Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dax för nya grepp inom kollektivtrafiken – Låt oss införa enhetligt biljettsystem för hela landet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Regering & Riksdag likväl som regionerna, landstingen och kommunerna och inte minst kollektivtrafikbranchens utförare har alla samma målsättning, nämligen ett ökat kollektivt resande.

Trots detta finns liten eller ingen samordning dessa emellan när det gäller att göra det lättare för medborgarna att välja kollektivt resande framför den egna bilen.

Ett utökat kollektivt resande gynnar alla. Vi får en bättre miljö dessutom gör ett ökat kollektivt resande att kollektivtrafikens kostnader kan fördelas på ett större antal resenärer. Något som över tid ger lägre biljettpriser. Dessutom skulle ett ökat kollektivt resande innebära större intäkter att investera i ännu mer kollektivtrafik och fler och miljövänligare fordon.

Att det ser ut som det gör vad gäller biljettsystem är i mångt och mycket en kvarleva från det tidevarv när kommuner och landsting själva bedrev kollektivtrafik. Dessutom var resandet över kommun och länsgränser betydligt mindre då än i dag.

Mitt förslag är att vi skapar ett enhetligt biljettsystem för hela Sveriges kollektivtrafik dvs. tåg, buss, tunnelbana, spårväg och busstrafik och i förekommande fall färjetrafik. 

Så här tänker jag mig att det ska fungera:

 • Ett reskort som gäller i hela landet och som laddas med valfritt belopp av kortinnehavaren.
 • Gemensam centraldator som sköter registrering, laddning och debitering för gjorda resor.
 • Mängdrabatt enligt principen – Ju fler resor ju lägre pris. Denna rabatt ska gälla oavsett vilket transportslag man väljer och oberoende av vart i landet man gjort sin resa.
 • Kontantlöst system som även stödjer internet och mobilbetalningar.
 • Samma utrustning i alla fordon som utför kollektivtrafik vad gäller biljettmaskiner, kortläsare mm.
 • Inbyggda funktioner som stödjer en incitamentsbaserad ersättningsmodell till utförande operatör. ( Dvs. räkneverk som ser till att de operatörer som ökar resandet utöver sitt normala åtagande får vara med och dela biljättintäkterna för detta)
 • Möjlighet för SJ och andra aktörer att ansluta sig till samma betalsystem, dock ska resor som inte är reguljär kollektivtrafik inte vara rabattgrundande.

Ett gemensamt biljettsystem betyder inte med självklarhet att regionerna, landstingen och kommunerna blir av med beslutanderätten över biljettpriserna. Min tanke är att de självklart ska behålla kontrollen över storleken på sina taxor. Dock måste det till ett gemensamt rabattsystem som ser lika ut i hela riket. Måhända kan man dessutom tänka sig att en viss procent av alla biljättintäkter sätts av till en fond. Denna fond ska sedan användas som utjämningsfond om någon region blir oproportionerligt drabbade av rabatterat resande.

Jag tror även att ett införande av ett gemensamt biljettsystem kan tjäna sitt syfta när det gäller regionala statliga subventioner för att öka på det kollektiva resandet. Detta för att möjliggöra för glesbygdskommuner med stora avstånd att fortsätta satsa på en utbyggnad av sin kollektivtrafik.

Jag tycker att staten ska stå som huvudman för systemet, gärna med driftstället utlokaliserat till en ort utanför huvudstaden.

För att komma i land med detta behövs sannolikt beslut på regerings och riksdagsnivå inte minst för att göra det obligatoriskt för alla kommuner, landsting och regioner att ansluta sig till systemet..

Därför föreslår jag att vi snarast tillsätter en utredning som skyndsamt utreder förutsättningarna för och implementeringen av ett gemensamt biljettsystem för hela landets kollektivtrafik.

Bara med ett sådant system på plats kan vi på allvar börja det fördubblingsarbete som sedan tidigare aviserats vad gäller kollektivt resande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Dagens skola ett hot mot Sveriges internationella konkurrenskraft.

Av , , 6 kommentarer 1

Jag vill med bestämdhet hävda att både pedagogiken som tillämpas och kunskapsinnehållet i den svenska skolan utgör ett hot mot både rikets, och framför allt våra barns framtida konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Dessutom måste jag å det bestämdaste ifrågasätta om de politiker som är eller varit delaktiga i skolpolitiken har någon som helst aning om konsekvenserna av sina beslut på skolans område?

Om de som bestämt hur dagens skola ska se ut och fungera svarar JA på ovanstående fråga blir nästa fråga:

Har konsekvenserna av tagna beslut även tagit hänsyn till rikets och individernas framtida internationella konkurrenskraft?

Jag utgår från att alla som är ärliga och uppriktiga svarar nej! Åtminstone på följdfrågan.

Själv är jag helt övertygad om att bara nationella hänsyn tagits när den moderna skolan av idag formades. Författaren som själv är född i början av 60-talet och gått största delen av sin skolgång i den gamla skolan kan med glasklar insikt redogöra för vad som hänt och vad jag anser gått fel.

Låt mig förklara vad jag menar:

 • Byggt på egna erfarenheter och upplevelser införskaffade genom samtal med människor i beslutande position i de länder där jag bott och arbetat har jag med egna ögon kunnat konstatera hur Sverige gått från att betraktas som ett land med välutbildade människor med hög kunskapsnivå till att betraktas som ett land där utbildningen har stora luckor.
 • Att de fördelar jag under hela min yrkeskarriär fått avnjuta genom att vara svensk till största delen gått förlorade. När jag började min utländska bana hade man per automatik förtroende från alla oavsett vilket land man arbetade i. Svensken brukade ses som ärlig och välutbildad och som en som alltid höll ingångna avtal och infriade ställda förväntningar. Den generation jag tillhör har fått både kunskap, historia och språkutbildning med oss från starten i skolan och således en stor konkurrensfördel visavi medborgare från många andra länder.

Förvisso är det bra att våra barn lär sig om demokrati, feminism, jämställdhet, medbestämmande och att alla individer har samma värde samt att alla individer och deras vilja ska respekteras och beaktas.

Dock måste vi ställa sig frågan om det inte är sa att vi i den processen glömt andra viktiga beståndsdelar såsom respekt för ålder, respekt för kunskap och förståelsen om varför Sveriges omvärld är full av hierarkiska system. Och självfallet hur dessa system fungerar och verkar och hur vi på bästa sätt kan inordna oss i dem när vi arbetar utanför Sverige eller gör affärer med utländska företag.

Trots att vi inte vill ha samma ordning i vårt land måste vi inse att den samhällsordning vi lever efter hemma i Sverige vad gäller medbestämmande på jobbet etc. inte existerar annat än hos oss och möjligen i Norge.

Vi behöver inte gå längre bort än till Finland och England, för att inte tala om Asien, Latinamerika och USA för att inse att vår svenska modell inte fungerar där. Detta innebär även att det svenska sättet att vara inte kommer att fungera om man vill arbeta där eller göra affärer på deras hemmamarknader.

Vad är då skillnaderna mellan oss och dem?

 • I dessa länder är en chef en auktoritet som fattar besluten självständigt och sedan pekar med hela handen för att berätta vad hon/han vill ha utfört.
 • I dessa länder svävar aldrig de anställda i ovisshet om vem som skall utföra vilken arbetsuppgift, eller vad som förväntas av dem såsom anställda i företaget. I korthet vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på dem som individer.
 • Både målbild, regelverk och utförande är kommunicerat på ett tydligt sätt som inte kan missförstås.
 • I dessa länder finns starka och strikt hierarkiska system som aldrig ifrågasätts av de som jobbar i företagen.

