Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nationell ekonomisk framgång förutsätter en stark offentlig sektor.

I alla tider av debatt och alldeles speciellt i valtider ägnar sig nyliberaler, borgerlighet och även partier likt SD åt att bespotta och klanka ner på offentligsektor och dess utbredning som varande ett hot mot samhällsbygget och en likt vapen farlig företeelse.

Därför anser jag att rubriksättningen på detta inlägg är enligt mitt tycke klockren då den beskriver verkligheten så som den ser ut.

Att jämvikt råder mellan offentlig- och privatsektor är lika nödvändig för nationell framgång som den är viktig för att undvika den drivmedelsbrist inom den privatasektorn som skulle uppstå utan en stark offentlig sektor.

När det uppstår drivmedelsbrist i den privata sektorn är det naturligt att den med alla medel försöker skaffa nytt drivmedel – Något den då gör genom att tränga in på den offentliga sektorns område och därmed rubba den balans som gör att offentlig sektors framgångar kan nära både offentlig- och privatsektor framgent.

Privatsektors intrång i offentligsektor blir med det beteendet något som kraftigt förvärrar privatsektors drivmedelsbrist framgent!

Det är därför vi kan se hur den privata sektorn idag med hjälp av avregleringar och konkurrensutsättning är inne och härjar i verksamheter som tidigare drivits av det offentliga för att råda bot på den enorma drivmedelsbrist främst alliansens nyliberala politik men även den efterföljande S-regeringens politik skapat.

När den privata sektorns omsättning och vinster minskar som en följd av att den välmående medelklassens köpkraft decimeras på grund av uteblivna löneökningar och robotiseringar blir de desperata – Detta därför att vinstnivåerna måste bibehållas till varje pris om ägarnas omättliga profithunger ska kunna tillfredsställas.

Det verkar inte finnas några gränser för vilka åtgärder och metoder man använder sig av för att uppnå målet med bibehållna eller ökade vinster – Ju större drivmedelsbrist ju större inblandning av privata företag i den skattefinansierade offentliga sektorn.

Statens kaka är ju som bekant både god och stabil men den stora frågan är om detta är rätt väg att gå om man vill bygga ett välmående och väl fungerande samhälle?

För egen del vill jag påstå att så inte är fallet – Det företrädare för privat sektor och nyliberalismen inte inser är att det är just den privata sektorns inblandning i offentligsektor som skapar drivmedelsbristen saknar insikt i hur man bygger ett starkt och framgångsrikt samhälle som gynnar alla – Även dem själv.

Det de inte förstår är att de själva och deras profithunger till varje pris därmed utgör det största framtida hotet mot nationell ekonomisk framgång därför att viktiga balansen mellan offentlig- och privatsektor har åsidosatts till förmån för kortsiktiga vinster och företagsägarnas inneboende egoism och girighet.

Det är privat inblandning i offentligsektor tillsammans med automatisering, jobbflytt till låglöneländer och den välmående medelklassens decimerade ekonomiska köpkraft som lett fram till dagens situation.

Det är den privata sektorns girighet som startade med en devalvering som sedan fortsatt med skattesänkningar och påspädning av kapitalets makt och inflytande som har skapat den situation vi nu lever i.

När företagens anställda inte längre har råd att konsumera företagets produkter sjunker försäljningen – Denna sanning måste vi alla ta till oss och se till att förändra om vi vill ta oss ur dagens situation.

Sverige har allt sedan superdevalveringen 1982 (genomförd av oss socialdemokrater men framtvingad av kapitalägarna) sett en snedvridning när det kommer till kontrollen över Sveriges tillgångar. Vid den tidpunkten kontrollerade de rikaste 3% ungefär 1/5-del av den totala svenska ekonomin – I dag kontrollerar dessa 3% 1/3-del av den totala ekonomin.

Det är denna devalvering och förskjutning i ekonomin som gjort att medelklassen i Sverige decimerats kraftigt vad gäller köpkraft och ekonomisk styrka.

Alla som kan lite grand om ekonomi vet att en av grundförutsättningen för en välmående ekonomi är en växande och välmående medelklass – Detta därför att det är medelklassen som är varje lands största konsumenter.

Kort sagt kan man säga att de som inträder eller tillhör den välmående medelklassen investerar hela sitt ökande välstånd i konsumtion av nya produkter och tjänster – Något som ökar företagens omsättning och vinster.

Därför är det en gång för alla så att det behövs en stark offentligsektor för att skapa dynamisk tillväxt i Sverige – En offentligsektor som är byggd på den demokratiska socialismens läror för att säkerställa att medelklassen kan växa sig stark och kan driva landets ekonomi framåt.

Avsaknaden av drivmedel i form av en stark samhällsägd offentlig sektor – Skattefinansierad och driven av behov och inte av vinstintresse har bland annat lett till följande misslyckanden för det svenska samhället:

 • En ökad arbetslöshet under alliansens regeringsår som närmast kan beskrivas som massarbetslöshet om siffrorna ställs mot 1960-talets siffror – En trend vi socialdemokrater nu så saktrliga börjat vända.
 • Kraftigt ökade sjukskrivningstal och längre sjukskrivningstid som en effekt av den skadliga arbetslinjen.
 • Sjunkande kunskapsresultat i de svenska skolorna
 • En kollaps för järnväg och övrig infrastruktur.
 • Missförhållanden inom skola, vård och omsorg med hög arbetsbelastning och stora vinstutag.
 • Brist på arbetskraft med rätt kompetens.
 • Nedrustning av de sociala trygghetssystemen.

För att ta oss ur denna negativa spiral måste vi se till att vi återupprättar och renovera svensk offentligsektor till sin forna glans.

Detta kan bara göras genom att återreglera och återta samhällets kontroll över offentlig sektor för att därefter se till att driften av offentligsektor sker utan inblandning från den privata sektorn.

Det är den typen av politik jag brinner för – En politik med en stark offentligsektor som självklar grundbult för samhällsbygget.

Den typ av politik som socialdemokraterna med stor framgång drev fram till slutet av 1980-talet är själva garanten för att återföra Sverige till positionen som världens ledande välfärdsstat utan att komma i konflikt med näringslivet.

Även om Sverige står starkt i en internationell jämförelse får vi aldrig stanna upp och känna oss nöjda – Sverige behöver stärka sin position i världen. En stark offentligsektor som jobbar hand i hand med den privata sektorn är garanten för att vi ska lyckas med den föresatsen.

En fullt ut fungerande offentligsektor enligt gammal fungerande socialdemokratisk modell innebär att vi med lätthet kan parera skillnaderna mellan hög och lågkonjunktur – Detta då vi i tider av lågkonjunktur kan se till att hålla medborgarna i arbete eller i utbildningsinsatser för att tillgodose näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft när konjunkturen vänder.

För att kunna bygga om och återställa den offentliga sektorn till sin forna glans måste vi därför skrota det mesta av alla avregleringar och reformer som berör utförsäljning och drift av verksamheter som tidigare drevs i kommunal, landstings eller statlig regi – Därtill skrota LOV.

Välfärdstjänster och kommunalservice måste ägas och drivas av det allmänna om vi vill säkerställa att den offentligasektorn ska klara av att producera tillräckligt mycket drivmedel för att privatsektor ska må bra och utvecklas.

Så länge offentliga verksamheter är styrda av efterfrågan och vinstintresse snarare än av behov kommer de aldrig att fungera som avsett – Vill vi råda bot på drivmedelsbristen måste offentligsektor återställas till sin forna glans

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

26 kommentarer

 1. Brorson

  Den ”välmående medelklassens” köpkraft har inte alls minskat. Det är precis tvärtom. Dess köpkraft har ökat till följd av den ökade produktiviteten i näringslivet och den ojämlika fördelningen av produktionsresultatet, av de borgerliga skattesänkningarna och av den nuvarande regeringens hejdlösa och ansvarslösa subventioner till den välmående medelklassens lyxkonsumtion, som exempel elbilar åt föräldrarna och elcyklar och fria bussresor under skolloven till barnen. Kan de inte cykla?

  Du har dessutom fel, när du påstår att den offentliga sektorn ger drivmedel åt den privata sektorn. Menar du att industriarbetarna är parasiter, som snyltar på den offentliga sektorn? Förutom att den offentliga sektorn har en reglerande funktion, handlar den om gemensam konsumtion. Som exempel betalar vi sjukvården via landstingsskatten och inte via privata sjukförsäkringar. Sak samma med den gemensamt upphandlade kollektivtrafiken, där biljettavgifterna i runda tal står för hälften av vad konsumtionen av resor med kollektivtrafiken egentlig kostar.

  Att du har varit borta från Sverige och levt i en helt annan värld (det internationella jetsetets värld) än den svenska underklassens värd, framgår ju tydligt. Annars hade du känt till LO:s beskrivning av tvåtredjedels-samhället. Du beklagar att de mest välmående av de två tredjedelarna inte har ökat sin konsumtion mycket nog, trots solcellsuppvärmda simpölar i villaträdgårdarna och kommunalt subventionerade charterresor med flyg.

  Du har till och med köpt överklassens och borgerlighetens (och framför allt Reinfeldt-moderaternas) propagandatrick att arbetarklassen skulle vara en del av medelklassen och att gränsen mellan underklass och medelklass skulle gå mellan de som har och de som inte har jobb.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Där vill jag påstå att du har helt fel Brorson – I min ungdom och under min uppväxt kunde den välmående medelklassen både leva i egen villa/bostadsrätt och köpa en ny bil på en förvärvsinkomst – Därtill hade människorna råd att konsumera de produkter de själva producerade i de allra flesta fall vilket du som varit med på den tiden borde ha i klart minne.

   I övrigt hävdar jag att det är jag som har rätt och du som har fel i denna fråga.

   • Brorson

    Du kan påstå vad du vill, men du var ett litet barn, när jag var vuxen. Och dessutom har jag bott i Sverige och vet vad som har hänt här. Jag tillhörde inte de bäst betalda inom arbetarklassen, men inte heller de sämst betalda, utan låg något över genomsnittet, skulle jag tro. Jag hade bostadsrätt och bil, och det var ingen småbil precis. Det blev förstås ett antal bilar med åren, Det var få arbetare som kunde köpa en splitter ny bil i den i den klassen. Men jag räknade mig verkligen inte till medelklassen, och det gjorde ej heller någon av mina arbetskamrater. Så det här att arbetarklassen hade migrerat till ”Den välmående medelklassen” har du fått fullständigt om bakfoten.

    En mer korrekt benämning vore ”välmående arbetarklass”, fastän det fanns dom som fortfarande talade om sig själva som ”fattiga arbetare” Välmående arbetarklass, ja, jämfört med hur det varit i Sverige bara ett par decennier tidigare och hur det var i större delen av världen. Men klassamhället var lika tydligt som idag. Det var ett stort steg från arbetarklass till den mycket mer välmående medelklassen. Det var ju, exempelvis de, som köpte de nya bilarna, som vi arbetare sedan köpte begagnade.

    Jag bestrider dessutom dina fantasier om att arbetarklassen överlag har fått sämre köpkraft. Det som Reinfeldt gjorde, var att han splittrade arbetarklassen, i en majoritet som hade jobb och en minoritet, som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl och faktiskt har fått sämre köpkraft. Det som LO har kallat 2 / 3 -delsamhället. Det begreppet verkar vara nytt för dig….Därför lyckas du inte heller leverera någon vederhäftig kritik mot allianspartierna och deras politik..

    Jag har rätt, eftersom jag inte är någon turist i Sverige. Jag vet hur köpkraften har utvecklats för oss, vars hela inkomst kommer från arbete i Sverige.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du försöker dig ofta på att du bott i Sverige och vet vad som hänt här Brorson – Att jag har flera år utanför Sverige betyder inte att jag för en enda sekund släppt vad som sker i Sverige och varför det sker.

     Med idogt arbete och en brinnande vilja har det varit och är möjligt.

     Sedan vet jag att du är äldre än mig men vi har bägge upplevt de år när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst och vad du försöker tjäna på att ta den stans du nu gör förvånar mig då du tidigare gett mig helt rätt när du kommenterade under eget namn.

     • Brorson

      Någon gång har väl även du haft rätt. Fattas bara annat, när du har en större hjärna, som rymmer fler minnen totalt än min. Du vet alltså allting som jag vet om Sverige, medan jag inte vet lika mycket om länder och miljöer som du har vistats i, som du vet. Frågan är dock om det är möjligt att vara på flera platser samtidigt.

      När jag började jobba hade vi tre karensdagar i sjukförsäkringen, och tre veckor semester, varav två veckor fick tas ut under sommarmånaderna, om man jobbade i en åretrunt-pågående verksamhet. Det är väl klart att man inte hade samma problem med bemanningen under semestertid i sjukvården under de premisserna. Dessutom fanns ingen offentlig barnomsorg. Visst klankades det på att den offentliga sektorn var för stor, men den var inte alls lika stor som idag.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig utgett mig från att ha större hjärna än någon annan Brorson och det finns säkert områden om Sverige som du kan mer än mig om precis som det finns områden om Sverige som jag vet mer än dig om – Det jag vänder mig emot är dina konstanta försök att använda det faktum att jag var borta från Sverige som en förändring att jag skulle ha släppt vad som händer i Sverige och varför och hur det upplevs av människorna som bor i Sverige – Det påståendet är en ren lögn och det vet jag att du vet innerst inne.

     • Petter

      Brorson har helt rätt ,förstår inte vart du vill komma. Vanliga knegare bor i hus har fina bilar skotrar .Arbetare har det betydligt bättre idag än på 60 70-talet, du har fel Anders.Sen om dagens arbetare mår bättre med alla prylar är en annan sak. På bruksorterna på 60 70-tal kunde de anställda ha ett litet hus ,men inte många hade bil och kunde inte spara många kronor. Titta på SCA arbetare i Obbola hur bra de har det ,min son jobbar där sedan 6 år. Han har betald bostadsrätt han har fin bil och skoter .OK skotern på lån men betalar tillbaka detta på 6 år. Så sluta med ditt snyftsnack.S kommer inte att lyfta inför valet för arbetarna identifierar sig med fattiga skara du vill påskina.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vanliga knegare har det inte bättre idag Petter – Tidigare kunde vanliga knegare bo i hus på en enda inkomst – Idag behövs minst 2.

 2. Bergis

  Vi skulle ha gjort som Norge. Aldrig gått med i EU. Aldrig tillåtet massinvandring. Vilket land blomstrar nu? Jo Norge.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Norges framgångar kan tillskrivas andra saker än det Bergis – Olja och klok förvaltning av intäkterna från oljepengarna.

   Sedan ska vi inte mäta över kort tid utan över lång tid – Läs 100 år eller mer och gör man det är min övertygelse att Sverige fortsatt kommer att överglänsa Norge när facit skrivs.

 3. Bertil

  Det bästa vore väl ta till vapen mot de som vill sänka den offentliga sektorn.
  De som vill de vill ha allt själv, ja även folket vill man nyttja med sänkta trösklar
  Bidragstak i första ledet sen helst bort med söka former av socialt stöd och obefintliga låglöner.

  Vore det lite krut i folket så ska dessa likt det Castro gjorde förintas för deras mål är ju att förinta, utrensning som Castro bedrev är ingen fara om rätt sort rensas ut nyliberalism handlar om att äta eller ätas och då är det bättre äta.

  Vill vi ha Nyliberalism då är motståndet utrensning likt Nyliberalister vill rensa ut svaga grupper.

  Hänger ni med??? Eller fick ni kaffet i luftstrupen när helt plötsligt de svaga tar till utrensningsmetoder till försvar???

  Om inte?? vad är alternativet???
  Det blir intressant läsa och förmodligen svara på.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi ska inte använda oss av vapenmakt Bertil – Ej heller tappa humöret då de som gör det redan förlorat debatten och kampen.

   Det sunda förnuftets väg segrar alltid i längden och det vi behöver göra är att jobba för dem och gruppera fler och fler bakom den.

   • Jonny Disenfeldt

    Noterar att det på din sida uppmanas till väpnad revolutionär kamp och att politiska motståndare ska rensas ut och förintas …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har och kommer aldrig att stå för väpnad kamp eller utrensning och förintelse utan blott och allena för demokrati och flertalets makt över fåtalet – Då genom att envetet och ihärdigt köra hela vägen in i kaklet för att skapa stöd för min politik.

   • Bertil

    Nu behöver det inte vara vad vi normalt kallar vapen d.v.s. Krigsförande vapen.
    Ett lika starkt vapen kan vara bilda gemenskap och kort sagt rösta bort den politik som skapar klassklyftor o.s.v.

    Jag förstod mitt inlägg skulle få just den reaktion du skrev.
    Utrensning behöver inte alla vara att
    Döda och på det sättet rensa ut.
    Det kan lika gärna vara att tillsätta rätt folk i makt och kort sagt ”kasta” de som bara vill förtrycka och sänka svaga grupper.

    Vad jag ville betona är hur retorik kan ha annan betydelse än vad folk tänker.
    Reinfeldt och hans gäng körde just med det kallade saker vid fina ja rent utav socialistiska fina ord.

    Men det var inte de orden vi tänkte på som han menade utan nåt helt annat.
    Mitt inlägg var en motsats till just Moderat retorik där jag använda hårda kalla ord men som i grunden var mjuka.

    Synd inte fler fick kaffet i luftstrupen då kunde detta ha blivit en riktigt kul debattämne.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är just det jag envetet jobbar för Bertil – För att rösta bort den politik som skapar klassklyftor – Att skapa stöd för det är ett grannlaga arbete som tar tid – Det har jag insett sedan länge och det är därför jag envetet jobbar på i inslagen riktning.

    • Jonny Disenfeldt

     Bertil –
     Du är tydligen inte medveten om att svenska väljare sedan årtionden tillbaka håller på att rensa bort socialdemokraterna från riksdagen. Från att S har varit över 50% till nu närmare 25%.

     Det socialdemokratiska partiet håller nu på att implodera och förintas av sina egna fanatiker!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Inget kan vara mer fel Jonny – Socialdemokraterna går en ny storhetstid till mötes och den kommer jag att vara en betydande del av – Håll ögonen öppna så kommer du att se det.

     • Bertil

      Du glömmer Disenfeldt att fler än de som röstar på sossarna är socisldemokrater.

      Alla vill ha socialt skydd god sjukvård
      Man vill ha vettig ingångslön och
      Och fasta anställningar.

      Att många röstar blått och kallt beror på okunskap och att man luras på Borgelig retorik.

      Vem vill inte ha en jobbgaranti det låter ju så bra. Att det skulle vara sitta på arbetsförmedling på heltid gjorde nog många upprörda.

      Eller ett jobbskatteavdrag självklart det vill väl alla ha. Men hur många vil ha det om sannigen var pengar a till det tas.
      Många har inte minsta koll på det.

      Så visst jag är säker på att 90% är socialister men man går på bluffretorik som betyder nåt helt annat.

 4. Mikael Nilsson

  Jag häpnar över kunskapsluckorna du besitter, för du ljuger väl inte medvetet?
  Bara för att ta din förenkling kring arbetslösheten. För den hugade och seriösa läsaren skickar jag en länk till SCB´s analys av arbetskraftsläget. Läs och förstå. Även du Anders bör läsa.

  http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetslosheten/

  Du blandar ihop äpplen och päron, antingen medvetet eller du är helt enkelt inkompetent.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inga kunskapsluckor Mikael – Därtill blandar jag inte ihop saker utan vågar faktiskt lyfta det som är viktigt om vi ska skapa en långsiktigt hållbar lösning och lösa problemen från grunden.

   • Mikael Nilsson

    Att våga lyfta det som är viktigt betyder inte att du ska ljuga. Jo du besitter kunskapsluckor. Bara det att du inte kan medge det, vilket är ditt eget moras , är en annan sak. Det står klart för vem som helst att om man tar till sig SCB´s analys inser man sanbbt att du inte har koll.
    Den finanskrasch som råkade inträffa under alliansens regeringsinnehav är i din värld bortblåst. I SCB´s värld är den inte det.
    Om du skulle iklä dig lite ödmjukhet så skulle du slippa klassas som lätt patetisk. Dessutom finns ett momentum av disrespekt mot dina läsare. De är inte korkade. Om du nu tror att de är det så kan du ju fortsätta dina resonemang från en falsk verklighet. Du är varken modig eller vågar. Det epitetet skall jag ge dig när du börjar att hålla dig till sanningen. Tyvärr verkar det som att du har enbit kvar dit.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag besitter inte några kunskapsluckor här Mikael – Det är snarare så att du söker en enkel lösning på ett komplext problem utan att våga gå till roten av problemet – Det gör aldrig jag då jag alltid strävar efter att lösa problemen från roten i kampen för skapandet av ett mer jämlikt samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.