

De stora företagskedjorna har dessutom effektivt utnyttjat alla dubbelbeskattningsavtal och andra faciliteter som finns för att skatteplanera och undvika beskattning. Det är med hjälp av dessa pengar de sedan tar död på de mindre näringsidkarna som inte har samma möjligheter att skatteplanera.

Jag vill påstå att nyliberalismen är ett verktyg skapat av ”STORKAPITALET” för att gynna dess strävan att berika sig ännu mer. Verktyget är sedan utformat på ett sådant sätt att får gemene man att tro att det leder till frihet och valfrihet emedan det egentliga syftet, nämligen att hjälpa de rikaste 3% att uppnå sina mål om total ekonomisk makt är väl dolt i doktrinen om alla människors rätt till att fritt bestämma över sig själv och sin egen situation.

Frågan vi alla bör ställa oss är om nyliberalismen och den frihet den predikar givit oss ett bättre samhälle?

Vad är frihet kanske vi kan fråga oss?

 • Är frihet att: alla fritt får välja hur de vill leva?
 • Är frihet att man kan göra vad man vill så länge man tycker att det bejakar den egna friheten? 

Dessa frågeställningar är viktiga och jag tycker att var och en ska betänka vad ordet frihet faktiskt betyder. Jag är övertygad om att ni likt mig själv kommer fram till att det som en människa betraktar som en frihet för andra kan framstå för ett tvång.

Därför vill jag skapa ett Sverige och en värld som präglas av ekonomisk demokrati lika mycket som den präglas av politisk demokrati.

Med ekonomisk demokrati kan vi se till att de rikaste 3% tvingas dela med sig till alla på ett solidariskt sätt!

 • Det måste finnas regelverk som säkerställer att alla inklusive de 3% betalar den skatt de rätteligen borde betala.
 • Det måste finnas regelverk som ser till att sunda konkurrensregler inte kan åsidosättas och rundas genom oligopol.
 • Det måste finnas regelverk som inte gör det lönsamt att flytta produktion till låglöneländer.
 • Det måste finnas regelverk som säkerställer att små företag kan etableras, växa och skapa arbetstillfällen.

Jag drömmer om att kunna besöka städer och shoppinggallerior som ser olika ut i alla städer. Gallerior som istället för att domineras av stora kedjebutiker kan erbjuda ett rikt utbud av lokala butiker.

Under mina år i Malaysia var just detta verkligheten. Galleriorna i den delen av världen är många och stora, för att inte säga GIGANTISKA, men trots sin storlek präglas de av en bred variation av lokalt ägda butiker utan kedjetillhörighet även om de stora kedjornas butiker finns representerade i galleriorna.

Slutligen vill jag därför propagera för betydelsen av ekonomisk demokrati.

I min värld betyder inte demokratisk demokrati att alla har lika mycket pengar, eller att man inte ska kunna tjäna pengar på goda idéer och hårt arbete.

Ekonomisk demokrati betyder för mig att de rikaste 3% begränsas i sina strävanden att berika sig på övriga medborgares bekostnad. Den betyder att oligopol blockeras med lagstiftning för att säkerställa att även små företag kan överleva på en väl fungerande marknad. Den betyder att alla betalar sin rättmätiga del av de skatter och avgifter som behövs för att bygga välfärd åt alla.

Vad är din definition på ekonomisk demokrati?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95.000 miljarder kronor!!!!!

Av , , Bli först att kommentera 0

Siffran är så stor att den blir svår att greppa – 95.000 miljarder kronor! Så stor är siffran på hur mycket pengar EU länderna samfällt årligen går miste om på grund av avancerad skatteplanering och i förekommande fall ren skatteflykt. Siffran är hämtad från en undersökning publicerad på ledarplats i dagens pappersupplaga av Aftonbladet.

Jag har skrivit ett antal inlägg i detta ämne tidigare och äntligen tycks det som om regeringarna i ett antal länder har vaknat och insett hur fel detta fenomen är. Bland de som vaknat märks stora länder som Tyskland och England, dock är de inte ensamma i sitt uppvaknande då ett flertal regeringar inom EU insett samma ska och fört upp frågan på EU agendan.

