Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den olagliga cabotage trafiken Del 2.

I Uppdrag Granskning sommar i går kväll visade man på nytt ett reportage om hur illa ställt det är med den svenska åkeri näringen, och den lastbilstrafik, och de transporter som sker på svensk mark och kan klassificeras som inrikes transporter.

I reportaget påvisas med önskvärd tydlighet hur underbetalda utländska chaufförer används för att utföra inrikes transporter i Sverige, något som för övrigt är helt olagligt.

Med ordet cabotage avses för övrigt transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, som utförs av ett företag registrerat utanför landets gräns. Sådan trafik är för övrigt olaglig i hela EU.

Ansvariga för detta fenomen är undantagslöst svenska industri och handelsföretag. Samma företag, som trots att de i snygga välpolerade företagspolicies säger sig verka för lagenlig och sund konkurrens, i själva verket i samverkan med speditionsföretag verksamma i Sverige står för hela tillväxten av, och drivkraften bakom olaglig cabotage trafik. Detta genom att ständigt pressa fraktpriserna på inrikes transporter nedåt och driva fram osund konkurrens vad gäller inrikes transporter. Allt i akt och mening att ytterligare öka på sina egna vinster.

Lastbilstransporter är fram till idag den största boven i sammanhanget men ökningen sker nu även i rask takt gällande busstrafik.

 

Uppdrag Granskning använder i sitt reportage en matematisk modell som har sin bas i svenska avtal rörande löner, drivmedel och andra kostnader, modellen används för att fastställa självkostnadspriset för en svensk åkare som använder svenska och/eller utländska chaufförer som bor och betalar skatt i Sverige för att utföra transporten.

Detta självkostnadspris blir med den beräkningsmodellen 111 kr/mil. Kör en svensk åkare till detta pris gör de således ingen vinst över huvud taget.

Annat som är viktigt att känna till är att det inom hela EU är olagligt att betala chaufförer per körd kilometer. Alla EU’s löner ska betalas för arbetad tid inget annat.

Trots denna lagstiftning är dessa utländska chaufförer nästan uteslutande betalda per körd kilometer. När de står still har de ingen lön alls, och det är inte ovanligt att dessa stillestånd varar veckovis. Således lever de som eremiter på svenska rastplatser och parkeringar där de själva kokar sin mat och utnyttjar de toaletter och andra facilieter som står till buds för stunden.

När Uppdrag Granskning frågade runt bland ett stort antal utländska chaufförer från olika länder visade det sig att de hade någonstans mellan 500 och 800 Euro per månad i lön, dvs. långt mycket mindre än sina svenska kollegor. Vidare framkom att polska förare numera var för dyra då milkostnaderna för svenska företag med sådana bakom ratten får betala milkostnader runt 80 kr/mil för sina transporter. De polska förarna hade i mångt och mycket ersatts av Makedonier med Bulgariska pass, med hjälp av dessa kan milkostnaden pressas till runt 65 kr/mil.

Nu börjar även Makedonierna bli för dyra varför man erbjuder Filippinska förare med arbetstillstånd i ett EU land, detta för att utföra transporter inom Sveriges gränser, allt i akt och mening att pressa priserna ännu mera.

I reportaget framgick även att det fanns företag som körde för så lite som 52 kr/mil, dvs. ersättningar som inte ens täcker kostnaderna för drivmedel och fordon.

Man kan därför med rätta ställa sig frågan hur de företag som erbjuder transporter till så låga priser överlever?

I reportaget fanns även med ett avsnitt inledningsvis om stora stölder av Diesel i Sverige, ofta utförda av utländska ligor användandes lastbilar med stora tankar på flaket och avancerade pumpsystem.

Den tänkande individen kan därför utan större svårighet räkna ut sambandet och åtminstone ledas till att anta att det är genom att använda billig stulen diesel som dessa företag kan fortsätta att existera. Andra alternativa förklaringar saknas.

Sammanfattningsvis går det därför med hög sannolikhet att anta att den olagliga cabotage trafiken förutom att ta död på svensk åkeri näring även främjar organiserad brottslighet.

Vad är då orsaken till den kraftiga tillväxten av detta fenomen in Sverige?

Samma Svenska företag och speditörer som i vackra värdegrunder beskriver hur de minsann inte främjar denna typ av verksamhet kan i reportaget ses göra precis motsatsen, och i själva verket bevisas vara den direkta orsaken till att olaglig cabotage trafik överhuvudtaget finns i Sverige.

Det framgår klart och tydligt av reportaget att samma företag och speditörer som vid en officiell förfrågan säger sig var emot dessa låga transportpriser, samtidigt är de som ständigt efterfrågar allt lägre priser och i själva verket är motorn som driver på i fråga om olaglig cabotage trafik.

Detta fenomen måste få ett OMEDELBART slut!

Lösningen finns att finna i det som Tyskland genomför inom kort.

I Tyskland kommer man inom kort att införa en kilometerskatt för alla fordon som körs på tyska vägar, skatten kommer att drabba alla fordon lika, detta oavsett om de är tysk registrerade eller inte, allt annat vore ett brott mot EU’s bestämmelser. Men som ett välutvecklat land med tänkande människor har tyskarna funnit lösningen. Tyska företag, och för den delen även tyska privatpersoner kommer att indirekt slippa denna skattepålaga.

Detta är hur det kommer att genomföras:

Tysk registrerade fordon, ägda av tyska företag eller privatpersoner kommer genom ett snillrikt system att kunna kvitta kilometerskatten gentemot sina företags och/eller inkomstskatter euro för euro. Resultatet blir därför att denna skattepålaga bara kommer att drabba utlands registrerade fordon.

Den tyska modellen får därför denna effekt:

Låt säga att ett tyskt åkeriföretag gjort en vinst, och på denna vinst ska betala 1 miljon euro i skatt. Samma företag har samtidigt betalat 900.000 euro i kilometerskatt. Effekten av den tyska modellen blir då att företaget ska betala 1.000.000 – 900.000 = 100.000 euro i skatt, således drabbas de inte alls av den införda kilometerskatten. Har de sedan ingen vinst att kvitt kilometerskatten emot kan de skjuta kvittningen framåt i tiden.

Denna modell är något vi omedelbart måste ta efter i Sverige om vi vill rädda svenska åkeri företag och svensk arbetskraft.

Författaren är dessutom beredd att gå ännu ett steg längre för att säkerställa att svenska företag inte kommer att gå runt regelverket på något innovativt sätt. Vad jag avser göra är att lagstifta om speciella redovisningsmetoder avseende inrikes transporter i Sverige, och utifrån en årlig beräkning, beskatta de företag som har en genomsnittlig transportkostnad per mil för inrikes transporter understigande det beräknade självkostnadspriset. För att ytterligare avskräcka avser jag dessutom straffavgifter som gör att alla som försöker i slutändan drabbas av högre kostnader genom sitt fusk än de som gör rätt.

Alliansen och Alliansens företrädare är helt emot all reglering på detta område. Alliansen är den direkta orsaken till att vi snart inte har vare sig svenska åkerier eller svenska chaufförer längst våra svenska vägar.

Låt oss därför rösta fram en röd/grön majoritet i höstens val, en majoritet som vågar ta tag i avarterna och genom innovativa förslag och åtgärder återställa konkurrenskraften för svenska äkeri företag.

 

 

 

 

 

En kommentar

  1. Lars Appelfeldt

    Denna problematik har funnits flera år i åkerinäringen, skrivit om det i min egen blogg bland annat. Problemet är att ingen velat ta i frågan mer än SD. Det fanns ett så kallat beställaransvar en gång i tiden i Sverige som kanske också skulle dammas av. Sedan gör inte polisen sitt jobb heller, jag nämner ett exempel av många. En alldeles för bred last med ca 20 ton överlast påbörjades i Piteå skulle sedan med båt från Helsingborg. Ett antal svenska åkerier ringde polisen och ville få stopp på transporten men den slank igenom. Sedan finns även miljöaspekten också med i detta, hur många kunder tror du åker järnväg när man åker för en tredjedel av priset med dessa herrar?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.