En politik för fler i arbete eller utbildning

Av , , 2 kommentarer 16

En politik för fler i arbete eller utbildning.
I vårmotionen lyfter vi socialdemokrater fram ett antal förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Vi presenterar också viktiga finansieringsförslag för den kommande mandatperioden. Slutligen beskriver vi den politik som vi skulle ha fört under andra halvåret 2014.

Så når vi lägst arbetslöshet i EU år 2020. Vi ska nå vårt mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Ordning och reda i finanserna är grunden för vår sysselsättningspolitik. Vi kommer att investera i en aktiv näringspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft, i utbildning för att företag ska kunna växa med rätt kompetens, och i infrastruktur, nya bostäder och klimatinsatser.

Öka efterfrågan på arbetskraft. Vi vill bana väg för fler nya jobb genom att förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inför höstens budget lyfts förslaget om Innovationskatapulter fram – ett riktat statligt finansieringsstöd till företag kopplade till inkubatorer. Investeringen omfattar 1 miljard kronor, vilka förs från Fouriertransform.

Investera i rätt kompetens. Sverige behöver ett kunskapslyft. Gymnasieutbildning har blivit en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Inför höstens budget presenteras det första steget i kunskapslyftet  30.000 utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola. Investeringen belastar offentliga finanser med 2.5 miljarder kronor årligen.

Det finns självklart mera åtgärder så vi kan gå från ett land med rekordarbetslöshet till det land i EU som har den lägsta arbetslösheten

Vi vill annorlunda än moderatregeringen

Av , , 1 kommentar 19

Vi vill annorlunda än moderatregeringen.Den hade i vårpropositionen möjligheten att föreslå nya insatser för fler jobb och bättre skola redan här och nu  men missade den chansen.

Vi presenterar en alternativ vårändringsbudget, som återger vilka förslag vi skulle ha lagt fram om vi hade suttit regeringsställning.

Investera i mindre klasser redan i höst.

Vi avsätter redan i vårändringsbudgeten resurser för att minska klasstorleken i förskolleklass och årskurs 1-3. Förslaget belastar offentliga finanser med 775 miljoner kronor år 2014, vilka finansieras genom att höjningarna av alkoholskatten och tobaksskatten föreslås genomföras från den 1 juli 2014.

Inför Utbildningskontraktet redan i år.

Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet innebär att ungdomar som blir arbetslösa snarast anvisas en individuellt utformad plan, där studier kan kombineras med praktik eller arbete, som leder fram till gymnasieexamen.

Utbildning är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället. Som ett första steg i 90-dagarsgarantin föreslår socialdemokraterna att utbildningskontraktet fasas in under andra halvåret 2014, vilket belastar offentliga finanser med 200 miljoner kronor.

Sommarskola och möjlighet till sommarjobb

De elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska ägna en del av sommarlovet åt att lära sig det man inte lärt sig under året. Här och nu är det viktigaste att de elever som går ut nionde klass utan behörighet kompletterar sina betyg.

De som studerar på sommaren bör ges möjlighet att kombinera studierna med sommarjobb. Förslagen belastar offentliga finanser med 150 miljoner kronor år 2014.

Stärk matchningen  investera i bristyrkesutbildning

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte tillräckligt bra. När konjunkturen tar fart ökar antalet lediga jobb. Redan nu rapporterar näringslivet om svårigheter att hitta rätt kompetens. Därför vill vi investera i bristyrkesutbildning redan under andra halvåret 2014. Förslaget belastar offentliga finanser med 70 miljoner kronor år 2014.

För mig och för de flesta tycker jag att de förslag som leder oss i i ett framtida samhälle där jobb och utbildning är ledstjärnan. Bra Jobbat Stefan och Magdalena.

Vi ska vända utvecklingen i skolan

Av , , Bli först att kommentera 19

Vi ska vända utvecklingen i skolan.

I flera år har Socialdemokraterna lagt fram effektiva förslag för att vända utvecklingen i skolan. Fokus har legat på tidiga insatser med mindre klasser, fler speciallärare och specialpedagoger samt att lyfta läraryrket.

Det är fel att eleverna i skolan ska behöva fortsätta vänta på mindre klasser  vi avsätter resurser för mindre klasser redan i höst.

Något måste göras åt IT säkerheten

Av , , 2 kommentarer 19

Något måste göras åt IT säkerheten. I går efter min ursäkt ringde flera media och frågade om det var jag som skickat ut pressmeddelande.

Flera av tidningarna och media berättade om att de ofta fick falska mig vilket SVt råkat ut för tidigare med mitt namn som avsändare.

Det är märkligt att det inte går att införa ett system med säker avsändare. Hur vet jag inte men mailsystemen kommer att haverera om inget görs vilket vore synd

Ursäkt

Av , , 21 kommentarer 65

Jag, Lennart Holmlund, hade i förra veckan ett mycket uppmärksammat blogginlägg om tiggeri i Umeå. Blogginlägget om tiggares vardag stämmer inte överens med verkligheten. Jag ber därför offentligt om ursäkt.

Det var fel av mig att gå på andras uppgifter och sprida detta vidare på ett sätt som kan skada människor i utsatta situationer. Jag tar avstånd från all främlingsfientlighet. Jag ber om ursäkt för mitt agerande och vill särskilt ge den romska befolkningen en offentlig ursäkt.

I fredags förra veckan träffade jag Satu Lindgren, romsk brobyggare i Umeå kommun, för att tala om blogginlägget. Vi kommer att ha fler träffar framöver för att diskutera hur vi kan se till att Umeå upplevs som en välkomnande stad.

Satsning för byggande av hyresrätter

Av , , Bli först att kommentera 20

Satsning för byggande av hyresrätter. Vi Socialdemokrater kommer att satsa 900 miljoner per år för att få fart på byggandet av hyresrätter.

Pengarna ska tas från de moderatstyrda kommunerna som fick en miljard extra när den nya kostnadsutjämningen togs.

En miljard som staten sköt till i utjämningssystemet och gick till lågskattekommuner i Stockholm 10 st och 2 i Skåne. Hyresrätten är den minst gynnade av de tre formerna av bostäder där de andra är äganderätt och bostadsrätt.

Dyrare besiktning efter avreglering

Av , , Bli först att kommentera 25

Dyrare besiktning efter avreglering. Inte blev det billigare när man avreglerade bilbesiktningen. Snittpriset har i stället stigit med 13 % år 2013. Det har transportstyrelsen konstaterat i en rapport.

Dyraste besiktningen den finns i storstäderna men Svensk bilprovning fungerar som prispressare på landsbygden. Inte heller har det lett till ökad konkurrens utan snarare har det uppstått monopol.

Ras i matte på KTH och Chalmers

Av , , 6 kommentarer 20

Ras i matte på KTH och Chalmers. Så löd en rubrik under helgen på Text TV och rörde en artikel i Svenska Dagbladet. Det här är oroande för Sverige som en nation som satsar på hög kunskap.

Motivet till rubriken var att hela 20% av studenterna som började sina studier för att bli civilingenjörer vid KTH klarade inte ens grundskolenivån i skolans eget diagnostiska matteprov.

Det är dubbelt så många jämfört med 1998. Andelen studenter som nådde högsta poäng halverades i samma jämförelse.
För Chalmers i Göteborg, som i höstas beslöt att ge precis samma prov som 1992, var resultaten likartade. I majoriteten av frågorna var andelen som svarade rätt hälften så stor som 1992.

Det här tycker jag är mycket oroande och vi vet inte vad det egentligen beror på. Visst är det en hård debatt om de sjunkande resultaten och förslag på förändringar finns men jag är orolig att eleverna inte har fått den utbildning de har rätt till och det är och måste vara skolans ansvar att se till.

Svenskarna säger nej till skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 27

Svenskarna säger nej till skattesänkningar. Svenskarna har aldrig varit så negativa till skattesänkningar som nu. Det är den så kallade SOM undersökningen som görs av Göteborgs universitet som visar på detta. Man kan också säga att det är rekordmånga som inte vill sänka skatten.

För andra året mäts också inställningen till vinster i välfärden och där säger 7av 10 nej. Motståndet har ökat med 5%. Undersökningen visar också att fler blivit positiva till offentlig sektor.

Det här är inte alls förvånande. Folk vill ha en bra skola, sjukvård, äldreomsorg, bra vägar, fungerande järnvägar, ja listan kan göras längre. För oss i Umeå har välfärd gått före skattesänkningar. Många som fått sänkt skatt ser att det finns andra värden som att det är bra att våra äldre får omsorg, även högavlönade vill ha bra sjukvård om man blir sjuk och barnen behöver en bra skola.

Självklart har de stora skattesänkningarna gett mindre välfärd då all välfärd betalas vi skatt. Landsting och kommuner har inte fått kompensation för de volymökningar man haft både när det gäller äldre och barn och unga. Regeringspartierna brukar säga att aldrig har kommuner och landsting haft så mycket pengar och det stämmer men folk blir fler äldre och äldre och fler behöver vård och omsorg. Pengarna har helt enkelt inte kompenserat för volymökningar och inte heller för de nya och dyrare behandlingsmetoderna inom sjukvården.

Ska välfärden garanteras så behövs det mera pengar och dessa pengar ska staten stå för. Kommunalskatterna är tillräckligt höga och höjningar av den skatten slår hårdast mot de som har det sämst och som har de lägsta lönerna. Jag tror det är en medveten strategi från alliansen att det är kommunerna som ska höja skatterna för att säkra välfärden för då kommer höginkomsttagarna lindrigare undan och bördan på låginkomsttagare blir högre

TV4 slutar med lokalsändningar

Av , , 1 kommentar 19

TV4 slutar med lokalsändningar. Det beslutet fattades i styrelsen i går. Hur många som kommer att sakna sändningarna vet jag inte utan min fråga har varit om det strider mot det avtal man fick med staten. Om det ger den ekonomiska vinst man räknar med får väl framtiden utvisa men säkert kommer de lokala annonsörerna att försvinna.

140 jobb försvinner och de som blir kvar ska jobba åt riksnyheterna. 25 reportrar av de tidigare lokala ska jobba med riksnyheter. Ett motiv till nedläggningen är att man la ner hälften av nyhetsbevakningen på lokala nyheter. Det är klart att de gör som en del andra och att alla ska tutas i allt utifrån Stockholmsperspektivet. Men det är ju någon från statlig sida som ska bedöma om man följer de avtal som finns med staten. Det har i alla fall tidigare funnits att man ska sända lokalt men det måste ha tagits bort i de senaste avtalen om man nu ska och kan lägga ner. Det känns som om TV 4 lurat staten på något sätt