Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nyliberalismen ett direkt hot mot demokratin och välfärden – På sikt hotar den även freden!

Rubriken kan kanske kännas hård? Dock är det en reell verklighet vi måste ta hänsyn till just därför att samhällsutvecklingen i västvärlden präglas av just nyliberalism.

Jag har tidigare skrivit inlägg där jag citerat Thomas Piketty. I dagens inlägg ska jag citera en annan framstående forskare på området i form av Professorn i Sociologi vid Universitetet i Köln, Wolfgang Streeck.

Innan jag berättar vad han kommit fram till ska jag i vanlig ordning säga: Vad var det jag sa?

Ni som följt mina inlägg om en politik, den politik som innebär en återgång till 1975 års Socialdemokratiska partiprogram, och då speciellt idéerna och doktrinerna bakom den Demokratiska Socialismen kommer att inse att detta är den enda rätta vägen om vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Professor Streeck har liksom Piketty kommit fram till att nyliberalismen är farlig därför att den bygger ett samhälle som ger ”Fåtalet”, dvs. näringslivet obegränsad makt till politiska beslut som påverkar ”Flertalet”, dvs. medborgarna i demokratiska länder.

Professor Streeck har kommit fram till följande fakta presenterade i punktform:

 • Att det nyliberala marknadstänkandet tar allt större kontroll över politiken.
 • Att nyliberalismen är en aggressiv form av kapitalism som håller på att förgöra demokratin.
 • Att det ”tvångsäktenskap” som rått mellan kapitalism och demokrati sedan andra världskrigets slut i syfte att ge staten kontroll över marknadskrafterna har kommit till ett slut i och med nyliberalismen.

Tanken med ”tvångsäktenskapet” var att kapitalismen måste bidra till sådan samhällsnytta såsom full sysselsättning, växande välfärd, starka trygghetssystem, stabil inkomstutveckling och gradvis reduktion av social ojämlikhet.

Med nyliberalismens utbredning i västvärlden står det nu klart att dess samhällen inte längre klarar av att leverera på de premisser som ”tvångsäktenskapet” stipulerade. Det är därför allt nu går i en motsatt riktning där arbetslösheten ökar, där välfärd och löner minskar och trygghetssystemen vittrar sönder. Dessutom leder nyliberalismen till ökad social ojämlikhet och en ökad koncentration av kontrollen över västvärldens tillgångar och produktionsresurser.

Professor Streeck säger vidare att:

 • Europa allt sedan 1970 -talet präglats av ökande liberalisering som ersatt efterkrigstidens ”skattestat” med en ”skuldstat”.
 • Övergången från Keynesianism till Nyliberalism förutom att tillväxten avtagit och olikheterna ökat även lett till att både privat och offentlig skuldsättning ökat.
 • Framväxten av ”Skuldstaten”  är ett resultat av staters bristande förmåga att beskatta sina medborgare.
 • Det finns ett motstånd mot skatter i medelklassen och i det internationella näringslivet.
 • Det i en global finansvärld är enkelt att byta adress till en adress i skatteparadis likt Luxemburg och Singapore .

Professor Streeck poängterar att just ovanstående leder till att ”skuldstater” är beroende av, och måste sätta sin tillit till marknaden. Detta leder till att finansmän och storföretag i allt högre grad kan diktera den ekonomiska politiken i demokratiska länder.

Något som enligt Professor Streeck leder till att:

 • Vi nu ser konturerna av en ”konsolideringsstat”.
 • ”Konsolideringsstatens” är svaret på finanssektorns ökande oro över om ”skuldstaterna” är i stånd att återbetala sina lån.
 • En smartare typ av stat sett ur ett finansiellt perspektiv är en stat med färre förpliktelser gentemot sina medborgare, och att dessa utgör en säkrare investering.

Professor Streeck kommer precis som mig själv till insikten om att finanskrisen i Europa 2008 lett till att de nationella myndigheterna fått mindre inflytande över sin egen ekonomi. Något som medför att demokratiskt valda församlingar och ansvariga myndigheter är avskärmade vad gäller ekonomiska beslut. Rätten över dessa beslut har i stället flyttat till internationella organisationer och institutioner.

Varför har det då blivit på detta sätt?

Själv hävdar jag bestämt att det är ett resultat av att Nyliberalismen tillåtits ersätta den Demokratiska Socialismen!

Professor Streeck hävdar dessutom att det utöver detta faktum även beror på en rad missförhållanden inom EU samarbetet. Enligt honom kan EU skuldbeläggas för följande:

 • Att EU intar en central roll när de nationella demokratierna förlorar mer och mer kontroll över den egna ekonomin.
 • Att de gör så därför att EU allt sedan 1990 – talet varit en central pådrivare för nyliberala reformer i Europa som bryter ner de medborgerliga rättigheterna i de olika medlemsländerna. Detta utan att de medborgerliga rättigheterna har blivit ersatta på en EU central nivå.
 • Att EU är fullständigt odemokratiskt och att dessa nyliberala krafter helst jobbar i kulisserna för att undvika offentlighetens ljus.
 • Att EU av idag är strukturerat på ett sådant sätt att de öppnar de nationella ekonomierna för tysk export, utländska investeringar och amerikanska finansmän.

Enligt Professor Streeck leder den utveckling som genomsyrat EU under de sista 2 åren till en ekonomisk och politisk katastrof. Beviset ser han sig finna i den nationalism och det allmänna hat som nu växer fram mellan europeiska nationer.

Slutsatsen måste därför bli att nyliberalismen om den tillåts härja fritt kommer att leda världen in i KATASTROF. Inte nog med att den raserat välfärden och åsidosatt demokratin – nästa effekt kan bli ett fullskaligt världskrig.

Låt oss därför stoppa nyliberalismen omedelbart och ersätta den med det enda system som är långsiktigt hållbart. Det system jag pratar om är det system som förespråkas av den Demokratiska Socialismen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.