Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Moderaterna och SD har kopplat armkrok vilket gör att Alliansen är död.

Av , , Bli först att kommentera 3

Det börjar klarna mer och mer om hur de eventuella konstellationerna efter nästa val kommer att te sig – Som jag ser saken finns det 3 grupperingar som sinsemellan i grupperingen ligger nära varandra i sakfrågorna.

De röd/gröna med V som passivt stödparti utgör en grupp medan ett tätare samarbete mellan M och SD framstår som ett eget block – Möjligen med stöd av KD. Därutöver ser C och L ut att utgöra ett eget block och det som återstår av Alliansen – I vart fall om C och L vidhåller att de aldrig kommer att acceptera aktivt eller passivt stöd av SD.

Det mest slående är hur SD successivt anpassar sin politik i sakfrågorna så att den passar in med Moderaternas syn – Därtill att Ulf Kristersson inte aktivt och bestämt tar avstånd från ett samarbete med SD efter valet.

För mig framstår den hållningen som om Kristersson redan nu räknar med att försöka ta över regeringsmakten med hjälp av SD.

I den verkligheten är Alliansen död och det som då återstår för C och L är ett samarbete med S om de avser att stå för löftet att de aldrig kommer att göra sig beroende av stöd från SD oavsett av om stödet är aktivt eller passivt.

Går valet som jag tror med ett stöd för S på ca 35% och ett stöd för C runt 10% med L runt 5%-nivån öppnas möjligheter för att bilda en majoritetsregering som kan regera utan att ta hänsyn till hur SD röstar i sakfrågorna.

Min uppfattning är att vi ska bilda starkast möjliga regering efter valet och en sådan behöver inte vara överens i alla frågor. I stället bör man göra upp i de frågor man kan nå överenskommelser i och därefter förlita sig på hoppande majoriteter i övriga frågor.

Med det sagt ser jag med tillförsikt fram emot det kommande valet där jag tror att många kommer att fly M till förmån för C i takt med att banden mellan M och SD växer sig starkare och starkare.

För egen del har jag ett enda mål – Att aktivt arbeta för att vi Socialdemokrater ska få så många röster som möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Bo Rothstein har rätt – Arbetarklassens främsta valfråga är välfärden.

Av , , 18 kommentarer 0

Statsvetaren och professorn Bo Rothstein må stå på vänstersidan i svensk politik men han har enligt mitt sätt att se på saken helt rätt i att den svensk arbetarklassen är mer intresserade av välfärdspolitik än de frågor om antirasism och Hbtq-frågor som den så kallade kulturvänstern driver.

Vad han tycker kan du läsa om i Kommunal arbetaren på följande länk: https://www.ka.se/arbetarklassen-vill-ha-valfardspolitik

Bo Rothstein vill se en verklighet där fackföreningsrörelsen och vänstersidan av svensk politik tillsammans skapar en valplattform som innehåller visioner för arbetarklassen för att mobilisera densamma i det kommande valet.

Precis det är vad jag strävat efter allt sedan jag gav mig in i politiken när jag envetet anför att mitt mål är att se till att vi Socialdemokrater återgår till den sorts traditionella socialdemokratiska politik som byggde välfärdslandet Sverige hela vägen upp till positionen som världens ledande välfärdsland.

Solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde reflekterat i allt vi gör och i alla politiska beslut är vägen framåt för att restaurera välfärdslandet Sverige.

Bara den som driver arbetarklassens hjärtefrågor kommer att lyckas med föresatsen att bilda en stark och handlingskraftig regering – Därför är det hög tid att vi inser det och skrider till verket med att förverkliga arbetarklassens behov och önskemål.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Intressant att ledande svenska ekonomer propagerar för en skattehöjning.

Av , , 41 kommentarer 1

Det är rätt intressant att tunga och ledande ekonomer som Lars Calmfors och Hans Flam anser att svenska skatter bör höjas för att vi ska klara av välfärden i framtiden – Uttalanden de gör som ett resultat av att SKL säger att det behövs 20 miljarder mer per år för att vi framgent ska klara en välfärd i nivå med den som finns idag.

Utöver att de propagerar för höjda skatter ondgör sig bägge herrarna över att både regeringen och oppositionen inte tar saken på allvar och därtill utlovar skattesänkningar.

För egen del delar jag herrarnas uppfattning även om jag vill använda en annan väg än att höja skatter för Sveriges löntagare för att klara framtidens välfärd.

Ska välfärden kunna garanteras måste statens intäkter öka – Svårare än så är inte ekvationen.

För egen del vill jag skrota arbetsgivaravgifterna och ersätta denna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om varor och tjänster produceras maskinellt eller manuellt – Detta för att säkerställa att landets företag bidrar med lika stor procentuell andel till sjukförsäkring och pensioner som de gjort tidigare.

Därutöver är min åsikt att vägen framåt istället för att höja skatterna är att säkerställa att de som ska betala skatt gör så upp till den nivå de borde.

Med det sagt så ska vi genomföra de förändringar av dagens skatteavtal som jag skrivit om många gånger tidigare – Åtgärder som innebär att skatteplanering blir mer eller mindre omöjlig att genomföra framgent på det sätt som sker idag.

Kan vi få svenska företag som bland annat SCA och Assa Abloy med flera att betala skatt i Sverige istället för att skatteplanera behöver vi inte höja några skatter för att klara framtidens välfärd.

Med ovanstående åtgärder genomförda kan vi både sänka skatterna för de med de lägsta inkomsterna och samtidigt bygga ut välfärden.

Den lösningen tycker jag är bättre än en generell skattehöjning för alla – Vad tycker du?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

Segregationen i Umeå går att lösa bara viljan finns.

Av , , 16 kommentarer 0

Till att börja med vill jag tacka VK för att ni lyft frågan om segregation och att den ökar i Umeå trots att vi politiskt gör allt vi kan för att förhindra den genom att bygga på ett sätt som gör at vi får en bra blandning av olika upplåtelseformer i alla Umeås bostadsområden.

I reportaget som den som vill hittar på följande länk: https://www.vk.se/plus/2202996/politiker-bostader-viktigaste-fragan-mot-skillnader kan vi läsa hur kommunens politiker är rörande överens om att segregationen ökar därför att politiken aldrig kan styra bostadspriserna och därför att nyproduktion oavsett upplåtelseform blir för dyrt för svaga grupper.

Förutom Vänsterpartiet som i vanlig ordning pratar i nattmössan och anför att feltet ligger i att övriga partier förutom V inte vill bygga en stad för alla finns samsynen hos övriga partier att utvecklingen beror på två saker – En växande befolkning och dyr nyproduktion.

Det som förvånar mig är att ingen av de som uttalar sig kommer med lösningen på problemet då de alla är rörande överens om varför problemen uppstått – Det sagt även om Hans Lindberg faktiskt nuddar vid den utan att utveckla hur lösningen ser ut fullt ut.

I min värld är lösningen glasklar – Om problemet är att nyproduktion blir för dyr för de med låga inkomster stavas lösningen ett återinförande av bostadsförsörjningslagen och en nyordning om hur allmännyttiga bostadsföretag ska fördela sina totala lånekostnader.

En återinförd bostadsförsörjningslag innebär att landets kommuner framgent precis som när miljonprogrammen byggdes måste förse alla med behov av en bostad med en bostad.

När det handlar om fördelningen av allmännyttans totala upplåning ska den återgå till gamla tiders ordning där ett allmännyttigt bostadsbolag fördelar den totala upplåningen lika på varje kvadratmeter uthyrbar yta.

Med den fördelningen och en klar reglering av hur en lägenhet av normalstandard ska vara beskaffad skapar vi en ordning där även de med lägre inkomst har råd att flytta till en nyproducerad lägenhet.

Har vi den ordningen kan vi i Umeå med lätthet fortsätta vår strävan att bygga bort segregationen genom att blanda olika upplåtelseformer.

Med det sagt är min uppmaning till de politiker som uttalat sig i artikeln att driva på sina partikamrater i Riksdagen så att den sortens beslut kan fattas snarast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

16 kommentarer

Det behövs en ny ordning för att klara framtidens välfärd.

Av , , 18 kommentarer 0

Precis som jag sagt i tidigare inlägg så är det ibland nyttigt att få distans till sig själv och till närheten till den dagliga politiken därför att man befinner sig på en plats där internet inte är tillgängligt och på en plats som ger utrymme för reflektion och eftertanke.

Under dessa dagar har jag haft gott om tid att prata med människor i alla olika socialklasser i ett helt främmande land för att översätta det de tycker och tänker till en svensk kontext och jämföra det med de åsikter jag framfört allt sedan jag gav mig in i politiken.

När jag gör det så år svaren jag får från alla att politikens viktigaste uppgift oavsett vart i världen vi befinner oss är att sörja för god välfärd, stabila sociala trygghetssystem, god sjukvård, en bra skola och ett samhälle som är så jämlikt det någonsin är möjligt.

Efter att ha fått mig detta till livs har jag funderat igenom hur det stämmer överens med mina hjärtefrågor och de frågor jag brinner för politiskt och kommit till slutsatsen att de frågor jag brinner för är lika viktiga i vår omvärld som de är i Sverige.

Att kunna leva och verka i ett stabilt samhälle med god välfärd i en miljö där alla människor har lika värde står högst upp på agendan för majoriteten av världens befolkning.

Ska vi klara av välfärden i Sverige framgent måste det till förändringar i skatte och bidragssystemen för att göra det möjligt – Förändringar som stärker skyddsnäten och förändringar som skapar större jämlikhet och större valfrihet hos individen utan att kompromissa med vår socialdemokratiska ideologiska övertygelse och vårt ideologiska fundament.

Mitt recept för att göra det möjligt har jag presenterat i en rad tidigare inlägg – Trots det vill jag repetera de två viktigaste beståndsdelarna på nytt:

  • Ett skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift med lägre procentsats än arbetsgivaravgiften som utgår på all produktion – Tjänste- likväl som varuproduktion oavsett av om denna sker manuellt eller maskinellt.
  • (*) Skrotande av de flesta av dagens bidrag till förmån för en basinkomst på ca 10.000 kronor/månad netto till alla medborgare över 18 år för resten av livet för de som bott och verkat i landet sedan födseln.

(*) För den som invandrat till Sverige som vuxen ska gälla att det är 18 års kvalificering genom arbete eller studier som leder till erhållande av basinkomst.

Även om jag vet att många ifrågasätter en basinkomst så är jag övertygad om att en beräkning av konsekvenserna av ett införande av en sådan kommer att påvisa att en basinkomst blir billigare än dagens bidragssystem.

Därtill kommer den personliga friheten att öka och finansieringen av pensionssystem och sjukförsäkring att bli billigare än i dagsläget.

Med en basinkomst på plats öppnas på allvar dörren för en genomgripande arbetstidsreform på vid gavel – En arbetstidsreform där vi på fullt allvar kan genomföra 6-timmars arbetsdag för alla med skillnaden att vi gör så med tillhörande lönesänkning.

Min uppmaning till er alla är därför att ta dessa mina tankar till er och tänka tanken fullt ut.

När ni gjort det är jag öppen för en bra debatt med hög takhöjd där vi på allvar kan debattera fördelar respektive nackdelar med mitt förslag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kommentarer

Det finns bara ett sätt att lösa eländet med Norrtåg – Upphandla busstrafik vintertid.

Av , , 41 kommentarer 3

Att Norrtåg får problem varje gång det blir en normal vinter – Dvs. snö och kyla är ingen nyhet utan är något som alla som använder tågen för att ta sig till och från jobb och studier fått erfara allt sedan busstrafiken på de aktuella sträckorna ersattes med tåg.

Hur många miljoner eller miljarder detta kostat i uteblivna arbetsinkomster och ej utfört arbete under perioden är nog omöjligt att sia om men en sak är säker – Kostnaderna för samhället som helhet är stora.

Därtill är detta experiment ett fiasko som jag ser saken och något som måste adresseras ordentligt av kollektivtrafikmyndigheten och av inblandade kommuner som uppenbarligen betalar för en service som inte levereras.

Det detta lett till är stor frustration hos alla och det förvånar mig på inget sätt att de som tidigare brukade åka buss när denna fanns och senare tåg nu tvingats välja den egna bilen för att vara säker på att komma till sitt jobb i tid.

Att människor tvingas välja bilen framför kollektiva färdmedel är givetvis inte bra för miljön och därtill något som förändra den ekonomiska kalkylen för de som kallt räknade med att den kollektiva trafiken skulle fungera som utlovat.

Av den anledningen måste problemen lösas och det snarast – I min värld stavas den lösningen upphandling av busstrafik under vintermånaderna på alla de sträckor Norrtåg trafikerar – I vart fall under de tider när det är rusnings- och/eller pendlingstrafik.

Att kostnaderna för busstrafiken i sin helhet ska betalas av Norrtåg – Endera i form av att de tar kostnaden rakt av eller att deras ersättning minskas med lika mycket som busstrafiken kostar ser jag som självklart.

Med en sådan lösning på plats kan vi som samhälle leva upp till den service vi lovat samhällsinvånarna och den service de var vana att få levererad i alla lägen på den tiden den trafik som idag körs med tåg kördes med buss.

När det kommer till att långsiktigt komma tillrätta med tågproblemen vintertid finns som jag ser saken bare en lösning om vi fortsatt ska ha tågtrafik istället för busstrafik – Endera mångdubblar vi antalet avisningsanläggningar längst bansträckningen alternativt ser till att byta tåg till långsammare tåg som inte suger upp snö likt en dammsugare där de åker fram.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

Ibland är det bra att få distans till tillvaron.

Av , , 18 kommentarer 1

Precis som jag säger i rubriken så är det ibland bra att få ordentlig distans till tillvaron – Distans för att hitta sig själv och för att hitta människor att diskutera med om både livet och om politik utan att diskussionerna direkt respondera i ett nytt blogginlägg.

Därtill är det åtminstone för mig både karaktärsdanande och nyttigt att ibland tillbringa tid längre än några timmar eller en dag på en plats utan tillgång till internet.

Precis det har jag gjort och kommer att göra igen från imorgon lunch under min rundresa i Afrika eller närmare bestämt i Kameruns Sydvästra och Nordvästra provinser där jag befinner mig nu. I skrivande stund befinner jag mig i provinshuvudstaden i Nordvästra Kamerun vilket gör att jag på nytt är uppkopplad mot resten av världen och därav tillkomsten av detta inlägg.

Förutom semester och avkoppling har jag under denna resa haft en hel del möten med både regeringsföreträdare och med företrädare för ett stort antal kommuner för att diskutera politik ur ett allmänt perspektiv och för att lära ännu mer om hur man jobbar politiskt i Kamerun.

Mötena har som sagt varit många och därtill mycket intressanta och speciellt på kommunnivå är det enorma skillnader mellan de kommuner som jobbar målinriktat och aktivt och de där politikerna mer finns till för sig själva än för de medborgare som röstat fram dem till deras ämbete.

Största skillnaden mellan dessa förhållningssätt ses i servicen till medborgarna i form av el, vatten, avlopp och sophämtning och givetvis på standarden på vägnät och övrig infrastruktur.

Trots dessa skillnader så finns en likhet mellan svenska socialdemokrater och kommunpolitikerna i Kamerun då vi bägge lever med inställningen att vägen till framgång går via ett mer jämlikt samhälle där män och kvinnor är varandras jämlikar.

Just vad gäller kvinnofrågan har Kamerun hunnit rätt långt – Speciellt inom offentlig sektor och även om männen även här fortfarande är fler till antalet finns det många kvinnor på ledande positioner vilket värmer mitt hjärta.

En sak som är slående med Kamerun och Afrika är precis det jag anfört i tidigare inlägg det faktum att både kommunföreträdare och företag här skriker efter möjligheten att få göra affärer och utbyta erfarenheter med oss svenskar.

Många är de medskick jag fått med mig både från kommuner och företag om önskemål om affärer och erfarenhetsutbyten och dessa kommer jag att jobba vidare på när jag är tillbaka på hemmaplan.

En annan sak som är fantastiskt med detta land är det bemötande jag får från alla – fattig likväl som rik. Oavsett vem jag och min familj och våra vänner besöker så kan vi aldrig lämna utan att först äta oss mätta – Då oavsett om den som bjuder bjuder på det enda de äger eller om de är så rika att det inte ens märks i deras plånbok att de spenderar.

Kärleken till sina medmänniskor och samvaro med andra utan att förvänta sig att vinna ekonomiska fördelar eller andra fördelar än nya intryck och nya kunskaper är vad som räknas i detta land – Något jag gillar därför att det är precis det som i min värld symboliserar alla människors lika värde.

Allt annat är underordnat detta vilket gör att man reser hem med ett hjärta fyllt till brädden av kärlek och med upplevelser, erfarenheter och kunskaper som annars är svåra att skaffa sig – Upplevelser som jag hoppas få dela med mig av till många när jag är hemma både på bloggen och i det personliga mötet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

18 kommentarer

Nu får det vara nog – Återför all personlig assistans till landets kommuner och gör det NU!

Av , , 22 kommentarer 5

Assistansfusket kostar oss skattebetalare enorma pengar varje år och har nu nått en sådan nivå att jag tycker att det är dags att slå stopp i maskineriet och överföra all personlig assistans tillbaka där den hör hemma – Hos landets kommuner.

Anledningen till att jag vill genomföre denna drastiska förändring är enkel – Vi måste stoppa strömmen av skattepengar som på felaktiga grunder hamnar i fickan hos privata entreprenörer som aldrig ens tänkt tanken att leverera de tjänster de tar betalt för.

Bakgrunden till mitt ställningstagande är att fusket trefaldigats med 87 anmälda fall föregående år – Upp från 30 anmälningar året innan.

Samtidigt som Försäkringskassan blivit duktigare på att anmäla misstänkta fall så säger dess generaldirektör att bedrägeribrott inom personlig assistans är svåra att utreda och för samtidigt fram misstanken om att denna typ av utredningsärenden prioriteras lågt av polisen.

Det faktum att fusk förekommer och att brotten både är svårutredda och har lång utredningstid till stora samhällskostnader räcker som bevis för mig – Med de bevisen på hand och kända är lösningen enkel – All personlig assistans ska återföras till landets kommuner i den takt den överföringen är möjlig att genomföra.

I nästa steg är jag i sak inte motståndare mot privata utförare men innan de kan komma in i bilden igen måste systemet och betalningsrutinerna förändras så att framtida fusk blir omöjligt att genomföra.

Exakt hur vi ska säkerställa att fusk kan undvikas behöver sannolikt utredas och med det sagt så tror jag att FK och andra inblandade sitter på lösningen hur uppstädningen ska ske och av hur assistansfusket ska kunna undvikas i en framtid.

Avslutningsvis vill jag anföra att assistansfusket bevisar en tes och åsikt som jag framfört länge – Vissa samhällsfunktioner ska inte avregleras och konkurrensutsättas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

Trumps eget Watergate rycker allt närmare.

Av , , 34 kommentarer 3

Jag tillhör den skara som allt sedan Donald Trump tillträdde sagt att ”The Donald” kommer att skapa sitt eget Watergate inom ramen för innevarande mandatperiod – Att det påståendet rycker närmare för varje dag som går tror jag att en majoritet av världen och amerikanerna håller med om.

Medarbetare efter medarbetare slutar därför att de inte vill förknippas med Trump och dras med i hans fall – Därtill motarbetar han öppet sina medarbetare i tron att det ska hjälpa honom och vitt jag kan bedöma så är Rex Tillerson näste man till rakning.

När Tillerson har tvingats eller valt att avgå så finns det fullt fog för påståendet att det interna stödet för Trump är slut och att fortsättningen är att Trump står ensam mot resten av världen.

För mig är det svårt att förstå hur amerikanerna överhuvudtaget kunde rösta fram denne man till presidentämbeten och än svårare att förstå hur han fortfarande kan sitta kvar trots fler klavertramp än någon annan president före honom?

I Donald Trumps värld måste man försvara och hävda sig själv gentemot allt som sker i landet och internationellt – Att det skulle finnas någon annan som är bättre än Trump om man frågar honom själv existerar inte på något område och i alla lägen vill han framstå som mäktigare än alla sina motståndare.

Ett exempel på det är motkommentaren mot Kim Jong Un avseende avfyrningsknappen till landets kärnvapen där Trump genast tweetade att hans avfyrningsknapp är större än Kim’s och därtill effektivare.

Att komma med den sortens uppenbara påståenden är bara att visa att man lider av ett mindervärdeskomplex och ett behov av att hävda sin egen storhet.

Precis som jag sagt tidigare så tror jag att Trumps dagar som president är räknade – Därtill vågar jag nu tillägga att jag förutspår att han kommer att tvingas att avgå innan detta år är slut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

Socialdemokraterna bör inte sätta sig i en position där vi verkar för begränsningar av strejkrätten

Av , , 42 kommentarer 5

Jag är oerhört tveksam och därtill störd över Ylva Johanssons besked att vi Socialdemokrater bör överväga att införa begränsningar av strejkrätten – Som arbetarparti och som stående på arbetstagarnas sida så bör vi undvika den sortens utspel.

Därtill tycker jag att det är fel att använda sig av den pågående strejken och arbetsgivarsidans motåtgärder i hamnstrejken i Göteborg som argument för att begränsa strejkrätten.

I min värld är saken mycket enkel – Arbetsgivarsidan ska aldrig tillåtas ägna sig åt ”avtalsshopping” dvs. välja att sluta kollektivavtal med det fackförbund som erbjuder arbetsgivarsidan de mest förmånliga villkoren.

När Hamnarbetareförbundet har organiserade medlemmar i Göteborgs hamn som helt lagligt strejkar för sin rätt att sluta ett kollektivavtal med arbetsgivarsidan är den enda lösningen att en socialdemokratisk regering säger till på skarpen och säger åt arbetsgivarsidan att teckna kollektivavtal med Hamnarbetareförbundet.

För mig självklart att vi Socialdemokrater alltid ska driva en politik som tillvaratar arbetstagarnas intresse genom att bara fatta beslut som gynnar folkflertalet och bekämpar nyliberalismens skadeverkningar – Den inställning Ylva Johansson uppvisar i dagsläget verkar i motsatt riktning.

Därför tycker jag att det är helt uteslutet att en Socialdemokratisk regering och en Socialdemokratisk arbetsmarknadsminister ska verka för inskränkningar i strejkrätten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag

42 kommentarer