Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Påståendena från DN om gråsossarnas revansch låter för mig som ljuv musik.

Av , , 8 kommentarer 2

Både i Dagens Nyheter och i Martin Klepkes ledare i tidningen Arbetet pratas om gråsossarnas revansch. Att detta nu nämns öppet och att vi Socialdemokrater ånyo börjar föra en politik som av vår omvärld uppfattas på samma sätt som den gråsossepolitik vi förde när denna stod som högst i kurs är goda nyheter för mig och goda nyheter för svenska folket.

Att vi Socialdemokrater på nytt förordar och använder oss av traditionell fördelningspolitik för att återställa jämlikheten är bra och vägen framåt för Sverige.

En av alla de saker som är bra med gråssosseriets politik är att den flyttar fokus från sociokulturell politik till socioekonomisk politik vilket är helt rätt i ett samhälle där SD och starka högerkrafter gör allt som står i deras makt för att se till att den politiska agendan handlar om invandring ras och ursprung snarare än om samhällsbygget.

Ska Sverige gå en ljus framtid till mötes så ska vi diskutera ekonomisk jämlikhet och inte kulturella skillnader.

Därför upprepar jag det jag sa i första stycket och i rubriken – Gråsosseriet pånyttfödelse är goda nyheter!

Länge leve oss gråsossar och vår politiska vision!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den ideologiska penseln målar bäst vad gäller politik.

Av , , 10 kommentarer 1

Under lång tid har Alliansen och nyliberalismen gjort allt den kan för att med näbbar och klor undvika en ordentlig ideologisk debatt om hur samhället ska byggas och för vem det ska byggas

Att de gör så kan jag förstå därför att man skulle komma till korta i alla sådana debatter i och med att Alliansen och nyliberalismen står för ett samhällsbygge som exkluderar snarare än inkluderar.

Därför är det hög tid att vi Socialdemokrater inser att vi ska använda den pensel som målar bäst när vi pratar politik – Dvs. den ideologiska pensel som Palme alltid använde när han pratade politik.

Det är dags att sluta debattera sakfrågor och delar av sakfrågor för att på nytt koncentrera oss på det som är politikens enda egentliga uppgift – Att definiera vilket sorts samhälle vi ska bygga och för vem samhället ska byggas för att därefter i akt och mening genomföra bygget i enlighet med det som är bestämt.

Det förhållningssättet innebär att vi från och med nu ska återgå till ideologisk debatt i allt vi gör – När vi debatterar eller diskuterar sakfrågor ska dessa alltid härledas till ideologin och samhällsbygget och hur det vi vill genomföra påverkar densamma.

En renässans för den sortens debatt kommer på nytt att leda Sverige i rätt riktning därför att bara en sådan debatt kan få människorna att förstå varför politik behövs och varför det är skillnad mellan de olika politiska partierna.

Den sortens debattformat hoppas jag få stöd för både på vår distriktskongress och från mina partikamrater i övrigt.

Från och med nu ska det inte råda några funderingar om vem samhällsbygget är till för – Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov och den politik som följer den devisen är det som gäller och som stakar ut vägen mot ett bättre och jämlikare Sverige.

Länge leve Kärlek – Solidaritet och alla människors lika värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag.

Nu bär det av till Socialdemokraternas Distriktskongress.

Av , , Bli först att kommentera 1

Min helg kommer att spenderas i Skellefteå där Socialdemokraternas Distriktskongress för Västerbotten kommer att gå av stapeln i dagarna 2 på Medlefors Folkhögskola.

Årets kongress innehåller aningen färre motioner (28) än fjolårets men väl komplexare och svårare motioner vilket gör att jag tror att debatten vid årets kongress blir betydligt intensivare än vid fjolårets.

Allt som allt är vi 45 ombud plus ledamöter från kommunstyrelsen som åker och jag förväntar mig att vi gör bra ifrån oss på kongressen då många viktiga motioner ska debatteras och beslutas.

Årets kongress har motioner i en hel rad olika frågor på agendan även om motioner angående migration, uppehållstillstånd och arbetsrelaterade frågor och anställningstrygghet står för merparten av motionerna vilket är helt naturligt för ett arbetarparti som Socialdemokraterna.

För egen del är agendan helt klar och det är att söka stöd för det jag betecknar som traditionell socialdemokratisk politik och en återgång till densamma för att bäst tillvarata folkflertalets intressen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Donald Trump går på bakslag efter bakslag med sin politik.

Av , , 4 kommentarer 0

Förvisso är inte omröstningen om Trumps nya sjukförsäkring som ska ersätta Obamacare avgjord ännu men för stunden ser det ut som om omröstningen i representanthuset blir ett svidande nederlag för Trump.

Detta trots att Trump hotar sina egna partikamrater med represalier i form av att han kommer att tvinga dem att leva med Obamacare även fortsättningsvis om de inte röstar som han vill att de ska rösta.

Den stora fråga är vad Donald Trump lär sig av detta?

Min tro är att han inte lär sig något alls och att han kommer att anse att han har rätt och att alla andra har fel.

Ska Trump ha någon som helst chans att överleva och få gehör för sin politik måste han lära sig att politik och demokrati är något helt annat än att enväldigt bestämma i ett företagsimperium som man fullt ut äger och kontrollerar.

En annan lärdom han måste dra är att de hot och den konfrontation som måhända fungerar i företagsvärlden inte fungerar i politiken.

Att Trump får lära sig detta nu är rätt och riktigt och ska han ha chans att överleva måste Trump lära sig att lära av skeendena – Något som förövrigt borde vara självklart för en affärsman och säljare.

Jag står fortsatt fast vid min övertygelse och förutsägelse att Trump kommer att ha skapat sitt eget ”Watergate” någonstans i mitten av sin ämbetsperiod och därför bli avsatt – En övertygelse jag baserar på Trumps avsaknad av förmåga att lära av situationen och anpassa taktiken efter lärdomen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Klyftorna kan bara minskas genom mer och bättre fördelningspolitik.

Av , , 8 kommentarer 3

Det är känt för de allra flesta att Sverige har OECD:s snabbast växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna och att OECD påpekat att den utvecklingen är skadlig på många sätt – Inte minst för demokratin och för tillväxten.

Därutöver vet vi sedan länge att ju jämlikare ett samhälle är ju fredligare är det vilket innebär att trenden med ökande klyftor måste vändas för att få ordning och reda och lugn och ro i vårt land.

Den nyliberala vågen som rullat länge och som förespråkar individualism istället för kollektivism måste således bromsas upp och ersättas av en oerhört stark våg som förespråkar jämlikhet och solidaritet.

Det är mot den bakgrunden jag i över två års tid ständigt tjatar om att jag vill återuppbygga Sverige och den svenska modellen med hjälp av den politik som byggde det Sverige där Sverige och svenskarna mådde som allra bäst – Det är därför jag vill återvända till den fördelningspolitik som skapar jämlikhet.

Den politiken vi kallar i vart fall jag för traditionell socialdemokratisk politik och då av den enkla anledningen att den stod för viktiga principer som sammantaget byggde ett jämlikare samhälle.

Till att börja med står den politiken för en ordning med en stark blandekonomi som innebär att staten och det offentliga driver offentlig sektor i egen regi utan privat inblandning för att säkerställa att det som tillhör alla berikar alla samtidigt som välfärden tillhör alla utan hänsyn tagen till inkomsternas storlek.

De principerna är mycket viktiga om klyftorna ska minska!

Vidare innebär fördelningspolitik av traditionellt socialdemokratiskt snitt att de med de högsta inkomsterna ska betala en större procentuell andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster – Detta för att nå fördelningspolitikens mål om en gemensam välfärd för alla.

Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov – Så lyder fördelningspolitikens viktigaste måtto och mantra och ett återvändande till den politik som bejakar det mantrat är kuren Sverige behöver för att utvecklas åt rätt håll.

Moderaterna och Anna Kinberg Batra tjatar ständigt om att det behövs en moderatledd regering för att stoppa den skadliga politik som den rödgröna regeringen för enligt henne.

I det uttalandet kan lätt förstås att AKB och Moderaterna inte gillar jämlikhet och minskade klyftor – I det uttalandet går det att förstå att det är just ökad välfärd och minskade klyftor som är de delar AKB och Moderaterna påstår skulle vara skadlig för Sverige.

Att jag påstår så beror på att det inte finns någon annan rimlig förklaring till hennes påstående om att den politik nuvarande regering för skulle vara skadlig för Sverige.

Inte ens jag kan i mina ondaste och mest mörka tankar tänka mig att AKB och Moderaterna menar något annat då jag ser det för föga troligt att de vill kalla den politik som lett till stärkta statsfinanser, minskad arbetslöshet, förbättrade skolresultat, minskad ökningstakt för sjukskrivningar med mera för en skadlig politik för Sverige.

Den enda naturliga förklaringen till AKB:s uttalanden om en skadlig politik för Sverige åsyftar således den fördelningspolitik vi Socialdemokrater driver med framgång och då därför att den minskar klyftorna och skapar jämlikhet

Just därför måste vi Socialdemokrater öka på takten och effekten av traditionell socialdemokratisk fördelningspolitik än mer – Det är hög tid att vi på nytt förklarar för svenska folket varför det är just förekomsten av fördelningspolitik som bygger välfärd och ett jämlikt samhälle.

Ska vi få väljarna med oss vilket jag vet att vi får om vi förklarar saken på rätt sätt måste den ideologiska debatten få en renässans då bara den ideologiska debatten förmår förklara det som är politikens enda egentliga uppgift – Att definiera vilken typ av samhälle vi ska bygga och för vem vi ska bygga det.

Att det är så vet även Moderaterna och AKB och det är därför hon försöker sig på beskyllningar om att sittande regering bedriver en skadlig politik för Sverige.

Därför skulle jag gärna vilja ha följande svar från Moderaterna och Anna Kinberg Batra.

 • För vem är regeringens politik skadlig Anna Kinberg Batra?
 • Är regeringens politik skadlig för de redan rika eller är den skadlig för folket i gemen?

Ska vi bygga ett starkare Sverige med mindre klyftor och större jämlikhet finns bara en väg – Den vägen går inte via Alliansen och dess skadliga Arbetslinjen utan via traditionell socialdemokratisk politik i allmänhet och via traditionell socialdemokratisk fördelningspolitik i synenhet.

Mot den bakgrunden och med ovanstående konstaterat vill jag därför utbrista i nedanstående metafor:

Länge leve fördelningspolitiken!

Hur vi Socialdemokrater ska forma budskapet som berättar för svenska folket att det är som jag säger – Att traditionell socialdemokratisk fördelningspolitik är vägen framåt är en av alla de saker jag hoppas att vi Socialdemokrater kan bestämma under den socialdemokratiska distriktskongress jag ska delta i under helgen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Vill du veta mer om mutaffärernas maskinerier ska du läsa detta!

Av , , 2 kommentarer 1

Då följande inlägg låg högst upp på min blogghistorik och därför att jag erhållit önskemål om ompublicering kommer enlägget på nytt nedan:

Just nu rullas en muthärva runt Bombardier och dess affärer med Azerbadjan upp. Tidigare har vi hört om omfattande muthärvor som involverar Telia och Bofors med flera företag och dessförinnan om ett oräkneligt antal muthärvor runt om i världen.

Att mutor förekommer är förstås förfärligt men på inget sätt förvånande då givande av mutor eller snarare vad som i många länder betecknas som ”smörjmedel/provision” för att vinna ett affärskontrakt förekommer i alla större affärer och upphandlingar.

Förutom att mutor förekommer i större utsträckning än vi tror är en sak är helt klarlagd – Det är samma bolagsstrukturer som används i de skatteupplägg som görs i skatteplaneringssyfte som används för att betala ut mutor.

Skulle vi detaljgranska alla de internationella affärer som görs och då särskilt de som involverar myndigheter som köpare och privata företag som säljare så kommer det att upptäckas åtskilliga liknande muthärvor.

Alla är överens om att denna typ av affärskultur är förödande – Trots det ställer sig ingen frågan om hur vanliga dessa affärer är och varför de kan inträffar eller hur de kan inträffa?

Låt mig därför komma med lite bakgrund och en förenklad förklaring till varför de förekommer och till varför de vi i Sverige kallar mutor på andra håll i världen ses som en naturlig del av en affärstransaktion.

För mig som bott och arbetat utanför Sveriges gränser som internationell bankman är förekomsten av mutor inget underligt och jag påstår rakt av att affärer som involverar mutor är mer eller mindre standard på de flesta håll i världen – Därutöver påstår jag att mutorna kan var mer eller mindre väl dolda beroende på vart i världen de ges och tas emot.

Det är dessutom så att det är förekomsten av skatteplanering och de bolagsstrukturer som hör till skatteplaneringen som gör mutaffärerna möjliga och/eller lättare att genomföra – Detta därför att ett ägarbyte på pengar i ett ”skatteparadis” är mer eller mindre omöjliga att spåra.

Att jag påstår så beror på att en affär som sker i ett bolag som skatteplanerar vid en första anblick kan synas följa det företagets gängse affärsmodell avseende hur tillverkning, försäljning och vinstbeskattning går till och vilken väg pengarna tar – Följer vi det flödet mer noggrant så uppenbaras en annan sanning – Sanningen om åtskilliga muthärvor.

Ska muthärvor kunna upptäckas innan pengarna nått slutdestinationen måste vi således angripa och stoppa dessa bolagsstrukturer vilket innebär att vi har allt att tjäna på att stoppa eller i vart fall kraftigt försvåra möjligheten att skatteplanera.

Det som ska angripas är således bolagsstrukturer och arbetssätt enligt nedan.

 • Bolagsstrukturen i Bolaget X innebär att tillverkningen sker i Sverige medan försäljning och fakturering sker från Nederländerna vilket innebär att skatten på vinsten av det som tillverkats i Sverige ska betalas i Nederländerna.
 • I enlighet med det lagliga skatteupplägget betalar således Bolaget X 0,5 promille i skatt i Nederländerna snarare än de 22% vinstskatt som skulle ha betalats i Sverige.
 • När Bolaget X gjort rätt för sig och betalat de 0,5 promille i skatt i Nederländerna flyttas resten av vinsten till Nederländska Antillerna från vilket givandet av muta blir möjlig och svårt för ett otränat öga att upptäcka.
 • Mutan eller ska vi kalla det ”smörjmedelet/provisionen” för affären betalas sedan med den del av vinsten som skulle ha erlagts i skatt om allt gått ”rätt” till vilket gör att mutan i egentlig mening betalas med svenska skattebetalares uteblivna skatteintäkter.

Att det ska få vara på detta sätt i vår moderna högteknologiska värld tycker jag är fel och därför ska fenomenet angripas från flera håll vilket innebär att vi måste starta angreppet med att oskadliggöra motorn som i detta fall är förekomsten av skatteplanering och skatteupplägg för densamma.

Vill vi begränsa möjligheten att ge och ta emot mutor måste detta arbete och dessa beslut fattas genast – Helst igår!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Kom till Ersboda Folkets Hus och debattera skolfrågor direkt med Moa Brydsten (S) och Elmer Eriksson (M).

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag torsdag den 23 mars är ämnet för kvällen på vårt populära politiska café skolfrågor. På caéet på Ersboda Folkets Hus medverkar För & grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och nämndens vice ordförande Elmer Eriksson (M).

Denna gång är jag säker på att vårt i övrigt välbesökta politiska café kommer att bli än mer välbesökt då skolfrågorna och debatten om skolan varit ett hett ämne i Umeå under rätt lång tid.

Som vanligt inleds kvällen med inledningsanföranden av Moa och Elmer för att sedan övergå till debatt där publiken fritt får debattera med och ställa sina frågor direkt till de ytterst ansvariga politikerna inom för och grundskolans område.

Ta därför chansen att ställa våra politiker till svars och ställ dina frågor och framför dina synpunkter i ett debattformat som syftar till att föra politiken närmare medborgarna.

Det politiska caféet går av stapeln mellan 18.30 och 20.00 – 20.30 beroende på debattens intensitet och på hur många som vill ställa frågor.

Är du intresserad av skolfrågor är detta chansen du inte ska missa!

Väl mött på Ersboda Folkets Hus nu på torsdag 23 mars klockan 18.30.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Skatteplaneringens bolagsstrukturer är motorer i muthärvor.

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu rullas en muthärva runt Bombardier och dess affärer med Azerbadjan upp. Tidigare har vi hört om omfattande muthärvor som involverar Telia och Bofors med flera företag och dessförinnan om ett oräkneligt antal muthärvor runt om i världen.

Att mutor förekommer är förstås förfärligt men på inget sätt förvånande då givande av mutor eller snarare vad som i många länder betecknas som ”smörjmedel/provision” för att vinna ett affärskontrakt förekommer i alla större affärer och upphandlingar.

Förutom att mutor förekommer i större utsträckning än vi tror är en sak är helt klarlagd – Det är samma bolagsstrukturer som används i de skatteupplägg som görs i skatteplaneringssyfte som används för att betala ut mutor.

Skulle vi detaljgranska alla de internationella affärer som görs och då särskilt de som involverar myndigheter som köpare och privata företag som säljare så kommer det att upptäckas åtskilliga liknande muthärvor.

Alla är överens om att denna typ av affärskultur är förödande – Trots det ställer sig ingen frågan om hur vanliga dessa affärer är och varför de kan inträffar eller hur de kan inträffa?

Låt mig därför komma med lite bakgrund och en förenklad förklaring till varför de förekommer och till varför de vi i Sverige kallar mutor på andra håll i världen ses som en naturlig del av en affärstransaktion.

För mig som bott och arbetat utanför Sveriges gränser som internationell bankman är förekomsten av mutor inget underligt och jag påstår rakt av att affärer som involverar mutor är mer eller mindre standard på de flesta håll i världen – Därutöver påstår jag att mutorna kan var mer eller mindre väl dolda beroende på vart i världen de ges och tas emot.

Det är dessutom så att det är förekomsten av skatteplanering och de bolagsstrukturer som hör till skatteplaneringen som gör mutaffärerna möjliga och/eller lättare att genomföra – Detta därför att ett ägarbyte på pengar i ett ”skatteparadis” är mer eller mindre omöjliga att spåra.

Att jag påstår så beror på att en affär som sker i ett bolag som skatteplanerar vid en första anblick kan synas följa det företagets gängse affärsmodell avseende hur tillverkning, försäljning och vinstbeskattning går till och vilken väg pengarna tar – Följer vi det flödet mer noggrant så uppenbaras en annan sanning – Sanningen om åtskilliga muthärvor.

Ska muthärvor kunna upptäckas innan pengarna nått slutdestinationen måste vi således angripa och stoppa dessa bolagsstrukturer vilket innebär att vi har allt att tjäna på att stoppa eller i vart fall kraftigt försvåra möjligheten att skatteplanera.

Det som ska angripas är således bolagsstrukturer och arbetssätt enligt nedan.

 • Bolagsstrukturen i Bolaget X innebär att tillverkningen sker i Sverige medan försäljning och fakturering sker från Nederländerna vilket innebär att skatten på vinsten av det som tillverkats i Sverige ska betalas i Nederländerna.
 • I enlighet med det lagliga skatteupplägget betalar således Bolaget X 0,5 promille i skatt i Nederländerna snarare än de 22% vinstskatt som skulle ha betalats i Sverige.
 • När Bolaget X gjort rätt för sig och betalat de 0,5 promille i skatt i Nederländerna flyttas resten av vinsten till Nederländska Antillerna från vilket givandet av muta blir möjlig och svårt för ett otränat öga att upptäcka.
 • Mutan eller ska vi kalla det ”smörjmedelet/provisionen” för affären betalas sedan med den del av vinsten som skulle ha erlagts i skatt om allt gått ”rätt” till vilket gör att mutan i egentlig mening betalas med svenska skattebetalares uteblivna skatteintäkter.

Att det ska få vara på detta sätt i vår moderna högteknologiska värld tycker jag är fel och därför ska fenomenet angripas från flera håll vilket innebär att vi måste starta angreppet med att oskadliggöra motorn som i detta fall är förekomsten av skatteplanering och skatteupplägg för densamma.

Vill vi begränsa möjligheten att ge och ta emot mutor måste detta arbete och dessa beslut fattas genast – Helst igår!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Förtida uttag av pension trots att man arbetar är ett hot mot pensionssystemet.

Av , , 20 kommentarer 2

Det är hög tid att vi reformerar pensionssystemet i vissa avseenden – Bland annat avseende att lyfta pension i förtid trots att man fortfarande arbetar.

Att begränsa detta förtida uttag är dock aningen kontroversiellt då förtida pensionsuttag under pågående arbete är ett sätt för vanliga löntagare med normala lönenivåer att sätta guldkant på tillvaron och säkerställa att man har lite mer att leva på i det åldersspann där man tror sig ha störst sannolikhet att kunna njuta av pensionen och pensionärslivet.

Lägger man därtill att ett förtida uttag kan innebära att man efterlämnar en större summa till sina efterlevande än vad som blivit fallet om man följt pensionssystemets intentioner så blir ekvationen än mer komplicerad samtidigt som mitt förslag och lyftande av fenomenet blir än kontroversiellare.

Trots att mitt förslag främst träffar ”vanliga löntagare” så anser jag ändå att det är nödvändigt att förändra och då mot bakgrund av att det som nu sker är en manipulation av pensionssystemet som inte borde få förekomma.

Oaktat allt jag anfört ovan är all manipulation av pensionssystem och andra sociala trygghetssystem fel därför att de skapar obalanser i systemen som systemen inte är avsedda för att kunna hantera. I och med det måste de stoppas då det som nu sker är ett hot mot pensionssystemets finansiering och överlevnad.

Att så många tar ut sin pension i förtid som är fallet idag finns inte med i de försäkringstekninska beräkningsgrunder som pensionssystemet bygger på vilket gör att systemet riskerar att kollapsa om inget görs.

Ett annat problem är att samhället riskerar att få betala dubbelt i form av bostadstillägg och eventuella socialbidrag om de som lyfter pengarna i förtid konsumerar dem samtidigt som de lever längre än förväntat och i det läget blir det förtida uttaget till en dubbel kostnad för samhället.

Därför tycker jag att vi ska titta över regelverket och göra förändringar som gör att det blir mindre attraktivt att lyfta pension samtidigt som man fortsätter att arbeta.

Som jag ser saken finns ett antal åtgärder man kan vidta för att stävja förtida pensionsuttag samtidigt som man arbetar kvar som vanligt.

 • Att göra större minskningar av den framtida pensionen likväl som för den utbetalda pensionen för de som lyfter pension under pågående arbete än för de som faktiskt gör uttaget för att sluta arbeta och gå i pension.
 • Att titta över rätten till sjukpenning för de som lyfter pension och samtidigt arbetar.
 • Att titta över om huruvida det är möjligt att beräkna eventuella framtida bostadstillägg på den pension man borde ha haft snarare än på den man har om man lyft pension och samtidigt fortsatt att arbeta.

Dessa åtgärder och måhända fler än dem är vad som måste till om vi ska klara av framtidens pensioner i en värld där fler och fler blir äldre och lever längre.

Därför vill jag att vi lyfter frågan till debatt och tar oss en ordentlig funderare på vilken väg som är rätt väg att gå i vårt samhälle när det gäller balansen mellan arbete och pension.

Måhända är en basinkomst under aktiva år likväl som under pensionsåren kombinerad med en lägre grundpension den lösning vi söker?

Som ni kan se är frågorna många och svaren sannolikt ännu fler – Därför inbjuder jag till debatt i ämnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Nordeas och Danske Banks inblandning i penningtvätt manar till skärpta straff.

Av , , 14 kommentarer 1

Nordea och Danske Bank misstänks för penningtvätt av stora mått och för inblandning i en internationell brottshärva av stora mått vilket på inget sätt är förvånande då dessa banker är inblandade i skatteplanering och skatteupplägg via sina privatebanking verksamheter.

Förvisso säger Nordea som en mycket dålig ursäkt att man hade sämre rutiner när detta inträffade (2011-21014) och att dessa rutiner nu skärpts – Ingen ska komma och inbilla mig som varande gammal bankman att Nordea och Danske Bank inte visst vad de gjorde.

Lagen om penningtvätt är global och omfattar alla banker och finansinstitut och vad som är penningtvätt eller inte och vad som kan misstänkas vara penningtvätt finns klart beskrivet i regelverken runt penningtvätt.

Därför finns det inte en chans att Nordea och Danske Bank inte skulle ha haft dessa system i bruk när penningtvätten inträffade. Hittar man saker så flagranta som dessa och den sortens transaktioner passerar igenom systemet är den sanktionerade oerhört högt upp i bankernas ledningsstrukturer.

Att jag påstår så beror på att regelverken runt penningtvätt föreskriver att bara den högsta ledningen i banken kan godkänna denna typ av transaktion om den beskrivning på transaktionsgången som jag läst stämmer.

Precis som seniorrådgivaren Lars Bull vid Alborg Universitet säger så är de transaktioner som genomfördes av så misstänksam karaktär att alla alarm måste ha ringt oerhört ljudligt samtidigt som alla varningslampor blinkade frenetiskt och intensivt vilket innebär att högsta ledningen måste varskos innan transaktionerna kan göras.

Min tro om jag får tro något är att Nordeas och Danske Banks privatebanking verksamheter var inblandade och att det var dessa som beordrade transaktionerna – Hur det står till med den saken hoppas jag att förhören i EU-parlamentet och den pågående utredningen kommer att påvisa.

Det som inträffat påvisar att banker lätt blir för giriga och ser på vinsterna snarare än på vad som är rätt och riktigt – Detta om vinstmarginalen på det som ska göras är tillräckligt stor och om den i slutändan kan ge bra bonusar och provisioner till de höga chefer och tjänstemän inom bankerna som alltid måste godkänna denna typ av transaktioner.

För mig är det därför helt klart att vi behöver återreglera bank & finanssektorn för att skapa ordning och reda och för att se till att saker som dessa inte kan inträffa lika frekvent som de gör idag.

Ska vi stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa och försvåra penningtvätt bör vi även överväga att återinföra valutakontroll och Riksbankers inblandning när helst pengar ska skickas över landsgränser.

På den tiden valutakontrollen bland världens länder var mer utbredd än idag och världens riksbanker var tvungna att ge sitt tillstånd samtidigt som transaktionerna passerade riksbankerna var den sorts penningtvätt som beskrivs i detta fall svår att genomföra.

Att vi måste tillbaka till den ordningen är som jag ser saken ett måste – Därtill kommer valutakontroll även att bli ett bra vapen mot renodlad skatteplanering så även sett ur den synvinkeln vore en återgång till valutakontroll och riksbankstillstånd i samband med internationella transaktioner en fördel.

Avslutningsvis hoppas jag att svenska, danska och alla andra länders inblandade myndigheter tillsammans med EU straffar dessa banker hårt och ser till att böterna blir minst lika stora eller helst större än de vinster bankerna gjorde på transaktionerna och den kringservice man tillhandahållit runt transaktionerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”