Etikett: Umeåregionen

Kost och renhållning på senaste kommunstyrelse.

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen får återkommande information om verksamheter tillhörande kommunstyrelsens ansvarsområden. På gårdagens styrelse informerades vi om kost- och renhållningsavdelningens verksamheter.

När det gäller kostavdelningen är det imponerande att vi i våra tre kök tillagar ca 2400 portioner/dag. Vängårdens kök står för ca 750 portier/dag, Liljaskolan ca 1200 portioner/dag och Vegaskolan ca 450 portioner/dag. Vängården, som står för all mat till äldreomsorgen, tillagar också dagligen mat anpassad till fyra olika matsedlar. Vi fick också information om några områden där kostavdelningen har särskilda utmaningar. Det handlar om rekryteringsproblematiken där tillgången på utbildade kockar är ett stort problem, sjukfrånvaron med höga sjukskrivningstal, uppfyllelse av ekologiska mål och två rätters matsedlar inom äldreomsorgen. Under 2016 öppnas ytterligare ett kök på nya förskolan Myran som ska laga mat till ca 130 barn. Inom politiken i Vännäs prioriterar vi av kvalitetsskäl mat tillagad på plats på de större enheterna..

För att minska sjukfrånvaron är åtgärder planerade för att bryta trenden och där tror jag bl.a. att en planerad ombyggnation av Vegaskolans kök bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö som förhoppningsvis minskar sjukskrivningar som är kopplade till belastningsskador.

Jag tycker att det är viktigt att statusen för personalen inom kostavdelningen lyfts. Jag menar att dessa medarbetare är en grupp som tidigare inte har fått ta del av de utbildningsinsatser som många andra yrkesgrupper i vår kommun har men med den nya samlade kostorganisationen har jag förhoppningar om att ett större fokus ska läggas på detta område.

När det gäller avfallshanteringen så fick vi bl.a. information om avfalls- och deponianläggningen vid Starrberget samt Länsstyrelsens krav på inventering av sedan tidigare avslutade soptippar. Eventuella följdkostnader som blir en följd av inventeringen kommer inte att belasta taxan för renhållningen utan ska finansieras med skattemedel,

De närmaste två åren prioriteras följande områden på Starrbergets återvinningscentral. Bemanning på på grund av naturliga avgångar, öppettiderna för att tillmötesgå ett efterfrågat behov av lördagsöppet, projektering av ny ramp på grund av att nya fraktioner tillkommer samt sluttäckning av avslutad deponi.

Jag uppskattar verkligen den ordning och struktur som renhållningsavdelningen med personal har åstadkommit på Starrbergets återvinningscentral. Hoppas den uppfattningen delas av övriga besökare.

 

 

Centermotioner på kommunstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 9

Årets sista kommunstyrelse behandlade tre motioner från Centerpartiet inför kommande beredning hos berörd nämnd och dess tjänstemän för att senare återredovisas till kommunstyrelsen med förslag till beslut.

1. Motion om en stärkt och förbättrad avgiftsmodell.

att Vännäs kommunen inför den s.k. Rättviksmodellen vid tillsynsavgifter för myndighetskontroll.

Motionen föreslår bl.a. att Vännäs kommun inför en ny avgiftsmodell för kommunens olika myndighetskontroller. Modellen är framtagen och införd i bl.a. Rättviks kommun och bygger dels på en fast del (administrativ) som tas ut lika från verksamheter och dels på en rörlig del (kontrollavgift) vars storlek beror på antalet utförda kontrolltimmar per verksamhet och år. Avgiften debiteras i efterhand efter genomförd kontroll.

2. Motion för att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder.

att Plan- och miljönämnden får i uppdrag att genomföra en riktad satsning på att informera om och underlätta handläggning av bygglovsärenden för vindslägenheter  

att bygglovsavgiften helt subventioneras under 4 år för nyproduktion i befintligt bestånd

Behovet av bostäder i Vännäs är väl känt. Den 1 juli 2014 ändrades Plan- och bygglagen så att lägenheter mindre än 35 kvm får byggas på vindar trots att hiss saknas. Det är lägenheter som kan passa bra till bl.a. unga människor som inte har samma krav på storlek och tillgänglighet. När de reglerna nu finns på plats finns det alltså en stor potential i att enkelt skapa fler bostäder

3. Motion angående utveckling av strandpromenaden längs Umeälven

en detaljplan tas fram för att möjliggöra byggande av bryggor, enklare båthus mm

Sedan erosionsskyddet och den byggda strandpromenaden färdigställts,har ett flertal bryggor, i olika utföranden, blivit uppförda längs älven. Det är uppenbart att det finns ett behov för dessa för både fritidsfiske, bad och båtliv.

Det erosionsskydd som anlagts är i huvudsak lagd i strandkanten och består av mycket stor sprängsten med kraftig lutning ut i vattnet. Det innebär att det inte är möjligt utan uppenbar olycksrisk att nå vattenbrynet. Att ge människor möjlighet att ägna sig åt fritidsfiske, bad och båtliv ökar ortens attraktionskraft.

Att tillåta byggnation av bryggor, i olika utföranden, hävdar vi inte står i konflikt med strandskyddets syfte utan tvärtom kan i någon mån ersätta en opåverkad strandzon som skydd och skapa variation i den kanalliknande älvsträckan. Strandpromenaden med belysning som anlades säkerställer också allmänhetens tillträde till stranden

För att lösa detta krävs att Vännäs Kommun tar fram en detaljplan där man möjliggör byggande av bryggor och även enklare byggnader typ båthus mm på lämpliga platser. Sträckan är förslagsvis längs Umeälven Vännäs/Vännäsby. Då kan man styra byggnation så man undantar de partier där strandkanten inte är påverkad av sprängsten.

 

 

Vännäs kommer att ställa djurskyddskrav

Av , , 4 kommentarer 15

Centerpartiet i Vännäs lämnade den 24 februari 2014 in en motion där vi föreslog att Vännäs kommun ska ta fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav.

I dag har vi nått vårt mål då en enig kommunstyrelse har beslutat att anta en kostpolicy där ett av målen är

att vid upphandlingar ska krav ställas enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier samt med specifika krav som följer svensk djurskyddslagstiftning.  

Dessa specifika krav kan t.ex. vara att ”Griskött ska komma från grisar där inte svanskupering förekommer”, ”Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat” eller att ”Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning.

Jag tycker det känns mycket bra att våra gäster inom både skolan och äldreomsorgen vet att speciella krav som följer svensk djurskyddslagstiftning har ställts i samband med upphandling av animaliska livsmedel, oförädlade eller förädlade.

Jag tycker också det viktigt att vi till producenter av animaliska livsmedel kan säga att vi kommer att använda oss av möjligheten att ställa specifika krav vid upphandlingar.

Enligt upphandlingsregelverket är det inte tillåtet att särbehandla eller missgynna leverantörer på grund av vilket i land leverantören är verksam. Det är därför inte möjligt att ställa ett generellt krav på att svensk lagstiftning har följts eller att djurhållningen gjorts på samma sätt som svensk lagstiftning kräver. Däremot kan man ställa specifika krav på djurskydd som är knutna till kontraktsföremålet. Dessa kan i vissa fall motsvara svenska djurskyddsregler, ibland vara lägre, och ibland vara högre. Min och Centerpartiets uppfattning är att i Vännäs ska givetvis de specifika kraven motsvara eller ibland vara högre.

 

Bredbandsstrategin i Vännäs väckte debatt

Av , , 4 kommentarer 18

På måndagens kommunfullmäktige diskuterades och beslutades om bredbandsstrategin 2015-2020. Frågan väckte en livlig debatt där ambitionsnivån skiljde partierna åt.

