Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Folklig resning runt om i Europa.

Av , , 1 kommentar 0

I dag kan vi läsa och höra om hur 1.000 tals människor samlades i London för att protestera mot de nedskärningar som framförallt drabbar utsatta och fattiga. Organisatörerna sa att detta var början på en kampanj som kommer att innehålla fler nationella protester, strejker och civil olydnad.

Liknande protester har vi dessutom sett på andra håll i Europa och sakta men säkert börjar folket resa sig för att gemensamt protestera mot nyliberalsimen och de tankar och idéer som sätter jagets bästa före kollektivets bästa.

Jag har under lång tid – Många gånger med en dåres envishet påvisat att varken Sverige eller Europa kan fortsätta på inslagen väg – I vart fall inte om vi önskar leva i fred och samförstånd.

För mig är ”folkets” resning en självklar effekt av nyliberalistisk politik och ett samhällsklimat präglat av nyliberala idéer och tankar. Visst kan det låta bra för de allra flesta att individen ska få större frihet att välja och påverka sin egen livssituation. Dock är detta bara en utopi då verkligheten visar att denna valfrihet långtifrån omfattar alla.

Dock förtjänar de nyliberala förespråkarna ett erkännande för sin skicklighet då de genom skickligt argumenterande och genom att göra frågan om valfrihet i alla lägen till ett effektivt vapen för att framkalla GIRIGHET och EGOSIM hos många individer. Detta samtidigt som man gömmer nyliberalismens verkliga syfte som är att ge ”Fåtalet permanent makt över flertalet”

Nyliberalismen handlar i grund och botten om få människor att sätta sig själv och sina egna behov först, och om att söndra arbetarrörelsen så att kapitalägarna kan öka på sina redan stora förmögenheter ännu mer och skydda dem från beskattning – Allt i valfrihetens namn.

Tack och lov börjar nu ljuset gå upp för allt fler i och med att inkomstskillnaderna ökar, och i och med att fler och fler människor runt om i Europa skickas ut i utsatthet och fattigdom.

Jag har sagt det förr i tidigare inlägg – Och jag säger det på nytt i detta inlägg – En fredlig värld kan bara uppnås när alla i samhället har ett bra liv utan hänsyn tagen till om man är hög eller låginkomsttagare.

En välmående befolkning som omfattas av starka sociala trygghetssystem och en stark välfärd är själva kärnan för att åstadkomma en fredlig värld präglad av KÄRLEK och samförstånd.

Därför måste nyliberalernas GIRIGA och EGOISTISKA idéer stoppas för att istället ersättas av Socialdemokratins KÄRLEKSFULLA och SOLIDARISKA tankesätt som i alla lägen sätter kollektivets bästa före individens bästa just därför att det är viktigt för freden att ha ett samhälle som präglas av ”Flertalets makt över fåtalet”.

För att uppnå ”Flertalets makt över fåtalet” får vi inte vara främmande för att höja skatter och se till att de med högre inkomster betalar mer än de med låga inkomster. Det brinner runt om i vår värld just därför att stora delar av världens befolkning lider emedan ett fåtal rika vältrar sig i överflöd utan vilja att dela med sig.

Det finns således ingen återvändo – Världens resurser måste fördelas mer rättvist vilket innebär att de som har mycket måste dela med sig till de som har lite eller ingenting. Verktyget för att göra så stavas HÖGRE SKATTER för världens kapitalägare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

1 kommentar

Vad håller på att hända med Världen och Sverige?

Av , , 1 kommentar 0

Rubriken är ett uttryck av den utveckling som präglar både Sverige och världen för närvarande. Den utveckling vi kan se för närvarande borde få oss alla att stanna upp och fundera på om vi inte i rask takt är på väg mot det ”harmagedon” som beskrivs i ett antal religiösa skrifter. Ett scenario där mänskligheten genom ett 3:e världskrig slutligen tar död på allt liv på jorden.

I vilket fall kan jag inte säga annat än att jag idag känner en stor oro för att saker håller på att gå överstyr och att läget aldrig varit så allvarligt som nu under modern tid undantaget de 2 världskrigen.

Det är just därför jag envisas med att lyfta upp KÄRLEK och GIRIGHET som viktiga referenspunkter när det kommer till att klassificera politiska beslut och mänskligt agerande. Jag gör det därför att Sverige och världen snabbt måste ställa om och fatta beslut utifrån KÄRLEK snarare än som idag med utgångspunkt från GIRIGHET och EGOISM.

Jag predikar en snabb återgång till traditionell Socialdemokratisk politik likt den under Palmes dagar därför att den politiken är KÄRLEKENS politik, och därför att ett Sverige präglat av en KÄRLEKSFULL politik kan göra skillnad i världen.

För att få slut på det krig och elände som präglar stora delar av vår värld behövs ett Sverige som rakryggat vågar stå upp i församlingar som FN och EU –  Peka med hela armen och våga kalla saker för deras rätta namn. Det behövs en debatt om varför läget i världen ser ut som det gör och vad vi kan göra för att återställa fred och samförstånd.

Jag bygger bland mycket annat min ståndpunkt på följande fakta hämtade från UNHCR avseende 2014:

 • Att 59.5 miljoner människor idag befinner sig på flykt undan krig och elände runt om i världen vilket är en ökning med 8.3 miljoner sedan förra året, och en ökning med hela 22 miljoner under de sista 10 åren.
 • Att andelen flyktingar är 4 gånger större idag än 2010.
 • Att 1 människa av 122 runt om i världen är att klassificera som flykting enligt UNHCR.
 • Att det bara under detta år blossat upp eller blåsts nytt liv i hela 15 konflikter runt om i världen.
 • Att det i den skara som klassificeras som flyktingar finns många s.k. ”internflyktingar” dvs. de som är på flykt men stannar på en annan plats i sitt ursprungsland.

Till detta ska läggas den militära upprustning som sker mellan framför allt Ryssland och NATO länderna och där även Sverige blivit inblandade på så sätt att vi nu genomför en kraftig upprustning av vårt eget militära försvar för att kunna försvara oss om det smäller till och blir krig i vår närhet.

Tittar vi vidare på flyktingfrågan och situationen för Europa och de europeiska länderna för 2014 kan vi utläsa följande fakta ur det material som UNHCR presenterade.

 • Att Europa idag tar emot 51% fler flyktingar än föregående år.
 • Att Tyskland och Sverige är de största mottagarländerna.
 • Att Norden tar emot 36% fler flyktingar än tidigare år.
 • Att Sverige är den enskilt största mottagaren av de Nordiska länderna med 75.100 ansökningar om asyl.
 • Att fördelningen i Norden i övrigt ser ut på detta sätt vad gäller antalet som tagits emot:
 • Danmark 14.820
 • Norge 12.640
 • Finland 3.520
 • Island 570

Ovanstående är som sagt fakta hämtade från UNHCR varför jag utgår från att siffrorna är korrekta.

Tittar vi sedan vidare på situationen i Sverige kan vi ur statstik och annat material utläsa följande fakta – Fakta som i mångt och mycket visar att även vårt land är på fel väg och i rask takt lämnar KÄRLEKEN för att närma sig GIRIGHETEN.

 • Att inkomstklyftorna ökar i rask takt och att skillnaden i inkomst aldrig varit så stor som nu.
 • Att främlingsfientligheten ökar.
 • Att vi ser ett krackelerat socialt trygghetssystem och minskad välfärd.
 • Att vi ser en tilltagande utveckling där individen sätter sitt eget bästa före kollektivets bästa.
 • Att vi ser en flytt av arbetstillfällen till låglöneländer.
 • Att vi ser en utbredd skatteplanering.
 • Etc. etc.

Ovanstående är bara några av alla de saker som förändrats i rask takt i Sverige därför att vi förletts tänka på samma sätt som den GIRIGE som ett resultat av att den ideologiska debatten tystnat helt och hållet. 

De nyliberala idéerna som påstår sig sträva efter individens frihet att fritt bestämma allt leder bara en väg – Nämligen närmare GIRIGHETEN. Detta syns inte minst i den politiska debatten där nyliberalerna mycket skickligt styrt över den politiska debatten från att handla om ideologi till att handla om sakfrågor. Just genom att debattera sakfrågorna och uppmana människorna/väljarna att i varje fråga välja det alternativ som gynnar det egna jaget mest kan inte ledan någon annan väg än in på GIRIGHETENS stig.

Därför är lösningen både för Sverige och världen ett scenario där vi återvänder till ett tänkande och en ideologi som sätter kollektivet före det egna jaget. En politik som bygger på KÄRLEK och SOLIDARITET istället för på GIRIGHET och osolidariska beteendemönster likt de som förespråkas av nyliberalerna.

Det är i ljuset av denna inställning som alla ni som dagligen följer min blogg ska läsa och förstå mina inlägg!

 • Det är så ni ska förstå varför jag vill att alla EU länder ska ta emot flyktingar i proportion till sin storlek i EU.
 • Det är så ni ska förstå varför jag förespråkar en kärleksfull migrationspolitik som genom att ställa krav på de som kommer gör det därför att jag vill ge dem samma chanser till utveckling som övriga boende i Sverige.
 • Det är så ni ska förstå varför jag vill stoppa skatteplaneringen.
 • Det är så ni ska först varför jag vill säkerställa att ”Flertalet alltid har makten över fåtalet”.
 • Det är så ni ska förstå varför jag vill att Offentlig sektor ska förbli offentlig utan privat inblandning.
 • Det är så ni ska förstå varför jag förordar en övergång till Cirkulär ekonomi.

Jag brinner av iver och en okuvlig vilja att återvända till det som är rätt väg. – Rätt väg är den Socialdemokratiska politik vi använde oss av under Olof Palmes dagar. En politik som står för KÄRLEK – SOLIDARITET och Alla människors lika värde.

Som slutord för dagens inlägg vill jag säga följande: Lösningen på både Sveriges och världens problem startar med att förändra vårt eget Sverige, och genom att säkerställa att det politiska klimatet och den politiska besluten präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET och principen om Alla människors lika värde.

Det är därför jag är Socialdemokrat och inget annat!

Eller för att citera Michael Jackson’s sång ”Man in the mirror” – If you are dreaming of changing the world – Start with the man in the mirror.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

1 kommentar

Personaluthyrning till Offentlig sektor måste STOPPAS!

Av , , Bli först att kommentera 0

Under ett antal dagar har det nu rapporterats om hur personaluthyrningen av läkare och sjuksköterskor spränger alla gränser. Rapporter säger att inhyrd personal kommer att sluka 10-15% av landstingens totala budgetar inom kort. Dessutom börjar nu samma fenomen att sprida sig till andra yrkeskårer såsom lärare m.fl.

Detta kostsamma VANSINNE måste STOPPAS snarast möjligt!

Jag har i sig inga större problem med att det finns personaluthyrningsföretag så länge de fungerar på det sätt som var tanken från början när personaluthyrningsföretagen började etablera sig på marknaden. Initialt fungerade dessa företag på avsett sätt i och med att de hyrde ut personal till företagen för att klara tillfälliga toppar i produktionen.

I dag har personaluthyrningen spårat ut helt och hållet och det handlar inte längre om att hyra in för att klara tillfälliga toppar – I dag sker inhyrningen mer eller mindre permanent. När så är fallet är min inställning att företagen ska anställa istället för att hyra in personal då ett sådant förfarande är förödande för den arbetsrättsliga lagstiftningen och för de anställdas situation.

Inom privat sektor ska företag tillåtas hyra in personal under en begränsad tid på låt säga 12 månader – Kvarstår personalbehovet efter 12 månader ska personalen anställas i det egna företaget. Det ska även vara så att man inte ska kunna komma runt detta genom att byta personaluthyrningsföretag.

Men tillbaka till ämnet om personaluthyrning till offentlig sektor. Inom denna sektor är hela idéen med inhyrd personal likt stafettläkare och stafettsjuksköterskor ännu mer förfelad. Jag vågar påstå att människor låter sig anställas i personaluthyrningsföretag för att sedan hyras ut till olika landsting av en enda orsak GIRIGHET.

