Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det ojämlika samhället är orsaken till det ökade våldet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Oavsett av om man vill eller inte så går det inte att undvika att se och höra om våldet i samhället – Ett våld som ökat markant under de sista åren. Den stora frågan vi därför måste ställa oss är varför våldet ökar och vad vi kan göra för att begränsa det.

Sannolik finns det lika många teorier om varför våldet ökar som det finns mänskor som uttalar sig i ämnet.

SD skyller de det ökande våldet på Islam som enligt dem är en mycket våldsbejakande religion medan merparten av de som forskar i ämnet vetenskapligt säger de att det ökade våldet beror på ökad gängmentalitet – En gängmentalitet som uppstår därför att segregation och en hög koncentration av människor med samma bakgrund och levnadsöde på ett och samma ställe är den mylla som behövs för att gäng ska bildas och se dagens ljus.

För egen del har jag en mycket mer rättfram och vad jag tror ärlig teori då jag vill lägga skulden till det ökande våldet på ojämlikhet och det utanförskap som ett ojämlikt samhälle skapar.

Jag vill med fog påstå att det samhälle som de nyliberala idémakarna skapat inte kan leda i någon annan riktning är till ett ökat våldsanvändande – Detta därför att den bärande idéen i det nyliberala tankesättet är att öka klassklyftorna.

Olof Palme sa att ”Det är ytterst viktigt att demokratin lyckas med att lösa de problem som människorna ser som centrala och att den inte blir handlingsförlamad”. Handlingsförlamning är just det ord som bäst beskriver vad nyliberalismen lyckat skapa allt sedan Palmes allt för tidiga död.

Med start på 1990-talet och allt sedan dess har samhället utvecklats i en riktning som skapat allt större klyftor i samma takt som inkomst- och förmögenhetsklyftorna växt. Det är helt enkelt så att skillnaden mellan rik och fattig blivit större samtidigt som barnen till både rika och fattiga delar samma drömmar om yrkeskarriär, prylar och framgång i livet.

I dagens Sverige har barnen till föräldrar som är bättre bemedlade kunnat få allt de pekat på och genom att deras föräldrar valt  ”rätt skola” för sina barn har de kunnat skaffa sig maktpositioner som inte beror på egen kunskap i alla lägen utan på att vara barn till rätt sorts föräldrar.

Den möjligheten har inte på jämlika villkor stått öppen för barnen till sämre bemedlade föräldrar vilken innebär att de på ett helt annat sätt tvingats finna sig i att befinna sig i en miljö där risken för att utveckla ett kriminellt beteende är större än för barn som har bättre bemedlade föräldrar.

Med samma drömmar om makt, framgång och prylar som de barn som har rätt föräldrar skapas grogrunden för våld och kriminalitet – Därför ligger  det närmare till hands att de barnen och ungdomarna väljer våldets och kriminalitetens väg för att skaffa sig samma saker och samma sorts makt som barnen till rika föräldrar.

Det samhälle och den rikedom som nyliberalsimen förespråkar har samma attraktionskraft på barn till fattiga föräldrar som det har på barn till rika föräldrar – Dock har nyliberalismen på ett effektivt sätt sett till att låsa ute barnen till de som är mindre bemedlade – Därav det ökade våldet.

Det äger säkert sin rättmätighet att invandrarbarn begår fler och grövre brott per capita än barn från rika familjer – Dock har detta inget eller mycket lite att göra med religion eller trosinriktning utan oerhört mycket att göra med klasstillhörighet.

Den egentliga orsaken kan istället tillskrivas ett ojämlikt samhälle som i alla stycken gör skillnad på VI och DEM.

När jag växte upp vilket var på Palmes tid existerade inget VI och DEM - I det samhälle jag växte upp i fanns bara VI. Dessutom gick barnen till både fattiga och rika i samma skola och i samma klass och spelade i samma fotbollslag etc.etc.

Min ovetenskapliga men ändå pragmatiska slutsats är därför att våldet inte beror på vare sig religion, etnicitet eller kön – Våldet beror på att samhället blivit allt mer ojämlikt trots att barn och ungdomar har samma behov och drömmar oavsett om de är barn till rika eller fattiga.

Skulden till det eskalerande våldet ska således inte läggas på invandringen eller på barn födda i Sverige av utomnordiska föräldrar – Skulden ska läggas på nyliberalismen och den ojämlikhet dess politik och doktriner skapat.

Vägen till ett samhälle med lägre brottsbenägenhet ligger därför i att skapa ett samhälle med större jämlikhet och genom att skapa ett samhälle där alla medborgare har samma möjligheter oberoende av släktskap eller social samhällsklass.

Vägen framåt är därför det samhälle vi Socialdemokrater vill skapa byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer – Ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

De flesta av dagens medborgare saknar ideologisk kompass.

Av , , 14 kommentarer 2

Vår tids största utmaning som politiker är att få dagens medborgare att intressera sig för politik på samma sätt som våra föräldrar och farföräldrar intresserade sig för politik för att kunna förändra samhället och sin egen levnadssituation.

Dagens avsaknad av ideologisk debatt inom politiken är ren och skär katastrof då avsaknaden av en stark ideologisk debatt skapat en vardag där framför allt dagens unga tycker och tänker om politik utan ideologisk förankring.

Dagens politiska spel – Dvs. spelet om väljarnas röster handlar mer om vilka populistiska frågor en politiker eller ett politiskt parti driver än om den ideologi på vilken deras politik är byggd.

För mig är politisk debatt utan ideologisk förankring detsamma som att navigera utan vare sig mål, karta eller kompass. Något som kan jämföras med att driva ett företag utan affärsplan med tillhörande budget.

Att prata politik utan att prata ideologi kan till och med jämföras med och liknas vid en Charlotte Kalla som tränar helt på måfå – Utan mål – Utan plan och utan ett träningsprogram som strävar efter att nå målsättningen med träningen.

 • Är det någon som tror att Charlotte skulle ha vunnit sina segrar utan att ha en målsättning, en plan och ett väl avvägt träningsprogram som verktyg för att nå målet?
 • Finns det någon som tror att navigeringen till målet lyckas om vi inte vet vart vi ska åka?
 • Finns det någon spm tror att vi kan ta oss till målet utan nödvändiga navigationsverktyg?
 • Finns det någon som tror att ett företag kan nå sina resultatmål utan en strikt affärsplan och en budget som stödjer affärsplanen?

Jag tror och hoppas att ni alla kommer fram till att svaret på ovanstående frågor är nej.

Svarar vi nej på ovanstående frågor finns en naturlig följdfråga som berör politiken:

 • Varför driver vi politik och verkar som politiker utan att redovisa och debattera politikens ideologiska kärnvärden?

Politikens kärna är och har alltid varit ideologi och ideologisk övertygelse – Ideologisk övertygelse som klart och tydligt definierar vilken typ av samhälle vi ska bygga och ideologi som definierar vem samhället ska byggas för.

Utmaningen jag pratade om inledningsvis ligger i att få dagens väljare att inse att det är ideologin och inte sakfrågorna som skiljer de olika politiska partierna från varandra och att det därför är viktigt att ta reda på och förstå vilken typ av samhällsbygge partiernas ideologi förespråkar.

Varför har det blivit på detta sätt  med den ideologiska förståelsen?

Svaret på den frågan är kanske svårare att sätta fingret på – Själv är jag övertygad om att den ideologiska debatten i politiken försvunnit därför att Allianspartierna sedan länge insett att de aldrig kan vinna över oss Socialdemokrater så länge som ideologi och ideologisk övertygelse präglar den politiska debatten.

Det enda område där Alliansen varit riktigt framgångsrikt är området som handlar om att använda en strategi som fragmenterar den politiska debatten och flyttar fokus från kollektivet till individen.

Att skapa en debatt som i allt fokuserar på den egna plånboken snarare än på kollektivets gemensamma plånbok är skulden till att dagens väljare förlorat intresset för politik.

Alliansen har på ett skickligt sätt lyckats få oss Socialdemokrater att följa med dem i denna deras strategi genom att ersätta den ideologiska debatten med en debatt och profilering i populistiska plånboksfrågor.

Detta kallar Alliansen helt felaktigt politisk utveckling och modernisering av politiken!

Även i vårt parti finns det medlemmar som framhäver att vår politik behöver förnyas och moderniseras - HELT FEL tycker jag!

Det behövs varken förnyelse eller moderniseringar - Allt som behövs är en återgång till ideologisk debatt som ersättning till ett populistiskt debatterande av enskilda sakfrågor lyfta ur sitt ideologiska sammanhang.

Kamrater – Det är tid att stanna upp, omgruppera och återta initiativet i den politiska debatten!

Jag är helt säker på att flertalet av mina partivänner runt om i landet delar min övertygelse om att vår politik är den enda rätta för Sverige.

Just därför måste vi återgå till att debattera det vi är oslagbara på – Ideologi och vikten av en stark ideologisk kompass för att lyckas med föresatsen att bygga ett jämlikt samhälle där alla människor har lika värde.

Ska vi skapa en återgång till den position och det allmänintresse politik hade för våra föräldrar och farföräldrar måste vi förklara varför vår ideologiska plattform ser ut som den gör – Vilka värden den är byggd på  - Och framför allt vilket framtida Sverige en sådan politik bygger.

Bara med ett återinförande av den ideologiska debatten kan vi förklara och få förståelse för meningen med ord som kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Att prata om dessa kärnvärden utan att prata om ideologi är omöjligt.

Moderniseringen och förnyelsen vi behöver är således en återgång till det gamla sättet att se på politiska budskap – Lyckas vi med detta klarar vi den utmaning jag beskrev inledningsvis.

Detta givet att vi kan förklara vikten av en stark ideologisk plattform på ett sätt dagens människor kan förstå och relatera till.

Ideologisk debatt och förankringen av vår ideologiska plattform för medborgarna är därför lika viktig för oss Socialdemokraterna som målen, planen och träningsprogrammet är för Charlotte Kalla när hon strävar efter att nå framgång.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

14 kommentarer

Som regeringsbärare måste vi se till att transportsektorn blir kvitt osund konkurrens.

Av , , 12 kommentarer 0

Att UT Transport i Norr riskerar att inte kunna anställa de chaufförer de önskar för att klara sommarens semestrar är självklar oroande – Att de som är anställningsbara kräver lön utöver avtal tycker i alla fall jag påvisar att lönerna i transportbranchen och även bussbranschen är alldeles för låga för att attrahera sökanden.

Med det sagt är jag övertygad om att UT Transport i Norr inte är ensamma om att dela denna problematik – Detta sagt så tycker jag att det är hög tid att vi som varande regeringsbärare reagerar genom att resolut stoppa den olagliga cabotagetrafik som håller löner och ersättningarna nere inom åkeri- och bussbranchen.

Problemet är som jag ser saken är varken företagsrelaterat eller branschrelaterat utan relaterar till att regeringens flathet som innebär att utländska åkeriföretag tillåts att verka i Sverige till en lönenivåer ingen svensk chaufför är villig att sänka sig till då de i sådana fall inte kan leva ett normalt liv på den lön de erhåller.

Ska vi lösa problemen är det den olagliga cabotagetrafiken och dess osunda påverkan på transportbranschen vi ska lösa och inget annat.

Utan olaglig cabotagetrafik att konkurrera med skulle UT Transport i Norr och övriga åkeriföretag kunna ta bättre betalt för sina transporter – Något som i sin tur innebär att de skulle kunna betala mer i lön för att nå upp till de lönenivåer svenska chaufförer kräver för att ta jobb hos UT Transport i Norr med flera åkeriföretag. i

Utan den olagliga cabotagetrafiken som osund konkurrent skulle de inte ha de problem med att rekrytera de har i dagsläget – Därför uppmanar jag både partikamrater och politiker i andra partier att ta sitt ansvar och göra något åt saken innan alla svenska åkerier är nedlagda och borta.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

12 kommentarer

I detta inlägg ska jag för ovanlighetens skull berömma en Moderat politiker.

Av , , 6 kommentarer 1

Att jag berömmer Moderaterna i allmänhet och moderata politiker i synnerhet är definitivt inget som hör till vanligheterna – Ibland händer det oväntade och i detta inlägg ska jag ge beröm till den Moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp för en interpellation hon lagt i riksdagen.

Det Lotta gjort är att via en interpellation ställd till min partikamrat och vår finansminister Magdalena Andersson (S) ställa frågan om hon som minister avser att se över beskattningen för elbussar och i sådana fall när?

Den frågan med tillhörande följdfråga tycker jag är både relevant och viktig då jag ser det som mycket orättvist och orimligt att elbussar ska beläggas med drivmedelsskatt medan spårbunden trafik med samma framdrivningsmetod är skattebefriad.

I min värld ska skattens vara eller icke vara inte vara relaterad till om man åker på spår eller gummihjul utan självklart vara kopplad till på vilket sätt fordonet i fråga framdrivs.

Så länge spårbunden trafik med eldrift är skattebefriad så ska samma sak självklart gälla även för helt elektriska bussar i jämlikhetens namn.

Precis som Lotta påpekar i sin interpellation och precis som EU-kommissionen säger så är EU-direktivet om drivmedelsskatter föråldrat.

Om regeringen vill säkerställa en bättre miljö och en snabb övergång till eldrivna bussar är slopandet av drivmedelsskatten för elbussar det snabbaste sättet att skapa den morot som behövs för att skapa en snabb övergång till elbussar i lokaltrafiken i Sveriges kommuner.

I dagsläget fungerar drivmedelsskatten på elbussar som en broms för en snabb övergång till elbussar – Tas skatten bort råder inga tvivel om att elbussen blir vida överlägsen fossildrivna bussar vilket är precis vad som behövs för att skapa en snabb övergång.

Länstrafikbolag och bussoperatörer tittar konstant på kostnaden per kilometer och med slopad drivmedelsskatt för elbussar kommer pendeln att svänga över oerhört kraftigt till förmån för elbussar.

Dessutom ser jag det som gravt orättvist att spårbunden kollektivtrafik ska vara skattebefriad medan den på gummihjul beskattas.

Så länge den orättvisan består signalerar regeringen inget annat än att man enbart prioriterar kollektivtrafiken i Stockholm och övriga storstäder som är de enda städer där spårbunden kollektivtrafik är ett alternativ med möjlighet att tjäna igen nedlagda kostnader för att bygga spårbunden trafikinfrastruktur.

Därför ska jag avsluta inlägget med att än en gång berömma Lotta Finstorp för initiativet att ställa interpellationen till Magdalena med följande tillägg – Stå på dig Lotta – Du har helt rätt i att Sverige kan följa i Frankrikes fotspår och slopa drivmedelsskatten på elbussar utan att bryta mot EU’s direktiv om drivmedelsskatter.

Kan Frankrike kan Sverige – Fattas bara annat!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

6 kommentarer

Som Socialdemokrat blir jag blir aldrig svaret skyldig Robert Axebro.

Av , , 17 kommentarer 0

I stället för att klippa och klistra in mina svar till Robert Axebro under de svar han givit mig baserat på mitt förra inlägg ska jag skriva ett sammanhängande svar där jag bemöter hans kommentarer – Detta därför att jag tycker att det blir klarare och tydligare på det sättet.

Att vi Socialdemokrater klart och tydligt berättar om att vi nu avser göra en satsning på skola, vård och omsorg utöver den som är och har varit gängse norm i vår kommun under ett antal år är givetvis en kursändring och något vi ska slå på stora trumman för att berätta för kommuninvånarna/väljarna om.

Precis som Hans med flera säger så är detta början på något nytt och en satsning som kommer att ske på skola, vård och omsorg under överskådlig framtid – Hur mycket och hur stora de satsningarna blir efter budgetan som nu presenterats för kommande år kommer vi att berätta när tiden är inne och framtida budgetar är uppe för presentation.

En sak är helt klar och det är att vi Socialdemokrater alltid kommer att möta de behov som finns och de som kommer att uppstå i en framtid på samma sätt som vi alltid gjort så historiskt.

För att svara på din fråga till mig så har vi Socialdemokrater alltid byggt samhället nerifrån och upp och dessutom alltid säkerställt att samhällsbygget står på stabil grund – Det arbetssättet kommer vi självfallet inte att ändra på Robert då Sveriges historia visar att vi alltid har använt oss av rätt byggteknik för att skapa ett sunt samhällsbygge.

I en stad som växer har var tid sin plats och därför kommer olika satsningar och prioriteringar alltid att ligga aningen olika på tidsaxeln för att kunna klaras av på ett bra sätt.

Det vi gjort tidigare år är att säkra upp och stärka vår infrastruktur och de faciliteter som behövs i en stad med tillväxtambitioner samt att renovera och byta ut saker som VA och värmeslingor under torg och bussterminaler så att reparations- och byteskostnader för den sortens saker inte påverkar den framtida möjligheten att satsa på skola, vård och omsorg som vi nu inleder.

Det är därför jag frågade dig om du tycker att vi ska bygga infrastruktur eller satsa på skolan, vården och omsorgen under några år framåt – En fråga du viftar bort som som irrelevant.

Den frågan är inte irrelevant utan snarare otroligt relevant då den har att göra med god samhällsplanering och möjligheten att åstadkomma ett starkt och stabilt samhällsbygge.

Till skillnad från dig så tror jag att Umeåborna har stort intresse av svaret på den frågan men vill du avstå från att besvara den är det självfallet din rätt att göra så.

Så vitt jag vet är de beräkningar som gjorts av framtida intäktsökningar oerhört blygsamma – Detta därför att vi inte ska hamna i ett läge där vi spenderar mer än vi får in. När något är okänt och ett antagande är det bättre att använda sig av det man vet än att använda sig av det man tror och inte vet vilket är fallet i den beräkning som är gjord.

Som jag skrev i mitt inlägg så finns det planer för tillväxt i hela kommunen men fram tills de är beslutade eller presenterade som oerhört väl definierade förslag väljer vi att inte prata om dem för att undvika fiktiva debatter men väl ta höjd för framtida förslag i den budget som presenterats – Att göra så är sunt politiskt tänkande och tillskapande av framtida utvecklingsmöjligheter.

Inom Socialdemokraterna precis som i alla andra parter så finns planer både för lång och för kort sikt och i Umeå har vi haft en ordning at presentera förslagen i den takt som ryms inom den budget som är aktuell och den som föreslås gälla för nästkommande period – Det är precis detta Hans med flera gjort i det budgetförslag som presenterats Robert.

Hans Lindberg och den nya kommunledningen har gjort och gör ett mycket bra arbete med att skapa en ekonomi i balans för att säkerställa att kommunen utvecklas som planerat i framtiden.

Som i alla växande städer och/eller verksamheter är det inte alltid världens lättast sak att klara balansen mellan intäkter och investeringar – Detta därför att investeringen nästan undantagslöst sker före intäkten och därför att investeringen i sig är ett villkor för att den ökade intäkten ska bli verklighet.

Det du beskriver som ett högt skattetryck (även om jag ser kommunalskatten som varande på rätt nivå) är sannolikt något som behöver finnas under rätt många år framåt för att klara av den befolkningstillväxt vi räknar med fram till 2050.

Sedan är det till stor del dina partikamraters i Centerpartiets förtjänst att kommunalskatten ligger på den nivå den gör då de medverkat till att vältra över stora kostnader från staten till landets kommuner under sina år vid regeringsmakten – Detta för att kunna sänka skatterna rejält för de med de högsta inkomsterna och största förmögenheterna.

Mitt hopp står till att en Socialdemokratiskt ledd regering ska kunna fixa till detta under nästa mandatperiod – Bland annat genom att göra kommunalskatten till en skatt som tas ut enligt en progressiv skala.

Därför vidhåller jag det jag skrev i mitt förra inlägg Robert – Det du ägnar dig åt är politisk populism snarare än realpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S. tack för ditt beröm på de punkter du berömde mig.

17 kommentarer

Axebro har uppenbarligen problem med att räkna.

Av , , 13 kommentarer 2

Jag har med intresse läst Axebros försök att klanka ner på oss Socialdemokrater och kritisera oss för att vi inte satsar tillräckligt mycket på det som enligt honom är varje kommuns kärnverksamhet – Dvs. skolan, vården och omsorgen.

När vi nu signalerar att vi går in i en ordentlig konsolideringsfas för att konsolidera gjorda investeringar och tillse att de får avsedd effekt och därför väljer att satsa på skola, vård och omsorg istället för att fortsätta att investera i det Axebro tidigare kritiserat kritiserar samme Axebro denna kursändring.

Min frågor till Axebro är därför följande:

 • Varför ägnar du dig åt politisk populism Robert Axebro?
 • Hur ska du ha det – Ska vi satsa på att bygga infrastruktur för framtiden eller ska vi satsa på det du anser vara varje kommuns kärnverksamhet som enligt dig är skola, vård och omsorg?

Svaret på dessa två frågor tror jag både läsarna av din och min blogg är intresserade av att höra!

Låt oss därför gå till det påstående jag använt i min rubriksättning Robert – Det om att du bör lära dig att räkna.

Det Hans Lindberg och vi Socialdemokrater gjort är att räkna på de intäkter vi har idag och en oerhört blygsam ökning av densamma – Detta för att inte göra glädjekalkyler och för att ta höjd för större kostnadsökningar än vad som är verklighet idag.

Det du gör i ditt lilla räkneexempel i bloggen är att bara ta med kostnaden för inflyttning och befolkningsökning – Detta utan att inkludera de ökade skatteintäkter denna befolkningsökning kommer att leda till i ditt lilla räkneexempel.

Att räkna på det sättet torde göra att du med all säkerhet platsat i styrelsen för Ebberöds Bank som även det är fiktion och saga på samma sätt som de liknelser du gör med sagovärlden i ditt inlägg.

Dessutom tycker jag att du borde se det positiva i att vi Socialdemokrater väljer att satsa mer pengar än tidigare utlovat på Bullmark och Bullmarks skola – Alldeles speciellt så när du tidigare kritiserat oss och framfört att vi satsar för lite på Bullmark och på de som bor där.

Det du istället bör fråga dig Robert är vad som ligger i denna extra satsning på skolan i Bullmark?

Kan det månne vara så att vi Socialdemokrater har planer för Bullmark och för befolkningstillväxten i Bullmark – Planer du inte känner till därför att du är allt för upptagen med att kritisera allt vi Socialdemokrater säger och gör?

Min tro är att det är precis så det är Robert – Att du är så förblindad av politisk populism att du inte ser vad som är reella fakta.

För egen del är tror jag mig ha aningen mer kunskap än dig om de diskussioner som pågår i vårt parti om Umeås framtida tillväxt och de saker som planeras för Umeå på både lång och kort sikt än dig Robert.

Med det sagt så kan jag försäkra både Robert Axebro och alla andra om att vi Socialdemokrater har stora planer för Umeå och Umeås framtida tillväxt och vart den ska ske och att vi i framtiden på samma sätt som vi alltid gjort historiskt sätter Umeås bästa framför vårt partis bästa.

Avslutningsvis så ska jag ge dig beröm för ditt humoristiska sätt att skriva på då läsningen av det du skriver allt som ofta ger mig anledning att skrattar och beundra din poetiska sida.

Innehållet och sakskälen däremot lämnar mycket i övrigt att önska då det du skriver allt som oftast saknar förankring i faktiska skeende och reella fakta.

Därför vill jag ge dig ett råd rakt från hjärtat Robert – Börja på att skriva romaner och poesi – Gör du det är min övertygelse att du förr eller senare kommer att bli invald i Svenska Akademien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

13 kommentarer

Klokt av kommunledningen att stanna upp och konsolidera.

Av , , 18 kommentarer 0

Jag tycker att det är oerhört framsynt och bra att Umeås styrande Socialdemokrater tillsammans med MP drar i handbromsen vad gäller nya investeringar till förmån för satsningar på skola, vård och omsorg – Kloka beslut Hans Lindberg med flera.

Att stanna upp och ha en ordentlig konsolideringsfas för att allt ska hinna sätta sig är klokt och exakt vad ett företag i tillväxt skulle göra för att gå stärkta in i framtiden.

Alla som jobbat i organisationer som växer vet vikten av att ha kontrollerande konsolideringsfaser med jämna mellanrum för att kunna säkerställa att nyss genomförda tillväxtfaser får avsedd effekt på verksamheten.

Att samma sak gäller för en kommun är självklart och för kommunen handlar konsolideringsfasen om att säkerställa att gjorda satsningar i form av ny infrastruktur får avsedd effekt och att de ekonomiska kalkyler som använts fungerar som planerat.

Sedan tycker jag att det är helt rätt att lägga fokus på skola, vård och omsorg av den enkla anledningen att en bra skola och en bra vård och omsorg för alla på lika villkor är Socialdemokratiska paradgrenar och Socialdemokratiska hjärtefrågor.

Min inställning i frågan är därför glasklar – Vi ska konsoliderar fram tills dess vi kan säkerställa att gjorda investeringar får avsedd effekt – Detta samtidigt som vi säkerställer att befolkningstillväxt och andra parametrar och framför allt skatteintäkterna utvecklas enligt plan.

I nästa investeringsfas bör prioriteten läggas på att bygga för skolan, vården och omsorgen för att säkerställa att vi löser redan existerande behov och att vi bygger för framtiden för att klara framtida behov.

Att signalera att vi som kommun ska prioritera lönesatsningar och då som jag förstått saken på de med de lägsta lönerna och de i kommunens kärnverksamheter är ett bra exempel på framsynt Socialdemokratisk politik.

Ska vi klara av utmaningen med att rekrytera den personal vi behöver måsta kommunen vara en bra och attraktiv arbetsgivare med attraktiv lönesättning och arbetsvillkor som ligger i framkant.

Därför ger jag tummen upp för de politiska signaler som presenterats inför den kommande budgeten och inför de kommande budgetöverläggningarna – Väl jobbat Hans Lindberg och alla andra partikamrater.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Gårdagens VM-guld i ishockey resultatet av den Socialdemokratiska folkrörelsesjälen.

Av , , 54 kommentarer 3

Med risk för att kritiseras för mitt uttalande så påstår jag att det i grunden är Socialdemokratisk ideologi och det Folkrörelsesverige vi Socialdemokrater byggde som ligger bakom Tre Kronors VM-guld i årets VM-turnering.

Anledningen till att jag säger så är därför att det är folkrörelsens ideal och ideologi som skapat den ordning som innebär att de breda massorna kan ägna sig åt idrott på någorlunda lika villkor.

Förvisso har idrott i dagens moderna samhälle blivit aningen mer av en klassfråga och plånboksfråga än när jag var ung – Likväl lever folkrörelsesjälen kvar inom idrotten vilket gör att alla som vill har möjlighet att nå sin fulla potential oavsett storleken på föräldrarnas plånbok vilket i grunden är hemligheten till det svenska idrottsundret.

Med det sagt så hävdar jag att det är Socialdemokratisk politik och Socialdemokratisk ideologi som möjliggjorde gårdagens VM-guld – Detta därför att det är dessa två som skapade den idrottsrörelse som fortsatt har starkt fotfäste i vårt land och den idrottsrörelse som fostrat VM-spelarna som tog gårdagens guld.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

Socialdemokratisk ideologi står för ljuset i mörka ideologiska tunnlar.

Av , , 20 kommentarer 2

Jag har många gånger påtalat att de 8 år av skadlig Allianspolitik som Sverige tvingades genomleva har lett Sverige in i en mörk tunnel som är en återvändsgränd utan ljus nog för att vända om och ta sig ut - Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss ut ur tunneln och tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av företags vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi Socialdemokrater en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan – En offentlig sektor vi nu renoverar så att den återfår sin forna strålglans.

Innan Alliansens avregleringar klarade en offentligt driven offentlig sektor alltid av att förse samhälle, företag och medborgare med viktiga saker som välutbildad arbetskraft, elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur utan tankar på att beakta vinstintresset.

Samma princip gällde dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och den konkurrensutsättning som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär.

Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige vilket vi Socialdemokrater insett och därför ändrat kursen tillbaka till en offentlig sektor som ägs och drivs av det allmänna utan privat inblandning.

Där Alliansens agenda består i att skapa en samhällsordning där ”Fåtalet har makten över flertalet” består vår Socialdemokratiska agenda i att stå upp för en samhällsordning där ”Flertalet alltid har makten över fåtalet” vilket är en himmelsvid skillnad gentemot Allianspartiernas sätt att se på samhällsbygget och på vem samhället ska byggas för.

Varför leder Alliansens politiska agenda oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad.

Den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar och att företagens inkomster sjunker med effekt att även staten förlorar i form av minskade skatteintäkter – Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är att fortsätta den grundliga helrenovering av offentlig sektor som inleddes direkt efter det att vi tog tillbaka regeringsmakten – Detta samtidigt som vi klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken Socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet – Inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige – Detta gäller alla stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

Umeås elbussatsning ligger helt rätt i tid – Dessutom visar tillgänglig forskning att vi valde rätt laddteknik.

Av , , 8 kommentarer 1

I bussmaghasinet.se skrivs om allt som har med busstrafik att göra – Bland det allt om elbussar och olika projekt runt om i världen som handlar om att elektrifiera statstrafiken.

En artikel som finns där har jag tagit till mig på ett oerhört speciellt sätt därför att artikeln beskriver hur övergången till elbussar ska ske för at vara lönsam.

Det som sägs i artikeln och som bygger på den aktuella forskning som utförts i Finland och i Norge och som finns tillgänglig i dagsläget säger att snabbladdade elbussar som laddas vid valda hållplatser är det som är mest kostnadseffektivt. De nattladdade bussar som finns med i testet blir dyrare per kilometer vilket är helt naturligt då stora batteripaket skapar STORA fördyringar.

Detta gör att jag blir än mer övertygad om att vi i Umeå Kommun gjorde helt rätt när vi bestämde sig för att samarbeta med Hybricon i den initiala fasen av övergången till elbussar då den teknik de använder är just tekniken med snabbladdning vid olika väl valda hållplatslägen.

Jag har aldrig tvivlat på att Umeå kommun alltid följer reglerna i samband med offentliga upphandlingar och beskedet från både Hans Lindberg och Fredrik Forsell om att nästa upphandling av elbussar ska ske i öppen konkurrens tycker jag känns betryggande.

Att vi valde att använda oss av metoden som demonstrationsprojekt när vi köpte elbussar av Hybricon tycker jag är bra vilket jag framfört i en rad tidigare inlägg och då mot den bakgrund i ärendet jag anfört.

Precis som Hans Lindberg säger så är det viktigt för Umeå att satsa på elbussar för att klara luftmiljön i centrum och att vara föregångare på den fronten är en chansning som jag tror kommer att visa sig mycket lyckad när majoriteten av vår busstrafik körs med elbussar.

Att vi gjorde rätt som satsade på ny laddteknik är bra och att Hybricon och deras laddteknik nu ingår i den öppna internationella standard som gäller för laddning av elbussar öppnar möjligheten att köpa vilken elbuss som helst och ändå kunna använda den bevisligen kostnadseffektiva laddinfrastruktur vi redan köpt.

Med det sagt så anser jag debatten om elbussarna vara avslutad från min sida.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer