Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss gå KI, OECD och IMF tillmötes vad gäller bostadspolitiken.

Konjunkturinstitutet (KI) tillhör inte de myndigheter eller organisationer som går ut med varningar i tid och otid – KI är snarare kända för det omvända och sedda som varande oerhört restriktiva.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi i Sverige tar till oss av och anpassar framtidens bostadspolitik i enlighet med de rekommendationer som KI tillsammans med Internationella valutafonden (IMF) och OECD gav oss för drygt fem år sedan och upprepat allt sedan dess.

Vad dessa tre institutioner varnar för är att Sverige befinner sig i en bostadsbubbla som kommer att spricka – Frågan är inte längre om utan snarare när den spricker.

Just därför måste vi ta till drastiska åtgärder för att skapa ordning och reda, minimera riskerna och säkerställa att den aldrig kan spricka.

Att svenska hushåll är för högt belånade sett till sina inkomster råder inga tvivel om – Den stora frågan blir därför hur vi löser problemet utan att spräcka bubblan man varnar för?

Till att börja med tycker jag att vi ska införa striktare regler för hur höga lån man får ha och anpassa lånens storlek till den samlade inkomsten snarare än till bostadens pris – En sådan förändring innebär att vi gör en anpassning av skuldsättningsgraden till en internationell nivå.

En sådan förändring innebär även att de allra flesta därför kommer att kunna låna mindre än idag – En förändring som bidrar till ett ökat sparande för att klara av framtida bostadsköp och håller tillbaka prisutvecklingen på bostäder så att den ligger på sunda och kontrollerbara nivåer.

Nästa steg blir att införa strikta amorteringskrav på nya lån med omedelbar verkan – Dessutom ska inga räntesubventioner medges för nya lån vilket innebär att de som köper bostad från nu och framåt per automatik måste anpassa sig till det nya regelverket från dag ett.

Vad gäller redan tagna lån tycker jag att amorteringskrav ska införas stegvis under en 5 till 8-års period så att alla hinner anpassa sig till den nya situationen. Samtidigt med detta ska vi under samma period fasa ut nu gällande räntesubventioner så att även dessa är helt borta inom en period om 5-8 år.

Gör vi på detta sätt kommer vi att mildra riskerna för att bostadsbubblan spricker samtidigt som alla över tid får rådrum att anpassa sig till det nya regelverket.

Att detta kommer at inverka avkylande på bostadspriserna tror jag att väldigt få säger emot.

Grunden i hela arbetet med att omdana bostadspolitiken måste ligga i att en bostad ska vara just en bostad och en plats att bo och leva i – Inte som idag ett investerings eller spekulationsobjekt där priset till stor del är avhänga av hur stor vinst man som spekulant/investerare tror sig kunna göra i en framtid.

Därefter måste vi återinföra bostadsförsörjningslagen och ge den en skrivning som gör det villkorslöst för landets kommuner att förse alla som behöver en bostad med en bostad – Detta kommer att skapa stora nybyggnationer av hyresrätter inom framför allt allmännyttan och leda till en situation där utbud och efterfrågan kommer i balans.

Balans mellan tillgång och efterfrågan eller ännu hellre aningen större tillgång än det finns efterfrågan kommer att kyla ner bostadsmarknaden än mer och skapa ett läge där det finns rim och reson i bostadspriser och hyressättning.

Den som följer min blog vet att jag därutöver förespråkar ett system där AP-fonderna och staten lånar ut pengarna till de allmännyttiga bostadsföretagen till en fast årsränta på den aktuella låneskulden plus skälig årlig amortering på lånet under hela lånetiden på 30 år.

Förutom att skapa tillgång på kapital för att bygga massivt ger denna lösning en garanterad inkomst och avkastning till AP-fonderna vilket gör det lättare att förutse och garantera nivån på framtidens pensioner.

Slutligen vill jag som en extra stimulans för ökat bostadsbyggande ändra dagens regelverk så att en hyresvärd allmännyttig eller privat kan uppta nya lån med hela sitt fastighetsbestånd som säkerhet – Lån som sedan solidariskt ska fördelas lika på antalet uthyrningsbara kvadratmeter.

Med en sådan lösning gör vi nybyggda lägenheter betydligt billigare att hyra samtidigt som vi skapar en jämlik hyresnivå för alla hyreslägenheter.