Författaren har aldrig haft några problem med att införliva mig i, och förstå dessa system för att sedan framgångsrikt utan problem verka i dem.

Anledningen?

Därför att det var så den svenska skolan var uppbyggd när jag gick i skolan.

Vad finns då problemen i dagens pedagogiska system?

 • Att skolan sedan slutet av sjuttiotalet inte varit annat än en lekstuga där beslutsfattarna i rask takt nedmonterat det som tidigare var en stark svensk modell som varit förebild för många av världens länder.
 • Att lärarna är fråntagna all auktoritet.
 • Att eleverna svävar i ovisshet om vad som fodras och krävs av dem .
 • Att nuvarande skolmodell skapat individer som helt saknar respekt för regler och vad som förväntas av dem.
 • En generation som med medbestämmande som verktyg kräver att alla avarter vad gäller beteende ska betraktas lika och till fullo accepteras.
 • Att ett sådant skolsystem fostrar duktiga och mogna individer, dock utan förståelse för andra länders sätt att umgås och göra affärer.
 • Att dagens skolsystem sålunda försvårar, för att inte säga omintetgör våra barns nuvarande och framtida möjligheter att på lika villkor konkurrera om globala jobb.

Vad behöver vi göra för att komma tillrätta med de brister jag påvisat?

 • Återinföra det svenska skolsystem som gällde före 1980 med några små förändringar.
 • Ge lärarna auktoriteten tillbaka.
 • Se till att kunskapen till större del än idag baseras på teoretiskt lärande med påföljande tillämpning.
 • Se till att disciplin och ordning upprätthålls i skolan.
 • Betyg redan från årskurs 3 för att säkerställa att vi kan kontrollera elevernas måluppfyllelse vad gäller kunskapskraven. Med betyg i tidig ålder kan vi sätta in åtgärder i tid och se till att fler än idag går ut skolan med godkända betyg.
 • Lära eleverna att förstå och acceptera att hierarkiska system existerar i vår omvärld och att ålder och kunskap alltid ska respekteras och gå före egen vilja.
 • Tillse att skolan till viss del drivs som ett hierarkiskt system så att barnen är vana vid den modellen.

Anledningen till att jag föreslår dessas åtgärder som av många kan uppfattas som radikala och samhällsomstörtande är baserat på kärlek. Jag önskar helt enkelt att dagens och morgondagens elever ska få samma chans att konkurrera internationellt som jag fick när jag påbörjade mitt yrkesliv.

I England för att ta ett exempel anställer alla företag och organisationer strikt efter kvalifikationer. I korthet kan sägas att alla som utlyser en tjänst är tvingad av lagen att anställa den som är mest kvalificerad för tjänsten, dvs. den som har det högsta sammantagna meritvärdet betyg och erfarenhet sammantagen. Problemet här är att svenska betyg även om de är höga i allmänhet har ett lägre meritvärde än jämförbara utländska betyg.

I vår omvärld spelar hierarki och regelverk en mycket avgörande roll. Således är det inte upp till individen att bestämma hur man ska klä sig, vad som är accepterat och inte. Företagen har mycket strikta regelverk där allt regleras. Allt från vilka kläder och attribut som accepteras till hur företagets eller organisationens uppförandekod ser ut.

Med dagens svenska skolsystem så gör vi det mycket svårt, för att inte säga omöjligt för våra medborgare att förstå och än mindre inordna sig i ett sådant system.

Om vi inte vidtar snabba åtgärder för att komma till rätta med detta är författaren övertygad om att Sverige som nation snart är ett U-land i alla avseenden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Utbrändhet ett modernt arbetsmiljöproblem!

Av , , 6 kommentarer 0

Olika tidevarv brottas med olika sorters arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sjukdomar och skador som på olika sätt kan relateras till den arbetsmiljö man verkar i.

Gammalt tillbaka var förslitningsskador och sjukdomar skapade av gifter i arbetsmiljön vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Skyddsanordningar var i stort sett obefintliga på landets arbetsplatser. Sak samma med hjälpmedel för att klara tunga lyft och riskfyllda arbetsmoment. Hur arbetsmiljön vad gäller gifter och andra substanser dåliga för människans hälsa såg ut ska vi inte ens tala om.

Vad vi ska prata om är dock hur vi Socialdemokrater när vi kom till makten 1932 insåg problemen. Vi insåg att en fortsättning på inslagen väg är förödande för vårt land och att något måste göras åt situationen.

För att komma tillrätta med orsakerna skapades statliga myndigheter i form av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen, numera sammanslagna i Arbetsmiljöverket.

Genom att ge dem verktyg i form av lagstiftning kunde de genom föreskrifter och rekommendationer se till att arbetsgivarna skapade sunda och säkra arbetsplatser. De inspektioner som utförs ser även i våra dagar till att arbetsgivarna följer alla lagar och föreskrifter som finns på arbetsmarknaden. Lagstiftning och föreskrifter som kommit till för att skydda landets arbetande befolkning från olyckor och arbetsrelaterade skador.

Därför är jag STORLIGEN förvånad över varför vi inte redan nu kommit till slutsatsen att även UNDERBEMANNING är ett arbetsmiljöproblem?

Underbemanning leder till arbetsrelaterade sjukdomar. Dessa sjukdomar kräver sjukskrivning och kommer om inte orsakerna till sjukdomarna rättas till att leda till mer eller mindre permanent sjukskrivning med diagnosen utbrändhet.

Just diagnosen utbrändhet är dessutom relaterad till diffusa bakomliggande orsaker och kräver precis som Försäkringskassans statistik påvisar fruktansvärt lång och svår rehabilitering. Finns dessutom grundorsakerna till den initiala diagnosen kvar på arbetsplatsen den dag den sjukskrivne återvänder kommer det att leda till mer eller mindre permanent sjukskrivning med oändliga kostnader och ett oändligt lidande.

Denna typ av sjukskrivningar växer i lavinartad takt så det brådskar med en lösning.

Låt oss göra något åt problemet – och låt oss göra det NU!

Att vi inte kunnat ta tag i saken under Alliansens 8 år vid makten är kanske inte så underligt då det är deras oansvariga politik som bär skulden till dagens situation med ständig underbemanning på våra arbetsplatser.

Varför har dagens situation uppstått?

Därför att:

 • Alliansen under 8 års tid drivit en oansvarig politik med enda syfte att maximera vinster och sänka skatter. 
 • Att man för att uppnå detta använt sig av ett verktyg som bygger på en omöjlig ekvation. Verktyget jag pratar om är självfallet ARBETSLINJEN

För er som inte sedan tidigare vad arbetslinjen står för kan jag därför upplysa om att den är synonymt med:

Färre medarbetare + Högre produktion + Mer stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster = ARBETSLINJEN

Denna arbetslinje har Alliansregeringarna sedan skickligt och manipulativt marknadsfört och implementerat så hårt att den lett fram till dagens situation med mer eller mindre ständig underbemanning på våra arbetsplatser.

Dessutom ser jag det som ytterst alarmerande att även kommuner och landsting anammat denna arbetslinje och gjort den till norm i sitt dagliga arbete. Vi kan som socialdemokrater inte värja oss och säga att vi är oskyldiga till dagens situation ty även socialdemokratiskt ledda kommuner ägnar sig åt en bemanningspolicy som bygger på permanent underbemanning.

Att även socialdemokratiskt ledda kommuner ägnar sig åt detta är sannolikt en effekt av att de under Alliansens år vid makten fått mindre pengar att röra sig med och därmed tvingats till sparbeting och nedskärningar.

Hur ser då  lösningen ut?

Till att börja med måste vi klassa UNDERBEMANNING som ett arbetsmiljöproblem!

