Rådhusesplanaden ska färdigställas

Rådhusesplanaden ska färdigställas. Det tycker jag är bra att man gör det nu i samband med de byggnationer som sker och man fixar till de gamla Va ledningarna. Det här jag läst i ett pressmeddelande som ut efter tekniska nämndens sammanträde i går. Så ser det ut.

För att kunna prioritera de som går och cyklar i centrum samt ge utrymme för mer stadsliv och fler uteserveringar behöver trafiken minskas på Rådhusesplanaden. Tekniska nämnden har därför beslutat att införa förbud mot genomfartstrafik på sträckan Nygatan  Västra Norrlandsgatan och att gatuparkeringarna tas bort. Genomförandet sker i samband med ombyggnaden som startar våren 2018.

Ombyggnaden sker i etapper. Under 2018 görs västra sidan på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan samt en del av Västra Norrlandsgatan. Ombyggnaden sker i etapper. Under 2018 görs västra sidan på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan samt en del av Västra Norrlandsgatan. Under 2018 kommer Vakin att förnya vatten- och avloppsledningar på hela sträckan mellan Skolgatan och Västra Norrlandsgatan, mestadels med grävningsfria metoder. År 2019 byggs den östra sidan av sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan om samt den västra sidan av sträckan Skolgatan-Nygatan.

Det finns flera orsaker till varför ombyggnaden görs just nu. Nya fastigheter byggs i kvarteret med nya verksamheter och nya behov. Det bedöms lämpligt utveckla gatan samtidigt som huset färdigställs invändigt för att korta tiden gatan är avstängd. Vakins ledningar, de äldsta från 1930-talet, är i stort behov av att bytas ut. De breda trottoarerna ger fastighetsägarnas möjlighet att utveckla verksamheterna och förändringen har planerats tillsammans med fastighetsägarna.De breda trottoarerna ger fastighetsägarnas möjlighet att utveckla verksamheterna och förändringen har planerats tillsammans med fastighetsägarna.

Genomfartsförbud på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan

Genomfartsförbudet gäller på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan. Varuleveranser till butiker och verksamheter utmed sträckan kommer även fortsättningsvis kunna ske via Rådhusesplanaden. Genom att minimera motorfordonstrafiken skapas en lugnare plats med lägre ljudnivå och ett trivsammare stadsrum.

I februari i år godkände tekniska nämnden den trafikutredningen som genomförts. Den stöder visionen att Rådhusesplanaden på lång sikt kan bli bilfri i nord-sydlig riktning.

Ett attraktivt och tillgängligt stråk in mot centrum

Umeå kommuns översiktsplanen säger att Rådhusesplanaden successivt ska utvecklas till ett centrumstråk och är utpekad som en del av huvudvägnätet för gående och cyklister. Redan idag används sträckan mer av gående och cyklister än bilister. Genom att minimera biltrafiken blir framkomligheten bra för både gående och cyklister samt att tillgängligheten blir bra för personer med funktionhinder. Handikapparkeringar kommer att finnas i anslutning till området.

Rådhusesplanaden får samma upplägg som i de tidigare kvarten. Det blir en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum. Några ytor blir öppnare för att göra det möjligt näringsidkarna att skapa aktiviteter. Stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet. Parkremsan ingår också i ombyggnaden och har samma koncept, men det blir lite olika innehåll.

Rådhusesplanaden är en central kvalitet för Umeå

Umeås mittaxel, dvs från Järnvägsstationen via Rådhusesplanaden, Rådhustorget och ända till Rådhusparkens möte med älven är en unik stadsmiljö. Rådhusesplanaden är kulturmiljö av riksintresse vilket ställer extra höga krav på att dess kvaliteter tas tillvara och bidrar till utvecklingen av centrala Umeå på ett bra sätt. Den breda esplanaden med sitt gröna parkstråk i mitten har alla förutsättningar att bli en livfull paradgata med såväl prunkande rabatter som mysiga uteserveringar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.