Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Högre löner skapar fler jobb.

Jag skriver ofta om vikten av att skapa ett mer jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor och om vikten av ett ökat fackligt inflytande via stärkt arbetsrätt och högre lägstalöner i ett samhällsklimat där den så kallade marknaden skriker om lägre ingångslöner.

Därför känns det bra att i detta inlägg kunna referera till en artikel i ETC författad av Erik Hegelund som stödjer det jag brukar framföra i ämnet – En artikel du kan läsa genom att följa följande länk: http://www.etc.se/ekonomi/ingen-objektiv-sanning-att-laga-loner-ger-fler-jobb

I artikeln presenteras studier och forskning utförda av forskarna Servaas Storm Delft och Ro Naastepad vid University of Technology i Nederländerna – Studier som påvisar att höjda löner, stärkt arbetsrätt och starkare reglering på arbetsmarknaden ger bättre produktivitet på arbetsmarknaden.

Den slutsatsen har de kommit fram till därför att produktiviteten ökar när det blir svårare att avskeda personal då företagen i ett sådant läge tvingas investera i sin personal och i personalens utveckling.

Detta är intressant och påvisar det jag hävdat länge – Att högre lön och bättre arbetsvillkor skapar en hårdare arbetande personal som uppvisar större inspiration och lojalitet med höjd produktivitet som följd.

Att detta fungerar har jag upplevt i min egen vardag då jag när jag satt i chefsställning gjorde just det – Höjde lönerna med ökad produktivitet och större vinst som resultat.

Forskaren Megan de Linde Leonard har forskat i minimilöner och dess inverkan på sysselsättningen och ur ett brett forskningsunderlag kommit fram till att låga minimilöner har ingen eller mycket liten inverkan på sysselsättningen.

Det är bra att vi kan lyfta debatten och debattera hur och vilken betydelse ingångslöner och minimilöner har på sysselsättningen – Detta för att skapa så stor samsyn som möjligt på vad som är vägen framåt när det gäller att sätta fler i arbete.

Denna studie likväl som andra studier jag läst på området påvisar att det sällan och aldrig finns något direkt samband mellan sysselsättning och lägsta lön.

Förvisso kan det i det korta perspektivet vara så att ett företag med hjälp av sänkta ingångslöner kan ha råd att anställa fler utan att minska lönsamheten men om ett företag har dålig marknadsföring eller omoderna och dyra produktionsprocesser och istället för att åtgärda dessa grundfel väljer lönesänkningar blir den låga lönen inget annat än konstgjord andning.

Det kommer att funka på kort sikt men är direkt förödande på lång sikt.

Artikeln pekar på att det kan vara orsaker såsom svag export och bristande ekonomisk politik som kan ligga bakom hög arbetslöshet och att detta spelar bra mycket större roll än låga löner vilket är precis vad jag pekat på i en mängd tidigare inlägg där jag kritiserat alliansen och den politik de förde på området.

Sverige behöver inte lägre löner för att sätta fler människor i arbete – Vad Sverige behöver är rätt sorts politik!

Rätt politik är en politik som lånefinansierar tillväxt och arbetsskapande åtgärder om det blir nödvändigt – Därtill politik driven av en regering som stärker arbetsrätten och fackens inflytande för att stärka exporten och ökar den inhemska köpkraften.

Sänkta löner är ingen lösning på arbetslösheten – Snarare är sänkta löner precis densamma som att pinka på sig en kall vinterdag där det blir varmt och skönt initialt för att kort därefter bli kallt och oerhört obehagligt.

Vi Socialdemokrater bygger vår politik på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde av den enkla anledningen att vi förstått att det är en gång för alla så att det har betydelse hur fördelningen av landets tillgångar bland landets medborgare ser ut.

Att som de alliansregeringar som fört nyliberal politik göra en fördelning som tar från de fattiga och ger till de rika skapar mindre konsumtion och lägre vinster.

En omvänd fördelning vilket innebär att vi tar från de rika och omfördelar till de fattigare skapar det omvända – Ökad konsumtion och vind i seglen. 

Att så sker är mycket enkel matematik då den fördelningen innebär att den fattige får mer ekonomiska resurser att förfoga över och därför att den fattige stället för att lägga pengarna på hög använder dem för att konsumera det företagen producerar och säljer.

Därför är min politiska agenda för ett bättre och mer välmående Sverige helt klar – Höjda löner, stärkt arbetsrätt och stärkt fackligt inflytande parat med offensiva satsningar i offentlig sektor är lösningen på Sveriges arbetslöshetsproblem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

23 kommentarer

 1. G-A Karlsson

  ETC är en tidning som omedelbums hade varit konkursmässig om det inte vore för de gratispengar i form av Bidrag (=”presstöd”) som ETC får till skänks av de kraftigt övertaxerade svenska (fattiga) skattebetalarna.

  Måste vara skönt att själv slippa betala full skatt.

   • G-A Karlsson

    Tack Anders, jag uppskattar det.

    Jag uppmanar ETC att först bära sina egna kostnader och omedelbart avstå från presstödet så att de slutar ligga skattebetalarna till last.

    Har de sen råd att höja lönerna för sina medarbetare – med de intäkter som de SJÄLVA drar in, utan att förbruka ANDRAS skattemedel – så är jag den förste att gratulera dem.

    Vänligen Gerry

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Presstödet finns för att skapa en mångfald vad gäller media – Dvs. att det ska finnas både höger och vänsetrmedia att tillgå så jag har inget att erinra mot presstödet i sig.

     • G-A Karlsson

      Tanken må vara god, Anders, men vägen till en viss plats lär också vara kantad med goda föresatser. 😉

      ”Mångfalden” på medieområdet blir dessvärre inte någon äkta mångfald när existensen kontrolleras med Bidrag. Finns det en ”mångfald” så är den konstlad.
      Det blir däremot snabbt intressant för presstödssökande att ha god tumme med de politiska makthavare som delar ut pengarna.

      Jag finner det aningen förmätet att en politisk tidning som defacto INTE bär sin egna kostnader sitter och publicerar artiklar som syftar till att ANDRA ska överbelastas. Det är nämligen precis vad ETC gör i det här fallet.

      Vänligen Gerry

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Presstödet delas inte ut av politiker utan bestäms utifrån hur man som publikation ligger till i den stad eller region man utger publikationen i G-A. Reglerna som styr detta är väl definierade varför god tumme med politiker helt saknar betydelse i sammanhanget.

 2. Jan

  Jag är heller ingen anhängare av högerns krav på lägre löner för de sämst ställda. Men det innebär inte att högre löner skapar fler jobb. Varför flyttar produktionen till låglöneländer annars?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Produktionen flyttar därför att det ger företagen kortsiktiga vinster Jan – Vinster drivna av girighet och av att företagsledningarna i börsbolag inte tänker längre än till nästa kvartalsbokslut.

 3. Anders Nilsson

  Bra, då kan stat och kommun genast dra in alla subventioner till
  jobb som idag utförs av Samhall och av kommunalt anställda nyanlända.
  Ylva Johansson är alltså fel ute. Har facket svikit när man inte begärt lägstalöner mer än
  på nivån 19500 i snitt?
  Sanningen måste vara att företag investerar i nyckelpersonal, inte i
  anställda som lätt kan ersättas. För sådana är facket deras enda styrka.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt missförstått saken Anders så min enda rekommendation till dig är att läsa inlägget en gång till och tänka över det jag skrivit ytterligare en gång – Möjligen kombinera med att följa länken och läsa det som skrivs där.

 4. Brorson

  Som vanligt, när det gäller nationalekonomi, har du fel. All erfarenhet visar att i ett makro-ekonomiskt perspektiv leder höjda löner till färre jobb. Om man lägger ihop alla plus och minus. Etc-artikeln, som har skrivits av en fristående debattör och inte av någon politruk bland tidningens fasta medarbetare, är en totalsågning av professor Lars Calmfors, som du har höjt till skyarna som ett ekonomiskt-politiskt orakel som vi alla har att böja oss. Debattören bekräftar min kritik mot Calmfors, som utför något slags elefantdans i porslinsbutiken, så att alla – både höger och vänster – får en smäll av snabeln.

  ”Så här skriver Etc-debattören i sin artikel som publicerades den 3 december 2015: ” De flesta studier menar dock att den negativa effekten av höjda lägstalöner är liten, sett till antalet jobb. Många studier har haft svårt att visa någon betydelsefull effekt över huvud taget. Några studier har även funnit det omvända – att högre löner ger fler jobb.” Förutom att du hänvisar till en gamma artikel, som om den vore ny, har du förvanskat artikeln genom att upphöja ett undantag till regel.

  Det är annars ett välkänt faktum, som jag har framfört i många debatter, att ökad efterfrågan – exempelvis genom höjda löner, ger fler jobb i vissa branscher. Alltså i ett mikro-ekonomiskt perspektiv, som fokuserar på just de branscherna. Men vad är det du försöker påstå, egentligen? I själva verket talar du mot varje realistisk strategi för kortare arbetstid med helt eller delvis bibehållen lön.

  Det finns väldigt få studier av de lagstadgade arbetstidsförkortningar, som gjordes under 1900-talet, med början av den stora arbetstidsförkortningen 1920 från 11 – 12 timmar arbetsdag till 8 timmar /dag. Arbetstiden var efter reformen 48 timmar /vecka, varje vardag hela året. Det kom att dröja nästan 20 år innan de första semesterveckorna infördes . Jag har läst de utredningar, som dock har gjorts och som jag fått tag i. Jag har läst i ljuset av mina allmänt goda kunskaper om teknikutvecklingen. Efter tre förlorade år, gick teknikutvecklingen framåt med stormsteg.

  Slutsats: Högre löner leder till färre arbetade timmar p.g.a. ökad produktivitet per arbetstimme. Det vet alla svenska arbetare som haft industrijobb, av egen erfarenhet. Samma sak gäller åtskilliga andra branscher, inte minst lantbruket. Tyvärr finns branscher som släpar efter, bl.a. undervisning och politiskt beslutsfattande, som snarare uppvisar minskad produktivitet per arbetstimme. Och det är ju bara de branscherna som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har personlig erfarenhet av. Hennes enda jobb utanför politiken är ett år som lärare.

