Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bör samhällsplanering och bostadsbyggande räknas som riks- och/eller särintressen?

För mig är frågan i rubriken är extra relevant efter att ha lyssnat på nyhetsinslag i gårdagens nyhetssändningar där professorn i samhällsplanering Göran Cars uttalar sig om hur just riksintressen och särintressen sätter käppar i hjulen för bostadsbyggande och stadsplanering.

Gårdagskvällens Agenda i TV 2 hade även de ett inslag i ämnet och en intervju med bostadsminister Mehmet Kaplan – Dock utan att få några svar vilket var väntat då Kaplan enligt mitt förmenande borde avsättas med omedelbar verkan. För mig är en bostadsminister en person som ska driva på utvecklingen – Inte som nu passivt titta på utan att agera.

Professor Cars berättade i nyhetsinslaget hur stora problem det varit att hitta plats för byggandet av det nya Kiruna – Ett Kiruna som behöver och måste flyttas på grund av gruvdriften.

I inslaget gav han uttryck för hur han trots att Kiruna kommun är stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans knappt hittade mark att bygga på – Var det inte rennäringen, gruvnäringen eller vindparksintressena som satte käppar i hjulen var det fritidsintressena och bevarandet av landområdena för rekreation och fritid.

Professor Cars ställde därför en både viktig och relevant fråga – Den om behovet och intresset av att bygga bostäder och infrastruktur inte borde vara överordnad övriga riks- och särintressen?

I Agenda fick vi även en antydan om att många kommuner använder sig av möjligheten att skapa nationalparker och bevarandevärda rekreationsområden på många ställen för att slippa bygga bostäder. Professor Cars hade sin linje klar – han vill flytta beslutsrätten från kommunerna till landstingen eller regionerna för att bättre kunna tillgodose hela regionens bästa.

Dessutom var de flesta av de tillfrågade experterna rörande överens om att statens regelverk avseende vad som ska anses utgöra riks- och/eller särintresse är alltför krångliga och att rätten att överklaga är alltför vidsträckt.

För mig som varande socialdemokrat tillhör just rätten till en bostad en av samhällets viktigaste och mest grundläggande rättigheter – En rättighet lika viktig och grundläggande som rätten till ett arbete och rätten till en bra utbildning.

Därför har jag efter att ha tänkt igenom det som framförts i reportagen och intervjuerna och vägt detta mot mitt tidigare förslag att slopa landstingen helt och hållet för att istället dela in Sverige i regioner direkt under riksdagen kommit fram till att jag ser följande som en möjlig väg framåt.

 • En revidering av och ett förtydligande av vilka intressen som kan anses utgöra riks- och/eller särintresse.
 • En överföring av beslutsrätten om vad som ska vara nationalparker, rekreationsområden mm. från kommunerna till staten.
 • Beslut om att samhällsbyggnad och bostadsbyggnad framgent ska utgöra riksintressen – Dessutom riksintressen som väger tyngre än övriga riks- och särintressen därför att bostadsbyggande och byggande av infrastruktur är grundläggande i ett land med växande befolkning.
 • En upprensning av statens snåriga regelverk som ska ersättas med klara och tydliga regelverk med begränsad rätt att överklaga till mer än en rättsinstans i samma ärende.

Med detta sagt avser jag självfallet inte att denna förändring ska kunna missbrukas för att köra över övriga riks- och/eller särintressen. Vi ska fortfarande prova alla andra tänkbara utvägar för att lösa problemen med samhällsutbredning och byggnation av bostäder och infrastruktur.

Dock måste det enligt mitt förmenande i slutändan bli så att samhällsbyggnad och samhällets utveckling alltid är överordnad alla andra riks- och/eller särintressen om samhällsbyggnaden är viktig för samhällets utveckling vad gäller jobb, bostäder och övrig infrastruktur – Dock måste alla alternativa lösningar och möjligheter vara uttömda för att detta överordnande ska gälla.

Oavsett hur nobelt ett bevarande av ett riks- och/eller särintresse är kan ett sådant aldrig tillåtas hindra samhällets utveckling och det som är bäst för en majoritet av Sveriges befolkning.

Utöver ett stopp för kommunerna att själva bestämma vad som ska bli naturreservat och rekreationsområden vill jag se större beslutsrätt för landets kommuner i plan & byggärenden utan krångliga statliga regelverk. Dessutom ska plan & byggärenden vid överklagande avgöras i en speciell PBL domstol som fattar slutgiltigt beslut i ärendet utan vidare rätt att överklaga.

Dessutom vill jag snarast möjligt införa en ny bostadsförsörjningslag som gör det tvingande för landets kommuner att bygga tillräckligt med bostäder för att genom sina allmännyttiga bostadsbolag för att förse alla med behov av en bostad med en bostad. Ett byggande för vilket jag tidigare föreslagit statlig finansiering via attraktiva lån till fast ränta.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

En kommentar

 1. Lennart

  Bra skrivet. Ett steg i den riktning som du föreslår vore också att beröva kommunerna rätten till planmonopol. Inte för att de inte klarar det men för att få mer fart på planeringen. Kommunen har det övergripande planåtagandet genom sina översiktsplaner och det sista ordet i byggnadsnämnden.
  Hälsningar
  Lennart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.