Äntligen börjar man tala om att det är högst OSUNT att EU länderna konkurrerar inbördes genom att erbjuda låga bolagsskatter och generösa skatteregler. Man har efter läckan i PWC insett hur mycket pengar som årligen försvunnit ut till skatteparadis via transitländer såsom Luxemburg och Holland.

Ställ er själva frågan hur mycket välfärd vi skulle kunna skapa med 95.000 miljarder kronor?

Betänk sedan att dessa pengar på inget sätt försvunnit. I stället för att betalas in som skatt hamnar i fickan hos företagens ägare.

Även om denna skatteplanering är laglig har jag svårt att benämna den som något annat än ren stöld från dess rättmätiga ägare som är alla EU’s medborgare.

Anledningen till att jag ser det som stöld är därför att det aldrig någonsin varit lagstiftarnas intention att skattesatser och dubbelbeskattningsavtal skulle utnyttjas på detta sätt. Att det blivit så kan endast och allena tillskrivas den så kallade ”marknaden” och de krafter som styrda av GIRIGHET verkar på densamma.

Sverige visade sig i en jämförelse vad gäller skattesatsen för bolagsskatt placera sig i mitten på skalan vad gäller hur hög den är. Högst upp hamnade länder som Tyskland medan Irland och Luxemburg hamnade längst ner och erbjöd de lägsta bolagsskatterna.

Dock stannar problemen vid låga skatter. Befintliga dubbelbeskattningsavtal spär ytterligare på en redan ohållbar situation. Det är just med hjälp av dessa som erfarna skatteplanerare kan skicka pengar rakt ut till skatteparadis utan att betala skatt överhuvudtaget i intjänandelandet.

Vad EU’s ledare därför börjat prata om är en harmonisering av bolagsskatterna i hela unionen för att undvika att EU’s länder konkurrerar sinsemellan med låga skattesatser. Jag stödjer detta initiativ fullt ut och dryftar mig ånyo till att utbrista:

 • Vad var det jag sa!

Jag har även tjatat om att vi förutom Politisk Demokrati måste se till att skapa Ekonomisk Demokrati. Anledningen till att jag hela tiden tjatar om detta är just det scenario som jag beskrivit ovan. När vi politiker viker oss för lobbyisterna och går den så kallade ”marknaden” till mötes och låter marknadskrafterna styra fritt blir resultatet just detta.

Därför måste marknaden regleras så att varje land kan få sin rättmätiga skatteintäkt från de företag som verkar i landet.

Det är både enkelt och effektivt att åtgärda detta. Med en enkel åtgärd kan EU ländernas regeringar effektivt stoppa all skatteplanering.

Åtgärden jag åsyftar är därför att byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom med följande tillägg i avtalstexten:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank. Och då bara i utlånings institut som finns i samma land som det i vilket inkomsten intjänats. Således stoppas möjligheten att låna i ett land och dra av räntan i ett annat land.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Om vi förutom att genomföra ovanstående åtgärder dessutom ser till att harmonierna bolagsskattesatserna så att de är lika i alla EU länder har vi effektivt sett till att EU’s länder får ett årligt tillskott på 95.000 miljarder eller mer att bygga välfärd och sociala trygghetssystem för.

Min enkla fråga är: Vad väntar vi på?

Låt oss enas över partigränserna och täppa till de kryphål som marknadskrafterna skapat åt sig själva genom att predika nyliberlalismens lov. Med ett genomförande av dessa åtgärder är vi på god väg att skapa ett Europa med Politisk likväl som Ekonomisk Demokrati.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det blåser vänstervindar i Europa.

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om valresultatet i Storbritannien tog landet längre till höger går det tydligt att utläsa att det börjar blåsa vänstervindar i Europa. I Grekland har vi ett parti längst ut på vänsterkanten som regeringsparti. Även i Spanien blåser friska vänstervindar genom ett relativt nybildat parti vid namn Podemos.