Samma principer och samma ställningstagande som ledde till alla de lagar och föreskrifter som löste gårdagens arbetsmiljöproblem måste användas för att lösa dagens arbetsmiljöproblem med underbemanning som leder till utbrändhet.

Arbetsmiljöverket måste baserat på studier skapa ett välgrundat regelverk runt hur många personer som behövs för att utföra ett visst jobb. I dessa rekommendationer måste hänsyn tas till hur stor arbetsbelastning en individ kan utstå vid varje tillfälle, dessutom under hur lång tid denna arbetsbelastning kan kvarstå.

Partikamrater och Medborgare – Låt oss sluta leden. Låt oss visa att styrkan av många är större än styrkan av få. Låt oss återupprätta arbetar- och fackföreningsrörelsen och tillsammans ställa samma krav på dagens arbetsgivare som våra förfäder gjorde på gårdagens arbetsgivare.

Låt oss visa att principerna om Kärlek – Solidaritet och alla människor lika värde är lika aktuell idag som den var igår.

Låt oss bygga ett samhälle som lever upp till våra grundteser ”Av var och en efter förmåga – Åt var och en efter behov”

Låt våra gemensamma rop skalla – En dräglig arbetsmiljö för alla! 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut som vi fattar idag”

 

Är det Riksdag & Regering eller STORKAPITALET som regerar Sverige?

Av , , Bli först att kommentera 0

Frågan är i allra högsta grad relevant, detta inte minst mot bakgrund av ”Saudiaffären” och all den kritik som Margot Wallström och den Socialdemokratiskt ledda regeringen fått utstå på sistone.

Nästan oavsett vilka åtgärder och beslut man ämnar ta hörs en samlad kritik från de stora kapitalägarna och näringslivet.

Därför är den fråga jag ställer i rubriksättningen relevant!

Vem och vilka ideal som styr och därför innehar den ”egentliga makten” har i allra högsta grad betydelse för Sveriges välstånd och välmående.

Varför har detta betydelse?

Hur landet Sverige, dess ekonomi och dess befolkning mår och utvecklas kan sålunda sägas vara summan av de tankar och ideal som genom en ideologisk plattform genomsyrar alla beslut.

Då den ideologiska debatten näst intill tystnat i dagens Sverige är det därför på plats med en kort historiebeskrivning av hur Sverige utvecklats med olika regeringar vid makten.

Detta inte minst för att påvisa för alla som vuxit upp i ett Sverige utan ideologisk debatt att ideologi faktiskt har betydelse för landets utveckling. Ideologi skapar en förståelse för varför utvecklingen sett ut som den gjort. Dessutom kan man ur historien med rätt stor säkerhet lära hur de framtida utvecklingen kommer att bli om man använder sig av den ena eller andra ideologiska plattformen.

Att beskriva detta i detalj skulle tarva en hel bok därför nöjer jag mig med att dela upp historien i 3 epoker med resultat och verkan beskrivet i schematiska termer.

Tiden fram till 1932:

Denna tid präglades av regeringar ledda av kungahus och storkapitalet genom adeln och prästerskapet.

RESULTATET:

 • Stora klassskillnader.
 • Begränsad rösträtt.
 • Utbredd fattigdom.
 • Avsaknad av skolsystem och övrig välfärd för de mindre bemedlade.
 • Näst intill slavliknande arbetsförhållanden.
 • Modest ekonomisk utveckling.

Tiden från 1932 fram till devalveringen1982 och Novemberrevolutionen 1986:

Denna era är den mest framgångsrika i svensk historia med starka Socialdemokratiska regeringar vid rodret som byggde det Sverige som vi idag kan se delar av. Tiden präglades av solidaritet, kärlek och stark ekonomisk tillväxt.

RESULTATET:

 • Avskaffandet av klassamhället och införandet av enkammarriksdagen.
 • Byggandet av starka välfärds- och sociala trygghetssystem med reformer såsom allmän sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, allmän tilläggspension (ATP), barnbidrag, skolplikt för alla på lika villkor stödda genom studiebidrag och studiemedel.
 • Framväxten av en stark fackföreningsrörelse.
 • Byggandet av folkhemmet med det klasslösa samhället som högsta mål och vision.
 • Framväxten av en stor och välmående medelklass med ekonomisk kraft att konsumera det företagen producerade.
 • Stark ekonomisk utveckling och tillväxt.
 • Byggande av nödvändig infrastruktur i statlig regi.
 • Byggandet av en stark offentlig sektor.
 • Tillkomsten av Saltsjöbadsavtalet som skapade ordning och reda på arbetsmarknaden samt samförståndspolitik.
 • Sist men inte minst – Införandet av den demokratiska socialismen som genom principen om flertalets makt över fåtalet tillsåg att den ekonomiska makten fördelades mer rättvist bland medborgarna.

Tiden från devalveringen 1982 och novemberrevolutionen 1986 fram till dags dato:

Denna era präglas i mångt och mycket av en återgång till det läge som rådde före 1932. Största anledningen kan sägas vara den stora devalveringen 1982 samt novemberrevolutionen 1986.

Bägge dessa skeenden är resultatet av STORKAPITALETS framgångsrika lobby verksamhet som med en mun påtalade vikten av sänkta skatter och bättre konkurrenskraft för svenska företag. Dessa förbättringar skulle enligt dem leda till ett läge där de genom att investera dessa pengar i sina företag skulle skapa en mer konkurrenskraftig industri med fler och säkrare jobb.

RESULTATET:

 • Ökade klasskillnader. Under denna tid har de stora kapitalägarna och industrilisterna (läs den rikaste 2 %) i Sverige ökat från att kontrollera 1/5 del av det totala kapitalet till att idag kontrollera 1/3 del av det totala kapitalet.
 • Nedmontering av välfärdssamhället.
 • En mindre och stadigt sjunkande välmående medelklass.
 • Stadig utflyttning av industrijobb till låglöneländer.
 • Sänkta pensioner, sänkta nivåer i sjukförsäkring och a-kassa.
 • Privata aktörer/profitörer i offentlig sektor.
 • Skatteflykt och skatteplanering.
 • Osäkrare anställningsvillkor med visstidsanställningar och bemanningsföretag.
 • En försvagad fackföreningsrörelse.

Alla de stora löftena om att devalveringar och skattesänkningar skulle leda till något positivt har helt kommit på skam. De stora kapitalägarna har svikit alla löften om fler jobb och ökad konkurrenskraft för att istället stoppa alla dessa pengar i egen ficka och öka på sin redan stora förmögenhet ännu mer. Detta bevisas av deras ökning av det totala kapitalet.

Skillnaden mellan att kontrollera 1/5 del kontra att nu kontrollera 1/3 del är himmelsvid och kommer om inget görs att leda till ett Sverige som ser ut som det gjorde innan 1932.

SLUTSATS:

Min slutsats är därför enkel. Alla och envar måste en gång för alla inse att den girige aldrig får nog. Att vi genom att lyssna på dem kommer att driva på utvecklingen av Sverige från varande ett välutvecklat industriland till att bli en behövande utvecklingsnation.

Vad Sverige behöver är en:

 • En stark arbetarrörelse som kanaliserar sitt inflytande genom ett Socialdemokratiskt regeringsinnehav.
 • Värnandet av den demokratiska socialismens principer.
 • En stark offentlig sektor.
 • Starka sociala trygghetssystem.
 • En stor och ständigt växande välmående medelklass.
 • En återmigration av alla jobb som flyttat till låglöneländer.
 • Ett rättvist skattesystem med progressiv skatteskala.
 • Ett återställande av ägandet och inflytandet av det totala kapitalet till de nivåer som gällde före 1982.