Den ena skiljelinjen var om 95 % eller 100 % av de i bredbandsstrategin föreslagna 13 objekten ska genomföras under perioden. Den andra skiljelinjen var hur stort belopp som skulle avsättas i investeringsbudgeten under perioden 2016-2018.

Centerpartiets yrkande var att 100 % av objekten skulle genomföras och att den årliga avsättningen i investeringsbudgeten ska vara 3 mkr. Vår uppfattning är att den nivån är ett minimum för att snabbt komma igång med en utbyggnad av de objekt som inte kan eller får finansieras av bl.a. Jordbruksverket nationella medel.

Ett yrkande som stöddes av kristdemokraterna och folkpartiet.

Tyvärr saknades den ambitionsnivån hos majoritetspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet argumenterade envist för 95 % och att 100 % ska nås i en långsiktig plan utan bortre tidsgräns. Lika envist vidhöll de att avsatta medel i investeringsbudgeten ska vara 2 mkr/år.

Vi ser satsningen på bredband som en fråga som är så viktig att vi inte kan inleda arbetet med genomförandet med signalen att det bara är ett par av de föreslagna projekten som ska prioriteras. Vi vill att det från första stund ska vara tydligt att alla projekten ska genomföras.

Idag är tillgången till bredband med hastigheten 100 Mbit/s väldigt ojämnt fördelat över kommunen. 92 % av boende i tätorten har tillgång till bredband med denna kvalitet medan endast två av fem av de boende på landsbygden har samma service.

Ett väl fungerande bredbandsnät med hög hastighet lägger en grund för tillväxt inom kommunen dels genom att det skapar förutsättningar för företagande, såväl befintligt som nyskapande likväl som för ett attraktivt boende.

Vi tror att det är en förutsättning för att uppnå visionen om att Vännäs ska vara en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.

 

 

 

 

Positivt konjunkturläge i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Lycksele är nu avslutat. En av informationspunkterna var ”Konjunkturläget i Västerbotten”. Läget är att konjunkturläget har förbättras.

Bakom detta ligger hushållens konsumtion och ett ökat byggande. Exporten blir allt starkare där skogs- och sågverksindustrin samt gruvnäringen bidrar mest. Turism och tjänstenäringarna ökar också.

Arbetsmarknadsläget beskrivs positivt förutom att varslen har ökat något. Min egen reflektion är dock, vad händer inom tjänsteföretagen nu med försämrade RUT- och ROT-avdrag?

Redovisningen pekar också på att det råder hög investeringsnivå i Västerbotten där byggandet av bostäder och lokaler ökar men där investeringar i infrastruktur tyvärr minskar.

Befolkningen ökar totalt sett i länet. När det gäller födelsenettot är det bara Umeå och Vännäs av länets samtliga kommuner som bidrar med ett positivt födelseöverskott.

När det gäller bostadsmarknaden så är framtidsbedömningen till 2019 att kustkommunerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling är i balans medan Vännäs tillsammans med övriga kommuner i länet har bostadsbrist.

 

Umeåregionen stärks med Övik.

Av , , Bli först att kommentera 10

Har idag varit i Örnsköldsvik på Umeåregionens kommunstyrelseseminarium. En intressant dag med mycket omvärldsinformation där många framtida trender och utvecklingsmöjligheter redovisades och där betydelsen av regionalt samarbete kom fram. Regional samverkan är en viktig framgångsfaktor och är en överlevnadsfråga.

Umeåregionen firade 20-års jubileum. Umeå med 5 kranskommuner (Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling) har under åren, på ett framgångsrikt sätt, hittat områden där samverkan har haft betydelse för regionen vad gäller tillväxt och service till medborgarna. Mycket har gjorts men mer finns att göra.

