Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är bildandet av storregioner en reform som saknar stöd hos väljarna?

Av , , Bli först att kommentera 4

Frågan i rubriken är mycket relevant att ställa i och med att regeringens indelningskommitté idag överlämnade sitt delbetänkande till regeringen angående Sveriges framtida regionala indelning.

Som landet ligger idag verkar det finnas ett stort folkligt motstånd mot en regionindelning i storregioner – Dessutom tror jag att reformen blir svår att få genom riksdagen med bred parlamentarisk uppslutning. Som socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att vi lyssnar på våra väljare även om tanken på större regioner som ersättning för dagens landsting är en bra idé.

Vi ska inte skrota tanken på att ersätta landstingen med något som är mer effektivt men får jag vara med och bestämma borde vi ta hela idén tillbaka till ritbordet och göra om den till ett förslag som både sparar pengar, passerar riksdagen samt kan vinna väljarnas förtroende.

Enligt mitt tycker görs detta bäst genom att vi skrotar alla befintliga landsting och regioner och lägger sjukvård, regional kollektivtrafik och byggande och underhåll av infrastruktur direkt under riksdagen i ett eget departement med en egen minister.

Därutöver bör vi göra om dagens landstingsskatt till en statlig skatt, skrota alla länsstyrelser och avskaffa landshövdings/regionråds ämbetet och ge landets kommuner större kommunal beslutsrätt över alla frågor som inte har med sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur att göra.

När sjukvården sorterar direkt under staten blir det lättare för regiondepartementet att se till att hela landet får sjukvård av samma kvalitet. Dessutom sparar vi massor av pengar då vi slipper onödiga landstingsfullmäktige/regionfullmäktige och dyr landstingsadministration. De pengar vi sparar ska givetvis investeras i mer och bättre sjukvård, mer och bättre kollektivtrafik och mer och bättre infrastruktur.

Dessutom kommer väljarkåren att uppleva att demokratin flyttar närmare väljarna i och med att den kommunala självbestämmanderätten ökar – Något som över tid ökar förtroendet för landets politiker och minskar politikerföraktet.

Jag tror även att ovanstående kommer att snabba upp bostadsbyggandet och många andra kommunala byggprojekt i och med att ett beslutsled försvinner.

Kan vi dessutom skapa en speciell PBL-domstol bemannad med specialistdomare av samma kaliber som i Högsta Förvaltningsdomstolen vars beslut inte kan överklagas vidare skapar vi kraftigt förkortade ledtider vad gäller rättsprocessen – Detta utan att rättssäkerheten försämras i och med att de domare som fattar det slutgiltiga beslut blir samma domare som idag om ett ärende går hela vägen upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Därför hoppas jag få mina socialdemokratiska partikamrater med mig på tåget så att vi kan göra det som är ett måste sett ur ett kostnadsperspektiv utan att skapa en situation som saknar stöd bland väljarna.

Politik handlar om att vilja och politik handlar om att utöva visionärt men ändå folkligt förankrat tänkande – Något jag anser att mitt förslag gör fullt ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Labours politiska strateg påvisar stort väljarförakt.

Av , , Bli först att kommentera 0

John McTeman som är politisk strateg inom brittiska Labour och före detta rådgivare åt Tony Blair påvisar stora mått av förakt för partiets väljare och medlemmar som valt Jeremy Corbyn som sin ledare – Detta genom att säga att medlemmarna och deras åsikt inte spelar någon roll när det handlar om huruvida Corbyn ska sitta kvar som partiledare eller inte.

Där kan vi snacka om att späda på politikerföraktet BIG TIME!

Så vitt jag vet ska ett politiskt parti föra precis den politik medlemmarna röstat för och ingen annan.

Att många av Labours parlamentsledamöter inte gillar Corbyn därför att ha vill föra en politik som ligger betydligt till vänster om den som Labour fört under Blair och Brown är ingen hemlighet – Men att därifrån köra över partiets medlemmar bara för att de vill se ett annorlunda Labour än parlamentsledamöterna är att gå flera steg för långt.

Jeremy Corbyn valdes till partiledare med starkt stöd bland Labours medlemmarna vilket gör att han har ett oerhört starkt mandat att leda sitt parti i den riktning som den majoritet som valde honom vill att partiet ska ta.

