Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vår historia stakar ut vår framtid.

Av , , Bli först att kommentera 0

En fråga som jag ställt mig själv många gånger och som jag är helt säker på att många andra ställt sig oavsett av om de är socialdemokrater eller inte är frågan om huruvida arbetarrörelsens samhällside förändrats eller inte?

För egen del vill jag påstå att så inte är fallet – Demokrati, välfärd, arbete åt alla, social trygghet och kampen för ett JÄMLIKT samhälle med små sociala och ekonomiska klyftor är precis lika viktig idag som historiskt vilket innebär att kampan och kampviljan för dessa ideal borde vara lika stark idag som historiskt.

Förvisso hände något i mitten av 1980-talet som tystade denna kamp något när debattklimatet ändrades från att debattera ideologi och vilket samhälle vi vill bygga till att debattera sakfrågor som lyfts ut ur sitt ideologiska sammanhang.

Många påstår att detta har att göra med att den klass som tidigare räknades som traditionell arbetarklass försvunnit vilket inte är sant. Sanningen är att det som tidigare var tunga manuella arbeten numera ersatts med maskiner och att vi i dagens samhällsbygge har betydligt fler tjänstemän än i gamla tider.

Likväl så är den kvarvarande arbetarklassen tillsammans med dessa tjänstemän och småföretagare den del av befolkningen som tillhör dagens arbetarklass och därmed den grupp för vilken samma kamp som historiskt måste fortgå.

Den utbyggnad vi socialdemokrater gjort av välfärdspolitiken historiskt byggde på en växande ekonomi och en konkurrenskraftig industri – Ett förhållande som består även i våra dagar. Det vi missat är att vi samtidigt som vi byggde välfärdssamhället splittrat den enighet som tidigare fanns mellan medelklass och arbetarklass – Den enighet som möjliggjorde välfärdsbygget.

Det är den enigheten vi ska återskapa när vi nu övergått från att debattera sakfrågor till att debattera den svenska samhällsmodellen och vilken typ av samhälle vi vill bygga.

Således är det precis som jag sagt vid ett antal tillfällen så att vår historia kommer att staka ut vår framtid – Hur stark och hur framgångsrik framtiden blir beror på hur väl vi lär oss av vår historia.

Jag vågar påstå att majoriteten av alla svenskar kommer att rösta på oss socialdemokrater när de väl förstår vad den svenska samhällsmodellen är och vad den står för.

Ett JÄMLIKT Sverige präglat av optimism och framtidstro är vad majoriteten av alla svenskar önska se växa fram. Ett Sverige där rätten till  ett arbete, rätten till en bostad, rätten till god sjukvård, rätten till en bra utbildning och rätten till en stark social trygghet är självklara inslag i samhällsbygget är lika aktuella och relevanta för väljarna idag som de var historiskt.

Därför ska vi socialdemokrater använda vår historia när vi förklarar hur och varför vi ska bygga ett samhälle byggt på den svenska samhällsmodellen.

Det är inte politiken som behöver förändras då den är precis lika relevant idag som historiskt – Det vi ska och måste förändra är sättet på vilket vi berättar vad den sortens politik står för och vad den åstadkommer i form av trygghet och välstånd.

I morgon är det 1 maj – För mig markerar den dagen detta år återkomsten av den politik och den politiska debatt som byggde välfärdslandet Sverige.

Väl mött på barrikaderna och i demonstrationerna runt om i vårt land – Den blomstrande framtid vi sjunger om är vår och den blomstrande framtiden tillhör ALLA inte bara ett utvalt fåtal.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Riksdagens skattedebatt är bara tomt prat om tandlösa åtgärder!

Av , , Bli först att kommentera 0

Låt mig börja med att säga att jag underkänner hela det 10-punktsprogram som mitt eget parti och min egen finansminister Magdalena Andersson presenterat för att komma tillrätta med skatteplaneringen.

Låt mig även säga att den debatt som i skrivande stund pågår i riksdagen i samma ärende är både innehållslös och fantasilös i och med att ingen vågar prata klarspråk och angripa det som möjliggör all skatteplanering – Nämligen våra dubbelbeskattningsavtal/skatteavtal med andra länder.

