Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokratisk ideologi står för ljuset i mörka ideologiska tunnlar.

Jag har många gånger påtalat att de 8 år av skadlig Allianspolitik som Sverige tvingades genomleva har lett Sverige in i en mörk tunnel som är en återvändsgränd utan ljus nog för att vända om och ta sig ut – Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss ut ur tunneln och tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av företags vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi Socialdemokrater en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan – En offentlig sektor vi nu renoverar så att den återfår sin forna strålglans.

Innan Alliansens avregleringar klarade en offentligt driven offentlig sektor alltid av att förse samhälle, företag och medborgare med viktiga saker som välutbildad arbetskraft, elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur utan tankar på att beakta vinstintresset.

Samma princip gällde dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och den konkurrensutsättning som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär.

Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige vilket vi Socialdemokrater insett och därför ändrat kursen tillbaka till en offentlig sektor som ägs och drivs av det allmänna utan privat inblandning.

Där Alliansens agenda består i att skapa en samhällsordning där ”Fåtalet har makten över flertalet” består vår Socialdemokratiska agenda i att stå upp för en samhällsordning där ”Flertalet alltid har makten över fåtalet” vilket är en himmelsvid skillnad gentemot Allianspartiernas sätt att se på samhällsbygget och på vem samhället ska byggas för.

Varför leder Alliansens politiska agenda oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad.

Den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar och att företagens inkomster sjunker med effekt att även staten förlorar i form av minskade skatteintäkter – Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är att fortsätta den grundliga helrenovering av offentlig sektor som inleddes direkt efter det att vi tog tillbaka regeringsmakten – Detta samtidigt som vi klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken Socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet – Inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige – Detta gäller alla stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

 1. Urban Bengtson

  ”Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.”

  Vi betalar privata vårdavgifter vid läkarbesök, för dagis och fritids, etc. som då är med och finansierar verksamheten.

  Privata städfirmor finns i den offentliga verksamheten liksom plogning av skolgårdar, mm.

  Privata skapandeföretag och ”privata” konstnärer av olika slag köps in för att tillföra barnomsorg och skolor delar av det som det offentliga har i läroplaner.

  De flesta förskolor, skolor, äldrehus, etc ritas av privata arkitektfirmor och byggs av privata byggbolag samt har verksamhet som utvärderas av konsulter.

  Fortbildning sker i stor utsträckning av den privata marknaden.

  Det finns kommunala verksamheter/bolag som säljer saker och tjänster, bl a mat till allmänhet och utsatta grupper så att det kan snedvrida konkurrens med privata företag.

  Privat och offentligt vävs ihop alltmer och om politik och människor vill så, både i handling och i val, är detta utslag av demokrati.

  Vad politik och offentligt behöver bli bättre på är att vara kontrollorgan likt bra revisorer är i det privata och redovisa för allmänheten; entreprenörskap passar överallt, även i det offentliga som ju inte ”helt och fullt finansieras med skattemedel”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har olika syn på detta Urban – För egen del står jag för den jag anför i inlägget och anser att privata företag ska hålla sig utanför kärnan i offentlig verksamhet.

   Att vi upphandlar snöröjning och vissa andra tjänster är något vi gjort länge för att stödja det privata näringslivet och det ska vi fortsätta med på samma sätt som tidigare.

   • Mr Sound

    Ja, givetvis är upphandling av snöröjning ett sätt för kommunens skattebetalare att säga tack och ge ett bidrag till den privata sektorn. Alla vet nog att snöröjning genererar ingen vinst för de företag som utför det. Så tramsa inte på.

    Dina inlägg blir mer och mer sektliknande. Du målar upp S på ett bisarrt sätt, inte heller drar du dig för att historieförfalska. Att ni sossar hävdar er politik skapade Sverige och dess välfärden, tom universum, vet vi redan, men det betyder inte att det är sant.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag förbehåller mig rätten att själv bestämma vad jag ska skriva om på min blogg Mr. Sound. Att det är socialdemokratisk politik som byggde välfärdslandet Sverige råder det inga tvivel om.

 2. Ville-Valle

  …varför glömmer du att nämna hur till exempel Per-Albin Hanssons legendariska Folkhemstal i riksdagens andra kammare 18 januari 1928 går ihop med den girighet som ledande socialdemokratiska politiker i Umeå gjort sig kända för sedan VK avslöjat S-pamparnas miljoninkomster på skattebetalarnas bekostnad…?
  Om du inte känner till Folkhemstalet har du ett känt citat från talet här nedan:
  ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det talet är ett historiskt tal Ville-Valle och det ligger oerhört mycket vettigt i det som sades.