DÄRFÖR:

Partikamrater: Låt oss på nytt ställa oss på barrikaderna och med kraft förmedla budskapet om att det bara är den demokratiska socialismen och dess principer som bygger en fungerande och välmående välfärdsnation.

Låt oss med förnyad kraft hylla principen om alla människors lika värde.

Låt oss påvisa varför vi genom att verka tillsammans blir starka.

Låt oss med hjälp av vår historia både bevisa och påvisa för svenska folket att Socialdemokratisk ideologi och samhällsbyggnad fungerar lika bra idag och imorgon som den gjorde igår.

Medborgare: Lär av historien och kom till insikt om att principen om alla människors lika värde, och principen om en medborgare en röst är fundamentala. Att ett upprätthållande av dessa principer utgör skillnaden mellan ett starkt och ett svagt som Sverige.

Att kärlek, solidaritet och gemensam aktion innebär att vi kan skapa ett Sverige för alla.

En röst på oss Socialdemokrater är därför en röst för utveckling och välstånd. För alla – med alla.

Åv var och en efter förmåga – Åt var och en efter behov!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Låt oss överväga en strikt reglering av bank & finansmarknaderna.

Av , , 6 kommentarer 0

Vi har nu nått en punkt där vi  som politiker och beslutsfattare måste stanna upp och fråga oss själva om det inte vore både klokt och rätt att på nytt strikt reglera bank och finansmarknaderna?

Självklart kan Sverige inte ensidigt införa en sådan reglering. För att det ska fungera måste vi få EU med oss, och på sikt ännu fler länder.

Som ansvarsfulla politiker måste vi ställa oss själva några viktiga och fundamentala frågor:

Är det rätt att:

 • Bankerna och inte vi politiker styr vår valutas utveckling?
 • Bankerna ensidigt styr in och utlånings regler?
 • Bankerna tillåts spekulera med kundernas pengar utan att fullt ut lämna insättningsgaranti?
 • Bankerna ensidigt styr om kontanter ska tas emot eller ej?
 • Bankerna ensidigt styr företagens avgifter runt betalningar?
 • Oligopolet på marknaden tillåts fortsätta utan motvikt från en statligt ägd och driven bank?

Frågorna måste ställas med utgångspunkt utifrån om detta beteende är bra eller dåligt för vårt land?

Trots att jag under lång tid arbetat i den internationella bank & finansvärlden har jag kommit till slutsatsen att nuvarande situation är utom all kontroll, och att den nivå som nu råder vad gäller bankernas girighet är av sådan dignitet att den både på kort och lång sikt hotar samhälleliga funktioner.

Mina slutsatser bygger på ett stort antal parametrar som var för sig påvisar ett ohälsosamt beteende, som om det tillåts fortsätta kommer att leda till permanent skada.

Exempel på sådana beteenden listade utan inbördes ordning är att:

 • Bankerna sedan länge slutat att ge kunderna de produkter som är bäst för kunden. Sedan lång tid förser man istället kunderna med de produkter som gynnar bankens lönsamhet bäst.
 • Bankerna i stor omfattning vägrar befatta sig med kontanter då de inte ensidigt kan kontrollera avgiftsstrukturen för detta.
 • Antalet kreditförfrågningar och inte den totala skuldbördan och återbetalningsförmågan är bärande kriterium för om en kredit ska beviljas eller ej.
 • Aktiekurser inte längre speglar ett företags verkliga värde baserat på ett företagens substansvärde (tillgångar – skulder) utan i stället innehåller stora mängder luft relaterade till prognoser om möjliga framtida vinster. 
 • Optioner och terminer idag säljs till privat personer, och då allt som oftast i proportioner som motsvarar en stor del av spararen/investerarens totala förmögenhet.
 • Räntemarknaden som vi kände den är satt ur spel då skillnaden mellan in och utlånings räntor är för stor. Dvs. bankernas marginal och vinst på räntegapet är för stor.
 • Valuta handeln helt spårat ur. Det enda den gör är att skada länders ekonomi, dessutom har den fråntagit länderna och dess regeringar kontrollen av sin egen valuta, kontrollen över valutakurserna ligger sedan länge hos marknadens aktörer.
 • Att handeln med fonder är helt urspårad. Bankerna tjänar pengar i flera led på spararnas pengar genom att både förvalta fonden och samtidigt tjäna pengar på den handel med aktier och andra finansiella instrument som fonderna gör.
 • Bankernas vinstmarginaler är oproportionerligt stora.
 • Nivån på löner, bonusar och övriga förmåner för bankernas ledningsgrupper sedan länge förlorat sin verklighetsförankring.

Med ovanstående som skäl som inlaga i debatten vill jag därför att vi stannar upp och kraftigt överväger om det inte är så att en strikt reglering av bank & finansmarknaderna ligger i landets och medborgarnas intresse?

Dessutom kommer jag att driva på debatten med målsättning att på nytt etablera en statlig bank som verkar på samma marknad som de privata bankerna. En statligt ägd bank ska finnas på marknaden för att sätta nivån för räntor och övriga avgifter. 

Självklart ska den statligt ägda banken drivas med vinst, dock utan att göra vinster i de nivåer som dagens banker gör. Alla viner på detta stat, företag och medborgare. Den största vinnaren blir demokratin eftersom en sådan reform återställer maktpositionerna och ger flertalet förnyad makt över fåtalet.

Det är sådana åtgärder som kallas SOLIDARITET och värnar principen om alla människors lika värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

KÄRLEK är demokratins fundament.

Av , , 7 kommentarer 0

Dagens inlägg kommer att handla om KÄRLEKEN som demokratins fundament. Utifrån den tesen ska jag sedan försöka mig på att förklara för alla och envar varför det faktiskt förhåller sig på det sättet.

Mitt resonemang bygger på ett ställningstagande och en teori där jag delar in både människor och skeenden i en schematisk modell enligt nedan:

KÄRLEK——————————————————————————————–GIRIGHET

Jag påstår inte att min schematiska modell är vare sig allenarådande, och/eller den enda rätta modellen. Dock tycker jag att den klart och tydligt hjälper till med det den är avsedd att hjälpa mig med, nämligen att klassificera politik, politiska beslut och människors handlande i det dagliga livet.

Min teori bygger på en grundsyn där KÄRLEK är det största och bästa emedan motsatsen GIRIGHET står för det onda och egoistiska.

Varför använder jag denna modell?

Därför att jag kommit till slutsatsen att KÄRLEKEN i allt är det STÖRSTA. Ur kärlek föds alla goda egenskaper. Egenskaper såsom solidaritet, tilltro, styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, omtanke, givmildhet, medkänsla med flera.

GIRIGHET som är kärlekens raka motsats ger därför uttryck och stöd till det jag anser vara mindre goda egenskaper. Egenskaper och känsloyttringar såsom hat, egoism, avund, självgodhet, snålhet, okunskap, misstänksamhet, maktfullkomlighet med flera.

Betraktar man sedan livet, och allt som inträffar däri som någonting som befinner sig någonstans mellan dessa ytterligheter blir det med ens mycket lättare att placera in både människor och händelser i skalan och skapa sig en uppfattning av om de är kärleksfulla eller giriga i sina motiv och i sitt handlande.

Överför man sedan denna min teori till politiken, och sätter in de politiska partierna, den politik de för, och den ideologi de bygger sin politik på, blir det med ens mycket lättare att se vilken politik som är kärleksfull respektive girig.

Min modell gör det lättare för mig (och förhoppningsvis andra) att fullt ut förstå och komma till insikt om varför alla politiska beslut som på ett eller annat sätt bara strävar till att bejaka och föda det egna egot ligger närmare girigheten än kärleken på min skala. Detta genom att de i alla lägen uppmanar till själviskt tänkande, och till att i sitt personliga ställningstagande bara tänka på sig själv och sin egen situation, och helt bortse från kollektivets bästa .

