Etikett: socialdemokraterna

Giftfri vardag i skolan

Av , , Bli först att kommentera 9

Centerpartiet vill att våra barn ska ha en skolmiljö som är giftfri. I en motion till kommunfullmäktige hänvisar vi till larmrapporterna om farliga ämnen i såväl kläder, leksaker, lekutrustning samt mat och kosmetika. Mixen av skadliga ämnen som var och en utsätts för i sin vardag är skadlig för både hälsan och miljön.

Centerpartiet i Vännäs föreslår i motionen att kommunen inventerar eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och att en åtgärdsplan tas fram för förskola, grundskola och gymnasieskola. Eventuellt giftigt material ersätts i så fall med giftfritt. Vi föreslår också att kommunens upphandlingspolicy revideras för att åstadkomma en giftfri vardag i skolan.

Centerpartiet i Vännäs har också lämnat in en motion där vi föreslår att kommunen ska utreda förutsättningarna för att återvinna textilier. Det är också en viktig åtgärd för arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Centerpartiet är det ”hållbara valet” i Sverige och i Vännäs.

 

 

Landstingets sparar på äldre

Av , , 1 kommentar 25

Landstinget ska spara och på geriatriken ser man ingen annan lösning än att man måste lägga ner dagrehabiliteringen för äldre.

Beslutet innebär att den rehabilitering som geriatriken har kunnat erbjuda för att man på ett bättre, tryggare och snabbare sätt ska kunna återvända till eget boende inte längre kommer att finns kvar. En slutsats som pensionärsorganisationerna också har framfört.

Beslutet kan inte vara rätt med tanke på att vårdtiderna på slutenvården har förkortats och då borde rimligtvis behovet av rehabilitering öka. Nu är tydligen landstingets tanke att vårdcentralerna ska överta ansvaret från geriatriken. Jag tror att följden blir att kvaliteten i rehabiliteringen kommer att försämras. Den åsikten kommer också fram när läkare och vårdpersonal uttalar sig i frågan.

Dessutom tror jag att en ytterligare konsekvens blir att kommunerna får betala notan genom en överflyttning av arbetsuppgifter på särskilda boenden, hemsjukvården och hemtjänsten. Till det kommer mer av mänskligt lidande för de som drabbas och då framförallt äldre personer.

Det är inte första gången som landstingets majoritet av socialdemokrater och miljöpartister fattar beslut som innebär en överflyttning av ansvaret och kostnaderna på kommunerna. Tidigare har beslut fattats om neddragning av vårdplatser i slutenvården och på geriatriken vilket har förlängt vårdbehovet för äldre i hemkommunen och därmed ökat vårdbelastningen för kommunerna.

Jag förutsätter att när utvärderingen, under hösten 2014, av bl.a kostnaderna gällande övertagande av hemsjukvården konsekvenserna av detta beslut också läggs in i vågskålen.

Denna ”julklapp” från landstinget uppskattas verkligen inte av varken drabbade eller kommunerna.

81 vägar tappar bidraget

Av , , 2 kommentarer 34

Centerpartiets uppfattning är att bidraget för enskilda utfartsvägar inte ska dras in.      Vi anser att beslutet försvårar förutsättningarna att leva och bo på landsbygden. Dessutom är det en rättvisefråga. Kommunens krav på medborgarna är i många frågor olika i jämförelse mellan tätort och landsbygd och förstärks då ytterligare med denna typ av beslut.

Sparförslaget har passerat både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.     I arbetsutskottet yrkade moderaterna på en indragning och i kommunstyrelsen kom samma yrkande från socialdemokraterna. Vårt yrkande i kommunstyrelsen om att bidraget ska vara kvar stöddes endast av kristdemokraterna.

I Vännäs kommun drabbas nu ett 80-tal utfartsvägar, totalt ca 30 km vägsträcka, av beslutet. Hur många medborgare som berörs vet jag inte men det handlar inte bara om en fastighet per väg. Vi anser att boende efter vägar som inte erhåller statsbidrag från Trafikverket till sommar- och vinterunderhåll har rätt till ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Om bidraget uteblir drabbas de boende fullt ut för samtliga kostnader för att hålla vägen farbar sommar som vinter.

Dessa vägar är en viktig del i den infrastruktur som kommunens alla vägar utgör. Vägar som ska vara farbara för den samhällsservice medborgarna har rätt att få. Det handlar om posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänst mm. Dessutom är många av dessa vägar en tillgång för sommarstugeägare och det rörliga friluftslivet för att nå skog och vatten.

Inget bra beslut om man ser till landsbygden som en tillväxtfaktor i kommunen.

Tidigare har också sparförslaget om att dra in vintervägunderhållet för enskilda statsbidragsberättigade vägar diskuterats. En avisering till vägföreningarnas kontaktpersoner gick också ut innan kommunstyrelsens beslut var fattat vilket skapade stor irritation hos berörda medborgare. Tack vare rektioner från berörda och politiska påtryckningar innan kommunstyrelsen valde socialdemokraterna att inte lyfta frågan utan föreslog istället en utökning av budgetramen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och då fick bidraget vara kvar. Bidraget för vintervägsunderhållet är räddat för 2014 men vad händer 2015 och framåt? Men däremellan är det ju ett val!

Vem ska betala notan?

Av , , 2 kommentarer 23

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden tog igår ett beslut om att avbryta alla tankar på en extern upphandling av personliga assistans. Ett dåligt underbyggt beslut av s+v där de ekonomiska konsekvenserna för nämndens övriga verksamheter saknas.

Nämndens ordförande, Sonja Eriksson, hänvisar i sin blogg om allt för stora konsekvenser för brukare och personal. Vilka konsekvenser? Om s+v menar konsekvenser i kvaliteten för brukarna så vill både jag och säkert många medborgare också veta hur den undersökningen har gått till? Av dagens alla 16 personer sóm beviljats personlig assistans är det 9 som redan valt annan utförare än kommunen. Resten, 7 personer, har valt kommunen eller inte gjort något val alls. En majoritet har valt utförare utanför kommunen. Hur ska man tolka det?

Konsekvenser för personal, vem har redovisat den? Är det facken? I så fall kommer känslan av att beslutet är fattat bl.a. för att inte riskera att hamna i onåd hos dem. Det luktar mera medarbetareföreträdare än medborgareföreträdare från s+v sida. En stilla undran blir då ”Vem företräder s+v egenteligen, personal eller brukare”?

Beslutet innebär också att en besparing på 7-800 tkr uteblir. Vem ska betala den notan? Blir det ytterligare besparingar inom äldreomsorgen, handikappomsorgen eller är det de personer som drabbats av psykisk ohälsa som får betala priset? Kanske får någon annan verksamhet än vård- och omsorg ta besparingen? Kanske får skolan, fastighetsunderhållet, vinterväghållningen eller ungdoms- och fritidsverksamheten ett utökat sparbeting?

Om nu s+v bedömning skulle vara att man, utan denna besparing på 7-800 tkr, klarar Vård- och omsorgsnämndens budget så  är min uppfattning att man hellre borde ha lagt det på personalens arbetsmiljö. Minimerat antalet delade turer, sett över schemat för varannanhelgtjänstgöring, erbjudit kompetenshöjande insatser mm.

För Centerpartiet har den typen av insatser högre prioriterat än vem som är utförare av personliga assistans. Detta under förutsättning att externa utförare inte innebär en försämrad kvalitet och hitintills har det inte kommit till min kännedom att så skulle vara fallet.

Landsbygden omfattas inte av kvalitetsförbättringar

Av , , Bli först att kommentera 13

Vid dagens kommunstyrelse gällde ett av dagens ärenden vilka sex områden som ska prioriteras för att nå en höjd kvalitet under perioden 2015-2017. Detta handlar om politiska prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamhet utifrån vad de politiska partierna ser som förbättringsområden. Samma uppdrag har också alla nämnder.

Centerpartiets föreslog följande prioriteringar

2015 (3 områden):

1. fastighetsunderhållet inkl. energieffektivisering

2. översiktsplanen med inriktningen uthållig kommun

3. personalstrategi inkl. arbetsmiljö och jämställdhet

2016 (2 områden):

4. medborgarinflytande

5. landsbygdsutveckling som tillväxtfaktor

2017 (1 område):

6. ungdom och fritid utifrån goda uppväxtvillkor för barn och unga

Enighet rådde i stort sett om samtliga områden utom ett, landsbygdsutveckling som en tillväxtfaktor. Med tanke på vilka politiska beslut som ett flertal av partierna har tagit under detta år (stängning av samtliga byskolor, indragning av bidraget till enskilda utfartsvägar) tycker vi att det borde finnas ett intresse och ett behov av att höja kvaliteten inom området landsbygdsutveckling. Detta för att visa på vilket sätt socialdemokraterna med flera vill utveckla landsbygden och bevara dess attraktivitet då dessa delar av grundservicen inte längre finns kvar.

Tyvärr fick vårt förslag inte gehör hos majoriteten av kommunstyrelsens ledamöter utan i omröstningen förlorade vårt förslag. Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut.

Landsbygdsfrågorna har under 2013 mött många motgångar i det politiska beslutsrummen vilket är trist då dessa beslut inte underlättar förutsättningarna att bo och leva på landsbygden i Vännäs kommun.

Enskilda utfartsvägar hotas

Av , , 2 kommentarer 15

På dagens arbetsutskott handlade ett ärende om bidraget till enskilda utfartsvägar. I kommunen handlar det om 81 utfartsvägar som berörs. Vägar där sommar- och vintervägsunderhållet sköts och bekostas av boende längs vägen. Det handlar om vägsträckor mellan 300 m och dryga kilometern. För dessa har bidraget från kommunen varit ett välkommet tillskott för att täcka en liten del av kostnaden för att ha en farbar väg.

Mitt och Centerpartiets föreslag var ett bibehållande av bidraget. Tyvärr föreslog en majoritet av utskottet att bidraget ska upphöra från och med 2014. Jag reserverade mig mot beslutet. Frågan avgörs slutligen av kommunstyrelsen den 9 december.

Min argumentering för ett bibehållande är att här handlar det också om vägar där viktiga samhällsfunktioner påverkas om framkomligheten försämras. Dessutom är det en rättvisefråga. Är det rättvist att vissa drabbas av hela kostnaden för farbara anslutningsvägar till och från sina fastigheter medan flertalet av medborgarna får det finansierat av kommunen eller Trafikverket?

Centerpartiet kommer i kommunstyrelsen att på nytt lägg förslaget om ett bibehållande av bidraget. Det blir intressant att se vad kommunstyrelsen fattar för beslut. Kommer det återigen en kovändning från Socialdemokraterna även i detta ärende och kommer i så fall moderaterna att haka på?

Vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 6

I går beslutade kommunfullmäktige att vinterväghållningen på enskilda vägar med statsbidrag också fortsättningsvis ska skötas av kommunen. Beslutet togs av ett enigt fullmäktige där denna gång alla partier tyckte lika. I detta ärende har alla utom Centerpartiet svängt i uppfattning. Då ledningsgruppens sparförslag presenterades första gången lyftes inte ett finger från något av det övriga partierna för att sparförslaget gällande indragning av vinterväghållningen skulle strykas.

Alla partier, förutom Centerpartiet, menade att Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle fortsätta arbeta med sparförslaget inkluderande vinterväghållningen. Jag aviserade tidigt att Centerpartiet kommer inte att stödja förslaget om en indragning.

I alla sammanhang där frågan har varit uppe till diskussion har jag hävdat betydelsen av en fungerande vinterväghållning. Vinterväghållningen är en viktig samhällsservice för fler än det som bor efter dessa vägar. Det handlar om framkomlighet för posten, hemtjänsten, hemsjukvården, räddningstjänsten, avfallstransporter, jord- och skogsnäringen, det rörliga friluftslivet m.fl.

Jag är nöjd med det beslut som fullmäktige har tagit och jag tror att min argumentering i ärendet har haft betydelse. Om det sen inte har påverkat alla partier så har det tydligen påverkat Socialdemokraterna och det är ju det viktigaste. Socialdemokraternas kovändning kan också vara ett strategiskt beslut. Att återigen ta ett beslut som försämmrar samhällsservicen för boende på landsbygden och den efterföljande kritiken vågade man inte utsätta sig för.

Att sen övriga partier känner ett behov av att följa Socialdemokraternas ställningstagande är ju bara bra. Det tyder på att man inte vågar stå för det man egentligen tycker om man inte har Socialdemokraterna med sig.

 

Bort från delade turer

Av , , 2 kommentarer 11

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om förslaget till personalstrategi 2020. Ett väl genomarbetat dokument som förankrats på olika nivåer. Dokumentet tydliggör på ett mycket bra sätt både ledar- och medarbetarskapets roll i kommunen.

Visionen för Vännäs kommuns personalstrategi handlar att vara en välkomnande arbetsgivare, underlätta rekrytering, behålla medarbetare och locka unga att söka sig till välfärdsjobben. Allt detta genom att skapa förutsättningar för ett nära, deltagande och synligt ledarskap samt delaktighet för medarbetarna.

Ett antal politiska målsättningar har tagits fram för medarbetare. Det handlar om att medarbetarna trivs, bra ledarskap med ett gott ledarskap, jämställda arbetsplatser målet om att 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning samt att sjukfrånvaron ska vara högst 5 %. Viktiga strategier för att nå dessa mål har också tagits fram.

Mycket i dokumentet handlar om ledarnas roll och förutsättningar att klara sina uppgifter. Det som inte kommer fram i en tydlighet är personalens behov av förutsättningar för trivsel och god hälsa.

Centerpartiet saknar därför en skrivning om hur vi skapar en arbetsmiljö som leder till trivsel och hälsa för våra medarbetare. För detta behövs ett batteri av åtgärder. Bl.a. en översyn av arbetstidsscheman. Vi tycker att dokumentet åtminstone ska peka på en politisk viljeinriktning som ett första steg i det arbetet .

Centerpartiet yrkade på att viktigare strategier ska kompletteras med att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall”.

Tyvärr förlorade vi omröstningen. Alla övriga partier utom Folkpartiet yrkade på avslag.

Vi kommer inte att nöja oss med detta utan kommer fortsättningsvis att driva frågan vidare då vi anser detta vara en viktig strategi och politisk viljeinriktning för att nå målsättningarna och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. I första hand för våra kvinnliga medarbetare

Moderaterna och Norrbotniabanan

Av , , 5 kommentarer 14

På senaste kommunfullmäktige diskuterades den nationella transportplanen. Ärendet gällde det remissvar som Vännäs kommun ska lämna på Region Västerbottens förslag till remissvar gällande den nationell transportplan för 2014-2025. Till den första oktober ska ett gemensamt yttrande lämnas till regeringen.

I debatten uttryckte jag min besvikelse över att Norrbotniabanan inte finns med i den nationella transportplanen och hävdade att det finns partier som bromsar ett förverkligande av den. Detta fick Jan Nilsson (m) att reagera. I en replik påstod han att moderaterna i Västerbotten minsann stod bakom ett byggande.

För mig känns inte det stämma med hur Västerbottens moderatföreträdare agerar nationellt. I frågan råder tystnad och lojalitet med stockholmsmoderaterna. Så länge man från Västerbotten inte aktivt agerar för ett förverkligande tolkar jag inlägget bara som läpparnas bekännelse.

För Centerpartiet i Västerbotten har, från det att frågan kom upp, ett byggande av Norrbotniabanan haft högsta prioritet. Nu har vi sen förra helgen ett stämmobeslut på att hela Centerpartiet står bakom ett förverkligande. Centerpartiet är därmed det enda partiet som har ett nationellt stöd för ett byggande. EU har också prioriterat att Norrbotniabanan byggs och utlovat en medfinansiering av projektet.

C ser hela Vännäs

Av , , 1 kommentar 21

Centerpartiet har lämnat in en motion om att alla beslut ska landsbygdssäkras,

Det innebär att politiken, innan beslut tas, ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Vi vill att detta ska leda till att vi i framtiden tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad. Vi vill också att de politiska beslut som tas blir rättvisa och väl grundade utifrån ett geografiskt perspektiv. De får inte vara så att man tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i kommunen.

Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.

Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett beslut påverkar företagsamheten, de gröna näringarna och hur ett beslut påverkar den gröna omställningen och om beslut gör det lättare eller svårare att leva där.

Genom att införa landsbygdssäkring tror vi att vi ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela Vännäs.

I Vännäs fullmäktige har vi i år fått bevittna hur landsbygden har nedmonterats genom majoritetens (S+V+M) beslut om att stänga alla våra kommunala byskolor.  Ett beslut där frågan om vilka konsekvenser beslutet kan komma att få för kommunen som helhet har helt uteblivit.

Det finns många frågor att ställa men analysen av konsekvenserna har helt uteblivit i den politiska debatten. Hur kommer beslutet att påverka barnfamiljerna i valet av bostad? Väljer föräldrarna andra skolor än kommunens? Hur påverkas attraktiviteten för landsbygden? Hur kommer befolkningsutvecklingen att påverkas?  Vilka ”signaler” skickar beslutet till omvärlden och hur kommer det att påverka synen på Vännäs?

Om vi hade haft ett beslut om landsbygdssäkring av alla beslut så hade vi inte behövt uppleva detta kontraproduktiva beslut för ekonomin som en nedläggning av byskolorna kommer att bli.

Centerpartiet ser hela Vännäs.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier