Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Folkrörelser en väg till ekonomisk demokrati för människor/konsumenter.

I dagens inlägg tar vi ånyo en titt på de idéer och tankar som lades fram i 1975 års Socialdemokratiska partiprogram med syfte att utöka konsumenternas inflytande över produktion och konsumtion.

Idéerna väcktes och utvecklade därför att vi Socialdemokrater ville se ekonomisk likväl som politisk demokrati. Det är just viljan att skapa både politisk och ekonomisk demokrati som skiljer oss Socialdemokrater från borgerligheten och nyliberalismen.

Anledningen till att jag lyfter fram dessa idéer är att det folkrörelse Sverige våra Socialdemokratiska företrädare skapade krackelerat, privatiserats och nästan undantagslöst överlåtits till privata bolag. Coop och OKQ8 utgör undantagen, men bara delvis då även deras verksamhet i allra högsta grad kommersialiserats och medlemsinflytandet minskat.

Folkrörelsernas tillkomst kan tillskrivas Socialdemokratins okuvliga vilja att utjämna inkomst- och förmögenhetsskillnader och göra konsumenterna till makthavare över utbud och produktion och vår vilja att förutom politisk demokrati även skapa ekonomisk demokrati. Därför skapades folkrörelse företag likt KF, Ok, Reso, Fonus, Folksam med flera som hade som uppgift att hålla det privata näringslivets vinstintresse i schack och tillse att ”Flertalet hade makten över Fåtalet” även när det gäller kontrollen av utbudet av varor och tjänster.

Från 1990-talet och framåt har många av dessa kooperativ sålts ut och privatiserats och folkrörelserna har nästan helt utplånats vad gäller förekomsten av kooperativa företag under medborgarnas/konsumenternas kontroll.

Nyliberalismen har stor del i att så har blivit fallet. Fokus har flyttat från gemensamt ägande till privat ägande, dessutom med en stor maktkoncentration på ett fåtal händer. Framväxten av de stora handelskedjorna har dessutom effektivt utplånat förekomsten av mindre affärsverksamheter, något som ytterligare spätt på ”fåtalets” maktkoncentration.

Just inflytandet över utbudet av varor och tjänster gör att ”fåtalet” kan styra ”flertalet” på alla nivåer i samhället. Med denna kontroll över utbudet följer även kontrollen över priser och vinster. Kontrollen av priserna är direkt kopplade till önskad vinstnivå och har i dagens oligopol Sverige mycket lite att göra med utbud och efterfrågan.

Därför kommer här en liten repetition av hur man såg på kooperativ och konsumenternas inflytande 1975:

  • Genom att organisera sig kooperativt kan konsumenterna ordna produktion och distribution utan vinstintressen samt under demokratisk kontroll.
  • Socialdemokratin vill medverka till att stärka de kooperativa organisationerna för att ge ökad styrka åt konsumenternas inflytande.
  • Socialdemokraterna vill förena rätten att utöva demokratiskt inflytande över det ekonomiska livet och över arbetslivet med friheten att välja bland varor och tjänster som svarar mot enskilda och gemensamma behov.

Vi Socialdemokrater ville göra ovanstående för att utnyttja marknadsprisbildningen, där denna utgör det effektivaste medlet för att inrikta produktionen efter människornas önskningar. Detta för att utjämna de rådande inkomst- och förmögenhetsskillnaderna som rådde då, och som fortfarande råder i dagens Sverige.

Vidare skrivs följande i definitionen:

  • Det gäller därvid att förhindra att en av privata vinstintressen styrd kommersialisering tränger undan behov som endast kan tillgodoses genom gemensamma insatser.
  • Socialdemokratin vill att människan ska kunna påverka bostadsproduktionens inriktning och i samverkan skapa en god boendemiljö.
  • En växande del av människornas behov måste tillgodoses genom kollektiva insatser. Därigenom nås en fördjupad välfärd och en utjämning av levnadsvillkoren.
  • Demokratiseringen av det ekonomiska livet är ett led i, och en förutsättning för Socialdemokratins samhällsomdaning.

Jag tror att den som läser detta kan inse och förstå att dessa ideal kan användas även idag för att säkerställa att ”flertalet bestämmer över fåtalet”, och till att skapa ett Sverige där ekonomisk likväl som politisk demokrati råder.

Därför är min uppmaning till ert alla att noga tänka igenom vilket Sverige ni vill leva i?

  • Vill ni leva i ett girigt och egoistiskt Sverige med endast politisk demokrati där bestämmandet över ekonomin är förbehållet fåtalet vilket framhålls som idealbilden av nyliberalismen?
  • Eller vill ni leva i ett varmt, kärleksfullt och demokratiskt Sverige som präglas av både politisk och ekonomisk demokrati likt det Sverige vi Socialdemokrater vill skapa med hjälp av den Demokratiska Socialismen?

Valet är ditt!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.