   Läser du min blogg ordentligt och har du följt den ett tag så kan du inte ha missat att jag öppet kritiserat både lönenivåer och övriga förmåner för politiker av idag i gemen. Med det sagt så tycker jag att detta ska förändras och den linjen är den jag driver internt i vårt parti – Bland annat genom att driva att uppdragen borde delas på fler personer istället för att koncentreras på några få.

 3. Lars Flemström

  En växande välmående medelklass var aldrig den klassiska svenska socialdemokratins mål. Strategin var tvärtom att krympa densamma och omfördela dess inkomster till den växande underklassen, så att skillnaden i levnadsstandard mellan klasserna jämnades ut.

  Genom att underklassens (som dock utgjorde /utgör minst 80 % av befolkningen) inkomster ökade, kunde samhället ta ut större skatter (ex genom införandet av moms) även från underklassen. Detta gynnade i viss mån det översta skiktet av överklassen, som fick en säkrad tillgång på arbetskraft, bestående av både f.d. medelklasspersoner och f.d. anställda hos medelklassen. Den ”invandring” som byggde Sverige starkt var i huvudsak inte invandring från andra länder, utan invandring från den svenska landsbygden och de mindre bruksorterna till städerna och de större bruksorterna.

  Detta missgynnande av medelklassen ledde till ett starkt missnöje, som banade väg för borgerliga valsegrar.

  Det du skriver är ren historieförfalskning. Och den väg ut, som du förespråkar, att tillskapa en växande medelklass är ren nyliberalism, som möjligen kan fungera i ett första tillväxt-skede i extremt fattiga och underutvecklade länder, som saknar handlingskraftiga folkrörelser inom underklassen.

  Det var också historieförfalskning, när du skrev härom dagen att välfärdssamhällets framväxt i sin helhet (!) kan tillskrivas Socialdemokraterna. Men borde du inte avslöja dina kunder, när du enligt ditt företags (Jukana) prospekt, har bistått rika personer med råd om hur de kan gömma finansiella tillgångar, så att de inte kan spåras av myndigheter?

  Hur ska vi kunna lita på dig, när du tydligen har förlagt denna verksamhet till utanför Sverige, där svensk offentlighet inte har funnits? Och du klart har deklarerat att lojaliteten med dessa kunder går före lojaliteten med det socialdemokratiska partiet?!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har olika uppfattning i den frågan Lars – Min syn är att Socialdemokratin i det stora hela vill konvertera så många som möjligt från underklass till välmående medelklass och då genom att beskatta överklassen mer för att kunna bedriva god fördelningspolitik.

 4. Jan-Erik Vahlström

  Jag läser med behållning din blogg. Problemet som regeringen har är ju att kämpa mot en riksdag med en allians och sverigedemokrater. Trots det så tycker jag att dom efter omständigheterna har klarat sig bra. Att få igenom en socialdemokratisk politik fullt ut är ju under nuvarande förhållanden inte möjligt.Man får göra det bästa av situationen. Till alla som ändå inte tycker att regeringen gör nog – tänk NOGA igenom vad alternativet skulle vara.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för berömmet får bli mitt inledningsord Jan-Erik.

   Du har helt rätt – Kärnfrågan är vad alternativet skulle vara och du har helt rätt i att vi levererar så gott det går sett mot rådande parlamentariskt läge.

 5. Patrik

  Hej Anders

  Kanske övriga Europa har starka ficklampor som ser igenom det ideologiska mörkret och röstar annorlunda? Du kanske ska fråga Venezuelas befolkning hur det är att vara i det ideologiska ljuset från två presidenter som har resulterat i att folk svälter ihjäl och dör pga det saknas mediciner.
  Eller kan det vara så att du vandrar mot det ideologiska mörkret utan att uppfatta det?

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns till att börja med inga likheter mellan den politik svenska Socialdemokrater för och den som förs i Venezuela.

   Sedan är det sannolikt så att vissa länder i Europa befinner sig ännu djupare in i den mörka tunneln än vi gör i Sverige.

 6. Fredrik

  Ren och skär lögn! Mellan 1994 och 2006 leddes Sverige av er socialdemokrater Anders. Var är kritiken mot er själva? Du utmålar Alliansen mellan 2006 och 2014 för att vara skyldig till även det som skedde från mitten av 90-talet. Ren och skär lögn. Du vågar aldrig kritisera med samma ord och frenesi er själv som du gör gentemot Alliansen, det är fegt.

  Det är alltså omöjligt för en Alliansledd regering mellan 2006 och 2014 att stå som skyldig för beslut som fattades mellan 1994 och 2006. Att du inte fattar detta är oförståeligt. Och oförlåtligt. Du är inte en person som går att lita på, du är en räv i fårakläder. Du berättar aldrig om hur den toppstyrning du förespråkar ser ut. Med ett fåtal individer på toppen som fattar beslut över flertalet. För det är så en socialistisk ordning ser ut. Några få individer ”måste” offra sig för att leda massan, med alla de förmåner som massan saknar. Mångfald och feminism är inte honörsord i en sådan ordning, men det berättar du inte om Anders.

  Du är feg Anders som inte vågar kritisera era egna beslut.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har i ett flertal inlägg sagt att vi Socialdemokrater inte är utan skuld så med det sagt har jag besvarat din kritik – Detta förändrar inte det faktum att Alliansen accelererat problemen mångfalt under de 8 år de regerade landet.

   • Fredrik

    Hur är ni i skuld? Vilka politiska beslut har du och socialdemokratin fattat som fört Sverige till denna position Sverige är i nu?

    Du kritiserar Alliansen i detalj, medan du svepande ibland säger något i stilen med att ”vi socialdemokrater är också skyldiga…”, men var är detaljerna. Vad är ni skyldiga till och varför? Redogör för detta om du vill vara trovärdig.

    Att du inte tror på kapitalet, det är en sak, men din tro på socialismens överlägsenhet lämnar du outredd. Hur ska Sverige styras när socialdemokratin är ensam på toppen? Hur mycket skatt ska svensken betala för att ditt Sverige ska fungera? Stannar kapitalet kvar i Sverige under din ledning eller gör dom som Nordea och flyttar? Hur ska du finansiera det? De åtta miljarder cirka som Nordea-tappet blir? Hur länge kan man sköta Umeås ekonomi på åtta miljarder?

    Det är dags att bli vuxen och kliva ut SSU-kostymen, det är gulligt med SSU:are när dom är 15-19 men sen blir det patetiskt. Du är som en 23-årig nyexaminerad lärare som tror att de kan förändra världen, enda skillnaden är att lärarna vaknar upp rätt snabbt och inser att det går inte. Du är inte där än, tyvärr. Vakna Anders. Det är dags att bli vuxen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Socialdemokratisk politik är det som historiskt byggt Sverige och formandet av arbetarrörelsen och stärkta fackföreningar och samhällsbygget är resultatet av socialdemokratisk politik och beslut fattade av våra forna socialdemokratiska politiker – Sådan som Par-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme för att nämna några.

     När jag säger att vi har del i skulden avser jag beslut som bland annat Feldt och Persson drivit fram och att de ställt sig bakom avregleringar och utförsäljningar – Mer precis än så tror jag inte att jag behöver vara då jag litar till att de som läser det jag skriver är hyfsat insatta i politiken och dess historia,

 7. Bergis

  Umeå lokaltrafik var väl nyss uppe för diskussion om det skulle återkommunaliseras igen. Det blev ett rungande nej trots att sossarna har majoritet i Umeå. Så hur var det med eran ideologi egentligen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att svaret på den frågan skulle bli nej har jag framfört länge och det är inget självändamål att äga kollektivtrafiken i sig – Däremot är det ett självändamål att kontrollera hur kollektivtrafiken utförs och att kontrollera priset genom att förbehålla sig rätten att återkommunalisera om marknadens parter påvisar allt för stor girighet vad gäller prissättningen av kollektivtrafiken.

   • Bergis

    Men det handlar ju också om hur personalen i privata företag har det. Ett riktigt arbetarparti låter inte personalen pressas i privata företag. Och det fack som socialdemokraterna är gifta med, Kommunal, verkar inte lyfta ett finger för att skapa bra kollektivavtal.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kommunal arbetar på och följer ”märket” dessutom är det kommunal som drivit på extra satsningar för de med lägst lön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.