Hindren för Bredbandutbyggnaden måste bort

Hindren för Bredbandutbyggnaden måste bort. Det är därför vi Erik Bergkvist reg.Västerbotten. K.G. Abramsson ordf. I externservice och undertecknad Lennart Holmlund ordf. i internservice har skrivit till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Bostadsminister och digitaliseringsminister Peter Eriksson, generaldirektören Trafikverket och generaldirektör PTS Dan Sjölund. Så lyder det ordagrant.

Ta bort hinder för bredbandsutvecklingen redan nu.

Problematiken med framför allt långa handläggningstider hos Trafikverket kan åtgärdas redan nu. Att inte göra något åt de problem som redan är högst påtagliga hotar målen i bredbandsstrategin. Invänta inte den utredning som PTS fått i uppdrag att göra för att kartlägga hinder för fast och mobilt bredband. Agera istället aktivt i de delar som redan nu kan åtgärdas och förändras till gagn för ökad möjlighet till måluppfyllelse av bredbandsstrategin 2025.

Västerbotten är det län som under lång tid legat i framkant vad gäller att nå his håll och företag med bredband och hög kapacitet. Vi arbetar nu vidare med att för vår del förverkliga att bredbandsstrategin för ett helt Sverige uppkopplat till 2025 uppfylls. När målsättningen på kort sikt (2020) är höjd till att 95 % alla hushåll och företag ska tillgång till 100Mbit/s och på längre sikt (2025) nå 98% med en kapacitet på1000Mbit/s krävs att alla inblandade gör sitt till. PTS förutsättningar för att nå detta mål kräver dels ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet och dels undanröjande av hinder för fortsatta investeringar.

En del av bredbandsutbyggnationens hinder för investeringar innefattar grävförmåga, markavtal samt slutkundernas intresse. Att grävförmågan är begränsad av entrepenörer, markförhållanden och vinter är något som kan vara svårt för regeringen att hantera. Men att förenkla för investeringar genom kortarehandläggningstider, inom de myndigheter hanterar markavtal, är den del som regeringen definitivt kan påverka.

PTS uppdrag av regeringen att utreda vilka hinder det finns för utbyggnad av bredband aka inte vara klar förrän 30 juni 2018. I praktiken innebär det att förändringar i Trafikverkets, som är den enskilt största flaskhalsen för bredbandsutbyggnad, sätt att arbeta kan vara först på plats i slutet av 2018. Det ger en indikation kring målet för 2025 inte kommer att nås.

Trafikverkets påverkan på bredbandsutbyggnaden är som mest påtaglig i landsbygden där tidsmarginalerna är som minst vid nedläggningen av bredband/fiber i mark. Ett annat problem är möjligheten att på landsbygden kunna gräva vid sidan av vägen . Det ger bättre markförhållanden än att tvingas gå utanför vägrätten. Tillgängligheten till diken som då innebär att plogning av bredband kan genomföras, innebär att långa distanser kan klaras till lägre kostnader.

Om vi kombinerar detta med norra Sveriges kortare säsong för grävning blir behovet stort av att Trafikverkets svarar upp mot utlovad handläggningstid på max två månader. Verkligheten är tyvärr inte så. Idag tar handläggningstiden hos Trafikverket hos Trafikverket över sex månader. Det innebär att utbyggnaden i Västerbotten förlängs till att tidsmässigt först kunna genomföras nästkommande säsong. Än värre blir det om Trafikverket begär in ytterligare kompletteringar. Att kringgå och bygga utanför Trafikverkets vägrätt som är 2 m från yttre dikeskant, är kostsamt och nästintill omöjligt då passage över vägrätten kräver tillstånd. Det innebär att handläggningstiden i praktiken blir extra påtaglig i landsbygden.

Vi föreslår att nedanstående punkter uppfylls i närtid.

1 Se till att handläggningstiden som utlovats av Trafikverket också blir max 2 månader
2 Se till att det blir maxtid på tre månaders handläggningstid vid krav på förtydligande från Trafikverket.
3. Fri tillgång till Trafikverkets dike i vägrätten för bredbandsutbyggnad på landsbygden( en förenklad tillståndshandläggning)
4. Ge Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen ta ta fram ett markupplåtelseavtal för branschen i syfte att korta handläggningstiderna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.