Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Rädda välfärden = Flytta hem jobben.

Jag kommer aldrig att ge mig när det gäller de åtgärder som behövs för att säkra välfärden i Sverige och övriga EU-länder, och för resten av världen för den delen.

Med mina förslag genomförda säkras välfärd även i länder utanför unionen. Detta i och med att så mycket som möjligt av världens produktionen ska ske så lokalt som möjligt.

Dessutom blir miljövinsterna GIGANTISKA om vi genomför reformen på rätt sätt.

Hela mitt åtgärdsprogram har sin grund i Olof Palmes devis i skrivningen om den Demokratiska Socialismen. Själva fundamentet i den Demokratiska Socialismen är att återge ”FLERTALET MAKTEN ÖVER FÅTALET”.

Många vill kanske kalla en del av mina tankar och förslag för företagsfientliga?

Dock menar jag att motsatsen råder, och att det i själva verket är bra för företagen att adoptera mitt tankesätt. Med mina förslag satta i handling ökar antalet potentiella kunder, och med högre försäljning ökar företagens vinster.

Det handlar på inget sätt om att begränsa företagens ägande eller möjlighet att sälja sina varor och tjänster globalt. Tvärtom så förespråkar jag att företag blir mer globala i sitt tänk. Enda skillnaden är att jag ställer krav på att de ska sprida sin tillverkning på fler tillverkande enheter, och att all tillverkning ska ske så lokalt som möjligt.

Med ett sådant förfaringssätt vinner världen och dess medborgare många fördelar:

  • Lokal tillverkning innebär tillskapande av arbetstillfällen på de marknader där produkterna säljs. Detta innebär i sin tur att fler länder får färre arbetslösa och större skatteintäkter.
  • Företagen blir en resurs för de länder/regioner de har tillverkning och försäljning i, snarare än en utsugande profitör som för ländernas tillgångar till länder med låga skatter.
  • Miljön blir en STOR vinnare i och med att långväga transporter minimeras till ett minimum. Dessutom ska samma miljö- och reningskrav ställas oavsett vart på jorden produkterna tillverkas.
  • Global tillverkning ger en större bas för produktutveckling och anpassning till lokala krav och önskemål.
  • Världens rikedomar blir mer jämt fördelade i och med att företagen betalar skatt i fler länder. Skatteintäkter som länderna sedan kan använda för att bygga välfärd med.

Självklart innebär mina förslag att företagen kortsiktigt drabbas av lite högre kostnader, och att deras ägare i det korta perspektivet får lite lägre utdelning än de får för närvarande. Dock kommer dessa kortsiktiga effekter att ge ökad försäljning och högre vinster i det långa perspektivet.

Som politiker måste vi alltid tänka långsiktigt och mot ovanstående faktum ställa oss frågan om den nuvarande samhällsordningen kan fortgå i det långa perspektivet?

Min egen slutsats är att så inte är fallet! Dagens samhällsutveckling är oerhört kortsiktig och verkar tveklöst mot en samhällsordning som innebär att fåtalet har makten över flertalet.

I min värld är detta inte en framkomlig väg annat än i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Fortsätter vi på inslagen väg kommer det endera att leda till världskrig eller ett massivt folkligt uppror.

Girighetens politik där fåtalet har makten över flertalet, och förtrycker flertalet genom att själva roffa åt sig mer och mer leder rakt mot ättestupan och kommer aldrig att fungera i det långa perspektivet och leda till ett lyckligt slut.

Vill vi se ett lyckligt slut, och framför allt en lösning som fungerar för all evighet måste vi komma till samma insikt som Olof Palme.

Politik och politiska beslut i folkvalda demokratiska församlingar måste alltid se till att det omvända mot idag gäller, nämligen att politiken genom politiska beslut och åtgärder ser till att begränsa fåtalets ständigt ökande girighet, detta genom att fatta de politiska beslut som innebär att ”FLERTALET ÅTERFÅR MAKTEN ÖVER FÅTALET”.

Således måste vi I Sverige och EU till att börja med fatta några få, men ack så viktiga politiska beslut. Dessa är:

  • Inför skyddstullar och importskatter som gör att varor tillverkade utanför EU blir dyrare än de som tillverkas innanför EU’s gränser.
  • Inför globala miljökrav som innebär att all tillverkning blir klimatneutral. Detta görs genom att samma miljökrav ställs på all tillverkning oavsett i vilket land den utförs.
  • Skapa ett regelverk avseende beskattning genom så kallade dubbelbeskattningsavtal som innebär att full skatt betalas i alla länder ett företag har verksamhet i, och att endast vinsterna efter skatt fritt kan flyttas mellan länder.
  • Se till att smutsig elektricitet belastas med höga miljöavgifter, detta för att gynna ren och förnyelsebar energiproduktion.

Ingen av alla de åtgärder jag föreslår är vare sig svår eller omöjlig att genomföra. Allt som behövs är att vi som politiker stannar upp, tänker över vårt ställningstagande och tar vårt politiska ansvar. Vi måste ta tillbaka den makt över politiska beslut som vi politiker i dagsläget överlåtit åt företag och lobby organisationer, och säkerställa att det är vi politiker som fattar besluten som styr hur företagen ska agera i framtiden.

Med ett sådant ställningstagande och sådana politiska beslut skapar vi en långsiktigt hållbar välfärd, och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med fler köpstarka kunder för världens företag att sälja sina produkter till.

Svårare är det inte att ge FLERTALET MAKTEN ÖVER FÅTALET, en lika enkel som HÅLLBAR lösning av världens problem.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.