Passar detta inte ”vissa” parlamentsledamöter som nämnde McTeman i Labour så bör de avgå och lämna parlamentet för att bereda plats för ledamöter som står enade bakom Corbyn.

Man påstår internt bland dessa parlamentsledamöter att det är ett kapitalt misslyckande att bara 70% av Labour’s väljare röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU och att detta beror på att Corbyn gjort ett dåligt jobb. Om man påstår det borde de ställa sig frågan hur läget är i andra partier där rösten för ett brexit var ännu starkare.

Hur denna ”maktelit” i Labour kan tro att de kan bestämma fritt utan att lyssna på partiets medlemmar och väljare påvisar hur fartblinda de blivit. Vad dessa parlamentsledamöter borde inse är att den brittiska arbetarklassen är less på att ständigt tystas ner och köras över och att det i själva verket är ett mirakel att 70% av partiets väljare röstade för att britterna ska stanna i EU.

Jag hoppas därför att mitt eget parti och andra socialdemokratiska partier runt om i Europa öppet uttalar sitt stöd för Corbyn och säger åt övriga i partiet att besinna sig.

Det Storbritannien och Europa behöver just nu är inte interna gräl i Labour utan ett starkt Labour och en stark Europeisk socialdemokratisk rörelse som kan se till att EU reformeras från grunden och blåses rent underifrån från marknadsliberal paradigm så att ett paradigmskifte till ett JÄMLIKARE och hållbarare EU med brett folkligt stöd kan se dagens ljus.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Kristdemokraternas kräftgång fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 0

Den väljarundersökning som presenteras av TV4/Novus visar att kräftgången för Kristdemokraterna fortsätter. Denna gång har man tappat ytterligare 0,4% och landar nu klart under riksdagsspärren med endast 2,8% av väljarsympatierna.

Att KD skulle vandra denna väg har jag förutspått länge – Sannolikt beror tappet på att väljarna med den nya partiledaren Ebba Busch Thor vid rodret insett att Kristdemokraterna för en politik som ligger oerhört långt ifrån kristna ideal och att KD är ett parti som i sin politik ligger betydligt längre till höger än Moderaterna.

I takt med att vår rödgröna politik får genomslag växer stödet för de rödgröna partierna samtidigt som stödet för allianspartierna minskar – Skillnader som kommer att fortsätta öka hela vägen fram till nästa val i vilket KD med all säkerhet kommer att hamna utanför riksdagen.

Som socialdemokrat känns det bra att vår politik börjar få genomslag på nytt och att våra väljarsympatier ökar samt att svenska folket äntligen insett att KD inte lever upp till det största av alla kristna ideal som är KÄRLEK – En KÄRLEK som enligt Bibeln måste vara gränslös och omfatta alla – Fattig likväl som rik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Varför ska tjänstemän ha högre löneökningar än arbetare?

Av , , Bli först att kommentera 1

Verkligheten har länge sett ut så att tjänstemän fått betydligt högre procentuella löneökningar än arbetare – Detta trots att industrin enligt tradition ska sätta det så kallade ”märket” för hur stora löneökningarna ska vara för övriga arbetstagare.

Att detta kunnat ske beror på att många tjänstemanna fack slutit sifferlösa avtal och därigenom lyckats få till högre löneökningar än övriga. När man sluter sifferlösa avtal blir löneökningarna individuella och storleken på löneökningen inte känd för allmänheten.

Samtidigt är sifferlösa avtal ett otyg då storleken på löneökningen mer eller mindre beror på arbetsgivarens godtycke där denne kan ge högre löneökning till vad man anser vara solidariska arbetstagare än till de som upplevs som besvärliga.

I realiteten är det dock så att dessa sifferlösa avtal inneburit att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ökat markant under senare år vilket medverkat till de snabbt ökade klyftorna i Sverige. Samtidigt finns det all anledning att tro att de marknadsliberala krafterna låter detta ske för att kunna verka ostört genom att skaffa sig tjänstemännens väljarsympatier.