GIRIGHET därför att man önskar högre lön än den arbetsgivare och löntagare organisationer förhandlat fram. När Personaluthyrningsföretag blir inblandade ska även dessa tjäna pengar och göra vinst vilket gör att samhällets kostnader för sjukvård ökar ännu mer vilket är allt annat än OK i min värld.

Samma människor som drivs av GIRIGHET och en vilja att berika sig själva på alla skattebetalares bekostnad är sedan ofta de människor som skriker högst när vi politiker lyfter upp frågan om att höja skatten för att klara välfärden. Samma välfärd som man själv aktivt höjer kostnaden för.

Jag har i tidigare inlägg inom ämnet sjukvårdspolitik framfört att all vård ska bedrivas av det offentliga helt utan privat inblandning. Att kostnaderna för inhyrd personal nu skjuter i höjden är bara ännu ett i raden av bevis som visar att jag har rätt.

När det kommer till att hyra in personal inom vården måste vi  politiker våga löpa linan hela vägen ut och genom lagstiftning förbjuda personaluthyrningsföretag inom offentlig sektor. En sådan lagstiftning ska även förbjuda landstingen och regionerna från att hyra in personal.

All personal inom vården ska vara anställd direkt av landstingen och regionerna. Landstingen och regionerna ska sedan kunna låna personal mellan varandra för att klara toppar och semestrar – Dock ska den anställde fortsatt avlönas från sin normala arbetsgivare och denne ska sedan fakturera den som lånar in personal för den faktiska kostnaden utan påslag för vinster.

Det finns säkert många av er som skriker rakt ut och påstår att detta kommer att leda till gigantiska vakansgrader och brist på personal.

Initialt kan säkert detta vara sant – Dock vill säkert de som i dag låter sig hyras ut via personaluthyrningsföretag ha ett arbete och en inkomst även efter reformen. Alternativet för dem blir att endera börja jobba som anställda i landstingen/regionerna alternativt gå ut i arbetslöshet.

Att välja att bli arbetslös är ingen framkomlig väg, alldeles speciellt så med de försämringar som Alliansregeringarna genomfört av förmånerna i A-kassan. Dessutom är A-kasse reglerna glasklara – Finns arbeten att tillgå ska dessa sökas av den arbetslöse – Underlåter man att söka de jobb som ligger ute blir man avstängd från a-kassan och således utan ersättning.

Problemet med inhyrd personal inom offentlig sektor är således lätt att lösa – Lösningen är ett förbud mot både ut- och inhyrning av personal inom offentlig sektor.

Som Socialdemokrat kommer jag aldrig att stillasittande se på hur vissa GIRIGA individer skor sig på skattebetalarnas bekostnad – För mig handlar det om att stoppa alla sådana företeelser och bygga ett Sverige som präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – Alla människors lika värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera

Flyktingfrågan måste upp till debatt!

Av , , 48 kommentarer 1

Till att börja med vill jag säga att jag är för invandring och asylmottagande och att jag i grund och botten ser de som kommer som en resurs som kan bidra till att den svenska ekonomin växer och behåller sin plats i världsrankingen.

Det är bra för debatten i ämnet att fler och fler av mina partikamrater, och även företrädare för andra politiska partier kryper till korset och erkänner att dagens flykting och immigrationspolitik är ett misslyckande.

Därför ser jag ingen annan utväg än att lyfta upp frågan och utreda den fullt ut för att komma tillrätta med både de påstådda och existerande problem som finns i dagens migrationspolitik.

Till att börja med måste vi för att få slut på alla sägner och skrönor om hur mycket dagens flyktingmottagande kostar redovisa för alla hur stor den verkliga kostnaden är. Vi bör även öppet redovisa hur förmånerna i form av bostadsbidrag, försörjningsstöd mm. ser ut för de som kommer till vårt land som flyktingar. 

Bara med en öppen redovisning av de faktiska kostnaderna kan vi få en debatt som handlar om de faktiska kostnaderna. Som läget ser ut idag föreligger många missförstånd ute i vårt samhälle om att de som kommer som flyktingar erbjuds en högre levnadsstandard än t.ex arbetslösa och de som lever på försörjningsstöd. Undertecknad med flera som är insatta i ämnet vet att så inte är fallet – Dock ser jag ingen annan utväg än att öppet redovisa detta för att få en saklig debatt som bygger på riktiga siffror.

Vi måste få tillstånd en öppen debatt där vi jämför äpplen med äpplen istället för att jämföra äpplen med päron.

Vi måste få ett stopp på ”skrönorna” som florerar ute i det svenska samhället – T.ex skrönan om att flyktingarna tränger ut lågutbildade svenskar på arbetsmarknaden.

Med alla siffror på bordet kan vi sedan öppet debattera frågan och motivera för svenska folket varför vi ska ta emot flyktingar och hur vi på bästa sätt integrerar dem i det svenska samhället.

För undertecknad gör jag ingen skillnad på hur mycket skolgången kostar för ett flyktingbarn kontra en elev med svensk bakgrund då kostnaden per elev är samma för bägge kategorierna förutsatt att de går i reguljär svensk skola. Att utbilda de som kommer som vuxna är självfallet en investering som vi kan räkna med att få avkastning på när personen väl börjar arbeta och betalar skatt på samma sätt som övriga invånare i Sverige.

Jag är alltså definitivt för ett mottagande av både flyktingar och övriga immigranter. Dock måste vi stanna upp, analysera och skapa system som på ett effektivt sätt säkerställer att vi kan ta emot alla som kommer på ett både effektivt och humant sätt.

Dagens system där det tar oerhört lång tid innan man får besked om man får stanna eller inte i asylärenden är lika förödande för den asylsökande och dennes moral, som den är för möjligheterna att integreras i det svenska samhället och snabbt komma i arbete.

Just därför behöver hela systemet ses över, effektiviseras och anpassas så att det fungerar på effektivast möjliga sätt med hänsyn tagen till både den som kommer och kostnaderna för integration och en värdig liv i det svenska samhället.