Till och med USA blåser det vänstervindar, något som skulle varit helt otänkbart för ett antal år sedan. Socialisten Bernie Sanders som kandiderar till presidentposten vill bygga ett USA med socialism enligt Svensk Socialdemokratisk modell.

Jag vet att det finns många därute som hävdar att högervindarna är betydligt starkare än vänstervindarna. Vilken vind som är starkast är dock en fråga om hur man räknar.

Vad som är helt klart är dock att det är är längst ut på både vänster och högerkanterna vi hittar de politiska partier som har den kraftigaste tillväxten.

Varför har det blivit så? Varför är det bara längst ut på respektive kant tillväxten sker?

För mig är svaret på den frågan givet! Det sker därför att medborgarna i många länder är missnöjda med den politik som förs. Ett missnöje som uppstått därför att stora grupper fått det betydligt sämre än tidigare. Försämringar som ytterligare spätts på genom finanskriser och en global ekonomisk härdsmälta.

De giriga har helt enkelt blivit för giriga och helt glömt att det finns gränser för hur långt denna girighet kan tas.

Den Nyliberalism som präglat hela västvärlden har ökat på inkomst och förmögenhetsskillnaderna och skapat större klasskillnader än någonsin förut.

Dessutom upplever gemene man att de etablerade partierna i Europa och övriga västvärlden smält samman i en mittfåra där det är svårt att skönja några avgörande skillnader i den politik de står för.

I Sverige kan vi se hur Socialdemokraterna flyttat mer till höger samtidigt som Moderaterna flyttat till vänster i sin politik. Detta gör att de möts i mitten och att skillnaderna dem emellan vid en första anblick kan upplevas som små. För de som inte är allt för intresserade eller insatta i politik liknar denna mittfåra en GRÅ massa där alla tycker lika med några få undantag.

Därför reagerar väljarna och vill se mer extrem politik åt det ena eller andra hållet!

Att det blivit på detta sätt är en naturlig effekt av att den ideologiska debatten tystnat helt och hållet. När sakfrågor snarare än ideologi debatteras leder det till att åhörarna och betraktarna upplever skillnaderna som små partierna emellan. Just denna minimala skillnad ger därför god grogrund till de partier som upplevs stå för ”något annat  – något nytt”, dvs. de framför ett budskap som skiljer sig avsevärt från det budskap som övriga partier presenterar.

Det är därför jag självmant åtagit mig uppgiften att återföra den ideologiska debatten på den politiska agendan!

Ett samhälle med en regering som bygger sina politiska ställningstaganden och sin politik på extrema idéer längst ut till vänster eller höger är inte lösningen på Sveriges och västvärldens problem.

Lösningen är istället en återgång till ideologisk snarare än sakpolitisk debatt. När ideologi och ideologiska ställningstaganden dominerar samhällsdebatten blir det med ens mycket klarare för gemene man att det finns stora och avgörande skillnader mellan de olika politiska partierna.

När ideologi debatteras blir det därför mycket lättare för väljaren att avgöra vilken politik och vilken ideologi man vill stödja. Ideologin är för politiken vad affärsplanen är för ett företag, dvs. den referensram mot vilken alla förslag och handlingar ska vägas innan de genomförs.

Som varande Socialdemokrat står jag upp för vår ideologi och då speciellt vår doktrin om den Demokratiska Socialismen. Anledningen till att jag tjatar om vikten av att följa denna doktrin bygger på att den föreskriver en viktig och avgörande skillnad mot den vanliga och mer vedertagna synen på demokrati.

 • Den vedertagna synen på demokrati avser politisk demokrati. Den demokratiska socialismen adderar ytterligare en dimension till detta och säger att vi förutom Politisk Demokrati även måste säkerställa att Ekonomisk Demokrati råder.

Avslutningsvis vill jag redovisa och repetera min egen syn på varför just partierna längst ut på respektive kant växer starkast. Min teori är att detta man tillskrivas Nyliberalismen och de ökande klass och förmögenhetsskillnader den skapat.