I ett solidariskt samhälle där ordningen är att industrin sätter märket för löneökningar ska denna löneökning självklart omfatta alla – Både arbetare och tjänstemän. Dessutom får vi aldrig glömma att det många gånger är så att det är arbetarna som ska betala tjänstemännens löner och därmed deras löneökningar.

Därför vill jag se en ordning i Sverige som innebär att tecknandet av sifferlösa avtal inte kan ske. I min Sverige ska minimum nivån på alla löneökningar bestämmas via centrala avtal  – Vill en arbetsgivare ge större löneökning än den lägsta stipulerade ska detta givetvis vara tillåtet men i sådana fall omfatta alla anställda och inte bara enskilda individer.

Som en del av samhällsbygget vill jag även se att vi framledes satsar extra mycket på svaga yrkesgrupper genom att ge dessa löneökningar i kronor och ören utöver de procentuella löneökningarna – Detta så att vi över tid kan jämna ut de löneskillnader som existerar idag och skapa ett mer JÄMLIKT samhälle.

I ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer ska alla arbetstagare behandlas lika vilket innebär att alla arbetstagare ska ha rätt till samma procentuella löneökning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Brexit är början på något nytt!

Av , , 1 kommentar 1

Britternas röst för ett brxit är sannolikt början på något nytt – Början på en social rörelse som kommer att vilja bevara EU men blåsa densamma rent underifrån – Blåsa EU rent från den marknadsliberala paradigm som under lång tid sett till att det som symboliserar EU är växande klassklyftor och elitens självpåtagna rätt att fatta överstatliga beslut som bara gynnar dem själva.

För egen del är jag övertygad om att det är just detta som lett fram till britternas ställningstagande – Detta därför att brittisk arbetarklass dit även största delen av medelklassen hör förlorat mer än i något annat land.

Bexit är ett utslag på människors missnöje med att bli marginaliserade och överkörda av en grupp som är betydligt mindre än dem själva och det är detta de visat när de röstade för ett brexit.

Att den brittisk och europeisk elit sedan skäller på dem för att de röstade ”fel” gör inte saken bättre. Även om de i grund och botten ville stanna i EU så använde man sig av det enda vapen man hade när nu chansen att visa sitt missnöje och skriva denna överklass på näsan uppenbarade sig.

Budskapet från det brittiska folket och då speciellt från arbetarklassen och den breda medelklassen till EU:s maktelit är klart och tydligt och kan med fördel sammanfattas med Bob Marleys berömda ord där han sjunger ”You can fool some people some times but you can not fool all the people all the time”.

Det är detta missnöje vi måste ta på allvar och göra något åt genom att reformera EU så att de breda majoriteterna inflytande över beslut och beslutsfattande i EU stärks. EU måste reformeras så att majoriteten av alla beslut fattas på nationell nivå istället för i Bryssel.

På samma sätt måste EU på nytt bli det fredsprojekt och den handelsunion det var initialt när EU bildades.

Fri rörlighet inom unionen av varor, tjänster, människor och pengar är i grunden bra och något de allra flesta ställer upp på. Vad de inte ställer upp på är att den fria rörligheten används för att förtrycka arbetarklassen och medelklassen för att gynna företagens och kapitalägarnas vinstintressen – De vinstintressen som ställer arbetare mot arbetare.

Det är i detta arbete Stefan Löfven och svensk socialdemokrati ska ta på sig ledartröjan – Detta för att se till att EU reformeras så att fackföreningsrörelsen och de breda folkmassorna i EU återfår makten och rätten att utse sina beslutsfattare i demokratiska val.

Ska EU bestå måste EU reformeras så att även EU anammar principerna i den svenska samhällsmodellen – En samhällsmodell som har sin grund i KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Brexit är början på något nytt och det är under detta nya vi ska formera och samla Europas samlade vänster för att bryta den marknadsliberala paradigm som under allt för lång tid tillåtits husera fritt i EU-kommissionen och till viss del i EU-parlamentet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Umeå kommun bör slopa ”delade turer” med start inom vård och omsorg!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har tillbringat dagen med att läsa Aktuellt i Politiken och bland oerhört många artiklar fastnade ögonen speciellt på en som handlade om Hallstahammar och kommunen där som klubbat budgeten för åren 2017 -2019 – En budget som lägger fokus på anställningsvillkor, miljö och boende och en satsning som innebär att delade turer inom vård och omsorg tas bort helt och hållet.