  Etc brukar annars blanda bort korten genom att påstå att invandringen är lönsam, att vi har en stor brist på arbetskraft och att invandringen är en investering. Politikens fokus är i det närmaste att minska produktiviteten per arbetstimme för att nå målet fler arbetade timmar Naturligtvis finns ett samband mellan sänkt produktivitet och sänkta löner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om man som dig ser kortsiktigt på saker har jag säkert fel Brorson men ser man saken på lång sikt har jag rätt vilket gör övriga argument överflödiga.

   • Brorson

    Du, som har väldigt kort erfarenhet av svenskt arbetsliv och har ägnat större delen av ditt vuxna liv till att rasera andra länders välfärd genom att hjälpa skatteflyktingar att gömma sina förmögenheter, sätter dig alltså till doms över en svensk arbetare och beskyller honom för oförmåga att se saker på längre sikt. Du har lyckats gräva fram en nästan tre år gammal Etc-artikel, som du tror stödjer din argumentation, men i själva verket visar att du har helt fel. Artikelförfattaren, som är doktorand i ekonomisk historia, visar med hänvisning till flera vetenskapliga studier att du och din husgud, Lars Calmfors, har fel om sambandet mellan löneökningar och antalet jobb.

    Löneökningar leder i ett makroekonomiskt perspektiv till färre jobb genom ökad produktivitet per arbetstimme,, vilket i sin tur möjliggör arbetstidsförkortningar. Men vad doktoranden också skriver är att det inte alls är säkert att lönesänkningar leder till fler jobb. Så enkelt är det inte.

    Till det har jag bara att anföra att de länder, som fortfarande inte har infört åttatimmars arbetsdag, bör göra det snarast i stället för att exportera sina överskottsbefolkningar till oss. Det är nämligen ingen investering för oss, som redan har nått mycket långt ifråga om rationaliseringar. Men det kan vara en investering för dem att behålla sin arbetskraft, eftersom de har långt kvar innan de uppnår samma grad av rationalitet i arbetslivet som vi.

    Ditt förslag till ”produktionsavgift” har till syfte, vilket du själv har erkänt, att motverka ytterligare rationaliseringar och sänka produktiviteten i arbetslivet. Vilket skulle göra Sverige till ett lågproduktivt uland, om det införs. Med din politik får svenskar stå med lång näsa medan Sverige blir omkört av länder som Somalia i fråga om välstånd och välfärd. Sett på lång sikt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag sätter mig inte till doms över svenska arbetare Brorson och jag har betydligt större koll på och erfarenhet av svensk arbetsmarknad än du vill tro trots att jag jobbat med det jag jobbat med. Du känner inte mig personligen och gör man inte det vet man inte vem jag är som person och vad jag kan och inte kan.

     I det korta perspektivet kan höjda löner leda till färre jobb även om risken för det är mycket liten. Över tid leder höjda löner till fler jobb och då av de anledningar jag anfört i inlägget.

 5. Nils

  Högre löner säger Anders, samtidigt som Führer Löhven höjer skatterna så det blir ännu mindre i plånboken.

 6. Ville-Valle

  … läser i dagens VK (tisdag) att socialdemokraternas väljarstöd i Umeå sjunker som en sten i Kvarken, medan Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas väljarstöd stiger som en vårsol i april. Hur kan det komma sig Anders Forss…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När valet är över får vi se hur det ser ut med den saken Ville-Valle och vad gäller Umeå så är de rapporter jag har de omvända – S står rätt stil medan V förlorar röster till främst AP och SD har det mycket svårt.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”vad gäller Umeå så är de rapporter jag har de omvända – S står rätt stil medan V förlorar röster till främst AP och SD har det mycket svårt.”

    Du driver in i kaklet din propaganda likt Bagdad Bob. Vilka ursäkter ska du ta till efter valnatten …?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Efter det jag skrev svaret har jag läst nyheten i tidningen som säger något annat – Detta är dock bara från ett institut och när man pratar med människor i samhället så är den bild jag får den jag redovisade.

     Om jag efter valet har haft fel i mina förutsägelser så ska jag tillstå det precis som jag sagt tidigare – Jag har inga problem med det och ser heller inte en sådan sak som någon förlust på något sätt så har jag fel ska jag givetvis erkänna det.

     • Jonny Disenfeldt

      Undersökningen visar att S har det svårt, V och SD går starkt, AP minskar … alltså tvärtemot vad din ”känsla” är…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      SD går inte starkt i Umeå om du läser artikeln och vad den säger Jonny – Snarare är det så att SD går mycket dåligt om man jämför med SD:s stöd på riksplanet – Vad gäller V så visar den att de går framåt även om den känsla jag och många med mig möter är att V förlorar röster till AP.

      Att S i undersökningen minskar något stämmer och även här känner jag och många med mig som deltar i valrörelsen att känslan är att vi är rätt solida och om något ökar lite.

      Snart är det val och när det är över vet vi hur det ser ut i realiteten – Fram till valdagen är allt spekulationer och inget annat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.