Skatteavtalen som Sverige ingått med andra länder är skatteplaneringens motor och vill man se en förändring måste man förändra motorns verkningsgrad – En förändring som bara kan åstadkommas om vi förändrar skrivningen i de dubbelbeskattningsavtal/skatteavtal Sverige har med andra länder.

Varje gång jag lyssnar på debatter i ämnet förvånas jag över varför ingen oavsett partitillhörighet vågar ta upp frågan om huruvida skatteavtalen spelar en avgörande roll eller inte.

Alla avtal som ger företag och privatpersoner rätten eller möjligheten att på olika sätt styra vart skatten ska betalas uppmanar till just detta – Nämligen att själv avgöra om och vart man ska betala skatt.

Att man som skattebetalare i ett sådant läge väljer det alternativ som innebär den lägsta beskattningen är naturligt och ska belastas lagstiftaren snarare än den som använder avtalet som verktyg.

Det finns ett oerhört enkelt och effektivt sätt att sätta stopp för det mesta av all skatteplanering och det är att förändra skrivningen i skatteavtalen. Förändringar som innebär att avtalen efter ändringen stipulerar att man som skattskyldig ALLTID ska betala den högsta av de skattesatser som råder i de länder som omfattas av avtalet samt att nedsättning av skatten i intjänandelandet bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i det andra landet.

Med en sådan förändring försvinner incitamenten för länder såsom Nederländerna och Luxembourg att att tillåta att man förhandlar med deras skattemyndigheter för att bestämma hur hög skattesatsen ska vara.

Grundscenariot i en SOLIDARISK värld borde rimligen vara att ALLA – Företag likväl som privatpersoner ska betala skatt i alla länder där de gör vinster och/eller har inkomster i enlighet med de skattesatser som gäller i det landet.

Som socialdemokrat vill jag att vi slutar lägga ut dimridåer och att vi slutar låtsas att vi gör något när vi i själva verket gör noll och ingenting för att koma tillrätta med problemet.

Magdalena – Gör det enda rätta och angrip problemet vid roten så att vi socialdemokrater framgent med raka ryggar kan påvisa att vi bryr oss och att vi är beredda att gå hela vägen för att lösa problemet på permanent basis.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Anställdas löner och arbetsvillkor ska skyddas i samband med upphandlingar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – Det är inte ensidigt arbetsgivarsidans fel att arbetsvillkor och löner blir sämre i samband med att offentligt verksamhet konkurrensutsätts och upphandlas.

Som jag ser det ligger en stor del av skulden till detta hos de politiker som beslutar om upphandlingen och i upphandlingsvillkoren underlåter att ställa krav på heltid som norm och att all tid en anställd vistas på sin arbetsplats ska vara betald undantaget 1 timma för matrast och fikaraster.

Jag vill påstå att det är samhällets jakt på lägsta pris i samband med upphandlingar som lett fram till en situation där de anställda istället för heltidstjänster erbjuds deltidstjänster, samt att anställda hamnar i situationer där man tvingas jobba delade turer och i situationer där man har påtvingade raster som inte är fullt ut betalda.

Inom vården är delade turer vanliga vilket innebär att man jobbar på morgonen och på kvällen och är ledig utan lön mitt på dagen när de flesta andra arbetar. Dessutom med helgtjänstgöring så ofta som varannan helg. I vården finns även ett otyg som kallas ”sovande natt” vilket innebär att man befinner sig på jobbet om än sovande utan att få betalt för all den tid man tillbringar på sin arbetsplats.

Inom bussföraryrket är det mycket vanligt att en busschaufför har sin rast på bortaort – Något som innebär att man kan drabbas av 1.5 timmar helt obetald rast för att därefter ha betalt 15 minuter av varje timme man har rast på bortaort. Det finns exempel där en busschaufför vistas de maximala 13.5 timmar per dag som lagen medger på sin arbetsplats och trots det inte har betalt för mer än dryga 7 timmars arbete den arbetsdagen.