Man ska enligt samma modell kunna ta lån även för att modernisera och renovera befintliga bestånd till godtagbar standard.

Jag tänker mig att denna fördelning ska ske för vad som kan betraktas som en lägenhet av normal standard. För lyxlägenheter ska pristillägg på hyran utgå utanför dessa regler för att säkerställa att de som önskar högre lägenhetsstandard än normalstandard betalar hela kostnaden för standardhöjningen på sin egen hyresavi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

 1. Brorson

  Vi ska inte alls tillmötesgå högerkrafterna i OECD och IMF, men däremot allianspartierna på hemmaplan. Förutsatt att vi har en S-regering efter valet. Om vi tvärtom har en alliansregering efter valet, är det den regeringen som ska tillmötesgå den socialdemokratiska oppositionen. Det mesta tyder ju på att det måste bli någon form av blocköverskridande samarbete, oavsett vem som blir statsminister.

  Helst ser jag att vi, om det inte går att bilda en socialdemokratisk enpartiregering, att S och M bildar regering med den nuvarande finansministern Magdalena Andersson, s, som finansminister. Jag har fullt förtroende för Magdalena. Hon är den bästa finansminister Sverige har haft sedan Gunnar Sträng. Magdalena har ett mycket gott politiskt omdöme och avläser opinionen rätt. Trots mycket dåliga odds på grund av det parlamentariska läget och en ansvarslös regeringspartner (Mp) har Magdalena lyckats mycket bra.

  Hon har inte kunnat – och kan inte, om hon får fortsätta som finansminister i den nya regeringen, bortse från de borgerliga partierna och deras väljare.Och naturligtvis inte från de S-väljare, som skulle få sin hushållsekonomi och tillvaro förstörd, om gaphalsarna längst ut till vänster får inflytande över skatte- och bostadsfinansieringspolitiken. Vi hade en diskussion om det här runt 2010, när Anders Forss var nyhemkommen till Sverige och ännu inte visat politiken något intresse.

  Så det är ju inte lätt att veta vilka slutsatser som en då tämligen enad socialdemokrati drog och ej heller förspelet före och under allianstiden. Men det är helt klart att den tidigare fastighetsskatten, som kunde göra en arbetare till ”miljonär” utan att ha sett röken av några pengar, bidrog till valnederlaget för S 2006, Runt 2010 var de flesta bedömare inom och utanför S eniga om att den, som förlorar valet i Stockholms län, förlorar valet i riket.

  Och det är framför allt i Stockholms län och övriga s.k. tillväxtregioner som miljonärerna in spe bo r- de som skulle komma att beskattas som miljonärer, om den gamla fastighetsskatten återinför – trots att deras årsinkomst ligger runt en kvarts miljon eller lägre.Därtill en stor andel höginkomsttagare, som inte har jättestora inkomster och förmögenheter. Som kan tänkas rösta S av andra orsaker skatterna (d.v.s.trots att S inte lovar sänkt skatt). Varför skrämma upp dem, så att de röstar borgerligt?

  Det finns alltså två anledningar för S att ta avstånd från Forss’ bidrag till valrörelsen. Den ena anledningen är att S inte kommer att få något inflytande alls med bevisad förlorarpolitik. Alliansen, eller alliansen + Mp, kan ju få egen majoritet. Jag tror inte på alliansen + SD. Vart går väljarna, om S skulle krympa så mycket att S inte längre kan spela någon roll i svensk politik? SD-megafonerna i SVT (Mats Knutsson m.fl. tror att de går till SD. Men jag tror att SD redan har tagit för sig, och att en eventuell fortsatt väljarflykt från S går till alliansen.

  Och alliansens bästa lockbete därvidlag är risken, som bl.a. läsare av denna blogg ser, att en vänsterregering kommer att återinföra den gamla fastighetsskatten. Samt slopa ränteavdragen, vilket skulle slå extra hårt inte mot de rikaste bostadsägarna utan mot de fattigaste. Och i synnerhet mot de absolut fattigaste, som har fastnat i den s.k. skuldfällen. Det är ren populism, oavsett höger-eller vänsterpopulism att skapa splittring inom underklassen, exempelvis mellan hyresgäster och villaägare. Rena avundsjukekampanjer.

 2. Brorson

  Så här nära inpå valet kan det anses chanslöst att S skulle kunna bilda regering med stöd av V. Det går bara inte att bortse från de borgerliga väljarna – lika lite som det går att bortse från de S-väljare som hellre skulle rösta på alliansen eller SD än riskera att få sin hushållsekonomi och tillvaro förstörd av en vänstersekteristisk politik, som går ut på att ställa grupp mot grupp inom arbetarklassen mot varandra.

  Det finns inget för återinförande av den gamla fastighetsskatten inom väljarmajoriteten. Men som man frågar får man svar. Det är bara ett fåtal politiskt väl insatta som känner till den principiella skillnaden mellan den gamla fastighetsskatten och den nuvarande fastighetsavgiften. Sign Bertil hade helt rätt, när han i sin kommentar till förra inlägget skrev att boende i glesbygd fått en fastighetsavgift som är högre än fastighetsskatten, och att detta givetvis har gynnat boende i tillväxtregionerna. Hur kunde det bli så?

  Men den frågan har Forss inte ens försökt besvara, utan trampar på i ullstrumporna. Nu med förslag att ytterligare öka de regionala skillnaderna genom att använda AP-fonderna till ett ”massivt” bostadsbyggande i just tillväxtregionerna. Själv är jag väl insatt i frågor som gäller just regionalpolitik (som jag har debatterat sedan 1985 samt skattepolitik och bostadsfinansiering. Mot den bakgrunden ser jag en risk, om Forss får stå oemotsagd, att vi får ökade klyftor mellan både landsdelar och individer.

  Flera år innan Forss debuterade som S- och Vk-bloggare propagerade jag för ett återinförande av det progressiva skattesystem (som vi hade under Palmes tid som S-ordförande och statsminister),med en progressiv statlig inkomstskatt redan i de lägsta inkomstlägena – med en kraftigt höjd skatt i de högre inkomstlägena son följd, Naturligtvis var jag medveten om att detta skulle väcka motstånd från borgerligheten. Men skulle kanske kunna användas som valfråga i en framtida valrörelse – om inte S spelat bort korten genom samarbete med Mp.

  Loppet är inte kört än, förutsatt att vi avstår från avundsjukekampanjer mot ”rika villaägare”. För var finns de pengarna, som de ska betala en skyhög fastighetsskatt plus förmögenhetsskatt ovanpå en kraftigt höjd progressiv inkomstskatt? Det finns ju ändå gränser… Och det handlar ju ändå om skatter och inte konfiskering av privategendom, vilket för övrig är förbjudet i internationella konventioner som Sverige har ratificerat.

  Och vad säger att det är nuvarande ägare till högt belånade villafastigheter i Stockholms län och andra storstadsregioner, som tog hem storkovan på förändringen av fastighetsbeskattningen under alliansens första mandatperiod som regering? Nuvarande ägare sitter med lånen, som föregående ägare tog, om det inte har varit samma ägare hela tiden. Det finns all anledning till kritik mot alliansen, som inte en var enig om tagen, när det här skedde. Men det har Forss missat.

  Och faktum är att den bristning av bostadsbubblan, som OECD varnar för, skulle komma närmare, om finansministern skulle rätta sig efter Anders Forss. Det enda som Forss har rätt i, är att vi borde ha striktare amorteringskrav.Men backar sedan själv delvis genom att föreslå att detta inte ska gälla redan tagna lån. Nej, inte lån som tagits under nuvarande låga ränteläge, men äldre bolån som togs när ränteläget var betydligt högre.

 3. Brorson

  ”Grunden i hela arbetet med att omdana bostadspolitiken måste ligga i att en bostad ska vara just en bostad och en plats att bo och leva i – Inte som idag ett investerings eller spekulationsobjekt där priset till stor del är av hur stor vinst man som spekulant/investerare tror sig kunna göra i en framtid.”

  Själva detta påstående visar hur otroligt okunnig Anders Forss är om hur det är och hur det har varit i Sverige för vanligt folk i vanliga inkomstlägen medan han själv har levt ett för oss vanliga ofattbart överklass. och lyxliv utomlands. Jag har visserligen ingen statistik till orsaker till att folk säljer sina hus, men några vanliga orsaker torde vara skilsmässor, dödsfall, ålder oc sjukdom, arbetslöshet eller arbete på annan ort, eller att man inte kan finansiera sitt boende med nya lån, sedan man nått lånetaket.Även om den som levt över sina tillgångar kanske får skylla sig själv, är ju orsaken inte spekulation

  Forss vet tydligen inte hur det går till när man köper villa eller bostadsrätt i Sverige, förmodlingen därför att han aldrig har gjort det och under sin tid som bankman har sysslat med helt annan affärsverksamhet än vanliga, hederliga svenskars bostadsköp. Mäklaren gör en bokalkyl, som visar om man en inkomst som räcker till – förutom vanliga levnadsomkostnader i respektive inkomstläge och familjestorlek – skatt, försäkring, ränta och amortering på husköpet samt driftkostnader. Så räknar man ut lånetaket, alltså hur mycket någon kan låna.

  Om det sker en kraftig sänkning hos något av nämnda utgiftsslag medan man äger huset, så ökar låneutrymmet. ’Detta skedde när fastighetsskatten avskaffades och ersattes av en fastighetsavgift, som var mycket lägre (utom i glesbygd). Eftersom husköp helt eller delvis betalas genom att köparen tar över säljarens lån med panträtt i fastigheten, så får en ny ägare (om det inte har varit samma ägare hela tiden) betala den förra ägarens lån, som kan ha gått till mycket annat än husbygget eller den förra ägarens köp av huset.

  Att en ny ägare på det sättet ska betala en tidigare ägares utlandssemestrar och annan konsumtion, är hur osmakligt som helst Men någon möjlighet att kräva tillbaka pengarna från den tidigare ägare finns inte, utan det är nuvarande ägare – som Forss dessutom vill straffbeskatta – som får betala. Till detta kommer det lika osmakliga förlaget att hyresgäster i äldre lägenheter ska få höjd hyra för att subventionera hyrorna för hyresgäster i nybyggda hus.

  För några veckor sedan ville Anders Forss att vinsterna i allmännyttan ska gå rakt in i kommunens budget för att finansiera kommunal verksamhet – som i likhet med alla annan kommunal verksamhet är tillgängliga även för villaägare, bostadsrättsägare samt hyresgäster hos privata hyresvärdar. Michael kallade detta ”en extra kommunalskatt”, vilket jag tyckte och tycker är ett mycket passande uttryck.

  Jag tipsade Anders Forss om att det är dags att avskaffa kravet, som alliansregeringen införde i . – syfte att skapa ”konkurrensneutralitet” mellan olika hyresvärdar – att allmännyttan måste gå med vinst, avskaffas. Jag menar inte att allmännyttan år efter år ska redovisa ett nollresultat, men vinstkravet bör ersättas med god likviditet. Om allmännyttan lyckas hålla nere driftkostnaderna, ska det komma berörda hyresgäster till godo.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med skulle jag passa mig väldigt noga vad avser att kommentera hur jag levde när jag bodde i andra länder än Sverige – Detta därför att du inte var närvarande.

   Sedan pratar jag inte om gemene man när jag pratar om spekulation på bostadsmarknaden utan om de som tack vare regelverket ägnar sig åt just det.

   Vanliga arbetar skulle inte drabbas nämnvärt av det jag vill genomföra och det är för att öka deras tillgång till rätt prissatt bostäder jg vill genomför reformen.

 4. Bergis

  Nu när ni tänker bilda regering med borgarna efter valet för att utestänga Sverigedemokraterna från inflytande är jag inte förvånad om det blir marknadshyror för vanligt folk så de inte har råd att bo kvar. SD är ju emot marknadshyror men ni tänker regera med borgarna som vill ha marknadshyror.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur en regering ska se ut efter valet vet vi när valet är över men en sak törs jag lova redan nu och det är att marknadshyror inte står på S agenda oavsett vad som händer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Rådet till Sverige att fasa ut räntesubventionerna och att införa amorteringskrav på bostadslån.

 5. Andres Nilsson

  tricket med AP-fonderna testades redan på 60-talet. Bostadsobligationerna hade
  väsentligt sämre värdeuteckling än aktier. S ger sig inte förrän AP-fonderna är
  tömda. Skulden är ju redan idag 250 mdr.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S ger sig inte innan AP-fonderna ger pensionärerna den pension de förtjänar vilket enligt vårt sista besked borde vara 70% av lönen tillsammans med avtalspensionerna.

   den modell jag vill genomföra kommer att fungera mycket bra Anders – Titta på historisk avkastning i 10-års perioder historiskt i 50 år eller mer så kommer du att se att jag har rätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.