Ska vi ha en fredlig och bra samhällsutveckling finns inga genvägar. Alla i samhället måste ha det BRA! Välfärden måste fungera, de sociala trygghetssystemen måste garantera alla en dräglig levnadssituation för ALLA, skolor och övrig infrastruktur måste omfatta alla – Inte bara några få lyckligt lottade.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Folkrörelser en väg till ekonomisk demokrati för människor/konsumenter.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens inlägg tar vi ånyo en titt på de idéer och tankar som lades fram i 1975 års Socialdemokratiska partiprogram med syfte att utöka konsumenternas inflytande över produktion och konsumtion.

Idéerna väcktes och utvecklade därför att vi Socialdemokrater ville se ekonomisk likväl som politisk demokrati. Det är just viljan att skapa både politisk och ekonomisk demokrati som skiljer oss Socialdemokrater från borgerligheten och nyliberalismen.

Anledningen till att jag lyfter fram dessa idéer är att det folkrörelse Sverige våra Socialdemokratiska företrädare skapade krackelerat, privatiserats och nästan undantagslöst överlåtits till privata bolag. Coop och OKQ8 utgör undantagen, men bara delvis då även deras verksamhet i allra högsta grad kommersialiserats och medlemsinflytandet minskat.

Folkrörelsernas tillkomst kan tillskrivas Socialdemokratins okuvliga vilja att utjämna inkomst- och förmögenhetsskillnader och göra konsumenterna till makthavare över utbud och produktion och vår vilja att förutom politisk demokrati även skapa ekonomisk demokrati. Därför skapades folkrörelse företag likt KF, Ok, Reso, Fonus, Folksam med flera som hade som uppgift att hålla det privata näringslivets vinstintresse i schack och tillse att ”Flertalet hade makten över Fåtalet” även när det gäller kontrollen av utbudet av varor och tjänster.

Från 1990-talet och framåt har många av dessa kooperativ sålts ut och privatiserats och folkrörelserna har nästan helt utplånats vad gäller förekomsten av kooperativa företag under medborgarnas/konsumenternas kontroll.

Nyliberalismen har stor del i att så har blivit fallet. Fokus har flyttat från gemensamt ägande till privat ägande, dessutom med en stor maktkoncentration på ett fåtal händer. Framväxten av de stora handelskedjorna har dessutom effektivt utplånat förekomsten av mindre affärsverksamheter, något som ytterligare spätt på ”fåtalets” maktkoncentration.

Just inflytandet över utbudet av varor och tjänster gör att ”fåtalet” kan styra ”flertalet” på alla nivåer i samhället. Med denna kontroll över utbudet följer även kontrollen över priser och vinster. Kontrollen av priserna är direkt kopplade till önskad vinstnivå och har i dagens oligopol Sverige mycket lite att göra med utbud och efterfrågan.

Därför kommer här en liten repetition av hur man såg på kooperativ och konsumenternas inflytande 1975:

 • Genom att organisera sig kooperativt kan konsumenterna ordna produktion och distribution utan vinstintressen samt under demokratisk kontroll.
 • Socialdemokratin vill medverka till att stärka de kooperativa organisationerna för att ge ökad styrka åt konsumenternas inflytande.
 • Socialdemokraterna vill förena rätten att utöva demokratiskt inflytande över det ekonomiska livet och över arbetslivet med friheten att välja bland varor och tjänster som svarar mot enskilda och gemensamma behov.

Vi Socialdemokrater ville göra ovanstående för att utnyttja marknadsprisbildningen, där denna utgör det effektivaste medlet för att inrikta produktionen efter människornas önskningar. Detta för att utjämna de rådande inkomst- och förmögenhetsskillnaderna som rådde då, och som fortfarande råder i dagens Sverige.

Vidare skrivs följande i definitionen:

 • Det gäller därvid att förhindra att en av privata vinstintressen styrd kommersialisering tränger undan behov som endast kan tillgodoses genom gemensamma insatser.
 • Socialdemokratin vill att människan ska kunna påverka bostadsproduktionens inriktning och i samverkan skapa en god boendemiljö.
 • En växande del av människornas behov måste tillgodoses genom kollektiva insatser. Därigenom nås en fördjupad välfärd och en utjämning av levnadsvillkoren.
 • Demokratiseringen av det ekonomiska livet är ett led i, och en förutsättning för Socialdemokratins samhällsomdaning.

