Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anders och Olof Palme om orsakerna till rasism och främlingsfientlighet.

Dagens inlägg handlar om främlingsfientlighet och vad jag anser vara huvudorsakerna till att den överhuvudtaget existerar.

Dessutom är det ganska slående att mina slutsatser idag är densamma som den slutsats Olof Palme redovisade i sitt tal ”Vi och utlänningarna”. Ännu mer slående är att han redan 1965 kom fram till den slutsatsen.

Där kan vi snacka om att vara före sin tid!

Ämnet är både svårt och kontroversiellt och långt ifrån lätt att penetrera. Jag kan på inget sätt framhäva mig och påstå att jag är lika skarp eller intelligent som Olof Palme. Dock vill jag framhäva att det faktum att jag under många år både bott och arbetat i andra länder, och att jag i min profession som bank och affärsman framgångsrikt gjort affärer i världens alla hörn gör att jag anser mig vara om inte expert, så i vart fall en liten expert på området.

Expert vågar jag kalla mig därför att jag funnit nyckeln som låser upp dörren till medvetandet och fått mig att inse hur man bör förhålla sig när man möter människor med en annan kulturell bakgrund än ens egna. Detta om man fullt ut vill förstå dem och deras reaktioner, och om man dessutom vill få dem att förstå våra reaktioner.

Mitt inlägg bygger på några vitala insikter:

 • Att vi som människor både i tanke och handling präglas av den miljö och den omgivning vi växer upp och lever i.
 • Att den miljön skapar de värderingar och de tankesätt vi sedan tillämpar i vårt dagliga liv.
 • Att ett lands historia i mycket större omfattning än vi tror präglar medborgarnas tankar och värderingar i det dagliga livet.
 • Att språk bara är ett verktyg för kommunikation.
 • Att religiösa avarter och tankar bara existerar hos en mycket liten del av världens befolkning.

Ovanstående fakta är därför de grundstenar som utgör fundamentet i mitt fortsatta resonemang. Oavsett vart du står i frågan blir det lättare att förstå vad jag avser om du använder dessa som referensram för de slutsatser och resonemang jag framledes kommer att föra.

Jag vill med hänvisning till ovanstående hävda att rasism och främlingsfientlighet i grund och botten bygger på rädsla, missförstånd och okunskap.

Koden för, och åtgärderna vi måste sätta in för att råda bot på denna okunskap och dessa missförstånd stavas därför eftertanke, nyfikenhet och kunskap.

Olof Palme sa i sitt tal att främlingsfientlighet och fördomar har sin rot i vardagslivet, och att de gror överallt i vårt samhälle.

Som underlag till sitt uttalande använde han följande fakta. Fakta som är lika bärkraftiga idag som de var 1965:

 • Att fördomar är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser.
 • Att fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla.
 • Att fördomar är ett uttryck på avsaknaden av kunskap om andra människors särart.
 • Att fördomar bygger på rädslan av att förlora ett socialt privilegium, en position eller en förhandsrätt.
 • Att dessa fördomar är skamligt lätta att ta till i olika situationer för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i det sociala livet eller i konkurrensen om flickan eller pojken.

Olof Palmes och min slutsats blir därför helt densamma:

Det går inte att gradera en människa efter hudfärg, ras, språk eller födelseort då detta inte har något att göra med mänskliga kvaliteter.

Dessutom är vi bägge överens om att ett handlande och ställningstagande där man graderar människor efter sådana måttstockar kommer så lång bort från principen om alla människors lika värde som det överhuvudtaget är möjligt.

Dock är jag inte speciellt förvånad över att det händer, och att vi kan se sådana yttringar varje dag om vi bemödar oss om att se oss omkring.

Så fort en människa inte beter sig som vi förväntar oss, eller har ett beteende mönster vi inte känner igen är det mycket lättare att avfärda den människan som konstig istället för att försöka ta reda på varför hon/han beter sig och resonerar som den gör.

Om vi vill förändra, och i akt och mening förbättra det sociala samspelet i vårt samhälle måste vi därför hitta nyckeln som låser upp dörren till det rum som innehåller lösningen till hur vi råder bot på de missförstånden och den okunskap som präglar vårt svenska vardagsliv.