Listade i punktform nedan är några av de komponenter som jag anser behövs för att rätta till de missförhållanden som råder idag:

 • Att flyktingmottagandet till Sverige sker i proportion till hur stor del Sverige utgör av EU’s totala befolkning.
 • Att staten är huvudman för alla flykting och asylmottagningar, och att de som kommer som asylsökande placeras ut i hela Sverige i proportion till varje kommuns storlek i förhållande till Sveriges totala folkmängd utan möjlighet till kommunala veton.
 • Att handläggning av asylärenden begränsas till maximalt 2 – 3 månader efter ankomst innan besked om asyl meddelas.
 • Att alla barn som kommer bereds skolgång från dag 1, detta oavsett om de kommer ensamma eller med sina föräldrar.
 • Att alla som är äldre än 18 år vid ankomsten bereds skolgång och arbete parallellt från dag 1 för att säkerställa en snabb inlärning av språket och samtidigt slussa in dem i arbetslivet.
 • Att vi gör en snabb utvärdering och bedömning av  den asylsökandes betyg, meriter och tidigare arbetslivserfarenhet för att på effektivaste sätt kunna placera dem i den typ av arbete som ligger närmast meriter och tidigare erfarenhet.
 • Att krav ställs på alla som kommer att inom en tid av maximum 36 månader lära sig svenska språket upp till en nivå som gör att de kan klara sig själva.
 • Att kravuppfyllelsen enligt ovan säkerställs genom muntlig och skriftlig examination. För de som inte klarar att möta kraven ska finnas en möjlighet att repetera testet inom en tid av 6 månader. Klarar den asylsökande inte av att möta dessa krav bör de, om inte speciella skäl föreligger, skickas tillbaka till sina hemländer.
 • Att arbete och arbetsträning ska ske ute i det reguljära arbetslivet, och att de kostnader som uppstår ska täckas av staten, dvs. de får lön i stället för bidrag. På samma sätt ska arbetsgivarna hos vilka de praktiserar efter fullgjord utbildning, kunna anställa dem med lönebidrag som stegvis trappas ner likt de former som råder på arbetsmarknaden idag.
 • Att vi inför ett lagstadgat krav som innebär att alla arbetsgivare ska ha en sammansättning av sin arbetskraft som motsvarar sammansättningen av befolkningen i riket. Detta innebär att man har jämställdhet på alla områden. Således har man procentuellt lika många invandrare som de utgör procentandel av rikets befolkning, lika många män som kvinnor etc.
 • Att säkerställa och skapa ett system som gör att de som invandrar till Sverige oavsett om de kommer som reguljära invandrare alternativt som flyktingar bereds boende i alla områden för att undvika de koncentreras till vissa invandrartäta områden likt Rinkeby m.fl.

Mina förslag bygger på ett kärleksfullt tänkande, och på solidaritet och min övertygelse om alla människors lika värde. Dock är det så att man även som kärleksfull förälder i sin uppfostran av barnen måste ställa krav. Att ställa krav är en kärleksfull handling. Att ställa krav visar att man bryr sig om personen.

Samma sak råder i fråga om asyl och immigration. Vill vi att de som kommer som asylsökande ska känna sig både sedda, uppskattade och omhändertagna måste vi ställa krav på dem från dag 1. Dessa krav ska kommuniceras redan vid mottagandet så att de som kommer vet vad som förväntas av dem.

Min världsbild präglas av övertygelsen om att alla människor vill arbeta och göra rätt för sig för att bli en naturlig del av det samhälle man kommer till. Detta gör vi bäst genom att säkerställa att integrationen i det svenska samhället blir så effektiv som möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

48 kommentarer

Utbyggd offentlig sektor skapar massor av nya jobb.

Av , , 2 kommentarer 0

Dagens inlägg ägnar jag åt att lyfta ämnet jobbskapande åtgärder. Jag gör det därför att frågan är viktig och därför att allas rätt till arbete och försörjning är en fråga och ett BEHOV av yttersta vikt för oss Socialdemokrater.

Jag gör det också därför att vi lever i ett Sverige där verkligheten visar att många är arbetslösa samtidigt som de som jobbar i allt större utsträckning drabbas av utbrändhet och sjukskrivning därför att arbetsbördan blivit för stor.

Att både utbrändhet och höga arbetslöshetstal existerar samtidigt påvisar inget annat än att vi rationaliserat och slimmat företag och offentlig sektor maximalt, och att vi i många fall gått allt för långt i vår profithunger. Det är slående att sjukskrivningar på grund av utbrändhet är störst inom de verksamheter som finns i offentlig sektor. Detta gör att det finns BEHOV av betydligt mer arbetskraft i den offentliga sektorn.

Sjukvårdspersonalen går på knäna och vårdplatser dras in på grund av låg personaltäthet och otillräckliga ekonomiska resurser. I skolan är det sak samma och en del av sanningen till det dåliga PISA resultatet stavas för få lärare. Vi har en infrastruktur som börjat falla samman med en ålderstigen standard på järnvägsnätet. Ett vägnät som behöver förnyas och underhållas etc.etc.

Det råder inget tvivel om att sparbetingen som gjorts inom offentlig sektor nu visar sig i form av ökade sjuktal. När pengar och GIRIGHET tillåts styra blir SOLIDARITETEN lidande.

I ett välfärdsland måste välfärden tillåtas kosta det den behöver kosta i alla lägen. Offentlig sektor ska en gång för alla styras av BEHOV och inte av efterfrågan och vinstintressen.

Därför vill jag bygga ut offentlig sektor ordentligt för att råda bot på detta!

I linje med vad jag gett uttryck för i tidigare inlägg vill jag även återföra all privatiserad verksamhet tillbaka till det allmänna och i framtiden tillse att offentlig sektor drivs av staten, landstingen och landets kommuner i egen regi utan privata inslag.

Att jag vill rulla tillbaka de avregleringar som är gjorda och återföra verksamheterna i offentlig regi handlar inte om att jag ogillar privata företag på något sätt. Anledningen stavas istället kontroll i alla led och en möjlighet att verka för att offentlig sektor och dess verksamheter alltid styrs efter BEHOV – inte efter efterfrågan och vinstintresse.

Behov är ett ord som kan ha många betydelser – I vissa lägen kan behov vara behovet av arbetstillfällen för människor som är arbetslösa medan det en annan gång betyder att det finns en efterfrågan som måste tillfredsställas. Just därför måste offentlig sektor och alla dess verksamheter drivas av det allmänna och inte av privata företag om vi ska kunna uppfylla alla sorters behov.

Låt det därför inte råda några som helst tvivel på att jag är beredd att föreslå skattehöjningar för att genomföra mina förslag om så krävs för att det ska bli genomförbart.

Dock tror jag att vi kan komma en bra bit på väg utan att höja skatterna om vi arbetar på rätt sätt och genomför viktiga strukturåtgärder inom offentlig sektor och samtidigt ser till att bredda skattebasen på det sätt jag föreslår i slutet av inlägget.

Med en offentlig sektor styrd av BEHOV istället för efterfrågan och vinstintresse kan vi tillfredsställa alla BEHOV. Vi ska öka personaltätheten på alla områden vilket innebär fler personer och större personaltäthet inom alla sektorer av offentlig sektor. Vi måste ha fler av alla yrkeskategorier – Fler lärare, sjuksköterskor, vårdbiträden, kuratorer, läkare, psykologer, fritidspedagoger, dagbarnvårdare, brandmän, vägarbetare, renhållningsarbetare, järnvägsarbetare, poliser, socionomer etc.etc.

Renoveringen av järnvägar och vägar måste få högsta prioritet för att kunna tillfredsställa framtida och nuvarande BEHOV. Inom denna sektor har därför ordet BEHOV dubbla betydelser då vi genom att anställa och utföra arbetet i statlig regi både ger arbetslösa jobb samtidigt som vi löser de kapacitetsbehov som finns inom inte minst järnvägen. Därför måste denna sektor få ekonomiska tillskott stora nog för att tillfredsställa bägge BEHOVEN.

Jämsides med ett kraftfullt anställande inom offentlig sektor ska vi dessutom i EU parlamentet verka för att införa skyddstullar för att få industriföretagen att flytta tillbaka de jobb som de tidigare flyttat från EU till låglöneländer.

De skatteintäkter som gått förlorade i och med flytten av jobb har inte inneburit lägre priser för konsumenterna bara större vinster för företagens ägare och lägre skatteintäkter för EU’s länder.

VI måste dessutom förstå att företagens flyttande av arbetstillfällen från Sverige och EU endast och allena drivits av GIRIGHET och en vilja att berika sig själv på övriga medborgares bekostnad. Därför måste samhället reagera och säkerställa att vinsten med en flytt av arbetstillfällen gynnar flertalet och inte bara fåtalet dvs. företagens ägare

En enkel men effektiv reform för att säkerställa detta är att införa skyddstullar enligt nedan för att kompensera för det skattebortfall EU’s länder drabbats av.

Den ser ut på detta enkla sätt:

 • Alla produkter som tillverkas utanför EU men konsumeras inom EU ska beläggas med skyddstullar som gör att den vinst företagen gör på att ha tillverkning i låglöneländer i stället för i EU äts upp helt och hållet.
 • Att dessa skyddstullar sätts individuellt för varje tillverkningsland med hänsyn tagen till löneläget i det specifika landet kontra medianlönen i EU.
 • Att alla företag som önskar exportera till EU kan uppvisa att de i sin tillverkning följer samma miljöstandard som vid tillverkning innanför EU’s gränser.

Om vi som land och union kan genomföra detta är jag säker på att företagen flyttar tillbaka tillverkningen till Sverige och EU och att vi som en följd får fler arbetstillfällen och större skatteintäkter. Pengar som vi sedan ska använda för att bygga ut offentlig sektor ännu mer och skapa ännu fler jobb.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer

HURRA! – Frihandelsavtalet TTIP uppskjutet på obestämd framtid i EU parlamentet.

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagens ETC med flera tidningar går det att läsa att frihandelsavtalet TTIP som är tänkt att tecknas mellan EU och USA är uppskjutet på obestämd framtid efter att JA sidan förlorat en omröstning med 2 rösters marginal. Personligen hoppas jag att på obestämd framtid är liktydigt med ALDRIG.

Det är framför allt i gruppen S & D (Socialister och Demokrater) som motståndarna finns. Den stora vattenledaren för JA och NEJ handlar om ISDS vilket är den klausul som gör att företag kan stämma demokratiska länder om deras lagstiftande församlingar ändrar lagstiftningen så att investerarna/företagsägarna kan anses lida ekonomisk skada.

ISDS gör detta möjligt även om lagstiftningen ändras som en effekt av demokratiska beslut fattade av demokratiskt valda församlingar.

Jag har varnat för just detta i ett par av mina tidigare inlägg och är fortfarande helt och fast övertygad om att TTIP både i originalupplaga och i sin förändrade skrivning är helt fel. FEL blir det därför att det i förlängningen innebär att vi lämnar över makten från politiskt valda församlingar till företag och dess advokater.

Cecilia Malmström har i det reviderade förslaget till avtal föreslagit att EU’s medlemsländer ska nominera ett antal ”pålitliga” skiljedomare till de domstolar som ska avgöra tvister mellan stater och företag.

Detta innebär att det inte längre är ländernas regeringar som har makten över besluten – Beslutsrätten är flyttad från demokratiskt valda församlingar som verkar i offentlighetens ljus till en domstol med särskilt utvalda domare som verkar bakom slutna dörrar utan krav att redovisa och/eller förklara skälen till de domslut de fattar.

HALLÅ! – Tänk efter lite längre än näsan räcker!

Är det någon mer än jag som inser vansinnet i detta?

Redan tanken på att företag ska kunna överklaga politiska beslut fattade på demokratiska grunder av folkvalda regeringar är lika naivt som att i vuxen ålder tro på tomten.

Att som Cecilia Malmström tro att en skrivning som säger att företag inte kan driva parallella processer i skiljedomstolar och nationella domstolar därför att de inte ska kunna hindra regeringar rätt att driva igenom politiska mål visar bara att hon är okunnig och naiv när det gäller vad företag gör och kan göra för att kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Därför hävdar jag alltjämt med en DÅRES envishet att ett sådant avtal är början till slutet för demokratin.

Nedan kan ni finna några av de fakta jag bygger min övertygelse på:

 • Införs det tänkta frihandelsavtalet mellan EU och USA med de förändringar som Cecilia Malmström förordar kommer det ändå att innebära att företag i både Europa och USA får vetorätt över politiska beslut fattade av demokratiskt valda regeringar
 • Att företagens genom klausuler ges rätten att stämma motparten om det i framtiden genom politiska och/eller andra beslut lider ekonomisk skada.
 • Att ett sådant avtal därför är som en tickande bomb som bara väntar på att explodera.

Låt mig dessutom genom nedanstående exempel förklara vad effekten av ett sådant avtal kommer att leda till:

 • Ett Amerikanskt företag tillverkar och marknadsför i Sverige och Europa en produkt som innehåller kemikalien X.
 • 2 år efter det att produkten börjat säljas i Sverige så kommer forskarna unisont fram till att beståndsdelen X är farlig för hälsan.
 • Sverige som varande ett föregångsland på områdena miljö och säkerhet förbjuder därför genom ett politiskt beslut användande av kemikalien X. Beslutet gäller produktion likväl som försäljning av alla produkter som innehåller kemikalien X.

Konsekvensen av den Svenska Regeringens beslut kan då bli på följande:

 • Sverige som land får en stämning på halsen från det amerikanska bolaget som tillverkar och marknadsför produkten i Sverige.
 • Stämningen har sin grund i att Sverige genom ett politiskt beslut skadat det amerikanska företaget, och förhindrat det från att i framtiden tjäna pengar på sin produkt.
 • Således har det amerikanska företaget såsom klausulen är tänkt att fungera lidit ekonomisk skada, och har därför enligt klausulen rätt till  full ekonomisk kompensation för detta.
 • Vad värre är, beslutet om det amerikanska företaget har rätt till skadestånd eller inte ligger inte hos politiskt valda församlingar. Beslutet ska istället även efter föreslagna förändringar fattas av ett antal delegater som sitter i en sluten församling helt utan demokratisk insyn. Dessutom behöver det beslutande organet inte motivera sitt beslut för att göra det gällande.

Vän av ordning vet att en sådan konstruktion både direkt och indirekt innebär att demokratin sätts ur spel och att pengarna kommer att styra.

På ett raffinerat sätt blir suveräna staters regeringar – och i förlängningen även deras medborgare genom ett införande av handelsavtalet av med sin rätt att fatta politiska beslut som på ett eller annat sätt kan påverka de områden som omfattas av frihandelsavtalet.

Detta gäller både tillverkning, handel och försäljning av varor och tjänster.

Den direkta beslutsrätten är i stället genom klausulerna i avtalet flyttad till företagen. Klausulerna ger företagen en suverän rätt att välja om de vill följa eller gå emot demokratiska beslut. Som ”lök på laxen” kan företagen dessutom inte straffas för sitt handlande om de väljer att stämma ett land.

Om detta blir verklighet har nyliberalismen en gång för alla sett till att ”Fåtalet PERMANENT har makten över flertalet”!

Frihandelsavtal kan förvisso vara bra och kan rätt skrivna förenkla handeln mellan avtalsparterna. Dock får det ALDRIG vara så att vi genom avtal flyttar den beslutande rätten från länders regeringar till företag och näringsliv.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera

Rör inte föräldraförsäkringen – Låt föräldrarna själva bestämma vem som ska vara hemma!

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag ska jag röra om lite i grytan vad gäller föräldraförsäkringen. Trots att jag är Socialdemokrat – Och trots att jag vet att den Socialdemokratiska kongressen antog en motion om att jobba för en 3:e pappamånad och en helt jämställd föräldraförsäkring så är jag motståndare till alla sådana åtgärder.

Tack och lov är vårt parti demokratiskt och tillåter att vi som medlemmar har olika åsikter och att vi står upp för det vi tror på.

Till att börja med vill jag påstår att föräldraförsäkringen är jämställd som den är i och med att föräldrarna fritt kan bestämma vilken av föräldrarna som ska stanna hemma med barnet och hur länge.

Kanske är det till och med så att den är mer jämställd för kvinnor än för män då pappadagarna är låsta till just pappan och inte möjliga att överlåta till mamman?

Ni som läser min blogg vet att jag gillar att skriva om att återreglera och reglera det ena området efter det andra för att få ordning på torpet.

Dock är just föräldraförsäkringen ett område som lämpar sig mycket dåligt för reglering och tvång. Jag tycker och tror att föräldrarna själva är mogna nog att komma överens om och bestämma vem som ska vara hemma med barnet och hur länge. Hur det ser ut och vem som stannar hemma varierar från familj till familj och bör så förbli.

Att lagstifta om ett tvång för föräldrarna att dela ledigheten leder inte till mer jämställdhet. I stället tror jag att effekten av en sådan lagstiftning blir att barnet får mindre tid med sina föräldrar dem första tiden i livet i och med att många kommer att välja bort att vara ledig för att ta hand om barnet. Jag tror dessutom att minskningen i hemmatid kan ske för kvinnor likväl som för män.

Den generation för vilken det var naturligt att det var mamman som skulle stanna hemma med barnet är sedan länge allt för gamla för att överhuvudtaget få barn.

Vad gäller den yngre generationen ser jag inte att dagens unga kvinnor fogar sig och stannar hemma bara för att mannen tycker så. I vart fall kan jag inte se några sådana tendenser varken bland mina 4 döttrer eller andra kvinnor i min bekantskapskrets. Jämställdhet mellan kvinnor och män existerar redan enligt mitt förmenande, därför behövs ingen lagstiftning för att införa något som redan existerar.

Därför är min ståndpunkt att fördelningen av föräldradagarna som omfattas i föräldraförsäkringen ska lämnas åt föräldrarna att bestämma. Undantaget ska vara de 14 första dagarna efter ett barns födsel där bägge föräldrarna ska beredas tid att vara hemma tillsammans med barnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera

Personalövertagande vid byte av entreprenör efter upphandling MÅSTE bli norm.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag skriver detta inlägg därför att någon av oss politiker måste reagera och lyfta frågan i den allmänna debatten. Inte minst inom bussbranschen där jag själv är verksam är detta en stridsfråga mellan facket och branschorganisationen. Men bussbranschen är på inget sätt unik och ensam om att strida om saken.

Jag vill även säga att jag är stolt över att min egen arbetsgivare i samband med vinsten i upphandlingen av stadstrafiken i Umeå meddelat att de tar över alla anställda utan att knot och utan att strida om saken. TACK för visad solidaritet!

Det arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer strider om är hur man ska tolka EU’s lagstiftning på området. För egen del tycker jag att en utredning om vad som är rätt och fel är onödig. Från politiskt håll kan vi ändra på lagstiftningen om det visar sig att EU direktivet favoriserar arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad.

Anledningen till att jag tycker så är att det aldrig varit upphandlarens (läs politikernas) mening att de som arbetar inom det område som upphandlas i samband med entreprenörsbyte ska tvingas söka om sina jobb. Att det blivit så är snarare en effekt av att vi släppt in privata företag i det som egentligen är offentlig sektor utan att tänka på hur detta påverkar arbetstagarnas anställningstrygghet.

Att arbetsgivarna gärna vill välja vem de ska anställa är självfallet därför att man då kan välja bort de personer som man ser som ett problem. Exempel på sådana kan vara de som är föremål för återkommande sjukskrivningar eller som genom fackligt engagemang upplevs motarbeta arbetsgivarna.

Dessutom kan man genom att slippa överta den förre entreprenörens arbetstagare hålla nere lönenivåerna genom att anställa yngre arbetstagare med mindre erfarenhet och lägre lönenivå framför erfarna med högre lön.

Även den som vinner en upphandling behöver personal för att kunna genomföra det uppdrag man just vunnit genom upphandlingsförfarandet. Därför är den naturligaste och enda rimliga lösningen att man tar över avgående entreprenörs personal rakt av.

Självfallet ska undantag kunna göras. Jag kan tänka mig att undantag ska kunna göras i följande fall:

 • Om entreprenören redan innan anbudet lämnades in hade övertalig personal till förfogande som saknar arbetsuppgifter men uppbär lön.
 • Om den entreprenör som övertar verksamheten kan utföra den med färre arbetstagare än föregående entreprenör. I dessa fall ska normala förhandlingar föras mellan fack och arbetsgivare och de som blir övertaliga ska omfattas av de regelverk som gäller vid övertalighet och eventuella kostnader för detta ska belasta den avgående entreprenören.

I alla övriga situationer ska gälla att personalen följer med till den nya arbetsgivaren och då med bibehållen lön och bibehållande av total anställningstid mm.

Det får aldrig bli så att konkurrensutsättning av offentlig eller privat verksamhet innebär att man kan komma runt arbetsrättsliga regler och därmed äventyrar anställningstryggheten för Sveriges arbetstagare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

6 timmars arbetsdag är inte vägen framåt för ett bättre Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 0

På vänstersidan av politiken är frågan om 6 timmars arbetsdag ett hett ämne. Dessutom sägs en förkortning av arbetstiden leda till många positiva saker både vad gäller hälsofrämjande effekter med mindre stress och det faktum att man med 6 timmars arbetsdag får mer fritid.

Man kan till och med gå så långt som till att säga att 6-timmars arbetsdag för Vänsterpartiet m.fl. blivit ett ”MANTRA” som löser alla Sveriges problem.

Dock är 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är en utopi i dagens Sverige utifrån min synvinkel. Jag bygger min ståndpunkt på egna iakttagelser och erfarenheter parade med allt jag lärt mig om andra länder via bosättning och arbete utanför Sverige.

En utopi blir det därför att kostnaderna blir alldeles för stora i nuläget. Dessutom skulle en sådan reform leda till att många företag flyr Sverige med minskade skatteintäkter som följd.

Tittar vi på de delar av världen som växer fortast t.ex i Asien kan vi se att medborgarna där arbetar mellan 12 och 16 timmar per arbetsdag. Dessutom har de i regel 6 arbetsdagar per vecka. Lönerna och övriga anställningsrelaterade förmåner är betydligt sämre än i Sverige och Europa. Tittar vi på dessa länder så har man rätt till mellan 1 – 2 veckors obetald semester, rätten att vara sjukskriven utan lön 3 – 5 dagar/år etc. etc.

Så länge detta består utan att EU och västvärlden utjämnar dessa länders konkurrensfördelar visavi oss genom att införa höga importtullar alternativt kräver samma löner och anställningsförhållanden som hos oss kan drömmen om 6 timmars arbetsdag inte bli annat än just en dröm.

Visst kan vi gå ner i arbetstid redan nu, men ska så ske måste det även leda till att lönerna sänks i samma omfattning som arbetstiden förkortas.

Att arbeta för att världen på sikt ska ha en målsättning om 6 timmars arbetsdag har jag inget emot. Dock måste en sådan reform rullas ut brett över hela världen för att konkurrens på lika villkor ska råda. Om så inte sker blir de länder som lagstiftningsvägen inför 6 timmar arbetsdag att betrakta som förlorare. Förlorare blir de därför att företagen skulle fly till länder som tillåter längre arbetsdagar och sämre villkor.

Jag kan till och med tycka att vi i en värld med en ständigt växande befolkning och spirande teknikutveckling bör jobba för att förverkliga drömmen om 6 timmar arbetsdag för ALLA. Rätten till arbete och en meningsfull fritid för hela jordens befolkning är helt i linje med mina tankar om KÄRLEK och SOLIDARITET.

Om så görs i ett globalt perspektiv leder det till att fler får chansen att arbeta och försörja sig. Dock kan det vara så att vi vid en övergång till 6 timmars arbetsdag måste sänka våra förväntningar på varje löntagares konsumtionsutrymme i och med att den disponibla inkomsten kommer att minska.

Mänskligheten måste helt enkelt sluta upp med att värdesätta allt i pengar och istället koncentrera sig på kärlek och livskvalitet.

Innan vi på allvar börjar prata om 6 timmars arbetsdag finns många andra saker vi bör genomföra för att skapa en dräglig tillvaro för den arbetande delen av befolkningen i Sverige

Låt oss börja med följande åtgärder:

 • Att se till att nuvarande lagstiftning i arbetstidslagen om 8 timmars arbetsdag efterlevs innan vi överhuvudtaget börjar prata om 6 timmars arbetsdag.
 • Att öka personaltätheten och bemanningen på de flesta arbetsplatser så att stress och hög arbetsbelastning kan undvikas.
 • Att förstärka fackföreningarnas inflytande och vetorätt när det gäller infriande av ovanstående punkter.

Kan vi genomföra ovanstående är jag övertygad om att vi löser de allra flesta av de problem som Vänsterpartiet önskar lösa genom att lagstifta om 6 timmars arbetsdag för alla.

Grunden för ovanstående förslag är att vi i dagens Sverige har en situation där den del av befolkningen som har lyckan att ha ett arbete arbetar betydligt med än de lagstadgade 40 timmarna/vecka. Listan på sektorer inom näringslivet där delar av arbetstidslagen förhandlats bort genom kollektivavtal kan göras mycket lång. Personliga assistenter, äldrevårds och sjukvårdspersonal etc. etc.

Under Alliansens tid vid makten har fackföreningarnas inflytande drastiskt minskat, detta till förmån för landets arbetsgivare som med färre och färre medarbetare kan kräma ut högre vinster genom att utnyttja de undantag från arbetstidslagen som nuvarande lagstiftning medger. Med högre arbetsbelastning och längre arbetsdagar kan man utföra mer arbete på färre arbetstagare just därför att arbetstidslagen i många stycken förlorat sin betydelse.

Lösningen för bättre hälsa och ett rikare liv stavas därför inte 6 timmars arbetsdag – Det stavas striktare efterlevnad av nuvarande skrivning i arbetstidslagen vad gäller arbetstidens längd.

Därför tycker jag att vi som Socialdemokratiskt ledd regering ska driva igenom förändringar vad gäller arbetstidslagens tillämpning samt se till att den tillämpas strikt inom alla sektorer av vårt samhälle.

Vi måste helt ta bort, eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheterna för arbetsmarknadens parter att göra avsteg från arbetstidslagen.

Låt oss aldrig glömma att arbetstidslagen tillkom för att garantera landets arbetande befolkning drägliga arbetsförhållanden med tid över till vila, familjeliv och fritidsaktiviteter.

En uppsträckning och striktare tillämpning av arbetstidslagen borde därför rimligen även ge:

 • Fler arbetstillfällen i och med att arbetstiden per arbetstagare begränsas till lagstadgade 40 timmar/vecka.
 • Färre sjukskrivna i och med att tillräcklig tid ges för vila och tid med nära och kära

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Partival eller personval?

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriksättningen är kanske inte den allra tydligaste? Dock avser jag med den vilken typ av valsystem vi ska använda och vilket personligt ansvar som rimligen borde följa med densamma. Jag ska därför bygga vidare på de tankar och synpunkter min partikamrat Lennart Holmlund i Umeå framförde på sin blogg

Problematiken som Lennart lyfte upp är att människor kandiderar för ett visst politiskt parti i valet. Efter valet lämnar de partiet men stannar kvar i den församling de valts in i som politisk vilde. När så sker blir det FEL, både för partiet och för den som röstat på kandidaten i fråga. Alldeles speciellt så blir det när det handlar om de som röstas in på partilistor utan att bedriva personvalskampanj.

Det kan ALDRIG vara så att enskilda beslut ska tillåtas äventyra väljarnas viljeyttringar visade i fria val.

Jag tror att de allra flesta väljare röstar på politiskt parti i första hand – Därefter på kandidat. Även vid personvalskampanjer är jag rätt säker på att kandidaten i fråga aldrig (än i undantagsfall) skulle fått rösten om denne kandiderat före ett annat parti än de utgav sig för vid valtillfället.

Att komma tillrätta med problemet är på inget sätt lätt. Dock måste vi sätta klara och tydliga regler för att förhindra att den politiska majoriteten och väljarnas viljeyttring förändras därför att enskilda individer väljer att efter valet svika det parti på vilkens mandat de gick till val på.

Att ha situationer likt den i Nordmaling där de som röstats in på Socialdemokratiska mandat senare lämnar partiet för att bilda ett nytt parti för att sedan styra kommunen via detta nya parti med hjälp av Alliansen är både FEL och högst odemokratiskt. Samma gäller för alla som röstats in på mandat av att tillhöra ett parti men sedan väljer att hoppa av och bli politisk vilde alternativt byta parti under mandatperioden.

Att det måste stå människor, och självfallet även politiker fritt att ändra sig och byta politisk åsikt och parti vänder jag mig inte emot. Vad jag vänder mig emot är att man kan göra så utan att bli tvingad att ställa den plats man blev inröstad på till förfogande för en annan kandidat från det parti man blev inröstad för.

Slutsatsen är således att vi måste strama åt regelverket när det gäller val till politiska församlingar och vad konsekvenserna blir av utträde ur det parti på vilkens mandat man sitter på i valda församlingar.

Jag föreslår därför att det blir tvingande att avsäga sig platsen och släppa fram en ersättare från samma parti om man under mandatperioden väljer att gå ur det parti på vilkens mandat man sitter. Samma sak ska självfallet gälla om man på grund av partifientliga eller olagliga handlingar blir utesluten ur sitt parti.

I en demokrati måste demokratiska spelregler gälla på alla plan – Inte minst i politiska församlingar! Därför bör vi se till att göra nödvändiga förändringar i god tid innan nästa val.

En annan fråga vi bör ställa oss är om dagens system med personval där man kandiderar för ett parti men ändå bedriver personvalskampanj är speciellt lyckad?

Kanske vi ska återgå till att rösta på politiskt part utan personval likt tidigare?

Det andra alternativet kan vara ett system med enbart personval som föregås av ett internval på partinivå där ALLA partimedlemmar röstar för att fastställa hur den lista partiet ska gå på val till ska se ut? Om vi väljer detta alternativ speglar det som jag ser det bättre partimedlemmarnas åsikter än det system som gäller idag där ett fåtal partiföreträdare fastställer listan.

Dock har jag ingen färdig lösning för hur detta skulle gå till varför jag är öppen för förslag och debatt i ämnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Bli först att kommentera