Jag tror att den som läser detta kan inse och förstå att dessa ideal kan användas även idag för att säkerställa att ”flertalet bestämmer över fåtalet”, och till att skapa ett Sverige där ekonomisk likväl som politisk demokrati råder.

Därför är min uppmaning till ert alla att noga tänka igenom vilket Sverige ni vill leva i?

 • Vill ni leva i ett girigt och egoistiskt Sverige med endast politisk demokrati där bestämmandet över ekonomin är förbehållet fåtalet vilket framhålls som idealbilden av nyliberalismen?
 • Eller vill ni leva i ett varmt, kärleksfullt och demokratiskt Sverige som präglas av både politisk och ekonomisk demokrati likt det Sverige vi Socialdemokrater vill skapa med hjälp av den Demokratiska Socialismen?

Valet är ditt!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Nyliberalismen ett direkt hot mot demokratin och välfärden – På sikt hotar den även freden!

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriken kan kanske kännas hård? Dock är det en reell verklighet vi måste ta hänsyn till just därför att samhällsutvecklingen i västvärlden präglas av just nyliberalism.

Jag har tidigare skrivit inlägg där jag citerat Thomas Piketty. I dagens inlägg ska jag citera en annan framstående forskare på området i form av Professorn i Sociologi vid Universitetet i Köln, Wolfgang Streeck.

Innan jag berättar vad han kommit fram till ska jag i vanlig ordning säga: Vad var det jag sa?

Ni som följt mina inlägg om en politik, den politik som innebär en återgång till 1975 års Socialdemokratiska partiprogram, och då speciellt idéerna och doktrinerna bakom den Demokratiska Socialismen kommer att inse att detta är den enda rätta vägen om vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Professor Streeck har liksom Piketty kommit fram till att nyliberalismen är farlig därför att den bygger ett samhälle som ger ”Fåtalet”, dvs. näringslivet obegränsad makt till politiska beslut som påverkar ”Flertalet”, dvs. medborgarna i demokratiska länder.

Professor Streeck har kommit fram till följande fakta presenterade i punktform:

 • Att det nyliberala marknadstänkandet tar allt större kontroll över politiken.
 • Att nyliberalismen är en aggressiv form av kapitalism som håller på att förgöra demokratin.
 • Att det ”tvångsäktenskap” som rått mellan kapitalism och demokrati sedan andra världskrigets slut i syfte att ge staten kontroll över marknadskrafterna har kommit till ett slut i och med nyliberalismen.

Tanken med ”tvångsäktenskapet” var att kapitalismen måste bidra till sådan samhällsnytta såsom full sysselsättning, växande välfärd, starka trygghetssystem, stabil inkomstutveckling och gradvis reduktion av social ojämlikhet.

Med nyliberalismens utbredning i västvärlden står det nu klart att dess samhällen inte längre klarar av att leverera på de premisser som ”tvångsäktenskapet” stipulerade. Det är därför allt nu går i en motsatt riktning där arbetslösheten ökar, där välfärd och löner minskar och trygghetssystemen vittrar sönder. Dessutom leder nyliberalismen till ökad social ojämlikhet och en ökad koncentration av kontrollen över västvärldens tillgångar och produktionsresurser.

Professor Streeck säger vidare att:

 • Europa allt sedan 1970 -talet präglats av ökande liberalisering som ersatt efterkrigstidens ”skattestat” med en ”skuldstat”.
 • Övergången från Keynesianism till Nyliberalism förutom att tillväxten avtagit och olikheterna ökat även lett till att både privat och offentlig skuldsättning ökat.
 • Framväxten av ”Skuldstaten”  är ett resultat av staters bristande förmåga att beskatta sina medborgare.
 • Det finns ett motstånd mot skatter i medelklassen och i det internationella näringslivet.
 • Det i en global finansvärld är enkelt att byta adress till en adress i skatteparadis likt Luxemburg och Singapore .