Nu har vi även Örnsköldsvik med i regionsamverkan. Ett välkommet tillskott som ökar mångfalden i regionen utifrån deras rika näringsliv med många och framgångsrika företag. Umeåregionen bildar därmed en region där universitetsstaden Umeå och industristaden Örnsköldsvik tillsammans med kranskommunernas utbud av arbetstillfällen kommer att göra regionen till en attraktiv arbetsmarknadsregion. Goda kommunikationer, en hög arbetskraftskompetens och en region med hög livskvalité kommer att vara avgörande för hur vi lyckas.

Här betyder Botniabanan, universitet och landsbygdensutvecklingen mycket. När det gäller transporter så behöver mycket fokus läggas på hur vi också löser möjligheten till arbetspendling mellan orter som inte finns i anslutning till Botniabanan.

Umeåregionen förstärkt med Örnsköldsvik har förutsättningar att bli ett hållbart och vinnande koncept som ökar regionens förutsättningar för tillväxt och överlevnad.

 

 

Välkommen Örnsköldsvik!

Av , , Bli först att kommentera 14

På senaste regionrådet i Bjurholm var Örnsköldsvik kommun särskilt inbjuden. Kommunen representerades av kommunalrådet Elvy Söderström och Eva Bergström Selling. Anledningen till inbjudan är att Umeåregionen och Örnsköldsvik kommun har bildat en gemensam arbetsmarknadsregion och nu ville man diskutera ett utvidgat samarbete.

Sedan 1993 har Umeåregionens kommuner ett formaliserat samarbete. Kommunerna Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors samarbetar inom 15-tal verksamhetsområden.

Allt samarbete i Umeåregionen utgår från de tre övergripande målsättningarna: 

  Ø  Utveckla regionen

Ø  Effektivisera den kommunala förvaltningen

Ø  Demokratiskt förankrad samverkan

 

Området har ca145 000 invånare och ca 16 000 företag och är en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Intresset för att Ö-vik ska bli fullvärdig medlem i Umeåregionen har framförts från både Umeåregionen och Ö-viks kommun. Efter information om syfte och mål med Umeåregionens samverkan meddelade Elvy Söderström att Ö-vik vill ansöka om medlemskap i Umeåregionen. Beskedet välkomnades av regionrådet.

Örnsköldsvik kommun med sina 55 000 innevånare innebär att regionens betydelse förstärks ytterligare. Regionen får nu två städer. Umeå med universitetssjukhuset och högskolan som sin starka bas och Ö-vik med en inriktning mot näringsliv. Med Botniabanan som en snabb förbindelselänk kommer städerna att komplettera varann på ett mycket bra sätt. Detta stärker framtida förutsättningar för Umeåregionens kranskommuner. Nu gäller det bara att på ett bra sätt ”paketera” vad den nya regionen har att erbjuda och sälja det nationellt och internationellt.

Ö-viks besked kommer att öka regionens utbud inom många områden och därmed göra Umeregionen ännu mer attraktiv vilket ökar förutsättningar att nå en hög framtida tillväxt i hela regionen.

En välkommen julklapp till regionen.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Biogasen, en viktig pusselbit

Av , , Bli först att kommentera 28

Som en av sju ledamöter i styrgruppen för GasKlart har jag idag deltagit i första styrgruppsmötet. Uppdraget som vi alla har att hantera är ju att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn genom att öka andelen transporter som går med förnyelsebara bränslen. Inom detta område har inte mycket hänt i jämförelse med hur långt vi har kommit i Sverige med omställningen till förnybara råvaror inom elproduktion, värme och en stor del av industrin. Sverige har ju som mål att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det kräver att vi går från ord till handling när det gäller alternativen.

Styrgruppen har bl.a. fått intressant information om hur man inom transportsektorn ser på biogasen som ett alternativ till dagens fossila bränslen. Om jag, innan mötet, var osäker på hur stora aktörer inom transportsektorn ser på biogasens framtida betydelse så är jag nu klar över att biogasen ingår som en viktig pusselbit i omställningen. Representanter från Volvo Group Trucks, Swedavia och Umeå Taxi var tydliga med budskapet. Biogasen är intressant som ett framtida drivmedel.