Förvisso prioriterar olika kommuner på olika sätt beroende på hur deras ekonomiska situation ser ut men kan Hallstahammar prioritera en satsning som avskaffar delade turer är samma satsning fullt möjlig även i Umeå.

Jag har skrivit många gånger om otyget med delade turer, deltidstjänster, obetalda raster och att medarbetare tvingas vistas på arbetet utan att ha fullt betalt för den tid de tillbringar på arbetsplatsen. Jag har även sagt att detta inte är värdigt och/eller solidariskt i ett Sverige anno 2016.

Ett JÄMLIKARE samhälle kräver att att landets arbetarklass får det bättre i form av höjda löner och bättre arbetsvillkor – Att ta bort delade turer är just en åtgärd för att förbättra arbetsvillkoren vilket gör att vi som socialdemokrater måste ta täten och i handling visa att vi menar allvar när vi pratar om att skapa en samhällsordning som bygger på den svenska samhällsmodellens principer.

Vi måste leva som vi lär därför ska reformer som dessa först genomföras inom offentlig sektor så att vi därefter med rak rygg kan kräva att privat sektor gör samma förändring.

Kan Hallstahammar så kan Umeå!

Därför vill jag att vi i Umeå ska göra samma sak och ta bort alla delade turer inom vård och omsorg. Heltidsreformen och den reform vi gör för att korta tiden att bli inlasad och tillsvidareanställd om man jobbar åt Umeå Kommun är en bra början men satsningen kan aldrig anses vara komplett så länge ”delade turer” finns med som del av schemat för anställda inom Umeå Kommun.

För egen del kommer ger jag därför här och nu löftet att jag personligen kommer att jobba för detta och göra allt jag kan för att Umeå kommun snarast möjligt följer Hallstahammars exempel och avskaffar delade turer med start i de yrkesgrupper som sorterar under vård och omsorg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Nu måste Löfven ta på sig ledartröjan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Inför förhandlingarna i EU är det viktigt att Stefan Löfven tar på sig ledartröjan – Detta trots att Sverige är ett litet land.

Vi står inför två stora uppgifter – Den ena som handlar om att ingen ska åka snålskjuts men att Storbritannien trots detta måste erbjudas ett förmånligt exitavtal. Den andra uppgiften handlar om något som är ännu viktigare – Nämligen att reformera EU från grunden.

Av dessa två uppgifter är den senare den absolut viktigaste och jag är övertygad om att Storbritannien kan omvärdera sin position och stanna kvar som medlemsland så länge vi reformerar EU till att bli det EU var avsett att vara när EU bildades – Ett fredsprojekt och en handelsunion med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och pengar.

Sverige har trots att vi är ett relativt litet land ett gott renommé inom EU och många lyssnar till vad vi säger och på vad vi tycker. Därför bör Sverige ta en framskjuten position i förhandlingarna om EU:s omdaning för att försäkra sig om att det blir slut på direktörsprojekt och överstatlighet och att bestämmande rätten i allt väsentligt återförs till de nationella parlamenten.

Att så sker är ett måste om EU ska överleva och om vi ska slippa ett läge där land efter land kommer att folkomrösta om sitt EU-medlemsskap. EU är viktigt för världsfreden – Dock bara så länge det fungerar som jag beskrivit ovan. Faller EU kommer världen precis som Soros med flera förutspått att kastas in i en orolig tid som blir mycket värre än om EU aldrig skapats.

När jag säger att Löfven och Sverige måste ta på sig ledartröjan gör jag det utifrån att vi måste få en ordning inom EU som innebär att gräsrötternas intressen tillvaratas och sätts före företagens och kapitalägarnas girighet.

De ideologiska kärnvärden som gäller för oss socialdemokrater nationellt är lika viktiga i det europeiska samarbetet som de är det på det nationella planet. KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och kampen för ett JÄMLIKT samhälle som strävar efter att inkomst- och förmögenhetsklyftorna ska minimeras är ett framgångsrecept.

Många skyller britternas röst för ett brexit på allt för stor invandring, och då framför allt på den stora arbetskraftsinvandring som skett från många andra EU länder till Storbritannien – Ett antagande som kan se rätt och riktigt ut vid en första anblick men som faller helt om man tittar mer på djupet.

I grunden är det GIRIGHET och ökade klassklyftor som lagt grunden för brexit. Detta därför att EU:s maktelit skapat ett regelverk som tillåtit unionens företag att ställa arbetare mot arbetare – Detta genom att ge företagen rätten att anställa den med lägst lönekrav så länge de är EU-medborgare och lyder under den fria rörlighetens regelverk vilket är överordnat nationella regelverk.

Hade EU tagit i med hårdhandskarna från början och sagt att arbetskraftsinvandring förvissa är tillåten och en del av den fria rörligheten – Men att denna ska ske på jämlika villkor hade dagens situation aldrig uppstått. För mig är det självklart att alla arbetare som arbetar i ett land ska ha samma lön och övriga villkor för samma arbete.

EU ska inom ramen för den fria rörligheten reglera detta genom att säga att det är arbetsmarknadens parter i respektive medlemsland som förhandlar om löner och övriga villkor – Inte regler och överstatliga beslut inom EU som gör att unionens arbetsgivare fritt kan anställa den som är villig att arbeta till lägst lön.

Det är här Stefan Löfvens bakgrund som fackföreningsmänniska kommer att spela en avgörande roll och det är på detta område Sverige ska ta på sig ledartröjan.

EU:s förenade arbetskraft ska inte vara till salu på samma sätt som idag – Istället ska EU:s arbetskraft bara vara till salu för den som är villig att betala avtalsenliga löner och tillgodose övriga arbetsrättsliga förmåner.

Ska EU överleva och ska demokratin överleva måste inkomst- och förmögenhetsklyftorna minska samtidigt som demokratin stärks genom att beslut fattas nationellt istället för i Bryssel.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bankerna får mycket stryk på börserna runt om i Europa.

Av , , Bli först att kommentera 3

Bank & finansbranschen är inte oväntat den sektor som får mest stryk på världens börser, och då speciellt på de europeiska börserna. Att vi ser denna utveckling är naturlig då investerarna nu väljer att säkra sina tillgångar i annat än aktier och då speciellt bankaktier för att mildra förlusterna.

Att bankernas värde sänks drabbar dock inte deras kunder initialt så länge bankernas kapitaltäckning är tillfredsställande. Det som händer är att bankens aktieägare får se stora delar av sin förmögenhet gå upp i rök tack vare kraftigt sänkta börskurser för bankerna.

Brittiska banker tar mest stryk men trenden ser likadan ut i hela Europa och globalt.

Att bankerna så ensidigt satsat på att resultatet av omröstningen om Storbritanniens EU medlemsskap skulle bli att britterna skulle stanna i EU oroar mig betydligt mer än att bankaktier går ner kraftigt i värde – Detta därför att bankerna sannolikt exponerat sig mycket i riskfyllda instrument som optioner och terminer vilket potentiellt kan leda till betydande förluster för bankerna.

Det som nu händer kastar nytt ljus på det jag sagt länge – Nämligen att vi behöver återinföra en strikt reglering av bank & finansmarknaden för att stävja bankernas risktagande – Ett risktagande som hotar destabilisera hela det finansiella systemet och därmed hota hela Europas välfärd med tillhörande välfärdssystem.

Jag hoppas därför att en av åtgärderna i ett reformerat EU blir att återreglera bank & finanssektorn så att EU:s regeringar kan återta kontrollen över de finansiella marknaderna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Sprickan växer mellan EU-kommissionen och EU-ländernas ledare.

Av , , Bli först att kommentera 3

Min midsommarhelg har präglats av att djupläsa internationell press för att utröna reaktionerna runt om i Europa på britternas röst för ett brexit. En sak framgår allt tydligare och det är att det finns en rejäl spricka mellan EU-kommissionen och ledarna för en rad EU-länder – Däribland Tyskland.

Angela Merkel i Tyskland är orolig för att minst 5 länder till kommer att följa i britternas fotspår. De länder hon nämner är Frankrike, Nederländerna, Finland, Ungern och Österrike. Länder hon tror kommer att lämna EU samarbetet om inte EU reformeras i grunden så att medlemsländerna får mer nationell bestämmanderätt.

Merkel säger även att det inte finns någon anledning att vara hårda mot britterna från EU håll. Snarare är det så att Tyskland vill att britterna ska erbjudas ett konstruktivt och väl avvägt exitavtal som innebär att Storbritannien efter en exit blir ett associerat medlemsland till EU.

Från andra ledande EU-länder är rösterna samstämmiga vad gäller EU:s framtid – Ska EU överleva måste EU förändras i grunden. Det ledarna för länder likt Ungern, Polen med flera säger är att EU-kommissionen måste börja lyssna på folket snarare än köra över dem vilket är fallet idag.

Ledarna i många länder är överens om att det är EU-kommissionen själva som skapat den kris som nu uppstått genom att underlåta att lyssna på väljarna – Detta genom att slå in på en väg som innebär mer och mer överstatlighet och en ordning där fler och fler beslut ska fattas i Bryssel.

Vad jag kan konstatera efter att ha följt händelseutvecklingen mycket noga är att den brittiska omröstningen om att kvarstå eller lämna EU lett till precis det jag sa att den skulle leda till – Nämligen en ordentlig debatt som i slutändan kommer att reformera hela EU och vad EU ska vara i en framtid.

Direktörslinjen och de diktatorsfasoner EU-kommissionen ägnat sig åt saknar folkligt stöd och det är detta människor reagerar emot. Det som händer nu visar att gräsrötterna i EU tar sina demokratiska rättigheter på allvar och att de på inget sätt kommer att acceptera att demokratin åsidosätts av en makthungrig elit som springer företagens och kapitalägarnas ärenden.

Merkel är i grund och botten en mycket klok kvinna och när hon talar bör EU-kommissionen lyssna noga på vad hon säger. Låt oss därför hoppas att hennes budskap tränger in i medvetandet hos ledningen i EU-kommissionen och att denna därför skyndsamt inleder arbetet med att reformera EU snarare än göra det mer federalt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Frankrike säger blankt nej till TTIP!

Av , , 3 kommentarer 4

Frankrikes premiärminister Manuel Valls och den franska regeringen har i starka ordalag fördömt frihandelsavtalet TTIP och säger blankt nej till frihandelsavtalet TTIP i sin nuvarande tappning – Nej säger man därför att det föreslagna avtalet strider mot EU:s intressen.

Jag måste tillstå att det känns skönt att ett så stort och viktigt land som Frankrike säger nej då Frankrikes nej garanterar att avtalet inte kan bli verklighet i sin nuvarande tappning eller i någon annan tappning så länge som det strider mot EU:s intressen.

Manuel Valls säger att Frankrike inte kommer att godkänna något avtal som strider mot EU:s intressen och att Frankrike kommer att agera vaksamt och driva en tuff linje i förhandlingarna om TTIP.

Precis detta har jag sagt hela tiden – Vi måste vara försiktiga med vad vi gör i form av frihandelsavtal så att ett sådant aldrig kan äventyra demokratin och demokratiska spelregler och/eller öka på klyftorna i samhället.

För egen del är jag helt ok med ett frihandelsavtal men bara så länge det är just ett frihandelsavtal som innebär tullfrihet och undanröjande av handelshinder i form av import- och exportkvoter.

Därför tycker jag att vi som socialdemokrater ska passa på att sätta ner foten angående TTIP och ge EU-kommissionär Malmström order om att förhandla fram ett avtal som inte strider mot EU:s intressen.

Som socialdemokrater ska vi alltid värna de svaga i samhället och tillvarata deras intressen – Något vi inte gör om vi förordar TTIP i sin nuvarande form. Förvisso är Sverige ett relativt litet exportberoende land men bara för att vi är det behöver vi inte sälja ut demokratin och överlåta bestämmanderätten till direktörer, företag och stora kapitalägare.

Precis som våra franska vänner ska vi motarbeta alla avtalsförslag som strider mot EU:s intressen – Därför hoppas jag att Stefan Löfven inom kort deklarerar för svenskarna och vår omvärld att detta är Sveriges ingång i förhandlingarna om TTIP.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”