Professor Streeck poängterar att just ovanstående leder till att ”skuldstater” är beroende av, och måste sätta sin tillit till marknaden. Detta leder till att finansmän och storföretag i allt högre grad kan diktera den ekonomiska politiken i demokratiska länder.

Något som enligt Professor Streeck leder till att:

 • Vi nu ser konturerna av en ”konsolideringsstat”.
 • ”Konsolideringsstatens” är svaret på finanssektorns ökande oro över om ”skuldstaterna” är i stånd att återbetala sina lån.
 • En smartare typ av stat sett ur ett finansiellt perspektiv är en stat med färre förpliktelser gentemot sina medborgare, och att dessa utgör en säkrare investering.

Professor Streeck kommer precis som mig själv till insikten om att finanskrisen i Europa 2008 lett till att de nationella myndigheterna fått mindre inflytande över sin egen ekonomi. Något som medför att demokratiskt valda församlingar och ansvariga myndigheter är avskärmade vad gäller ekonomiska beslut. Rätten över dessa beslut har i stället flyttat till internationella organisationer och institutioner.

Varför har det då blivit på detta sätt?

Själv hävdar jag bestämt att det är ett resultat av att Nyliberalismen tillåtits ersätta den Demokratiska Socialismen!

Professor Streeck hävdar dessutom att det utöver detta faktum även beror på en rad missförhållanden inom EU samarbetet. Enligt honom kan EU skuldbeläggas för följande:

 • Att EU intar en central roll när de nationella demokratierna förlorar mer och mer kontroll över den egna ekonomin.
 • Att de gör så därför att EU allt sedan 1990 – talet varit en central pådrivare för nyliberala reformer i Europa som bryter ner de medborgerliga rättigheterna i de olika medlemsländerna. Detta utan att de medborgerliga rättigheterna har blivit ersatta på en EU central nivå.
 • Att EU är fullständigt odemokratiskt och att dessa nyliberala krafter helst jobbar i kulisserna för att undvika offentlighetens ljus.
 • Att EU av idag är strukturerat på ett sådant sätt att de öppnar de nationella ekonomierna för tysk export, utländska investeringar och amerikanska finansmän.

Enligt Professor Streeck leder den utveckling som genomsyrat EU under de sista 2 åren till en ekonomisk och politisk katastrof. Beviset ser han sig finna i den nationalism och det allmänna hat som nu växer fram mellan europeiska nationer.

Slutsatsen måste därför bli att nyliberalismen om den tillåts härja fritt kommer att leda världen in i KATASTROF. Inte nog med att den raserat välfärden och åsidosatt demokratin – nästa effekt kan bli ett fullskaligt världskrig.

Låt oss därför stoppa nyliberalismen omedelbart och ersätta den med det enda system som är långsiktigt hållbart. Det system jag pratar om är det system som förespråkas av den Demokratiska Socialismen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Demokrati!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är rätt fantastiskt att läsa alla kommentarer jag får på min blogg. Alldeles speciellt så de kommentarer som kommer från högerkanten av väljarkåren. Det finns även olika syn på hur vi ser på demokrati och meningen med demokrati. Därför är det på sin plats att jag redovisar hur jag ser på demokrati och vad själva ordet demokrati betyder för mig.

Innan jag går in på vår Socialdemokratiska definition på demokrati vill jag medge att demokrati kan sägas vara trubbigt då den betyder olika saker för olika människor. Dock är demokrati trots allt det bästa styrelsesätt vi känner till fram till nu. I grund och botten blir demokrati att majoriteten bestämmer. Dock kan de bara sägas göra så i demokratisk ordning om de samtidigt tillser att minoriteten inte blir förtryckta eller illa behandlade.

Låt oss då gå till vår Socialdemokratiska definition:

Till att börja med är målet med vår syn på demokrati att göra alla människor till likvärdiga medarbetare i uppgiften att förvalta och förkovra de produktiva tillgångarna i samhället.