Samma sak gäller andra yrkeskategorier där arbetstagarna upplever ständiga försämringar av sin arbetsmiljö och den tid man måste tillbringa på jobbet för att i bästa fall få ihop till en heltidslön.

Detta måste vi som politiker ändra på genom att sätta arbetstagarna och deras arbetsvillkor och arbetssituation före allt annat i samband med upphandlingar.

2016 ska vi inte ha en situation på arbetsmarknaden som innebär att människor måste tillbringa mer tid på jobbet än någonsin tidigare för att få ihop till en heltidslön – Om något borde arbetstagarnas situation på arbetsmarknaden ha utvecklats i motsatt riktning vilket rimligen borde innebära att man vistas mindre tid på jobbet med bibehållen lön.

Därför vill jag att vi socialdemokrater ska tänka oss för nästa gång vi beslutar om upphandlingskriterier i de offentliga tjänster vi ska upphandla på samhällets bekostnad.

Det finns ingen lagstiftning som hindrar oss från att ställa krav på att anbuden som lämnas in baseras på heltidsarbete och att all den tid man vistas på sin arbetsplats är betald jämte gängse mat och fika raster – Detta så länge som dessa krav är tydliga för alla de företag som önskar lämna anbud på det som ska upphandlas.

Som socialdemokrater ska vi således aktivt visa att vi sätter arbetstagarna och deras väl och ve framför lägsta pris. Att kräva personalövertagande i samband med byte av entreprenör ska vara en regel för alla offentliga upphandlingar.

Förvisso kommer priserna på det som upphandlas att öka något men i min värld är denna prisökning rimlig då den innebär att de arbetstagare vi säger oss värna får en bättre och mänskligare arbetssituation.

Skulle detta innebära att skatter och avgifter måste höjas därför att landets arbetstagare förtjänar en bättre arbetssituation så ska denna höjning genomföras i SOLIDARISK anda.

Kamrater – Låt oss visa landets arbetstagare att den svenska samhällsmodellen omfattar ALLA – Även de som arbetar i sektorer som upphandlas med jämna mellanrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Socialdemokratins pengar bör flyttas från Nordea med omedelbar verkan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är oerhört viktigt att sända starka politiska signaler – Alldeles speciellt så i lägen där oegentligheter uppdagas. Därför har jag mycket svårt att förstå varför vi socialdemokrater som parti och landets fackföreningar inte redan följt Finlands exempel och flyttat alla våra tillgångar från Nordea till andra banker.

Vår partikassör påstår att vi trots vederhäftiga bevis i form av de läckta panamadokumenten ska avvakta bankens egna utredning innan vi fattar beslut – Ett beslut som enligt mitt sätt att se på saken sänder helt fel politiska signaler och visar att vi socialdemokrater tycker att det är okej att man kan fuska och bryta mot lagstiftningar och etiska regler utan att straffas.

Det är inte så att det saknas bevis för att Luxembourg delen an Nordea aktivt bistått svenska kunder med skatteplanering och med att gömma pengar undan beskattning. Nordea i Luxembourg är en del av Nordea och ägs av samma koncern och bara för att det råkar vara enheten i Luxembourg som fuskat innebär inte att den svenska eller skandinaviska delen är utan skuld.

Tvärt om är det så att det är dessa grenar som aktivt använt Luxembourg för att hjälpa svenska kunder – Detta genom att aktivt flytta kundernas konton dit.

Skulle vi göra en riktig revision av Nordea i Luxembourg och ta fram de riktiga uppgifterna för vilka personer som i verkligheten äger kontona i banken så är jag övertygad om att denna skulle visa att minst 90% av alla konton tillhör svenskar och skandinaver.

Nordea i Luxembourg finns inte där för att vinna nya kunder från andra länder eller för att utöka kundbasen – Nordea finns i Luxembourg av en enda anledning vilken är att bistå svenskar och skandinaver med skatteplanering och undanhållande av beskattningsbara tillgångar.

Som parti är det viktigt att signalera att detta beteende är oacceptabelt – Till och med så oacceptabelt att Nordea inte längre har förtroendet att förvalta våra tillgångar.

Samma sak ska givetvis gälla för landets fackföreningar som även de behöver sända en kraftig signal till sina medlemmar – Nämligen att de står på medlemmarnas sida i kampen mot skattesmitare.

Därför uppmanar jag mitt eget parti socialdemokraterna och landets fackföreningar att omedelbart göra det enda rätta och flytta alla pengar från Nordea till andra banker.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Mp är inte moget för att sitta i en regering.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det blev precis som jag befarade så att vi socialdemokrater får klä skott och ta ansvar för oredan i Mp – något som nu visar sig i form av tillfälligt sjunkande opinionsstöd. Jag hoppas därför att Stefan Löfven under dagen gör det jag uppmanade honom att göra för länge sedan – Nämligen kasta ut Mp ur regeringen.

Mp är ett parti som är oregerligt och oerhört svårt att styra och det är därför politiken kan ändras från en dag till en annan beroende på hur deras ”gräsrötter” agerar. Att samregera med ett sådant parti blir svårt för att inte säga omöjligt för alla partier som önskar ordning och reda och förutsägbarhet.

Politik handlar i grund och botten om vilken typ av samhälle vi vill bygga och alla samhällsbyggen står och faller med en god plan som grund för samhällsbygget. En sådan plan måste vara både stabil och långsiktig för att bli lyckad vilket innebär att Mp:s många gånger oerhört kortsiktiga politik aldrig kan bygga ett stabilt samhälle.

För egen del hade jag svårt att förstå varför vi lierade oss med Mp till att börja med även om jag fogade mig i beslutet övertygad om att vår partiledning gjort en ordentlig och korrekt analys och att de hade klargjort för Mp vad som krävdes av dem om de önskar samregera med oss socialdemokrater.

Resultatet är nu att vi har ett Mp helt utan politisk styrning och ett parti där maktkampen sker för öppen ridå. Beroende på vad som händer på deras partikongress kan vi om vi fortsätter att samregera med Mp finna oss själva i en situation där en ny partiledning i Mp förespråkar en helt annan Mp politik än den vi kommit överens om.

Bygget av ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige är viktigare än allt annat vilket innebär att vi varken har tid eller råd att omge oss med regeringspartners som flyttar debattens fokus från det som måste göras för att gå i land med det samhällsbygge vi föresatt oss att klara av.

Därför ska vi ge Mp utrymme att lösa sina inre konflikter genom att genast kasta ut dem från regeringen och fortsätta som minoritetsregering fram till vi hittat andra koalitionspartners.

Stefan – Jag uppmanar dig därför ännu en gång – Kasta ut Mp ur regeringen, denna gång med tillägget gör det GENAST!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bra pensioner och bostadsbyggande i stor skala går hand i hand!

Av , , Bli först att kommentera 0

I takt med att vi lever längre och i en verklighet där antalet äldre ökar i antal på grund av detta och en ökad befolkningsmängd behövs ett effektivare system för att säkra att pensionskapitalet är stort nog för att räcka till en schysst pension för alla.

Jag har i tidigare inlägg lämnat förslag på hur detta skulle ske och tar därför chansen att konkretisera detta ytterligare en gång i detta inlägg.

Ett av de stora problemen är att de sociala avgifter som ska finansiera pensionerna minskar i takt med att industrin automatiseras och många industrijobb flyttar till låglöneländer. Denna utveckling innebär att arbetsgivaravgifterna inte räcker till för att finansiera pensionerna.

För att lösa detta problem vill jag ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsavgift som utgår oberoende av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt. Den ska dessutom utgå i procent på omsättningen och appliceras oavsett vart företagets produkter och/eller tjänster framställs.

Omställningen ska ske därför att dagens system innebär att företagen kan öka sina vinster genom att ersätta människor med maskiner och då utan att samhället får sin del av den vinst företagen gör.

I solidaritetens namn bör därför arbetsgivaravgiften ersättas med en produktionsavgift.

Ett annat sätt att säkra och förränta pensionskapitalet är att se till att AP fonderna får en bra och stabil avkastning på sina placeringstillgångar.

I samband med mitt förslag om återinförande av en bostadsförsörjningslag föreslog jag att AP fonderna skulle låna ut den del av kapitalet de idag placerar i obligationer till bostadsbyggande inom allmännyttan – Lån för vilka jag föreslagit en fast räntesats på 5% per år under hela lånetiden.

Sådana lån skulle bli win-win för samhället då ett sådant system innebär att allmännyttan får tillgång till kapital för att bygga massivt samtidigt som AP fonderna får en mycket bra grundavkastning på pensionskapitalet. Dessutom försvinner osäkerheten runt eventuella räntehöjningar under amorteringstiden vilket gör att hyresnivåerna blir lättare att förutse och bestämma.

Låt mig även tillägga att bostadslån på räntenivån 5% är relativt låga sett över tid i ett historiskt perspektiv även om detta har mindre betydelse då andemeningen i förslaget är se samhällets olika behov som en del av en sammanhängande plan för sund samhällsutveckling.

Det är just genom att ha en stark och god plan för samhällets utveckling vi socialdemokrater klarade av uppgiften och gjorde Sverige till världens ledande välfärdsnation – En position vi kan återvända till med rätt politik och en stark och hållbar plan som ser till helheten snarare än till maximal lönsamhet i varje delmoment.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Dokumentären om Rudolf Elmer visar hur långt man är beredd att gå för att bevara banksekretessen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har spenderat kvällen med att se och lyssna till en mycket välgjord och välgrundad dokumentär om visselblåsaren och tidigare Julius Bär bankiren Rudolf Elmer och dennes öde. En dokumentär som med all tydlig önskvärdhet påvisar hur en bank och en bransch kan få ett helt lands rättssystem att springa deras ärendet för att skydda den banksekretess som i sig själv utgör ett hot mot hela vårt demokratiska samhällssystem.

Rudolfs amerikanske advokat uttryckte mycket klart och tydligt att banksekretessen är ett problem och att den bara finns till för att garantera att världens rika kan undvika skatt och därmed lägga en oproportionerligt stor del av skattebördan på de svaga grupperna i samhället.

Låt mig även säga att jag beundrar människor som Rudolf Elmer som trots stora lidanden vågar stå upp och berätta öppet om det han anser är fel även om det innebär personliga umbäranden och stort lidande för honom själv och hans familj.

För egen del har jag om ens något, så i sådana fall bara en liten del av Rudolfs mod då jag valt att prata om saken och varna för konsekvenserna av den skatteplaneringsindustri jag varit en aktiv del av utan att avslöja vare sig namn eller genom att läcka information.

En sak har vi dock gemensamt och det är att vi valt att politiskt arbeta mot det system som är förödande för demokratin och att göra så politiskt.

Schweiz i synnerhet och ett antal andra länder i allmänhet är nationer vars välstånd bygger på att hjälpa företag och privatpersoner att begå skattebrott genom att tillhandahålla starka sekretesskydd och genom att hjälpa obskyra personer och företag att dölja pengarnas ursprungliga källa.

Kvällens dokumentär väcker många adekvata frågeställningar – Den största och viktigaste borde vara huruvida resten av världen ska låte dessa nationer hållas och hjälpa våra medborgare att gömma pengar undan från beskattning?

Rudolf själv uttryckte något som jag sagt länge. Ska världen förbli en fredlig plats måste företeelser som dessa stoppas och stoppas NU – Väntar vi kommer mänskligheten förr eller senare att göra uppror med stor blodspillan som följd.

Magdalena – Låt oss visa att Sverige är ett föregångsland när det gäller JÄMLIKHET. Låt oss visa detta genom att ändra skrivningen av våra dubbelbeskattningsavtal så att skatteplanering blir svår och/eller omöjlig att genomföra och låt oss bli drivande i EU för att få samma förändring till stånd i övriga EU-länder.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Rovdriften på landets arbetstagare måste få ett slut!

Av , , Bli först att kommentera 0

Reportaget i veckans Uppdrag Granskning om missförhållandena vid bygget av Mall of Scandinavia och av det som pågår i bygget av Nya Karolinska påvisar något jag påtalat länge – Nämligen att landets stora arbetsgivare har GIRIGHET som allenarådande ledstjärna för sin verksamhet.

I reportaget visas med all tydlighet hur man försöker runda ingångna avtal genom att använda sig av lager ovan på lager av underentreprenörer – Detta i tron att man därmed som huvudentreprenör därmed kan svära sig fri från all skuld.

I Sverige har vi under lång tid haft en tradition av att följa ingångna avtal och leva upp till det vi i demokratisk ordning kommit överens om. I dag har denna tradition bytts ut mot en tradition som innebär att det är okej att fuska bara man ser till att fusket inte direkt kan härledas till det egna företaget.

Pratet om att stora företag tar sitt samhällsansvar har i allra högsta grad kommit på skam. Stora företag tar ansvar för en enda sak och det är vinsternas storlek och aktieägarnas utdelning – Allt annat är underordnat denna ordning.

Därför är det dags för en politik som påvisar allvaret i det vi säger som socialdemokrater – Nämligen att vi värnar den svenska samhällsmodellen.

En sådan politik innebär att vi måste fatta politiska beslut som bringar ordning och reda på arbetsmarknaden och politiska beslut som innebär att vinsterna av ALLAS arbete fördelas mer JÄMLIKT bland alla i samhället.

Att göra det reportaget påvisar och omplacera obekväma skyddsombud, släppa in oregistrerad arbetskraft bakvägen så att de slipper att gå genom kontrollerna därför att de arbetar hos svartlistade företag till löner och arbetsvillkor som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad är allvarliga problem.

Ni som sett reportaget vet vad jag pratar om – Övriga rekommenderar jag att se det så förstår ni vad jag skriver om.

Skyddsombud har en stark ställning i lagstiftningen och skyddsregler finns där av en anledning och är till för att ingen ska behöva skada sig allvarligt eller dö när de arbetar på en svensk arbetsplats. Att då genom reportaget få sig till livs hur dessa regelverk åsidosätts genom blockerade nödutgångar och andra företeelser som är direkt livsfarliga därför att det är för dyrt och för tidskrävande att följa reglerna är mycket allvarligt.

I skenet av detta reportage är det mycket lätt att förstå Byggnads krav på striktare ansvar för huvudentreprenören då detta är enda sättet för samhället att utkräva ansvar och ställa PEAB och andra byggföretag inför skranket.

Vi ska inte ha situationer i Sverige där svensk och/eller utländsk arbetskraft arbetar på svenska arbetsplatser till löner som är lägre än de svenska lönenivåerna som förhandlats fram mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ska inte heller ha svensk och/eller utländsk arbetskraft på svenska arbetsplatser som arbetar i arbetsmiljöer och med längder på arbetspassen som bryter mot svensk arbetstidslagstiftning.

Arbetsgivarsidan påstår allt som oftast att lägre ingångslöner och företeelser likt RUT och ROT innebär att fler arbeten blir vita – Reportaget i UG påvisar motsatsen och det jag påstått länge – Nämligen att svarta löner är minst lika vanliga idag som någonsin tidigare. Den enda skillnaden är att huvudentreprenören gömmer sig bakom underleverantörer därför att strikt lagstiftning saknas om vilket ansvar som vilar på den som är huvudentreprenör.

Vi ska inte ha det på detta sätt i Sverige anno 2016!

Rovdriften på landets arbetstagare måste få ett slut – Ett slut som bara kan åstadkommas genom rätt sorts politik och tuffa politiska beslut som ger landets fackföreningar betydligt större inflytande över löner och arbetsvillkorens utformning än vad som är fallet idag.

Därför tycker jag att vi som är socialdemokrater ska visa vägen genom att fatta dessa nödvändiga beslut.

Den svenska samhällsmodellen handlar om att återställa den ordning som gällde på svensk arbetsmarknad fram tills dess den nyliberala politik som rått under de sista åren fick fotfäste i Sverige.

Den svenska samhällsmodellen handlar om att skapa jämvikt på arbetsmarknaden och ge arbetstagarna minst lika stort inflytande som arbetsgivarna i fråga om fördelning av vinster och arbetets utformning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Krisen i miljöpartiet går från mycket dålig till katastrofal!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har nu lyckats sätta mig ner framför datorn för att blogga varit att ha varit helt utslagen under ett par dagar på grund av exponering av svartmögel och därav en svårartad allergisk reaktion med hög feber och total orkeslöshet. Känner mig nu aningen bättre efter att ha fått antibiotika och kan kallt konstatera att situationen vad gäller Miljöpartiet gått från mycket dåligt till totalt katastrofal.

Även om man inte ska lägga allt för stort vikt som påståenden att organisationer likt muslimska brödraskapet infiltrerat partiet så är det som inträffat allvarligt nog.

Under alla år jag bott, arbetat och varit verksam i andra länder har jag lärt mig en sak och det är att jag tack vackert fått följa den kultur och de sedvänjor som råder i det land jag bor i för att acklimatisera mig där och leva ett bra liv där.

Samma sak ska givetvis gälla i Sverige. Om man vill bo i Sverige så ska man följa svenska seder och bruk – Till dessa hör att män och kvinnor är lika mycket värda och att man tar bägge könen i hand.

Sverige är dessutom ett sekulariserat land vilket innebär en klar och tydlig åtskillnad mellan religion och politik – En företeelse som slår igenom i alla delar av livet utom möjligen i religiösa sammanhang där man deltar i religiösa sammankomster av egen fri vilja.

Dessutom är gudstro oavsett religion något som måste komma från hjärtat och inte från ett sätt att klä sig eller sättet på vilket man hälsar. Alla som har en tro som är stark vet detta.

I Miljöpartiet verkar det som om denna kunskap saknas helt och hållet – Till och med hos språkrören och i partiledningen. Därför har Mp blivit en belastning för oss socialdemokrater – En belastning vi kan klara oss utan.

Stefan – Jag upprepar mitt råd! Visa ledarskap och ombilda regeringen snarast utan Mp.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Är det inte dags att vi gör oss av med MP Stefan?

Av , , 4 kommentarer 0

Förvisso bygger vårt regeringsinnehav på en koalition med Mp och ett tätt samarbete med V men frågan har nu kommit så långt att det är högst relevant för oss socialdemokrater att ställa oss frågan om Mp hjälper eller stjälper våra ambitioner att återuppbygga det JÄMLIKA välfärdslandet Sverige?

För egen del har jag vid ett antal tillfällen framfört åsikten att vi bör kasta ut Mp ur regeringen och istället satsa på en koalition med L och C.

Skulle inte detta lyckas är det näst bästa att bilda en minoritetsregering och manövrera oss fram med hjälp av hopande majoriteter i olika frågor även om ett sådant val skulle göra det betydligt svårare för oss att genomföra vår politik. Detta till trots tror jag fortfarande att detta är ett bättre alternativ än ett fortsatt samarbete med ett Mp med nuvarande språkrör i förarsätet.

Några av alla de som frekvent kommenterar mina inlägg på bloggen förordar en samlingsregering mellan S och M för att skapa en majoritet som kan lotsa och styra Sverige fram till nästa val. Dock har jag mycket svårt att se hur detta skulle vara möjligt då vi är av totalt olika uppfattning i de allra flesta frågor.

En sak är dock klar i min värld och det är att Mp just nu är en stor belastning. För närvarande framstår Mp mest som ett sjunkande skepp på ett stormigt hav – Dessutom utan kapten på skutan. En fungerande koalitionsregering kräver att bägge skutorna har dugliga kaptener Är så inte fallet riskerar skutorna att kollidera och sänka varandra.

Ska vi överhuvudtaget fortsätta samarbetet med Mp behöver skeppet Mp ny kapten och nya fartygsbefäl. Kanske är det dags för de föregående språkrören att återinträda tillfälligt för att rädda partiet och leda samarbetet med oss socialdemokrater framåt?

Hursomhelst – Frågan är ställd Stefan och det är upp till dig och vår partieldning att fatta beslut i frågan. Mitt råd på vägen är att detta beslut måste komma snabbt och att motiveringen till beslutet är klart och tydligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”