Etikett: socialdemokraterna

För att klara jobben i framtiden måste utbildningen reformeras

Av , , 1 kommentar 13

Idag har vi massarbetslöshet, den största i manna minne och samtidigt är det företag som saknar arbetskraft. Det finns inte rätt utbildad arbetskraft, så ska jobben klaras måste utbildningen förändras och visst kommer det att gå att ta igen 8 förlorade år men det måste vi göra

Vi har tagit fram ett prioriteringsdokument som kongressen kommer att ta och det ska ha en portalparagraf som jag berättade om i går på bloggen. Jobben först och det är självklart utbildningen som är nyckeln till framtidens jobb

 Grundskolan

Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Fram till år 2020 vill vi halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program. För att nå målet vill vi investera mer i skolan för bland annat mindre klasser, fler skickliga lärare, obligatorisk förskoleklass och kostnadsfri läxhjälp. Allt för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna nå målen.

Gymnasiekompetens

Alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 minska andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har det. Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

Högre utbildning

År 2020 ska hälften av 30-34-åringarna ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning. Vi vill också bygga ut högskolan med fler studieplatser och höja utbildningarnas kvalitet.
 
Varje år den borgerliga regeringen haft makten har resultaten i skolan försämrats. Det vill jag ändra på.

Grunden för att alla elever ska nå sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. Socialdemokraterna föreslog i alternativet till statsbudget 2013 stora investeringar i skolan, totalt 3 miljarder kronor.
 
Vår vision är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.

 Det måste bli slut med slöseriet av mänskliga resurser och dessutom är det andra fel i arbetsmarknadspolitiken när man får ta in utländsk arbetskraft som man får göra nu. Det måste finnas ett system så de kan göras på hemma plan

 

 

 

Det går bäst för företagen i Västerbotten….

Av , , 7 kommentarer 15

Det går bra för företagen i Västerbotten. Inte så konstigt egentligen om jag ska vara ärlig. I Västerbotten styrs alla kommuner utom tre av Socialdemokrater. Självklart har det betydelse för vi har jobben som den viktigaste politiska åtgärden. Det har kunnat gå ännu bättre om staten sett till att det funnits bristyrkesutbildningar. Företagarna har redovisat att de inte får tag i folk i vissa brancher.

Vi har i Umeå gjort saker som åligger staten där ungdomsjobben är ett exempel. Vi tycker det är fel att unga ska gå utan jobb länge. Arbetsmarknadspolitiken är statens ansvar men någon sådan finns inte. Vi har inkubatorer som Bic faktory som också borde vara ett statligt ansvar men den typen av organisation får inga statliga stöd.

Vi har i Umeå en slogan för Socialdemokraterna som lyder För oss går välfärd före skattesänkningar. Jobb är välfärd och även offentlig sektor som satsar ger jobb åt det privata näringslivet och dess små företagare. Vi har också en slogan i kommunen som heter Vi vinner i Umeå och det är så att det gör både Umeåborna och de företag som verkar här.

Företagarnas redovisning visar att det går bäst för företagarna i Västerbotten i hela landet trots ett ganska högt skatteläge. Det gör skillnad vilka som styr i en kommun och det är klart att Umeå är motorn för hur det går i länet och nu har vi styrt sedan 1994 och vi vill fortsätta utvecklingen och att det ska gå bra för våra företag

Vårt utvecklingsanslag i kommunen har och har haft stor betydelse för utvecklingen. Vi har en ideologi att jobb skapar välfärd och det fortsätter vi med. Lita på oss.

Det måste byggas mer och så att folk har råd att bo i lägenheterna

Av , , 4 kommentarer 6

 

För att få bukt med bostadsbristen måste det bytas regering och det behövs ett ökat byggande och det behövs ett investeringsstöd som du ser lite längre fram och det gör en minskad hyra med 300kr per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm
 
Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året varav en majoritet bör vara hyresrätter.
Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna.
 
För att nå målet om ett ökat bostadsbyggande är vår ambition att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod.Det behövs dessutom fler hyresrätter när bankerna i framtiden kommer att kräva högre egen instas och det har knappast ungdomarna råd med
 
 För att stimulera ökad nyproduktion vill vi införa ett verkningsfullt statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. Krav för att få stöd är att boendekostnaderna blir rimliga enligt samma ordning som tillämpades under förra mandatperioden.
 
För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav påhögst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon. Stödet skariktas mot orter där bristen på ändamålsenliga och efterfrågade bostäder är särskilt stor. Även kooperativa hyresrätter omfattas av stödet.
 
Skapa förutsättningar för kommunerna att i detaljplan eller genom markanvisning föreskriva viss upplåtelseform. Vi vill även se över möjligheterna att använda översiktsplaner på motsvarande sätt. Viktigt är att det finns regler som gör att inte hyresrätter som möjliggörs på detta sätt kan omvandlas till bostadsrätter

Sälj inte ut delar av Vattenfall.

Det har jag skrivit om tidigare idag och det kan du läsa här

 

Studenter saknar bostad och den smutsiga moderatkampanjen

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Studentbostadsbrist och smutsig M-kampanj
Nu kommer rapporter från i stort sett alla Universitets och högskolestäder om en akut bostadsbrist för studenterna. Visserligen är det fler än vanligt och mest beroende på den enormt stora ungdomsarbetslösheten. De när större än någonsin trots att BNP ökar och det visar att BNP inte är det eda som man ska räkna för hur svenskarna har det.
Studentbostadsbristen beror också till stor del på den av regeringen förda bostadspolitiken. Det har inte byggts många hyresrätter sedan den här högerregeringen tillträdde. Vad som tidigare gjorde att det byggdes små lägenheter både för studenter men även lägenheter för pensionärer var ett investeringsbidrag för de små lägenheterna som gör att hyran blir i runda tal 300 kr lägre per kvadratmeter och år eller 18 000 för en lägenhet på 60 kvm.
Här i Umeå har vi byggt bostäder trots att bidraget försvann men det kommer att bli knepigare framöver då de blir fr dyrt. Vi klarar nog  av studentbostadsbristen i Umeå hyfsat men det skulle behövas ett ökat byggande av små lägenheter.
Ska det byggas bostäder för unga och gamla behöver man byta regering
Smutsig moderatkampanj
I går tog jag upp att moderaterna i Umeå kampanjade under fotbollsfestivalen enligt Edward Riedl själv. Det är ett smutsigt agerande då idrottsarrangemang ska vara fria från politisk agitationen. Det räcker med att partierna får köpa skyltar på arrangemangen. Jag tror till och med det är förbjudet enligt fotbollsförbundets regler. Har inte sett någon reaktion från arrangörerna ännu men jag ska ta kontakt med Göran Ljungberg efter helgen och fråga om man ändrat policy, vilket jag inte tror.

Fler och fler vräks från sina lägenheter

Av , , 1 kommentar 5

 

Fler människor vräks från sina bostäder
Under årets första sex månader vräktes 1619 personer från sina lägenheter och det är en ökning på 4 %
Det är egentligen inte oväntat då de som har det sämst ställt fått det sämre. A-kassan har regeringen höjt kraftigt och många av de som har det sämst ställt har inte haft råd att vara med och blir man då arbetslös kan man inte betala hyran och då vräks man.
Förändringarna i sjukförsäkringen har också gjort att många haft svårt att klara hyran. Det här gjorde regeringen för att ha råd att sänka skatterna mest för de som har det bäst och framförallt i storstäderna där man fått det mycket bättre ekonomiskt

Klart att rosa huset får rivas

Av , , 1 kommentar 4

 

Rosa huset får rivas.
Nu har kammarrätten sagt att det som kallas rosa huset i Umeå får rivas. Byggnadsnämnden ville bevara huset som är från 1900 talets början och många med dem men byggnadsnämnden fattade beslutet om att neka rivningslov när ansökan kom in.
Jag förstår den glädje fastighetsägaren känner efter beslutet för med de kostnader det fanns för ett bevarande, de kostnaderna hade han aldrig kunnat få ut i högre hyra och därmed hade ju fastighetsägaren senare gått omkull.
Byggnadsnämnden har vetat om husets dåliga standard och de kostnader som varit förknippade med en ombyggnad och ett bevarande och nu har de fått den vägledning man också önskat om vilka krav man kan ställa på en fastighetsägare och som kommer att få effekter även på andra hus.
Jag har varit tveksam många gånger när vi hamnat i sådana situationer att det är orealistiskt ur ekonomisk synpunkt och är husen är av den usla kvalitén att det inte är rimligt att lasta kostnaderna på fastighetsägaren då är det staten via byggnadsminnen och ekonomisk ersättning man ska bevara husen, det går inte att lägga på hyresgästen.
Vad som sen ska byggas på tomten får ju prövas i vanlig ordning. När folk tidigare sagt att man kan i stort sett bygga upp ett likadant då har bevarandeexperterna tyckt att det varit knepig så hur det ska se ut i framtiden får bli en senare fråga. i Bryssel har jag sett exempel där den yttre miljön varit viktig och bara fasaden bevarats men är det rätt.
Jag delar nog de synpunkter Anders Nordström föreningen för byggnadskultur  framfört i en av dagens tidningar att pasticher bör man undvika för de fyller inget syfte och att man vågar tänka lite nytt och jag litar på att fastighetsägaren gör som han säger att han anlitar en av Sveriges bästa arkitekter. För mig finns det bra arkitekter även utanför Sverige så barra det blir ett tänk i tiden
 Det här huset är ju byggt under tiden av 1900 talets början efter branden och det är frågan om det är stadsbilden från den tiden som ska styra framtiden i Umeå. Det här ger också en tankeställare åt alla som vill ha en Umeåmiljö som rådde efter branden 1888

Liberal syn på köp av sex

Av , , 3 kommentarer 6

 

Sexköpslagen
 
Folkpartisten Camilla Lindberg tillhör de som ifrågasätter sexköpslagen. I god liberal anda tycker hon att det är märkligt att samhället ska kunna hindra två vuxna och beslutsamma människor att göra affärer i form av köp av sex.
Inte så förvånande att sånt kommer från liberalt håll för där är allt en marknad och det ska vara fritt att köpa och sälja. Hennes analys är att man säljer sex för pengarnas skull för att finansiera ett missbruk eller lösa en ekonomisk situation.
Det finns mycket att säga om dessa liberala idéer men justitiekanslern har utvärderat sexköpslagen och funnit att den fått avsedd effekt

Krångel Sverige

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Krångel Sverige
 
Visst krånglar vi till det i Sverige många gånger i onödan. När det gäller EU direktiv är det mer tydligt än någonsin och måhända är det för mycket byråkrater som driver att göra det så krångligt som möjligt och politiken tar inte tag i detta
 
EU har fastställt ett vattendirektiv och det direktivet har oroat många inte minst jordbruksnäringarna. Direktivet är till för att få en liknande hantering inom hela EU området.
 
Det är bara att konstatera att i Sverige har vi gjort det mycket, mycket krångligare än i vårt östra grannland Finland där man varit betydligt smidigare i sin tolkning av direktivet medan Sverige har en betydligt restriktivare hållning trots att förutsättningarna för oss är bättre.
 
Ansvaret för att vi gör det krångligare är ett ansvar som ligger på regeringen
 
 

Rikstrafiken ett hot mot Norrlands Universitetssjukhus

Av , , 1 kommentar 3

 

Rikstrafiken måste ges styrorder
Det går att läsa i Östersundsposten att flyget mellan Östersund och Umeå kan vara hotat och läggas ner vilket skulle drabba de patienter som behöver komma till Norrlands Universitetssjukhus.
Rikstrafiken det anser inte att det är en prioriterad linje vilket bevisar att de inte vet vad de gör och inte undra på att generaldirektören kom med ett idiotiskt förslag för kollektivtrafiken.Man verkar inte veta att sjukresor är särskilld kollektivtrafik
Patienter är inte prioriterad av Rikstrafiken skulle restiderna till Umeå bli helt orimligt långa och skulle kunna slå sönder Universitetssjukhuset och patientunderlaget skulle bli för litet och i förlängningen skulle patienterna tvingas åka till Uppsala eller andra platser söderut.
Åsa Torstensson säger att man ska ta ställning till det senare i höst. Jämtarna vill vara kvar och tillhöra universitetssjukhuset och sjukvårdsregionen även om det är tveksamma till en regionbildning av fyra län. När de tillhör NUS får de också tillgång till den utbildning som Umeå Universitet har för läkare.
Det här vill vi ha besked av regeringen före valet, det är en självklarhet att ska vi ha ett universitetssjukhus i Norrland. Det gäller det att utveckla det som finns med ett tillräckligt stort patientunderlag annars hotas Universitetssjukhuset. Ett nej till trafik ger beskedet att Norrland inte behöver ett universitetssjukhus. Upp till bevis Åsa och Maud och hela regeringen om ni vill bevara Norrlands universitetssjukhus

Telia kan då verkligen ta betalt i det fasta nätet

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Telia kan ta betalt
 
Vår fasta telefon har sedan begynnelsen varit skrivit på Inger. Vi hade bestämt oss för att säga upp det abonnemanget då de fasta avgifter var alldeles för stora med hänsyn till vad vi ringde på den och passade samtidigt på att göra om hennes mobilabonnemang.
 
Man kan tro att de höga fasta avgifterna har ma nför att ma nvil bli av med den fasta telefonin. Men säg då det för allt i världen
 
Så gott allting väl och det kom en massa brev och självklart en faktura som skulle reglera vårt mellanhavande. I den fakturan fanns också med en engångsavgift på 435 kr som kallades uppsägningsavgift som är lika stor som den kvartalsavgift vi tidigare betalt
 
Man får betala för att upphöra med något hos Telia men tros sådana avgifter går väl inte bolaget särskilt bra