På grundval av detta blir då demokrati en effekt av följande ställningstaganden:

 • Socialdemokratin betraktar demokratin som grunden för sin ideologiska åskådning.
 • Socialdemokratin vill försvara demokratin mot maktmissbruk och diktator-strävanden, utvidga den på det ekonomiska fältet och låta dess ideal sätta prägel på samhällslivets alla områden.
 • I sin strävan att ge demokratin ett påtagligt innehåll verkar Socialdemokratin för allas deltagande i samhällsomdaningen och för att allt fler får fatta beslut och ta ansvar.
 • Socialdemokratin ser i folkrörelserna ett uttryck för människornas vilja till delaktighet och för demokratins förmåga att förena dem i gemensamma ansträngningar.

För Socialdemokratin är därför kravet på ekonomisk demokrati lika självklart som kravet på politisk demokrati. Just därför motsätter sig Socialdemokratin en ordning vilken ger ägandet rätt att utöva makt över människor.

Vidare ser vi demokrati på följande sätt:

 • Socialdemokratin vill därför begränsa varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer.
 • Socialdemokratin vill därför ställa produktionsresultatets fördelning under demokratisk kontroll.

Allt detta för att uppnå vår målsättning att göra alla människor till likvärdiga medarbetare i uppgiften att förvalta och förkovra de produktiva tillgångarna i samhället.

Beskrivningen jag givit ovan får därför sägas utgöra min syn på demokrati. Som jag ser det är detta den enda vägen att skapa riktig demokrati, en demokrati på alla nivåer i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Den Demokratiska Socialismen.

Av , , 2 kommentarer 0

Den Demokratiska Socialismen handlar i grund och botten om att skapa ett samhälle där flertalsvälde råder. Dvs. att säkerställa att flertalet alltid befinner sig i en sådan position att de har makten över fåtalet. Den handlar även om att skapa ett föregångsland vilket folket i andra länder kan kopiera att följa.

Ytterst bygger den Demokratiska Socialismen på en tilltro till människornas vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig värdighet.

Socialdemokratin har under årens lopp kämpat för att förena arbetarklassen och därigenom bryta det fåtalsvälde som kapitalismen skapat.  Doktrinen och iden om den Demokratiska Socialismen ska därför ses som resultatet av denna kamp.

Därför har de framsteg som vunnits genom arbetarrörelsens kamp befäst Socialdemokratins övertygelse att den fredliga samhällsomdaningen på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till mänsklig frigörelse.

Tittar vi sedan vidare på fundamenten på vilka den Demokratiska Socialismen är byggd kan vi läsa följande:

 • Överallt i världen kämpar folkliga krafter för sin frigörelse och för att bryta och och inifrån reformera fåtalsväldet.
 • I många länder har denna kamp lett till väpnad kamp. I andra länder har man genom en fredlig samhällsordning kunnat uppnå betydande resultat.
 • Dock är den gemensamma nämnaren för denna frigörelsekamp som förs från olika historiska förutsättningar en strävan att organisera samhällsförhållandena under flertalets aktiva deltagande.
 • Att den Demokratiska Socialismen följer denna färdriktning och bygger på mänsklig förmåga och mänskliga ansträngningar.
 • Den Demokratiska Socialismen ser som sin uppgift att att skapa en produktionsordning som inte styrs av enskilda och begränsade vinstintressen.
 • Den ska genomföras på den demokratiska övertygelsens väg under öppen debatt och under hänsyn och respekt för andras uppfattning som hör demokratin till.
 • Vägen kan synas både mödosam och tidskrävande. Dock medför den emellertid den helt avgörande fördelen att samhällsomdaningen kan genomföras under aktiv medverkan av medborgarna, och att dess resultat vinner en fast och folklig förankring.
 • Därför skapas den trygghet som behövs för att reformerna ska bli bestående.
 • Slutligen genomför vi detta därför att denna frigörelse måste genomföras i ett samhälle som är starkt beroende av en omvärld präglad av stora motsättningar av förtryck och ofrihet och starka kapitalistiska intressen.