Den informationen fick mig att inse att det kommer att finnas en marknad för den planerade produktionsanläggningen i Vännäs. Som första åtgärd måste investeringar ske i tankställen för att omställningen ska komma igång. Umeåregionen är en ”vit” fläck på kartan. Endast fyra tankställen finns norr om Gävle (Boden, Skellefteå, Östersund och Sundsvall).

Här finns privata aktörer som är beredda att investera i tankställe om vi lokal- och regionalpolitiker uttrycker en önskan om att få tillstånd tankställen samt att det finns en lokal produktionsanläggning. Vad gäller produktionsanläggningen finns, genom lantbruksföretagen i Umeåregionen och den ekonomiska föreningen  Klara Gas, en stark vilja att förverkliga denna.

Dessa önskemål tycker jag vi har tillgodosett i Umeåregionens sex kommuner (Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln) genom att vi i samverkan med BioFuel Region, LRF och privata aktörer ser stora möjligheter att genom en första biogasproduktionsanläggning för fordonsgas i Vännäs bidra till att förverkliga de miljömål för hållbar tillväxt som är antagna på regional och lokal nivå.
 
Förutom detta krävs, för alla inblandade, att rikspolitiken levererar långsiktiga spelregler för biogasen och övriga alternativ som ingår i energiomställningen.
 
Många pusselbitar fattas innan allt är på plats men om den samlade viljan finns att nå målet finns alla förutsättningar att lyckas.
 
 
 

Vännäsby ”körd” som etableringsort för IKEA

Av , , 2 kommentarer 15

IKEA har tagit ett inriktningsbeslut om att etablera ett varuhus i Umeåregionen. Jag har tidigare, i media, lyft tanken om att Vännäsby skulle kunna vara en etableringsort i regionen. Ser det fortfarande som ett realistiskt alternativ men allt eftersom nya uppgifter har framkommit tvingas även jag inse att loppet är ”kört”. Arbetet med att få en lokalisering av IKEA till Umeå har pågått i flera år och när det blev officiellt var nog placeringsorten redan avgjord.

Även om inte Vännäsby kan bli placeringsorten för IKEA så vill jag gratulera Umeå och Umeåregionen (kommunerna Umeå-Vännäs-Nordmaling-Vindeln-Robersfors och Bjurholm) till denna etablering. IKEAs varuhus är eftertraktade som dragplåster på många orter och inom många regioner. Om nu Umeåregionen får ett IKEA varuhus med placering i Umeå så skall vi glädjas över IKEAs val oavsett vilken kommun vi företräder både inom och utanför regionen. Det som är bra för Umeå är bra för Umeåregionen och länet och vice versa.
 
Ur ett Vännäsperspektiv får vi hoppas att placeringen blir på Klockarbäcken.
Det handelsområdet ligger helt rätt i förhållande till Vännäs och landet väster om Umeå. Ligger också rätt med tanke på kommande ringled med anslutning till E4:an i söder. Befintlig handel på Klockarbäcken behöver också kompletteras med fler varuhus för att området skall utvecklas och fortsättningsvis vara intressant för nyetableringar.
 
Vid nästa större etableringstillfälle i Umeåregionen står kanske Vännäs på tur. Då hoppas jag att vi kan konstatera att det är resultatet av ett aktivt arbete av Vännäs kommun och att samarbetet i Umeåregionen har bidragit till etableringen genom övriga kommuners stöd. Ett samarbete bygger ju på ett givande och tagande och den insikten förutsätter jag finns hos både politiker och tjänstemän som är involverade i samarbetet.
 
Samarbetet i Umeåregionen är otroligt viktigt för att dels skapa tillväxt och utveckling i hela regionen men också för att det ger förutsättningar till en kostnadseffektivare kommunal förvaltning i medlemskommunerna.
 
 
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier