Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det nya skattesystemet för fordon måste bli rättvist och baserat på faktisk körsträcka.

Regeringen jobbar för högtryck med ett nytt system för miljöavgifter på bilar kallat ”bonus malus”. Tanken med systemet är att det ska drabbat bilägaren direkt att köra omkring med en bil som släpper ut mycket miljögifter meden det blir ska bli billigare att köra omkring med en bil som släpper ut lite.

Förberedelserna är långt gångna och målsättningen är att systemet ska införas redan 2017. Regeringen säger att ett införande är nära men att det gäller att få parametrarna rätt så att systemet blir rättvist. En av knäckfrågorna är om äldre bilar ska omfattas av systemet eller om det bara ska införas för nya bilar.

Dessutom sägs inget om hur systemet ska träffa de som kör tjänstebilar samt vem som ska betala avgiften för dessa. Därför tar jag mig friheten att komma med min input i ärendet och lämna min syn på hur avgiftssystemet bör se ut och fungera.

Till att börja med vill jag att systemet ska omfatta ALLA fordon som är registrerade och därför tvingas ha registreringsskylt, dvs. även snöskotrar, motorcyklar, 4-hjulingar m.fl. Undantag ska dock göras för de fordon som idag är skattebefriade därför att de uppfyller veteranfordons kriterierna.

En annan viktig aspekt är att avgifterna i systemet ALLTID ska träffa brukaren av en tjänstebil istället för företaget. Enda undantaget avser tjänstebilar som bara används i arbetet och vid all annan tid är parkerade på företaget – För dessa ska avgiften betalas av företaget.

För att systemet med avgift efter miljöbelastning ska bli rättvist måste vi dessutom skapa ett system som följer körsträckan enligt principen ju längre körsträcka ju högre miljövagift/fordonsskatt. Systemet ska självfallet även gälla för tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

För att uppnå detta tänker jag mig en att en transponder  eller ”go-box” som den ibland kallas monteras i alla fordon som omfattas av regelverket. Denna ska sedan registrera hur långt fordonet körts under mätperioden och per automatik skicka informationen till ett centraliserat debiteringssystem som sedan likt dagens system för trängselavgifter per automatik skickar räkningen till ägaren/brukaren av fordonet periodiskt – Förslagsvis kvartalsvis.

Själva transpondern bör vara gratis medan installationskostnaden bärs av fordonsägaren för fordon som redan är i bruk och av tillverkaren för de fordon som säljs nya. Dessutom är det viktigt att transpondern aldrig registrerar vart vi kört utan bara hur långt vi kört så att den personliga integriteten inte äventyras och kränks.

Ett brett införande där avgiften träffar alla fordon utom veteranfordon är viktig om vi vill snabba på övergången till ett modernare och betydligt miljövänligare fordonsbestånd i Sverige. Dessutom är det en rättvisefråga att vi betalar för faktisk körsträcka och inte som idag efter en schablon som inte tar hänsyn till körsträcka.

För att låginkomsttagare ska drabbas mindre initialt tycker jag att det är rätt att alla bilar byggda före 2010 drabbas i betydligt lägre omfattning än de som byggts efter 2010 under en karenstid av 5 år – Detta så att även låginkomsttagare och människor med små resurser ska beredas tillräckligt med tid att anpassa sig till systemet.

Jag vill dessutom skatteavdragen för resor till och från arbetet för de som bor så till att kollektiva transportmedel inte kan nyttjas ska förstärkas så att miljöavgiften för dessa resor blir avdragsgill.

För nya bilar ska systemet slå till maximalt redan från början med dryga avgifter för alla bilar som släpper ut mer än det gränsvärde vi bestämt oss för. För bilar däremellan ska systemet innehålla en trappa med avgiftsrabatt som gör det dyrare ju nyare bilen är.

Slutligen så bör detta system ersätta både dagens fordonsskatter och de miljöpremier som finns undantaget den skattebefrielse som utlovades under de första 5 åren för de som köpte en bil med låga utsläpp. För dessa ska systemet införas först när de passerar 5-års gränsen.

I kombination med detta system så bör vi även framledes premiera de som köper en elbil – Detta genom att göra elbilar helt skattebefriade så länge dessa ägs och/eller brukas av den förste ägaren.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.