För mig är det därför självklart att vi Socialdemokraterna och vår politik hamnar närmast kärleken och därför kan kallas för kärlekens politik.

Det är därför inte speciellt underligt att vi valt kärlekens blomma ROSEN som vår partisymbol. Just därför bör vi ”moderna” Socialdemokrater ställa oss följande frågor:

 • Varför är rosen är vår partisymbol?
 • Vilka tankar och vilka värderingar spelade in när rosen valdes som symbol för vårt parti?

Jag tror att det stora flertalet av mina partikamrater delar min uppfattning, därför kommer jag inte att elaborera mer vad gäller meningen med kärlek i det interna arbetet då hela vårt ideologiska fundament i allt följer kärlekens budskap och värderingar.

Tittar vi sedan vidare på den politiska kartan finner vi att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en ideologisk värdegrund som är betydligt närmare kärleken än girigheten.

Föga förvånande hamnar Kristdemokraterna som ser sig själva som ett parti med kristen grundsyn närmast girigheten av alla partier. Detta trots att den Gud de säger sig följa i Bibeln är kärleken personifierad. Slutsatsen runt KD är därför att de trots namnet inte har något alls gemensamt med Gud överhuvudtaget.

Tätt efter KD kommer så Moderaterna, följda av SD och Centerpartiet, partier som alla i sin politik likväl som i sin ideologi ligger betydligt närmare girigheten än kärleken.

Kvar är Folkpartiet som enligt min uppfattning befinner sig precis på mitten av skalan och ständigt pendlar mellan en kärleksfull och en girig politisk inriktning.

Slutsatsen av mitt resonemang blir därför:

Att Socialdemokraterna är det parti som står närmast kärleken. Detta därför att ideologin bygger på kollektivet och att våra politiska viljeyttringar alltid strävar efter att gynna flertalet. Solidaritet är ett ledande ord inom socialdemokratin, och just det faktum att vi alltid strävar mot ett samhälle där alla ska ha det bra oberoende av ursprung, samhällsklass mm. gör att Socialdemokraternas ideologi är kärleksfull och omtänksam.

Alla starka och framgångsrika samhällsstrukturer bygger på att det stora flertalet har det bra, även om detta sker på bekostnad av att de som tjänar mest måste bidra mera till flertalets framgång är i ett samhälle som har girigheten som ledstjärna.

Därför blir mitt löfte till er alla följande:

Jag kommer med kärleken som fundament, och tilltro, uthålligt och självbehärskning som vapen, att med styrka och omtanke kämpa för att dela med mig av denna kunskap till alla och envar, och göra allt som står i min makt för att hos befolkningen förankra och skapa förståelse för vår ideologiska plattform och den politik den resulterar i.

Kära medborgare, ta detta till er och tänk sedan noga efter vilken väg du helst vill följa? Vill du vandra tillsammans med andra på kärlekens stig? Eller reser du helst i stort sett ensam längst girighetens öde motorväg?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Anders 2-stegs raket till fler jobb och mer pengar till välfärd!

Av , , 7 kommentarer 0

I detta inlägg ska jag försöka mig på att förklara hur vi med rätt åtgärder kan finansiera den åter och utbyggnad av välfärden som Sverige och Europa så väl behöver. I mitt recept ingår även hur vi ska få de arbetstillfällen som migrerat till låglöneländer att migrera tillbaka.

För er som inte läst mina tidigare inlägg i debatten är det därför på sin plats med en kort sammanfattning av varför jag tycker mig ha expertkunskap på området.

Under många år arbetade jag i den schweiziska och internationella bank och finansvärlden inom området Private banking. Private banking är ett annat uttryck för laglig (om än omoralisk) skatteplanering med enda syfte att helt erodera, eller i vilket fall kraftigt sänka skatterna för företag och dess ägare.

Hur fungerar då skatteplanering?

 • Genom att med hjälp av de dubbelbeskattningsavtal som finns länder emellan se till att bygga bolagskonstruktioner som minimerar skatten.
 • Genom att se till att flytta skattskyldigheten till ett land med låg eller ingen skatt. Oftast med hjälp av ett transitland.
 • Genom att blanda in flera dubbelbeskattningsavtal och flera länder i konstruktionen.
 • Genom användandet av länder med strikt bank sekretess och sekretess runt ägarförhållandena i ett bolag.

Min yrkeserfarenhet inom branschen gör därför att är slutsatsen enkel att dra. Dubbelbeskattningsavtalen är själva motorn i all skatteplanering. Genom att ändra lydelsen på dessa kan vi därför effektivt stoppa alla skatteplanering, och det PERMANENT.

Dessutom ska vi veta att det finns en hel finansindustri med tillhörande lobbyister som med dubbelbeskattningsavtalen som verktyg aktivt marknadsför, säljer och tjänar astronomiska belopp på denna företeelse.

Det kan vara bra för den oinvigde att känna till anledningarna till dubbelbeskattningsavtalens tillkomst:

De infördes för att förhindra beskattning av samma tillgångar sker flera gånger, något som självklart är både rimligt och helt rätt och riktigt. Dock tror jag aldrig att lagstiftaren från början hade avsett att dubbelbeskattningsavtalen skulle användas på det sätt som nu görs.

Avsikten var att förhindra att samma pengar beskattas flera gånger – Inte att beskattning undviks helt och hållet!

Hur ser då dessa dubbelbeskattningsavtal ut till sin konstruktion kort sammanfattat?

Det finns i huvudsak två typer av dubbelbeskattningsavtal idag även om skrivningen i dem kan vara lite olika:

 • Den ”gamla typen” av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med de flesta gamla västvärldsekonomierna stipulerar att skatten istället för att betalas i intjänande landet, ska betalas i det land i vilket den skattskyldige har sin hemvist. Just denna skrivning gör att det via bolagsbildningar i sådana länder, och genom att kombinera flera dubbelbeskattningsavtal och flera länder blir möjligt att helt undkomma beskattning.
 • Den ”nya typen” av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med de flesta ”nya ekonomier” (läs länder i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika) stipulerar att nedsättning av skatten i intjänande landet bara medges med lika mycket som den skattskyldige bevisat att han/hon betalat i det land där hemvisten finns.

Sålunda är det ganska lätt att förstå att den nya typen av dubbelbeskattningsavtal är betydligt effektivare och leder till en rättvisare beskattning än den gamla typen.

Därför vill jag med enkla grepp göra den enda nödvändiga förändring som behövs!

Steg 1 i Anders 2-stegs raket för fler jobb och mer pengar till välfärd.

Utbyte av alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal för att i stället ersätta dem med den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal. Dessutom innehållande följande avtalstext:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att ränteavdrag bara kan göras i intjänande landet och mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Tiden är inne för detta och jag är fullt ut övertygad om att vi kan få resten av Europa med oss.

EU, dess medlemsländer och dess medborgare brottas alla med samma problem.

 • Stora underskott i de nationella stadsfinanserna.
 • Höga arbetslöshetstal.
 • Minskade skatteintäkter.
 • Ökad invandring.

För att krydda mitt förslag extra mycket ska vi även införa följande åtgärder, vilka i kombination med ovanstående förslag kommer att leda till ett blomstrande och välmående Sverige och Europa. Dessutom tror jag att alla övriga länder även de kommer att må bra av mitt förslag.

Steg 2 i Anders 2-stegs raket för fler jobb och mer pengar till välfärd.

Här är Anders lösning på hur vi kan få jobben att migrera tillbaka till Sverige och EU:

 • Ett omedelbart införande av höga importtullar för varor och produkter som tillverkas utanför EU men säljs inom EU. 
 • Att dessa importtullar vad gäller storlek anpassas på sådant sätt att de äter upp den vinst företagen gör på att flytta tillverkningen till ett låglöneland. 
 • Att dessa skatter och importavgifter tillfaller stadskassan i de länder i vilka produkterna säljs.
 • Ett omedelbart införande av krav som säkerställer att allt varor och produkter som säljs inom EU är tillverkade enligt samma standard vad gäller miljö och rening som vore de tillverkade inom unionen.
 • Krav på tillverkarna som vill sälja sina produkter inom EU att de lever upp till det regelverk om anställningstrygghet med mera som råder inom EU.
 • Att företagen solidariskt beskattas i alla länder där deras produkter tillverkas och säljs.

Om vi gör på detta sätt blir det i ett slag olönsamt att flytta produktion till låglöneländer. Jag tror och vet att sådana åtgärder i stället skulle starta en våg som leder till att jobben flyttar tillbaka till Sverige och EU.

En sådan utveckling tjänar alla på:

 • Människor sätts i arbete.
 • Företagen får högre försäljning och större vinster i och med att fler kan köpa deras produkter.
 • Staterna får större skatteintäkter, något som sedan kan investeras i infrastruktur och välfärd.
 • Mindre utsläpp och mindre växthuseffekter till gagn för vår miljö och i förlängningen oss själva.

Som ni alla kan se och förstå vill jag ha en lagstiftning som inte gör det möjligt för företag och företagare att öka på sina vinster bara genom att flytta produktionen till låglöneländer.

Utöver detta omöjliggör mina förslag kombinerade med varandra ett läge där man kan vara bosatt i Sverige och och använda sig av det svenska välfärdssystemet vad gäller skolor och sjukvård och samtidigt undvika att betala skatt i Sverige.

Sammantaget borde dessa förslag inte vara allt för svåra att förankra i EU och hos dess medlemsstater då det innebär att alla länder får en utökad skattebas.

Självklart kommer finans och industri lobbyisterna att göra allt för att stoppa en sådan utveckling. Dock har jag en aldrig sinande tro på att den breda massan alltid förstår sitt eget bästa och röstar fram de förslag som är bäst för alla och garanterar flertalets makt över fåtalet.

Därför vill jag att vi Socialdemokrater tillsammans ser till att Sverige driver dessa frågor hårt i EU, och att vi i Sverige snarast möjligt påbörjar arbetet med att ersätta den gamla typen av dubbelbeskattningsavtal med nya moderna och mer tidsanpassade dubbelbeskattningsavtal som ser till att varje medlemsland får sin beskärda del av sina medborgares skatteintäkter.

Dessutom vill jag att vi blir drivande vad gäller ett gemensamt införande av skyddstullar till EU.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

ÄNTLIGEN! – Låt oss skrota landstingen och ersätta dem med större regioner.

Av , , 8 kommentarer 2

Äntligen börjar det hända saker när det gäller skrotandet av landstingen och bildandet av större regioner!

Som Socialdemokrat är jag stolt att vi tar tag i frågan och försöker göra något åt situationen då en indelning i små landsting sedan länge spelat ut sin roll i vårt samhälle.

Vår socialdemokratiska politik bygger på kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde. Detta tillsammans med den demokratiska socialismens doktriner gör att vi för att leva upp till vårt ideologiska ställningstagande inte har något annat val än att genomföra reformer som är bra och rättvisa för Sverige och dess invånare.

Ett skrotande av nuvarande landsting för att i stället ersätta dem med större regioner under statligt huvudmannaskap är i allra högsta grad ett exempel på en sådan reform.

Jag har skrivit i detta ämne tidigare och känner fortfarande att frågorna ligger nära mitt hjärta. Främsta skälet är att mycket av dagens sjukvård arbetar efter en förlegad modell med en indelning i små landsting i stället för stora regioner, något som gör den både dyr och ineffektiv. Införandet av det fria vårdvalet spär ytterligare på fördyringen då det fria vårdvalet tillåter privata aktörer att plocka russinen ur kakan.

Som faktaunderlag till min uppfattning använder jag bland mycket annat följande fakta:

 • Att befolkningsunderlaget ökat samtidigt som urbaniseringen tilltagit.
 • Att en allt längre medellivslängd innebär fler äldre som har behov av MER sjukvård.
 • Att de maskiner som behövs i modern sjukvård blivit mer avancerade och därmed väsentligt dyrare.
 • Att avstånden i vårt land i dag är ett mindre problem än tidigare med moderna och snabba transportmedel.
 • Att dagens moderna datateknik tillåter operationer och vård över internet om behovet finns.
 • Att större regioner sannolikt gör upphandlingen av kollektivtrafik både billigare och effektivare.
 • Att större och färre regioner innebär färre heltidsarvoderade politiker och mindre administrativ personal vilket sparar pengar så att en större del kan läggas på vård och omsorg.

Därför är alla initiativ som strävar efter att bygga en effektivare organisation både bra och eftersträvansvärda. I ett samhälle där samhällets kostnader för sjukvård ökat dramatiskt måste vi som ansvarstagande politiker stanna upp, tänka igenom, planera och inrätta en organisation som är anpassad till de utmaningar sjukvården möter i dagens och morgondagens Sverige.

Sjukvårdsapparaten har länge behövt en grundlig omorganisation för att anpassas till de förhållanden som råder i dagens Sverige. Vi måste skapa en organisation som klarar av att erbjuda världens bästa och mest effektiva sjukvård, samtidigt som den levererar sjukvård av samma kvalitet i hela vårt avlånga land.

Hela Sverige måste få samma kvalitet på vården om hela Sverige ska leva. Dessutom måste vi en gång för alla lösa problematiken med stafettläkare och övrig inhyrd personal, något som är fullt möjligt om vi genomför förändringen på rätt sätt.

Jag påstår på inget sätt att jag ensam sitter inne med hela lösningen. Däremot är jag fylld av tillräckligt med politisk dåd och initiativkraft för att sätta bollen i rullning och starta en fruktsam debatt i ämnet.  

Nedan redovisar jag i punktform, utan inbördes ordning, vad jag anser är nödvändiga förändringar för att anpassa vårdapparaten till vårt tidevarv.

 • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 6-8 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
 • Återreglera hela sjukvården, dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen staten.
 • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan. Personalen ska fortsatt få sin lön från den region där de är anställda.
 • Se till att det finns minst 1, helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av operationer med efterföljande vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
 • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus, dock ska utbildningen vara lika i alla regioner.
 • En central rekryteringsfunktion gemensam för alla regioner.
 • Att regionerna får rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
 • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Dessutom tillse att denna tid är lika i hela landet.
 • Ett återinförande av Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
 • Skapa ett medicinskt etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilken utrustning som ska köpas in samt vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden. 

Vår roll som politiker blir därefter att förklara för medborgarna varför reformen genomförs och få dem att förstå att den mest avancerade sjukvården endast kan bedrivas på Universitetssjukhusen. Dessutom måste vi förklara varför vi som medborgare måste räkna med lite längre resor om vi behöver avancerad behandling och sjukvård.

Reformen måste förklaras på ett sådant sätt att alla och envar förstår och inser att dagens situation med en massa mindre sjukhus som kan utföra alla typer av sjukvård inte fungerar i dagens Sverige då detta blir både dyrt och ineffektivt för oss skattebetalare.

I min värld blir sjukvården både bättre, effektivare och mer högkvalitativ om vi kan förlägga all avancerad sjukvård till färre sjukhus.

Inom varje region ska vi sedan skapa flera mindre enheter i form av vårdcentraler på de platser där så behövs. Framtidens vårdcentraler bör dessutom vara mer avancerade än dagens och vara ett dygnet runt öppet mellanting mellan dagens lasarett och vårdcentraler. Den nya typen av vårdcentraler bör klara enklare operationer och ha sådana funktioner som BB och geriatriska vårdavdelningar.

Dessutom måste vi bygga ut Ambulans och Akutbils verksamheten och säkerställa att hela riket har tillgång till snabba, relevanta och säkra transporter när så behövs. I denna fråga går det inte att fuska utan hela landet ska ha samma tillgång oavsett avstånd. Dessutom ska de ha staten som huvudman helt utan privat inblandning då detta är enda sättet att säkerställa att alla medborgare får samma service.

I samband med omorganisationen ska vi självfallet se till att även samordna alla de verksamheter som inte behöver ligga hos staten eller kommunerna och inordna dessa inom ramen för de nya regionerna. Exempel på sådan verksamhet är upphandlande enheter för kollektivtrafik och övriga servicetjänster samt myndigheter som arbetar med turism och övrig regionalpolitik.

Avslutningsvis vill jag tillägga att mina tankar och ideer ligger i linje med den omorganisation som Polisen gör för närvarande, och att skälen för en omorganisation av sjukvården är densamma som de som ligger till grund för Polisens omorganisation.

Gör vi detta och skapar en effektiv organisation frigör vi stora pengar. Pengar som vi sedan kan använda till att göra vården och omsorgen effektivare. Dessutom undviker vi de skattehöjningar som skulle bli fallet om vi fortsätter på samma sätt som idag.

Låt oss därför tillsammans visa politisk dådkraft och över block och parti gränser skapa en bred politisk samsyn för sjukvården. En samsyn som leder till en effektiv och behövlig sjukvårdsreform som anpassar sjukvården till dagens förutsättningar och förhållanden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

 

 

 

 

Anders och Olof Palme om orsakerna till rasism och främlingsfientlighet.

Av , , 20 kommentarer 0

Dagens inlägg handlar om främlingsfientlighet och vad jag anser vara huvudorsakerna till att den överhuvudtaget existerar.

Dessutom är det ganska slående att mina slutsatser idag är densamma som den slutsats Olof Palme redovisade i sitt tal ”Vi och utlänningarna”. Ännu mer slående är att han redan 1965 kom fram till den slutsatsen.

Där kan vi snacka om att vara före sin tid!

Ämnet är både svårt och kontroversiellt och långt ifrån lätt att penetrera. Jag kan på inget sätt framhäva mig och påstå att jag är lika skarp eller intelligent som Olof Palme. Dock vill jag framhäva att det faktum att jag under många år både bott och arbetat i andra länder, och att jag i min profession som bank och affärsman framgångsrikt gjort affärer i världens alla hörn gör att jag anser mig vara om inte expert, så i vart fall en liten expert på området.

Expert vågar jag kalla mig därför att jag funnit nyckeln som låser upp dörren till medvetandet och fått mig att inse hur man bör förhålla sig när man möter människor med en annan kulturell bakgrund än ens egna. Detta om man fullt ut vill förstå dem och deras reaktioner, och om man dessutom vill få dem att förstå våra reaktioner.

Mitt inlägg bygger på några vitala insikter:

 • Att vi som människor både i tanke och handling präglas av den miljö och den omgivning vi växer upp och lever i.
 • Att den miljön skapar de värderingar och de tankesätt vi sedan tillämpar i vårt dagliga liv.
 • Att ett lands historia i mycket större omfattning än vi tror präglar medborgarnas tankar och värderingar i det dagliga livet.
 • Att språk bara är ett verktyg för kommunikation.
 • Att religiösa avarter och tankar bara existerar hos en mycket liten del av världens befolkning.

Ovanstående fakta är därför de grundstenar som utgör fundamentet i mitt fortsatta resonemang. Oavsett vart du står i frågan blir det lättare att förstå vad jag avser om du använder dessa som referensram för de slutsatser och resonemang jag framledes kommer att föra.

Jag vill med hänvisning till ovanstående hävda att rasism och främlingsfientlighet i grund och botten bygger på rädsla, missförstånd och okunskap.

Koden för, och åtgärderna vi måste sätta in för att råda bot på denna okunskap och dessa missförstånd stavas därför eftertanke, nyfikenhet och kunskap.

Olof Palme sa i sitt tal att främlingsfientlighet och fördomar har sin rot i vardagslivet, och att de gror överallt i vårt samhälle.

Som underlag till sitt uttalande använde han följande fakta. Fakta som är lika bärkraftiga idag som de var 1965:

 • Att fördomar är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser.
 • Att fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla.
 • Att fördomar är ett uttryck på avsaknaden av kunskap om andra människors särart.
 • Att fördomar bygger på rädslan av att förlora ett socialt privilegium, en position eller en förhandsrätt.
 • Att dessa fördomar är skamligt lätta att ta till i olika situationer för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i det sociala livet eller i konkurrensen om flickan eller pojken.

Olof Palmes och min slutsats blir därför helt densamma:

Det går inte att gradera en människa efter hudfärg, ras, språk eller födelseort då detta inte har något att göra med mänskliga kvaliteter.

Dessutom är vi bägge överens om att ett handlande och ställningstagande där man graderar människor efter sådana måttstockar kommer så lång bort från principen om alla människors lika värde som det överhuvudtaget är möjligt.

Dock är jag inte speciellt förvånad över att det händer, och att vi kan se sådana yttringar varje dag om vi bemödar oss om att se oss omkring.

Så fort en människa inte beter sig som vi förväntar oss, eller har ett beteende mönster vi inte känner igen är det mycket lättare att avfärda den människan som konstig istället för att försöka ta reda på varför hon/han beter sig och resonerar som den gör.

Om vi vill förändra, och i akt och mening förbättra det sociala samspelet i vårt samhälle måste vi därför hitta nyckeln som låser upp dörren till det rum som innehåller lösningen till hur vi råder bot på de missförstånden och den okunskap som präglar vårt svenska vardagsliv.

Jag tror att alla människor, även bland sina egna, från gång till annan stött på situationer när vi inte förstår andra människors tankar, reaktioner och handlingar och därför avfärdar dem som konstiga? Och låt mig säga att inget kan vara mer fel!

Vad vi stället borde ha gjort är följande:

 • Att vi innan vi avfärdar motparten som varande konstig försöka förstå vilka livsbetingelser och influenser som lett fram till motpartens tankar, argument och beteende. E.g. varför resonerar de som de gör.
 • Dessutom måste vi för att lyckas ännu bättre inte stanna där. Vi måste dessutom ta reda på hur den människans ”historiska DNA” ser ut, och vad i historien som lett till det ställningstagande de intagit.

Först när vi gjort denna läxa ordentligt har vi ställt in SÄNDARE och MOTTAGARE på samma frekvens. Det är först när detta är gjort som en meningsfullt diskussion med medföljande argumentation kan föras med motparten.

Jag vill påstå att det enskilt viktigaste verktyget för ett givande samtal är att förstå varandras historiska dna och bevekelsegrunder, ty utan en sådan förståelse kan vi aldrig komma till ett läge där vi finner en lösning vi bägge är tillfreds med och kan förlika oss med.

Det kanske till och med blir så att vi själva under processen inser att vår ståndpunkt var felaktig, och att vi nu med mer kunskap i bagaget kommit till ny insikt och därför kan ändra vår syn på en situation eller händelse. Att det i själva verket är så att det är vi svenskar som hade en konstig syn och inställning till ett visst förfaringssätt.

Det är just sådana insikter, och framför allt det lärande som följer med dessa som leder till att vi utvecklas som människor.

I mitt eget liv har jag under mina resor fått många tillfällen att reflektera över dessa frågor och ställa mig själv frågan om vem som har rätt eller fel.

Nedanstående scenario är ett exempel på den mest ställda frågan jag fått under mina resor, och något som människor bosatta utanför Sverige betraktar som underligt med oss svenskar.

 • Hur det kan komma sig att det i Sveriges Riksdag sitter så många unga människor? (Läs människor yngre än 50 år). Bakgrunden till deras fråga är självklart att det i deras länder är näst intill omöjligt att ens bli nominerad till valbar plats i allmänna val om man är yngre än 50 år. En anledning byggd på inställningen att ålder är detsamma som kunskap och visdom, och att kunskap och visdom är viktiga fundament när det kommer till att fatta viktiga politiska beslut.

Om jag inte hittat den nyckel jag skrivit om i början av inlägget är risken stor att jag avfärdat deras tankar som felaktiga, och betraktat dem som mindre kunniga eller värda. Tack och lov hade jag hittat nyckeln, och just fet faktum att jag hittat den ledde fram till att jag genom att använda den kunskap jag besatt om deras historiska dna kunde förklara varför vi i Sverige har detta sätt att resonera. Dessutom kunde jag med den kunskapen förklara det på ett för dem begripligt sätt.

Just det faktum att jag baserade min argumentation på kunskap om, och respekt för deras historiska dna gjorde att jag kunde skapa en förståelse för vårt svenska sätt att vara och tänka.

Således är slutsatsen att vi istället för att betrakta invandrare och deras sätt att tänka och vara som underligt och felaktigt istället borde lägga oss vinn om att fullt ut förstå varför de tycker och tänker som de gör. När väl detta är gjort kan vi sedan ha en givande diskussion som leder till förståelse och framgång.

Medicinen mot okunskap och missförstånd är därför mer interaktion, och mera diskussion med våra invandrade vänner.

Som Socialdemokrat är detta självklart. Vår partisymbol är Kärlekens blomma Rosen. En symbol för att vår politik bygger på kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde.

Låt oss därför i alla lägen använda denna kärlek till att acceptera varandras olikheter och till att se dessa som en styrka och som ett sätt att ytterligare förkovra oss och lära oss nya saker.

Livet i sig är ett livslångt lärande, och ett livslångt lärande där vi tillsammans bygger en tillvaro där vi alla, svenskar likväl som invandrare lär av varandra och lever i symbios och samförstånd gör oss säkrare och mer avslappnade som individer. Dessutom blir vi rikare på kunskap.

Det är detta som kallas MÄNSKLIG UTVECKLING!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

 

Anders visioner! – STORA Socialdemokratiska VISIONER!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag ska jag prata visioner, STORA VISIONER. I mångt och mycket kanske jag borde uttrycka mig som Dr. Martin Luther King när han yttrade de bevingade orden och sa – ”I have a dream……”

Som jag ser det har vi i dagens Sverige en situation som fullt ut präglas av en total avsaknad av visioner och visionärt tänkande. Den tid när ”allt var möjligt” är sedan länge borta. Den optimism och nyfikenhet som tidigare präglade vårt samhälle är i stället ersatt med pessimism och misstänksamhet.

Hur har då detta kunnat hända?

Min syn på saken är enkel – Därför att vi i vårt dagliga liv och leverne saknar visioner och visionärt tänkande.

Personligen är detta den enda förklaringen jag kan finna till många av de saker som nu inträffar i vårt samhälle. För hur kan vi annars förklara varför:

 • Politiken präglas av debatter där ideologi och framtids visioner ersatts av debatter om sakfrågor ryckta ur sitt ideologiska sammanhang?
 • Hur vi stillasittande kan sitta och titta på när våra arbetstillfällen migrerar från Sverige till låglöneländer?
 • Hur välfärden och dess viktigaste beståndsdelar tillåts vittra sönder?
 • Hur vi Svenskar i gemen, och vi norrlänningar i synnerhet kan köpa industrin och företagens förklaringar till nedläggningar med skälet att Norrland och Sverige ligger för långt från ”Marknaden”?
 • Att klassklyftorna ökar, och att de redan rika blir rikare på de fattigas bekostnad?

Listan kan göras oerhört lång, och varje fråga jag ställer ifrågasätter den situation vi har i dagens Sverige.

Journalister likväl som vi svenskar i övrigt ser ut att och fullkomligt älskar skandaler, mord, krig och andra hemskheter emedan mycket få av oss, om ens någon skriver om positiva händelser eller om människor med visioner.

Detta inkluderar även mig själv i allra högsta grad och är tillsammans med min devis om att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” anledningen till att jag författar detta blogginlägg.

När jag tänker tillbaka på mitt eget liv och analyserar olika situationer har jag kommit fram till att visioner är lika viktiga för den personliga utvecklingen som de är för ett lands utveckling.

För att bygga en stark och välmående nation behövs många beståndsdelar av vilka de viktigaste är:

 • En stark ideologisk debatt som med stora visioner och storslagna planer kan ingjuta mod, optimism, framtidstro och nyfikenhet hos befolkningen.
 • En stark folkligt förankrad regering som man åstadkomma det ovanstående.
 • Ett starkt koncensus, och en stor förståelse för dessa visioner bland medborgarna.
 • En stark folkrörelse där alla känner sig delaktiga i byggandet av nationen.
 • En nationell stolthet och en stark VI känsla bland befolkningen. Detta oavsett om man är etnisk eller invandrad svensk.

Jag vet att detta kommer att fungera och leda till önskat resultat.

Bevisen för att detta fungerar går att finna både i den starka folkrörelse skapad av oss Socialdemokrater som byggde Sverige från 1920-talet och fram till slutet av 1980-talet, samt i det moderna exemplet i form av Malaysia som under en tid från 1970-talet fram till 2014 utvecklats från ett fattigt utvecklingsland till en välmående industristat med god välfärd.

Visionerna som byggde det moderna Malaysia kom från en enda man, Malaysias forne premiärminister Tun. Dr. Mahathir Mohammad. Hans visioner parade med hans förmåga att förklara, skaffa acceptans för, och få människorna delaktiga i hans visioner är nyckeln till deras framgångsrika utveckling.

Hur gjorde han?

Kortfattat kan man säga att han genom att åskådliggöra visionerna på ett tydligt och lättfattligt sätt fick Malaysias befolkning att känna sig delaktiga och motiverade. Genom att skaffa acceptans för sina visioner skapade han en anda av optimism och framtidstro bland befolkningen.

Resultatet! Nationell stolthet, delaktighet och en stark tro på en ljus framtid för alla. Dessutom har denna starka framtidstro medfört att Malaysia ökat befolkningen från 10 miljoner 1970 till 30 miljoner 2014.

Samma sak vill jag göra i Sverige – Det är därför jag gjort mitt val och är Socialdemokrat.

Vi Socialdemokrater har redan alla verktyg vi behöver i vår ”Ideologiska verktygslåda”, dessutom vet vi att verktygen fungerar. Allt som nu behöver göras är att damma av dem, smörja upp dem och sätta dem i arbete.

Visionen startar med att åstadkomma och etablera de beståndsdelar jag tidigare sagt är nödvändiga och redovisat ovan.

Låt oss tillsammans bygga en framtid som präglas av optimism och framtidstro. En framtid där ingenting är omöjligt. En framtid där vi kan känna oss stolta över att vara svenskar och delaktiga i byggandet av ett välfärdssamhälle värt namnet.

Kanske vi till och med kan komma tillbaka till den tiden när människan trodde att framtidens bilar skulle flyga, vem vet? Tron försätter ju som bekant berg och tror vi bara nog mycket så kanske bilen i vart fall kan upplevas som varande flygande även om den i själva verket fortfarande rullar på marken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”