Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det Riksdag & Regering eller STORKAPITALET som regerar Sverige?

Frågan är i allra högsta grad relevant, detta inte minst mot bakgrund av ”Saudiaffären” och all den kritik som Margot Wallström och den Socialdemokratiskt ledda regeringen fått utstå på sistone.

Nästan oavsett vilka åtgärder och beslut man ämnar ta hörs en samlad kritik från de stora kapitalägarna och näringslivet.

Därför är den fråga jag ställer i rubriksättningen relevant!

Vem och vilka ideal som styr och därför innehar den ”egentliga makten” har i allra högsta grad betydelse för Sveriges välstånd och välmående.

Varför har detta betydelse?

Hur landet Sverige, dess ekonomi och dess befolkning mår och utvecklas kan sålunda sägas vara summan av de tankar och ideal som genom en ideologisk plattform genomsyrar alla beslut.

Då den ideologiska debatten näst intill tystnat i dagens Sverige är det därför på plats med en kort historiebeskrivning av hur Sverige utvecklats med olika regeringar vid makten.

Detta inte minst för att påvisa för alla som vuxit upp i ett Sverige utan ideologisk debatt att ideologi faktiskt har betydelse för landets utveckling. Ideologi skapar en förståelse för varför utvecklingen sett ut som den gjort. Dessutom kan man ur historien med rätt stor säkerhet lära hur de framtida utvecklingen kommer att bli om man använder sig av den ena eller andra ideologiska plattformen.

Att beskriva detta i detalj skulle tarva en hel bok därför nöjer jag mig med att dela upp historien i 3 epoker med resultat och verkan beskrivet i schematiska termer.

Tiden fram till 1932:

Denna tid präglades av regeringar ledda av kungahus och storkapitalet genom adeln och prästerskapet.

RESULTATET:

 • Stora klassskillnader.
 • Begränsad rösträtt.
 • Utbredd fattigdom.
 • Avsaknad av skolsystem och övrig välfärd för de mindre bemedlade.
 • Näst intill slavliknande arbetsförhållanden.
 • Modest ekonomisk utveckling.

Tiden från 1932 fram till devalveringen1982 och Novemberrevolutionen 1986:

Denna era är den mest framgångsrika i svensk historia med starka Socialdemokratiska regeringar vid rodret som byggde det Sverige som vi idag kan se delar av. Tiden präglades av solidaritet, kärlek och stark ekonomisk tillväxt.

RESULTATET:

 • Avskaffandet av klassamhället och införandet av enkammarriksdagen.
 • Byggandet av starka välfärds- och sociala trygghetssystem med reformer såsom allmän sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, allmän tilläggspension (ATP), barnbidrag, skolplikt för alla på lika villkor stödda genom studiebidrag och studiemedel.
 • Framväxten av en stark fackföreningsrörelse.
 • Byggandet av folkhemmet med det klasslösa samhället som högsta mål och vision.
 • Framväxten av en stor och välmående medelklass med ekonomisk kraft att konsumera det företagen producerade.
 • Stark ekonomisk utveckling och tillväxt.
 • Byggande av nödvändig infrastruktur i statlig regi.
 • Byggandet av en stark offentlig sektor.
 • Tillkomsten av Saltsjöbadsavtalet som skapade ordning och reda på arbetsmarknaden samt samförståndspolitik.
 • Sist men inte minst – Införandet av den demokratiska socialismen som genom principen om flertalets makt över fåtalet tillsåg att den ekonomiska makten fördelades mer rättvist bland medborgarna.

Tiden från devalveringen 1982 och novemberrevolutionen 1986 fram till dags dato:

Denna era präglas i mångt och mycket av en återgång till det läge som rådde före 1932. Största anledningen kan sägas vara den stora devalveringen 1982 samt novemberrevolutionen 1986.

Bägge dessa skeenden är resultatet av STORKAPITALETS framgångsrika lobby verksamhet som med en mun påtalade vikten av sänkta skatter och bättre konkurrenskraft för svenska företag. Dessa förbättringar skulle enligt dem leda till ett läge där de genom att investera dessa pengar i sina företag skulle skapa en mer konkurrenskraftig industri med fler och säkrare jobb.

RESULTATET:

 • Ökade klasskillnader. Under denna tid har de stora kapitalägarna och industrilisterna (läs den rikaste 2 %) i Sverige ökat från att kontrollera 1/5 del av det totala kapitalet till att idag kontrollera 1/3 del av det totala kapitalet.
 • Nedmontering av välfärdssamhället.
 • En mindre och stadigt sjunkande välmående medelklass.
 • Stadig utflyttning av industrijobb till låglöneländer.
 • Sänkta pensioner, sänkta nivåer i sjukförsäkring och a-kassa.
 • Privata aktörer/profitörer i offentlig sektor.
 • Skatteflykt och skatteplanering.
 • Osäkrare anställningsvillkor med visstidsanställningar och bemanningsföretag.
 • En försvagad fackföreningsrörelse.

Alla de stora löftena om att devalveringar och skattesänkningar skulle leda till något positivt har helt kommit på skam. De stora kapitalägarna har svikit alla löften om fler jobb och ökad konkurrenskraft för att istället stoppa alla dessa pengar i egen ficka och öka på sin redan stora förmögenhet ännu mer. Detta bevisas av deras ökning av det totala kapitalet.

Skillnaden mellan att kontrollera 1/5 del kontra att nu kontrollera 1/3 del är himmelsvid och kommer om inget görs att leda till ett Sverige som ser ut som det gjorde innan 1932.

SLUTSATS:

Min slutsats är därför enkel. Alla och envar måste en gång för alla inse att den girige aldrig får nog. Att vi genom att lyssna på dem kommer att driva på utvecklingen av Sverige från varande ett välutvecklat industriland till att bli en behövande utvecklingsnation.

Vad Sverige behöver är en:

 • En stark arbetarrörelse som kanaliserar sitt inflytande genom ett Socialdemokratiskt regeringsinnehav.
 • Värnandet av den demokratiska socialismens principer.
 • En stark offentlig sektor.
 • Starka sociala trygghetssystem.
 • En stor och ständigt växande välmående medelklass.
 • En återmigration av alla jobb som flyttat till låglöneländer.
 • Ett rättvist skattesystem med progressiv skatteskala.
 • Ett återställande av ägandet och inflytandet av det totala kapitalet till de nivåer som gällde före 1982.

DÄRFÖR:

Partikamrater: Låt oss på nytt ställa oss på barrikaderna och med kraft förmedla budskapet om att det bara är den demokratiska socialismen och dess principer som bygger en fungerande och välmående välfärdsnation.

Låt oss med förnyad kraft hylla principen om alla människors lika värde.

Låt oss påvisa varför vi genom att verka tillsammans blir starka.

Låt oss med hjälp av vår historia både bevisa och påvisa för svenska folket att Socialdemokratisk ideologi och samhällsbyggnad fungerar lika bra idag och imorgon som den gjorde igår.

Medborgare: Lär av historien och kom till insikt om att principen om alla människors lika värde, och principen om en medborgare en röst är fundamentala. Att ett upprätthållande av dessa principer utgör skillnaden mellan ett starkt och ett svagt som Sverige.

Att kärlek, solidaritet och gemensam aktion innebär att vi kan skapa ett Sverige för alla.

En röst på oss Socialdemokrater är därför en röst för utveckling och välstånd. För alla – med alla.

Åv var och en efter förmåga – Åt var och en efter behov!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.