Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skrota Landstingen – Inrätta ett Sjukvårdsdepartement med 6 -8 sjukvårdsregioner!

Sjukvård och sjukvårdens organisation är ett kärt ämne för mig därför att rätten till god och kvalitativ sjukvård är viktigt i ett välfärdsland som Sverige. Ni som följer min blogg vet att jag skrivit i ämnet i flera omgångar – Och att jag i mina inlägg beskriver den oro jag känner därför att neddragningar görs för att spara pengar då vi i själva värket i ställer borde ha investerat i mer och bättre sjukvård.

Det finns som jag ser det 2 systemfel i dagens sjukvårdspolitik och i dagens sätt att organisera sjukvården – Det första systemfelet är indelningen i Landsting – något som i dagens Sverige är en mycket förlegad modell – Det andra systemfelet är det Fria Vårdvalet.

Bägge systemfelen innebär stora kostnader och i slutända sämre och mindre vård för våra skattepengar.

Det fria vårdvalet är en dyr reform som kostar samhället stora pengar – Hur och varför har jag för avsikt att framföra i detta inlägg.

Indelningen i Landsting är även det en dyr – men framför allt ett oerhört förlegat och gammalt sätt att organisera sjukvård – I ett ”rundare” och mer högteknologiskt Sverige behöver denna organisation skrotas och ersättas med en mer tidsenlig styrning av sjukvården.

Det är därför jag vill organisera sjukvården rakt under staten i ett Sjukvårdsdepartement lett av en sjukvårdsminister och i stället för Landstingen dela in Sverige i 6 till 8 stora sjukvårdsregioner. Större sjukvårdsdistrikt skapar bättre samordning av sjukvården och betydligt mindre administration är idag – Dessutom kan vi helt avskaffa Landstingen och med dem alla landstingspolitiker som idag utgör en kostnadspost som i slutändan ska rymmas inom de skatteintäkter som dagens landsting har till sitt förfogande.

Dessutom skapar indelningen i landsting orättvisa i landet då olika landsting har olika ekonomiska förutsättningar och därmed olika kvalitet på den vård de ger sina medborgare.

I en modern demokrati ska det inte vara på detta sätt! – Det ska vara samma vård oavsett vart i Sverige man väljer att bosätta sig – och tillgången på högkvalitativ sjukvård ska vara jämlik mellan sjukvårdsregionerna.

Hur jag vill organisera framtidens sjukvård kan ni läsa i slutet av inlägget – Men redan här ska jag säga att sett ur politisk synvinkel ska vi inte ha Landsting – Den politiska styrningen av sjukvården och sjukvårdsregionerna ska ske direkt från Riksdagen. Effekten av detta blir således att sjukvårdsregionerna endast bemannas med tjänstemän under ett centralt Sjukvårdsdepartement lett av en Sjukvårdsminister (eller vilket annat namn vi må välja att ge den nya organisationen).

Detta sagt över till varför jag vill skrota det fria vårdvalet – Innan jag börjar redovisa skälen vill jag en gång för alla slå fast att jag är motståndare till alla privata inslag i det som traditionellt kallas offentlig sektor. Det privata näringslivet ska hålla sig i den privata sektorn enär det offentliga ska sköta den offentliga sektorn.

Jag vill även säga att jag på inget sätt hyser agg mot vård i privat regi så länge som de som nyttjar den själva står för de fulla kostnaderna av densamma. I en demokrati ska politiken aldrig bestämma vad medborgarna ska göra med sina privata pengar – Om någon önskar köpa sjukvård för dessa är det helt okey med mig – Däremot ska det inte stå var och en fritt att bestämma vad de vill göra med våra gemensamma skattepengar.

Att det fria vårdvalet leder till segregation och olika vårdkvalitet i landets kommuner råder inga tvivel om – Till att börja med kan vi se vad som hände i Stockholm när det borgerligt styrda landstinget tog över och införde Vårdval Stockholm. I samma veva som Vårdval Stockholm passade de även på att skrota det särskilda stödet till vård i utsatta områden. Som en effekt av detta miste till exempel Rinkeby vårdcentral nästan 11 miljoner av sin budget vilket innebar att arbetsstyrkan måste bantas kraftigt för att få pengarna att räcka till.