Jag är helt övertygad om att alla som läser ovanstående kan både inse och förstå att ett samhälle som bygger på ”Fåtalets makt över flertalet” är dömt till undergång. Frågan är inte OM, snarare NÄR!

Vidare tror jag att alla innerst inne vill leva i fred och samförstånd. Att alla innerst inne endast har 3 behov, nämligen att äta, dricka och föröka sig. Sett till detta är därför fåtalsväldet en helt onödig företeelse.

Låt oss därför göra det enda rätta och acceptera det samhälle den Demokratiska Socialismen erbjuder! I ett sådant samhälle blir livet lättare och vi får tid att i akt och mening ägna oss åt livets väsentligheter ÄTA – DRICKA – FÖRÖKA OSS!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

Solidaritet nyckeln till ett kärleksfullt samhälle!

Av , , 4 kommentarer 1

Jag fortsätter på inslagen väg och har nu kommit till det som är själva grundpelaren för ett välmående och kärleksfullt välfärdssamhälle. Grundpelaren stavas SOLIDARITET.

Just SOLIDARITETEN är vad som saknas mest i Sverige anno 2015. I stället råder det omvända, och som jag ser det präglas dagens Sverige av GIRIGHET och egoism. På snart sagt alla nivåer i samhället sätter människor sina egna behov och önskningar framför kollektivets behov och önskningar. Och det är just denna egocentrering som leder oss in i GIRIGA handlingar och GIRIGA tankebanor.

För oss Socialdemokrater är detta inte en framkomlig väg då det bara kan leda åt ett håll – Rakt ner i fördärvet!

Därför vill jag påminna alla om vad SOLIDARITET faktiskt är i ord och handling. Så här beskrevs SOLIDARITET i vårt partiprogram anno 1975:

 • Socialdemokratin vill låta solidariteten prägla samhällsförhållandena.
 • Solidariteten får inte stanna vid gränser utan omfattar alla folk.
 • Solidariteten utgör grunden för den trygghet på vilket varje människa har berättigat anspråk och för den gemenskap som måste prägla ett gott samhälle.
 • Solidariteten kräver därför insatser efter vars och ens förmåga och en försörjning som svarar mot vars och ens behov.
 • Solidariteten innebär en inlevelse i varandras villkor och en vilja till omsorg och omtanke om varandra.

Speciellt de 2 sista punkterna är något som helt och hållet saknas i dagens Sverige. Vi har inte längre ett samhälle där alla kan delta efter förmåga och samtidigt få en försörjning som svarar mot deras behov. På samma sätt har fokus i samhället flyttats från förstå och bejaka varandras villkor till att bara bry sig om sig själv och sin egen situation.

Min slutsats är att det är just därför att vi brutit mot näst sista punkten och kastat ut sjuka ur sjukförsäkringssystemen, arbetslösa ur a-kassan och skapat ett A och ett B-lag som fokuseringen på den egna personen tilltagit.

Detta måste brytas för att vi ska få ett välmående och kärleksfullt Sverige. Att starta med att implementera SOLIDARITET som ledstjärna i allt vi tänker och i allt vi gör är ett bra första steg.

Om vi ovanpå detta kan addera ytterligare några av våra Socialdemokratiska ideologiska övertygelser och applicera även dessa blir resultatet ännu bättre.

Vi bör dessutom addera följande:

 • Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge varandra en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv.
 • Den socialistiska samhällsuppfattningen är uttryck för viljan att förverkliga ideerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet.
 • Sina djupaste rötter har Socialdemokratins ideer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.
 • Socialdemokratin vill genom sin omdaning av samhället öka människornas frihet.
 • Socialdemokratin betraktar demokratin som grunden för sin åskådning och vill försvara den mot maktmissbruk och diktators-strävanden.
 • Socialdemokratin vill avlägsna de de sociala och ekonomiska hindren för människans frigörelse.

Det är därför vi Socialdemokratin är beredd att sätta in all vår kraft för att värna de medborgerliga friheterna som har förvärvats i kamp mot segt försvarade privilegier.

Låt oss därför genast påbörja kampen för att återbörda SOLIDARITETEN och göra den till NORM på alla nivåer i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”