Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den Demokratiska Socialismen.

Den Demokratiska Socialismen handlar i grund och botten om att skapa ett samhälle där flertalsvälde råder. Dvs. att säkerställa att flertalet alltid befinner sig i en sådan position att de har makten över fåtalet. Den handlar även om att skapa ett föregångsland vilket folket i andra länder kan kopiera att följa.

Ytterst bygger den Demokratiska Socialismen på en tilltro till människornas vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig värdighet.

Socialdemokratin har under årens lopp kämpat för att förena arbetarklassen och därigenom bryta det fåtalsvälde som kapitalismen skapat.  Doktrinen och iden om den Demokratiska Socialismen ska därför ses som resultatet av denna kamp.

Därför har de framsteg som vunnits genom arbetarrörelsens kamp befäst Socialdemokratins övertygelse att den fredliga samhällsomdaningen på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till mänsklig frigörelse.

Tittar vi sedan vidare på fundamenten på vilka den Demokratiska Socialismen är byggd kan vi läsa följande:

 • Överallt i världen kämpar folkliga krafter för sin frigörelse och för att bryta och och inifrån reformera fåtalsväldet.
 • I många länder har denna kamp lett till väpnad kamp. I andra länder har man genom en fredlig samhällsordning kunnat uppnå betydande resultat.
 • Dock är den gemensamma nämnaren för denna frigörelsekamp som förs från olika historiska förutsättningar en strävan att organisera samhällsförhållandena under flertalets aktiva deltagande.
 • Att den Demokratiska Socialismen följer denna färdriktning och bygger på mänsklig förmåga och mänskliga ansträngningar.
 • Den Demokratiska Socialismen ser som sin uppgift att att skapa en produktionsordning som inte styrs av enskilda och begränsade vinstintressen.
 • Den ska genomföras på den demokratiska övertygelsens väg under öppen debatt och under hänsyn och respekt för andras uppfattning som hör demokratin till.
 • Vägen kan synas både mödosam och tidskrävande. Dock medför den emellertid den helt avgörande fördelen att samhällsomdaningen kan genomföras under aktiv medverkan av medborgarna, och att dess resultat vinner en fast och folklig förankring.
 • Därför skapas den trygghet som behövs för att reformerna ska bli bestående.
 • Slutligen genomför vi detta därför att denna frigörelse måste genomföras i ett samhälle som är starkt beroende av en omvärld präglad av stora motsättningar av förtryck och ofrihet och starka kapitalistiska intressen.

Jag är helt övertygad om att alla som läser ovanstående kan både inse och förstå att ett samhälle som bygger på ”Fåtalets makt över flertalet” är dömt till undergång. Frågan är inte OM, snarare NÄR!

Vidare tror jag att alla innerst inne vill leva i fred och samförstånd. Att alla innerst inne endast har 3 behov, nämligen att äta, dricka och föröka sig. Sett till detta är därför fåtalsväldet en helt onödig företeelse.

Låt oss därför göra det enda rätta och acceptera det samhälle den Demokratiska Socialismen erbjuder! I ett sådant samhälle blir livet lättare och vi får tid att i akt och mening ägna oss åt livets väsentligheter ÄTA – DRICKA – FÖRÖKA OSS!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

2 kommentarer

 1. Bertil

  Så här fick vi elever ordningsföreskrifterna för 50 år sedan. i skolan
  Ett stencilerat a4 blad. Var finns sådant idag och hur ser det ut i Samhället när induvidualism , egoism och där starka tar för sig på svagas bekostnad.

  1. Elev skall visa vördnad för allmän lag och fastställd ordning.

  2. Med varandra skall eleverna leva i sämja. All våldsam eller kränkande behandling av kamrat är förbjuden.

  3. Elev skall infinna sig till undervisningen på fastställda tider, försedd med behövlig skolmateriel, iaktta god ordning samt följa undervisningen med uppmärksamhet.

  4. Sker genom eleven förvållande skada å skolans byggnader, inredning eller undervisningsmateriel, är eleven ersättningsskyldig enligt närmare anvisningar från fall till fall. Anmälan om uppkommen skada skall omgående göras hos klassföreståndaren av den som vållat skadan.

  5. Under förutsättning av att god ordning iakttages får elev vistas inomhus under raster och håltimmar. Elev rekommenderas dock att vid tjänlig väderlek tillbringa rasterna utomhus.

  6. Cykelåkning på skolgården är förbjuden.

  7. Snöbollskastning och bollspel får förekomma på därtill anvisad plats.
  Stenkastning är däremot förbjuden.

  8. Ledighet från undervisningen kan i vissa fall beviljas av klassföreståndaren efter skriftlig
  anhållan från elevens föräldrar. Efter frånvaro på grund av sjukdom skall elev inom en vecka lämna sjukintyg till klassföreståndaren.

  9. Under lektionstid får elev inte äta karameller.

  10. Elev skall avhålla sig från sådana nöjen och njutningsmedel, som inte lämpar sig för hans ålder eller egenskap av elev. Tobaksrökning är lärljunge förbjuden inom skolans område och närmaste omgivning samt vid utfärder och andra tillfällen, då han står under skolans uppsikt. Undantagna från denna regel är de elever, som fått skriftligt medgivande från föräldrarna till rökning i skolan. Sådan rökning får dock endast förekomma på därtill
  anvisad plats (s.k rökruta).

  11. Tillräcklig nattsömn är en förutsättning för ett gott skolarbete, varför elev tillråds att dag före skoldag inte vistas utomhus efter kl.22.00.

  12. Elev skall vinnlägga sig om att alltid – även utanför skolans värld –
  uppträda artigt och trevligt.

  1. Elev skall visa vördnad för allmän lag och fastställd ordning.

  2. Med varandra skall eleverna leva i sämja. All våldsam eller kränkande behandling av kamrat är förbjuden.

  3. Elev skall infinna sig till undervisningen på fastställda tider, försedd med behövlig skolmateriel, iaktta god ordning samt följa undervisningen med uppmärksamhet.

  4. Sker genom eleven förvållande skada å skolans byggnader, inredning eller undervisningsmateriel, är eleven ersättningsskyldig enligt närmare anvisningar från fall till fall. Anmälan om uppkommen skada skall omgående göras hos klassföreståndaren av den som vållat skadan.

  5. Under förutsättning av att god ordning iakttages får elev vistas inomhus under raster och håltimmar. Elev rekommenderas dock att vid tjänlig väderlek tillbringa rasterna utomhus.

  6. Cykelåkning på skolgården är förbjuden.

  7. Snöbollskastning och bollspel får förekomma på därtill anvisad plats.
  Stenkastning är däremot förbjuden.

  8. Ledighet från undervisningen kan i vissa fall beviljas av klassföreståndaren efter skriftlig
  anhållan från elevens föräldrar. Efter frånvaro på grund av sjukdom skall elev inom en vecka lämna sjukintyg till klassföreståndaren.

  9. Under lektionstid får elev inte äta karameller.

  10. Elev skall avhålla sig från sådana nöjen och njutningsmedel, som inte lämpar sig för hans ålder eller egenskap av elev. Tobaksrökning är lärljunge förbjuden inom skolans område och närmaste omgivning samt vid utfärder och andra tillfällen, då han står under skolans uppsikt. Undantagna från denna regel är de elever, som fått skriftligt medgivande från föräldrarna till rökning i skolan. Sådan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.