Jag tror att alla människor, även bland sina egna, från gång till annan stött på situationer när vi inte förstår andra människors tankar, reaktioner och handlingar och därför avfärdar dem som konstiga? Och låt mig säga att inget kan vara mer fel!

Vad vi stället borde ha gjort är följande:

 • Att vi innan vi avfärdar motparten som varande konstig försöka förstå vilka livsbetingelser och influenser som lett fram till motpartens tankar, argument och beteende. E.g. varför resonerar de som de gör.
 • Dessutom måste vi för att lyckas ännu bättre inte stanna där. Vi måste dessutom ta reda på hur den människans ”historiska DNA” ser ut, och vad i historien som lett till det ställningstagande de intagit.

Först när vi gjort denna läxa ordentligt har vi ställt in SÄNDARE och MOTTAGARE på samma frekvens. Det är först när detta är gjort som en meningsfullt diskussion med medföljande argumentation kan föras med motparten.

Jag vill påstå att det enskilt viktigaste verktyget för ett givande samtal är att förstå varandras historiska dna och bevekelsegrunder, ty utan en sådan förståelse kan vi aldrig komma till ett läge där vi finner en lösning vi bägge är tillfreds med och kan förlika oss med.

Det kanske till och med blir så att vi själva under processen inser att vår ståndpunkt var felaktig, och att vi nu med mer kunskap i bagaget kommit till ny insikt och därför kan ändra vår syn på en situation eller händelse. Att det i själva verket är så att det är vi svenskar som hade en konstig syn och inställning till ett visst förfaringssätt.

Det är just sådana insikter, och framför allt det lärande som följer med dessa som leder till att vi utvecklas som människor.

I mitt eget liv har jag under mina resor fått många tillfällen att reflektera över dessa frågor och ställa mig själv frågan om vem som har rätt eller fel.

Nedanstående scenario är ett exempel på den mest ställda frågan jag fått under mina resor, och något som människor bosatta utanför Sverige betraktar som underligt med oss svenskar.

 • Hur det kan komma sig att det i Sveriges Riksdag sitter så många unga människor? (Läs människor yngre än 50 år). Bakgrunden till deras fråga är självklart att det i deras länder är näst intill omöjligt att ens bli nominerad till valbar plats i allmänna val om man är yngre än 50 år. En anledning byggd på inställningen att ålder är detsamma som kunskap och visdom, och att kunskap och visdom är viktiga fundament när det kommer till att fatta viktiga politiska beslut.

Om jag inte hittat den nyckel jag skrivit om i början av inlägget är risken stor att jag avfärdat deras tankar som felaktiga, och betraktat dem som mindre kunniga eller värda. Tack och lov hade jag hittat nyckeln, och just fet faktum att jag hittat den ledde fram till att jag genom att använda den kunskap jag besatt om deras historiska dna kunde förklara varför vi i Sverige har detta sätt att resonera. Dessutom kunde jag med den kunskapen förklara det på ett för dem begripligt sätt.

Just det faktum att jag baserade min argumentation på kunskap om, och respekt för deras historiska dna gjorde att jag kunde skapa en förståelse för vårt svenska sätt att vara och tänka.

Således är slutsatsen att vi istället för att betrakta invandrare och deras sätt att tänka och vara som underligt och felaktigt istället borde lägga oss vinn om att fullt ut förstå varför de tycker och tänker som de gör. När väl detta är gjort kan vi sedan ha en givande diskussion som leder till förståelse och framgång.

Medicinen mot okunskap och missförstånd är därför mer interaktion, och mera diskussion med våra invandrade vänner.

Som Socialdemokrat är detta självklart. Vår partisymbol är Kärlekens blomma Rosen. En symbol för att vår politik bygger på kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde.

Låt oss därför i alla lägen använda denna kärlek till att acceptera varandras olikheter och till att se dessa som en styrka och som ett sätt att ytterligare förkovra oss och lära oss nya saker.

Livet i sig är ett livslångt lärande, och ett livslångt lärande där vi tillsammans bygger en tillvaro där vi alla, svenskar likväl som invandrare lär av varandra och lever i symbios och samförstånd gör oss säkrare och mer avslappnade som individer. Dessutom blir vi rikare på kunskap.