Resultatet? Innevånarna i Rinkeby har fått svårare att komma till doktorn – Dessutom har det drabbat tillgängligheten i form av längre väntetider för att få träffa en läkare. Rinkeby är på inget sätt ensamma om detta – liknande exempel kan hittas på andra platser i landet.

Utöver detta har Landstingen drabbats av högre kostnader i den egna vårdapparaten.

När privata vårdcentraler listar patienter tar de sina patienter från den landstingsägda vårdcentralen – Denna får som ett resultat av detta mindre pengar att röra sig med och tvingas därför banta sin kostym. Trots att den privata vårdcentralen finns måste den landstingsägda finnas kvar för att ta hand om de som inte vill gå till en privatläkare – alternativt är för sjuka för att den privata vårdcentralen ska ha viljan att befatta sig med dem.

Dessutom syns ett klart mönster vad gäller patienterna hos de privata vårdcentralerna. Så länge patienterna är någorlunda friska och därför ”lönsamma” är de varmt välkomna. Den dag vårdbehoven blir så stora att den privata vårdcentralen inte längre tjänar pengar på patienten skickas denna tillbaka till landstinget och de landstingsägda sjukhusen.

Den enda effekten av det fria vårdvalet är att de privata vårdgivarna plockat russinen ur kakan och skott sig på skattebetalarnas bekostnad – Till gagn för fåtalet men till lidande och förlust för flertalet.

Efter införandet av det fria vårdvalet kan vi även se hur kostnaderna för stafettläkare ökar lavinartat. Denna kostnad har även börjat synas när det gäller sjuksköterskor som även de hyr ut sig till landstingen via uthyrningsbolag. Dessa kostnader spräcker alla ramar och gör att de flesta landsting går på knäna och har svårt att få sin budget att gå ihop.

Genom att skrota det fria vårdvalet och samtidigt skrota landstingen och förbjuda systemet med stafettläkare och sjuksköterskor uthyrda till landstingen via privata bolag kan vi skapa en både effektivare och billigare sjukvård med högre kvalitet – Dessutom en sjukvård som blir lika i hela Sverige.

Genom att skrota Landstingen och det fria vårdvalet får vi således en mycket bättre utväxling på varje skattekrona som går till sjukvård.

Vad sjukvårdssystemet behöver istället för Landsting och det fria vårdvalet för att bli effektiv är följande åtgärder:

  • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 6-8 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
  • Återreglera hela sjukvården – dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen staten.
  • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra – dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan. Personalen ska fortsatt få sin lön från den region där de är anställda.
  • Se till att det finns minst 1 – helst 2 Universitetssjukhus i varje region och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av operationer med efterföljande vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
  • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus – Utbildningscentra som följer en utbildningsplan som är enhetlig för alla regioner.
  • En central rekryteringsfunktion gemensam för alla regioner.
  • Att regionerna får rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
  • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad – Dessutom tillse att denna tid är lika i hela landet.
  • Ett återinförande av Apoteksmonopolet – Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
  • Skapa ett medicinskt etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilken utrustning som ska köpas in samt vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden.

Om vi skrotar dagens indelning i landsting och det fria vårdvalet – och dessutom genomför de åtgärder jag föreslagit ovan kommer Sverige inom kort att kunna erbjuda alla medborgare världens bästa sjukvård på ett solidariskt sätt vilket innebär att alla får samma vård – Rika likväl som fattiga.

Avslutningsvis ska tilläggas att alla svenskar inte kan ha alla specialister och kvalificerad specialistsjukvård i sin egen stad – Men med 1 till 2 Universitetssjukhus i varje sjukvårdsregion blir avståndet till den mest kvalificerade vården betydligt jämlikare än idag.

Sjukvårdens kostnader eskalerar snabbt som en följd av en åldrande befolkning – I många Landsting leder de höjda kostnaderna till mindre vård och längre väntetider – Därför ska vi inte vänta med detta beslut – Snarare sätta ner foten och se till att få det gjort så skyndsamt som möjligt.

Låt oss göra slag i saken och tillsammans se till att Sverige på nytt kan stoltsera med titeln som varande landet med Världens Bästa Sjukvård.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.