Det är detta som kallas MÄNSKLIG UTVECKLING!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

 

20 kommentarer

 1. Bengt Svensson

  I tidskriften Invandrare & Minoriteter, Nr 2 1977 fick Olof frågan vad vi bör göra för att hindra en framväxt av rasism i Sverige.

  Svaret är intressant, inte minst mot bakgrund av den samtida diskussionen fri rörlighet och rasism:

  Palme: ”två ting bör göras. För det första måste vi ha en reglerad invandring, det har jag alltid varit anhängare av. Alltså att vi på ett rimligt sätt, kvantitativt, kan bemästra problemet. För det andra att vi för en konsekvent jämlikhetspolitik. Om någon av dessa två förutsättningar brister, riskerar vi att få svåra problem.”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man kan säkert tolka Olof’s svar på olika sätt. Jag håller med om att invandringen måste vara reglerad vilket den ju faktisk är vad gäller vårt land. Sedan finns det självklart mycket kvar för oss att göra när det gäller att säkerställa att vi ger alla som kommer en värdig tillvaro i vårt land.

   Dock får vi aldrig glömma att situationen vad gäller krig, förföljelse och annat elände ser annorlunda ut i den värld vi lever i idag.

   Men jag hävdar fortfarande att vår slutsats om vad som ligger bakom rasism och främlingsfientlighet är rätt och riktig.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Leif, Av ditt resonemang framgår att du förutsätter att Sverige ska fortsätta på nuvarande nivå vad gäller antalet arbetstillfällen och samhällsutvecklingen i övrigt.

    I min värld kommer Sverige att växa som land liksom i det exempel jag påvisade genom att påvisa utvecklingen i Malaysia.

    I ett växande land med en växande ekonomi produceras självfallet både fler arbetstillfällen och fler bostäder.

    Så jag köper inte dina argument annat än om du tror att Sverige ska förbli på närvarande nivå.

    • Leif Andersson

     Din jämförelse med Malaysia känns helt verklighetsfrämmande. Du kan inte jämföra ett land med en väl utvecklad västeuropeisk ekonomi med ett land som är en tillväxtekonomi.

     Du skriver ”I ett växande land med en växande ekonomi produceras självfallet både fler arbetstillfällen och fler bostäder.” Självfallet är det så men Sveriges ekonomi växer även idag men ändå ökar arbetslöshetstalen och den akuta bostadsbristen varenda dag.

     Kul för dig att du ser så positivt på framtiden. Personligen ser jag inga större ljuspunkter varken i den internationella eller svenska kasinoekonomin driven av billiga krediter och negativ ränta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      För dig kanske jämförelsen känns främmande. Själv har jag bott i Malaysia under många år och låt mig upplysa om att det numera räknas som ett fullt utvecklat välfärdsland.

      Infrastrukturen är i de allra flesta fall bättre än i Sverige. T.ex är det 2 till 4 filiga motorvägar nästan oavsett vart man ska åka. Järnväg och övrig kollektivtrafik bra och effektiv osv.

      Jag delar inte din pessimism och om du läser mina kommentarer till tidigare frågor kan du se att jag har en plan på hur EU och Sverige ska få alla jobb som migrerat till låglöneländer att migrera tillbaka till oss.

     • Leif Andersson

      S brukar skryta om sin internationella solidaritet men ditt förslag om att försöka ta tillbaka arbetstillfällen från utvecklingsländer är ju osolidariskt nationstänkande på högsta nivå.

      Din partiledning har sagt att Sverige ska satsa på arbeten med högt kunskapsinnehåll men du verkar gå helt emot din partiledning.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Roligt med synpunkter. Jag har inte sagt att vi ska ta tillbaka dem på ett sådant sätt att det bryter mot solidariteten.

      Nuvarande system gynnar varken de länder där jobben hamnat, ej heller ländernas befolkning eller Sverige och EU.

      Enda vinnaren på nuvarande system är företagens ägare som kunnat öka på sina vinster ännu mer.

      Min tanke är att tillverkning ska ske i alla världsdelar vad gäller de produkter som säljs där.

      När det gäller partilinjen så ser jag på inget sätt att jag bryter mot den…det ena utesluter inte det andra och i vårt parti hyllar vi demokratin och rätten till egna åsikter.

 2. Jonny Disenfeldt

  Rasism är givetvis oerhört allvarligt, det finns rasism och främlingsfientlighet inte minst mellan de nya grupper som Sverige tar till sig via flyktingar och immigration, förmodligen i betydligt större grad än bland de som levt i det svenska samhället under en längre tid.

  Är det enligt dig rasism och/eller främlingsfientlighet att inse att det svenska samhället har begränsade resurser och att de inte klarar av den anströmning av flyktingar och immigranter som vi nu har ?

  Är det rasism att inse att skolan inte klarar av detta, inte heller äldrevården, vården ?

  Är det rasism att inse att med en massarbetslöshet finns det inga arbetstillfällen att plocka fram ?

  Är det rasism att inse att bostäderna inte räcker till ?

  Rasism är ett problem, ett annat samhällsproblem är att nuvarande volym på immigration till vårt land sliter sönder välfärden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jonny, Låt oss först skilja på rasism och andra uttryck såsom pessimism och problemsökande.

   I din kommentar liksom i många övriga kommentarer syns det tydligt att ni bygger er uppfattning utifrån ståndpunkten att Sverige kommer att stå stilla vad gäller ekonomisk utveckling och utvecklingen av framtida arbetstillfällen och utbyggnaden av välfärden.

   I min värld kommer Sverige likt exemplet jag nämnde i form av Malaysia att växa på alla områden. Detta gäller antalet invånare liksom antalet nya arbetstillfällen, antalet nya bostäder etc. etc.

   Att grupperna som kommer till vårt land sinsemellan har rasistiska tendenser emellan sig betyder på inget sätt att vi ska neka dem att komma hit. Snarare tvärt om, genom att låta dem komma till Sverige och genom att aktivt jobba med att överbrygga dessa problem kommer de likväl som alla andra intelligenta mänskliga varelser att beskriva att alla människor är lika mycket värda.

   Att problem och hat i grund och botten grundar sig på missförstånd och okunskap, och att de kan lösas genom att bota okunskapen och rätta till missförstånden.

   Sedan kan även jag likt många andra tycka att vi i Sverige tar emot fler invandrare i proportion till vår totala andel av EU än andra EU länder. Därför inbegriper min politik även att aktivt jobba i EU för att rätta till denna snedfördelning.

 3. andersforss (inläggsförfattare)

  Du är självklart välkommen att tycka som du vill. Vad jag sade i inlägget är att jag i inläget bygger min uppfattning på de insikter jag personligen kommit fram till och upplevt.

  I en värld där alla människor är lika mycket värda kan invandringen i sig bli ett problem. problemen ligger snarare i att kunna ge alla som kommer ett värdigt mottagande.

  Sedan har jag i tidigare inlägg avhandlat storleken på invandringen och framfört att jag tycker att alla EU länder ska ta emot flyktingar i proportion till sin storlek inom unionen.

  • Jonny Disenfeldt

   Du bygger ett scenario på att Sverige ska växa extremt snabbt ekonomiskt, att vi ska bli en tigerekonomi.

   De senaste årtiondena har visat fakta som du blundar för. Du dagdrömmer samtidigt som den svenska välfärden raseras.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag bygger inte antagandet på att vi ska växa extremt snabbt, snarare stadigt och kontrollerat över en längre tidsperiod.

    I mitt politiska åtagande ingår att jobba för att flytta tillbaka alla de jobb som migrerat från Sverige och EU till låglöneländer tillbaka till vår del av världen.

    Mitt politiska åtagande involverar framväxten av en cirkulär ekonomi som även den leder till fler arbetstillfällen och en hållbar värld under fortsatt tillväxt.

    Allt det handlar om är att ha en god plan, byggd på ett starkt ideologiskt fundament, kommunicerat så att alla förstår varför vi fattar vissa beslut och varför vi genomför den ena eller andra åtgärden.

    Jag kan se att ditt ställningstagande bygger på att du ryckt en specifik sakfråga ur sitt ideologiska sammanhang utan att fullt ut förstå vad effekten av detta blir.

 4. Jonny Disenfeldt

  Jo, du bygger ditt resonemang på att Sverige ska bli en tigerekonomi (i ditt exempel med Malaysia). Svensk tillväxt har varit bra de senaste årtiondet men det hjälper föga när vi samtidigt fört en helt orealistisk immigrationspolitik.

  Du säger att du ska arbeta för att flytta tillbaka alla arbetstillfällen som migrerat till låglöneländer. Hur ska du få ihop det. De jobben är nu redan på väg att lämna t.ex Kina och söka sig till andra zoner som erbjuder ännu lägre löner, t.ex i Afrika. Vi lever i en global ekonomi. Du har inte oinskränkt makt att regera över världen.

  Cirkulär ekonomi. Det du menar är nog snarare en kraftig reducering av den välfärd vi har eftersom din politik leder till dyr energiproduktion, dyr lokalt producerad mat, minskad konsumtion och en spiral neråt.

  Du skriver ”Allt det handlar om är att ha en god plan, byggd på ett starkt ideologiskt fundament, kommunicerat så att alla förstår varför vi fattar vissa beslut och varför vi genomför den ena eller andra åtgärden.”

  De åtgärderna låter illavarslande minst sagt…

  Jag kan se på dina ställningstaganden att det enda du erbjuder är tyvärr drömmar och stora ord utan att förstå vad effekten av detta blir.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nåväl jag gör ett sista försök att förklara.

   Det är på inget sätt drömmar snarare visioner som kan genomföras om vi gör på rätt sätt.

   Att få tillbaka jobben är mycket lätt. Vi bör och ska se till att EU inför skyddstullar på alla varor som tillverkas utanför unionen men säljs här. På detta sätt kommer produktionen tillbaka. Dessutom kommer produktionen att bli mer miljövänlig då andra regioner följer vårt exempel. Resultatet = Lokalare produktion som har mindre miljöpåverkan och därför gynnar alla utom möjligen företagens ägare som innan de anpassat sig får lite lägre vinstmarginaler.

   Det var på detta sätt man byggde den Malaysiska ekonomin lokväl som många av de övriga asiatiska ekonomier du kallar ”Tigerekonomier”. Genom att införa höga importavgifter såg man till att världens företag startade tillverkning lokalt i deras länder. Detta skapade tekniköverföring, arbetstillfällen och skatteinkomster. Inkomster de sedan investerat i välfärd och samhällsbyggande. Av de 20 miljoner människor Malaysia äkat med sedan 1970 utgörs för övrigt ca 30 % av invandrare till landet.

   Att enskilt skylla invandringen för allt är på inget sätt en framkomlig väg till våra nuvarande problem, sanningen finns att finna i industrinedläggelse och privatisering av offentlig sektor.

   Slutligen: För att lyckas behövs visioner och visionärt tänkande, dessutom en god uppslutning bland landets medborgare och en tro på framtiden och en nyfikenhet på dess möjligheter.

   • Jonny Disenfeldt

    Att införa skyddstullar medför bara att konsumenterna får betala högre priser. Produktionen kommer inte tillbaka till Sverige.

    Vi får väl anta att andra länder gör samma sak som Sverige och då har vi inte längre en exportmarknad. Massarbetslöshet, skenande konsumentpriser och en välfärd som kollapsar blir resultatet av din politik.

    Att blunda för att Sveriges välfärd nu blöder kraftigt pga i praktiken okontrollerad immigration är oerhört allvarligt. Sverige ska ta emot flyktingar och sedvanlig immigration men bara i den takt som vår ekonomi och vår gemensamma välfärd orkar med.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Skyddstullar innebär på inget sätt högre konsumentpriser och stagnation. De Asiatiska ekonomierna har istället bevisat att det leder till högre produktion vilket ger oss lägre priser.

     Deras exempel visar prov på en både ansvarsfull och mogen politik som sätter ner foten och gör precis det som politiken ska göra – nämligen sätta förutsättningarna för och se till att samspelet mellan stat, företag och medborgare fungerar till allas bästa.

     Att sedan som du gör lägga skulden till Sveriges nuvarande läge på immigration och invandring är att göra det lätt för sig själv. Jag säger inte att invandringen kan ha en del av skulden till den uppkomna situationen, dock är den inte allenabärande vad gäller läget i Sverige av idag.

     Dessutom är det en gång för alla så att vi inte kan välja vare sig föräldrar eller vart vi ska bli födda – Världen tillhör oss alla och det ska stå vart och en fritt att själv välja vart man vill bosätta sig.

     Under alla år med bosättning och arbete utomlands, både i Arabvärlden, Afrika och Asien har jag aldrig blivit illa behandlad eller ansedd som varande något ”katten släpat in”. Jag har snarare mötts av kätlek och varmt välkomnande.

     • Jonny Disenfeldt

      Du verkar leva i en upp och nedvänd spegelvärld fylld av märkliga teorier.

      Du anser alltså att höga tullar ska ge lägre konsumentpriser. Det leder istället till höga konsumentpriser och betydligt mindre konsumtion eftersom endast de som har råd kan köpa och det leder i sin tur till till arbetslöshet i det producerande landet. Att produktionen skulle genom ett magiskt trollspö flytta tillbaka till Sverige är ju bara önsketänkande, tror du att varvsindustri, textilindustri etc kommer hit ? Ska du skapa en enorm låglönemarknad i Sverige där lögt avlönade producerar dina varor ?

      Du vill driva en förkastlig isolationspolitik och tvinga fram produktion i Sverige utan insikt om kostnaderna för konsumenten.

      Samtidigt anser du avslutningsvis att vem som helst skall ha rätt att bosätta sig i Sverige, inser du vad som händer med det svenska välfärssystemet då ?

      Du låter mer som en miljöpartist än som en socialdemokrat.
      Skulle detta bli socialdemokratisk politik så lär partiet rasa snabbt i opinionen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag tror vi står rätt långt från varandra politiskt men låt mig ändå försöka att ånyo förklara att den politik jag förespråkar på inget sätt kommer att leda till högre konsumentpriser och de övriga effekter du spekulerar i.

      När Tun. Dr. Mahathir Mohammad Malaysias forne premiärminister och arkitekten bakom byggandet av det moderna Malaysia trots upprepade försök misslyckats med att få världens biltillverkare att om inte starta tillverkning, i vilket fall sätta upp sammansättningfabriker där gjorde han något drastiskt.

      Lösningen blev att köpa gamla formar från Mitsubishi och skapa ett eget Malaysiskt bilmärke Proton.

      När produktionen väl var igång gick han ut till resten av världens biltillverkare med informationen att reglerna runt export av bilar till landet nu förändrats.

      Från och med nu ser importskatterna ut på detta sätt meddelade han:
      Fullt importerade bilar = importskatt 321%
      Bilar sammansatta i Malaysia med minst 20% lokalt tillverkade komponenter = importskatt 60%.
      Bilar tillverkade i landet med ett innehåll av minimum 80% lokalt tillverkade komponenter = Importskatt 0%.

      Resultatet = Att alla världens biltillverkare numera har endera tillverkning eller sammansättning i Malaysia. Detta innebär även att deras bilar kan säljas inom Asean regionen utan övriga handelshinder i form av importskatter och dylikt.

      Jag har aldrig sagt att vi i Sverige ska isolera oss och ensidigt göra det jag föreslår. Vad jag sagt är att vi ska vara drivande för att göra densamma inom hela EU. Våra lokala marknader är tillräckligt stora för att vara attraktiva även med en sådan legal struktur.

      Utöver detta ska nuvarande dubbelbeskattningsavtal rivas upp och ersättas med den typen vi tillämpar gentemot den ”nya världen”. En sådan förändring innebär att alla företag alltid betalar skatt i alla länder de verkar i, detta i förhållande till omsättning och vinst.

      Sammanfattningsvis: Det är på inget sätt en dröm eller något märkligt, snarare ett ställningstagande för en solidarisk politik.

      Även om svenska företag tillverkar och säljer i andra världsdelar är den vinst de gör att betrakta som exportinkomster.

 5. Jonny Disenfeldt

  Vad tror du det kostar att köpa en bil t.ex i Vietnam som ligger nära Malaysia och som också har höga importtullar.
  Enormt mycket är svaret och det innebär att endast ett fåtal rika kan köpa bilar.
  Har du sett en tillströmning av bilfabriker till Vietnam ? Svar nej. Menar du att det ska byggas bilfabriker i varje land ?

  Kraftiga tullar slår mot oss och vår egen industri. Det är ett dubbeleggat svärd.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kan upplysa om att malaysia tillverkade bilar är betydligt billigare där än bilar importerade från Europa eller Usa.

   Nej alla länder behöver inte bilfabriker, dock behöver det finnas fabriker i alla världsdelar och inom respektive handelsunion.

   Samma sak gäller för övriga produkter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.