Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Uppgörelsen om Migrationspolitiken – Bra eller dåligt?

Av , , 8 kommentarer 0

Man kan se Migrationsöverenskommelsen som varande både bra och dålig när det handlar om de enskilda beståndsdelarna – Detta påverkar dock inte styrkan och nyttan av att en bred överenskommelse faktiskt gjorts.

Avstegen från vår tidigare syn på olika frågor påverkar gäller oss som är aktiva inom Socialdemokraterna i lika hög grad som för medlemmarna i andra politiska partier. Vad vi har gemensamt är att vi alla fått göra eftergifter och tvingats slakta ”heliga kor” i det som tidigare varit vår övertygelse för att få överenskommelsen på plats.

Det positiva i sammanhanget är att vi nu har precis det jag efterlyst under lång tid – Nämligen en bred parlamentarisk överenskommelse som ska verka under åtminstone 3 år. Detta ger oss tid och kraft att ägna oss åt andra viktiga politiska frågor och samtidigt tid nog för att genomföra de förändringar och beslut som behövs för att skapa en framtida integrations- och migrationspolitik som kan gälla för lång tid framåt.

Det stora och viktiga i överenskommelsen var att lösa det omedelbara problemet – Något jag tror uppgörelsen kommer att göra.

Tittat vi sedan på uppgörelsens huvudpunkter så är de efter lite närmare eftertanke betydligt bättre än att inte komma överens överhuvudtaget.

Tillfälliga uppehållstillstillstånd TUT: Här gäller att dessa ska införas för en tid av 3 år – dock undantas kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer från detta vilket gör TUT lättare att acceptera. Högst sannolikt kommer den att innebära ännu mer arbetsbelastning för migrationsverket den dag tillstånden löper ut och ska sökas om – Men 3 år är tillräckligt lång tid för att utvärdera reformens effekter innan ytterligare beslut ska tas i frågan.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring: Detta är något som många har efterlyst länge och något som sedan länge tillämpats i andra EU länder. För egen del tycker jag att ett sådant krav är både rättfärdigt och något som förhoppningsvis leder till att den som kommit arbetar ännu hårdare än idag för att lära sig språket och integrera sig i det svenska samhället. Detta så att de kan få jobb och egen försörjning och därmed en möjlighet att återförenas med nära och kära genom anhöriginvandring.

Solidariskt flyktingmottagande av alla kommuner: Detta är en stor vinst för oss Socialdemokrater men även för landet som helhet – Att alla kommuner solidariskt hjälper till och tar sin del av ansvar och kostnader är viktigt och hjälper dessutom till att bryta den segregering som präglat Sverige under lång tid. Att kommunen sedan ges rätten att bestämma i vilka skolor barnen ska placeras utan vetorätt för skolorna är utmärkt och kommer över tid att leda till en bättre mix av elever av olika bakgrund och samhällsklass i alla skolor – Något som är bra för mångfalden men även för barns förståelse av olika sociala gruppers levnadsbetingelser.

Kortare handläggningstider av asylärenden: Här gäller att Migrationsverket ska göra en bättre initial första sortering av asylärenden än idag. Fall som vid en första anblick ser ut att vara enkla att avgöra ska behandlas snabbt och effektivt så att besked kan komma snabbare än idag. Detta är viktigt och skulle ha gjorts för länge sedan – Både när man inser att ansökan kan beviljas eller avslås. Svårare ärenden ska handläggas av en specialgrupp med hög kompetens och även här måste målsättningen vara att avgörandena ska ske snabbare än idag – Något jag tror att uppgörelsen klarar av att leverera.

Stoppade bidrag vid avslag: Överenskommelsen innebär att bidraget dras in för alla som fått en i lagakraft vunnen dom om avslag på sin asylansökning. Att detta nu blir verklighet är bra – Dessutom måste vi bli effektivare på att snabbt avvisa de som fått avslag i sista instans  – Detta för att tydliggöra att vår generösa inställning och vilja att hjälpa människor på flykt fortfarande gäller givet att skyddsbehov eller giltiga asylskäl finns.

Snabbare och bättre integration och etablering: Även här har vi kommit en bra bit på vägen mot god effektivitet i integrationspolitiken. Överenskommelsen innebär att de som kommer börjar studera svenska språket och samhällsorientering med omedelbar verkan efter ankomsten till Sverige. Vidare ska alla som kommer inom ramen för YA utbildningsprogrammet även sätts i utbildning som leder till en framtida anställning – Detta är något jag efterlyst länge då språkstudier parallellt med yrkespraktik är snabbaste vägen till integration och egen försörjning.

I övrigt innehåller överenskommelsen en utbyggnad av RUT till fler områden såsom IT med flera och ett undantag från kollektivavtal för nyanlända i initialskedet. Även om jag inte gillar att vi gör avsteg från arbetsrätten så kan jag köpa dessa åtgärder – Detta därför att de underlättar för framför allt mindre och nyetablerade företag att anställa en nyanländ under den tid de som de omfattas av TUT. Den dagen TUT övergår i PUT ska även invandrade arbetstagare omfattas av samma anställningsskydd som övriga arbetstagare i Sverige.

Uppgörelsen innehåller även begränsningar i rätten till föräldrapenning för barn födda utanför Sverige – Exakt hur detta ska utformas är inte närmare presenterat varför jag ber att få återkomma i ärendet när alla detaljer är kända.

Exakt hur alla åtgärder ska finansieras kommer vi att få oss presenterat i en framtid men redan nu står det klart att Sverige söker bidrag hos EU för att klara av finansieringen. Dessutom framför vi krav på EU att hjälpa oss genom att fördela delar av de som kommit till Sverige till andra EU länder – Något som för övrigt redan borde ha skett om EU på allvar vill följa uppgörelsen om solidariskt flyktingmottagande i alla EU länder.

Avslutningsvis är det positivt att vi lyckades skapa denna breda parlamentariska överenskommelse. Signalerna överenskommelsen sänder är klara och tydliga – När läget så anbefaller är en övervägande majoritet av våra politiska partier beredda att ta ansvar – Detta även om vi på olika sätt måste överge vår grundinställning för att lösa ett uppkommet problem.

Det är detta som kallads för att TA ANSVAR FÖR SVERIGE och att visa REGERINGSDUGLIGHET!

Dessutom visar det att politiska partier kan komma överens även i svåra frågor vilket är viktigt för Sveriges framtid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

Bränder och mord med rasistiska motiv är en förskräcklig utveckling för Sverige.

Av , , 28 kommentarer 3

De bränder som härjat i befintliga och tilltänkta asylboenden den sista tiden är brott med stark främlingsfientlig och rasistisk karaktär. Kulmen är det vansinnesdåd som inträffade i Trollhättan där folk mördades med uttalat rasistiska motiv. Allt detta får en att fundera på vilken sorts samhälle Sverige blivit.

Sverige har på senare tid utvecklats mot något mörkt och fasansfullt där vissa individer och organisationer tycker sig ha rätten att angripa invandrare ohämmat och efter eget godtycke.

Den stora frågan vi alla bör ställa oss är varför detta inträffar?

Utan att ha varken undersökningar eller vetenskapliga belägg för min teori tror jag ändå att den mer och mer öppet rasistiska debatten skapat grogrund för det som nu händer. Att Sverige länge haft människor som är starkt främlingsfientliga och rasistiska är på inget sätt nytt – Men sättet på vilket framför allt SD har eldat på debatten och därmed rasicmen är nytt och har på olika vis legitimerat att öppet ha en främlingsfientlig inställning.

Kort kan man säga att det som tidigare skedde i det fördolda nu sker öppet vilket gör att händelser som dessa kommer att bli mer vanliga om vi som samhälle sätter ner foten och säger ifrån.

Sverige har i alla tider varit känt som ett öppet och välkomnande land där människor från världens alla hörn lever sida vid sida. Det som nu händer ändrar snabbt den bilden av Sverige och kommer över tid att skada oss även i affärssammanhang.

Ett litet exportberoende land som Sverige måste vara oerhört noga med vilken image vi har i vår omvärld – I annat fall kommer affärerna att minska.

Sedan undrar jag hur individerna som ligger bakom dessa dåd tänker?

Hur tror de att Sverige ska framstå i till exempel Afrika när sådant händer? Afrika som dessutom är nästa kontinent där tillväxten kommer att ske snabbast på jorden under den kommande 30-års perioden. Vår framtida export är beroende av att vi har gott rykte där – likväl som i Asien, Mellanöstern och Latinamerika.

Att då angripa de människor från dessa världsdelar som för stunden tagit sin tillflykt till oss är därför både kontraproduktivt och skadligt.

Jag manar därför alla att sluta med dessa illdåd -Vill de värna Sverige och det svenska måste saker som detta få ett omedelbart slut ock vändas till ”Hej och välkommen hur kan vi hjälpa dig” till de som kommit till Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

28 kommentarer

PUT eller TUT stötesten i förhandlingen om flyktingmottagandet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Om man ska tro på de rapporter som kommer så är den största stötestenen i de pågående förhandlingarna om migrationspolitiken frågan om Permanenta eller Tillfälliga uppehållstillstånd. För egen del är det oerhört märkligt att vi fortfarande håller på med ett ideologiskt ställningskrig istället för att lösa frågan.

I de förslag jag lämnat i en rad inlägg ställer jag en rad krav på de som invandrar att dels lära sig svenska språket inom en tidsram om 3 år samt krav på att genomgå anvisat integrationsprogram – Om man bryter mot dessa krav har jag sagt att det ska leda till ett omedelbart återkallande av uppehållstillståndet och omedelbar avvisning till hemlandet.

Därför är frågan om PUT och TUT en icke fråga för mig – Dock tror jag att den morot som ett permanent uppehållstillstånd medför gör att alla anstränger sig extra mycket för att lyckas. Ansträngningar som kommer att leda till arbete och egen försörjning och snabb integration som en del av det svenska samhället.

Som jag ser det fyller TUT ingen funktion – Speciellt inte mot bakgrunden att oroligheterna i de länder för vars medborgare vi beviljar asyl kommer att bestå under överskådlig framtid. Om motivet till TUT är att partierna inte vill att de som beviljas uppehållstillstånd ska kunna bli svenska medborgare så snabbt som idag finns bättre vägar att gå – till exempel genom att förlänga vistelsetiden i Sverige innan detta blir möjligt.

Situationen är desperat och det brådskar med den lösning som skulle varit klar för länge sedan – Därför vädjar jag ännu en gång till alla partiers företrädare att lägga prestigen åt sidan och lösa problemet.

Dessutom kommer frågan om PUT eller TUT att sakna betydelse den dag vi skapat en mottagningsenhet för alla asylsökande utanför EU:s gränser – Något jag är övertygad om kommer att ske nom 6 månader från dagens datum.

Uppgörelsen om att göra asylhandläggningen utanför EU:s gränser och där skilja de som har giltiga asylskäl från det som inte har det är den absolut viktigaste åtgärden för att få ordning på hela asylhanteringen i EU – Det är mot denna bakgrund vi måste ställa det vi ska genomföra i Sverige.

Därför uppmana jag de inblandade en sista gång – Det behövs inget TUT för att lösa problemen – Dessa löses bättre på andra sätt än genom tillfälliga uppehållstillstånd som varken gör från eller till.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

EU kommissionen kräver skatteplanerande företag på flera hundra miljoner i avgifter.

Av , , Bli först att kommentera 0

EU kommissionen och dess specielle konkurrensansvarige kommissionär Danska Margrethe Vestager börjar knappa in på det försprång alla företag som ägnar sig åt skatteplanering haft under lång tid – Det är därför kommissionen nu angriper vad kommissionen anser vara otillbörlig skatteplanering. Dock angriper man inte frågan ur ett skatteplanerings perspektiv utan ur vad EU kommissionen anser som ett otillbörligt sätt att få statsbidrag vilket är olagligt ur ett konkurrensperspektiv.

Först ut är Starbucks Europeiska verksamhet med säte i Nederländerna och Fiat Finance med säte i Luxemburg. Dessa två har fått krav på cirka 200 miljoner kronor vardera. Sägas ska att detta inte är de totala kraven utan bara början på vad som sannolikt kommer att bli ett högt pris att betala för alla som ägnat sig åt denna typ av skatteplanering.

EU ser på möjligheten att flytta obeskattade vinstmedel fritt inom Europa för att sedan förhandla med skattemyndigheterna för att få stora skatterabatter som erhållande av otillåtna statsbidrag som snedvrider konkurrensen – Det är på de grunderna EU ingriper och begär kompensation för de fördelar företagen erhållit.

Vestager säger att dessa beslut är viktiga och att de skickar tydliga signaler till nationella myndigheter att denna form av skatterabatter innebär stora fördelar för de bolag som erhåller dem och att sådana fördelar är ett brott mot EU:s konkurrensregler.

För egen del har jag skrivit om just denna form av skatteplanering ett stort antal gånger och påpekat att de förutom stora förlorade skatteintäkter för en lång rad EU länder även snedvrider konkurrensen – Därför är jag glad att EU angriper saken och försöker få ordning på torpet.

När jag tidigare påstått att det börjar bildas en opinion runt om i EU för att stoppa skatteplaneringen är det många av de som kommenterat inläggen som sagt att EU helt saknar intresse för detta – Att EU nu reagerar och börjar nysta i saken visar att jag hade helt rätt i att EU:s medlemsländer ledsnat på detta och är beredda att agera och reagera samfällt.

Att man angriper det från sidan om snedvriden konkurrens är intressant och gör att vi kan eftertaxera alla som skatteplanerat åtminstone 5 år bakåt i tiden  – Och i vissa länder ännu längre bak i tiden.

EU kommissionen och Vestager går ut hårt och säger att alla företag bör betala skatt – Och detta fullt ut utan de kraftiga nedsättningar som blir fallet om man använder Luxemburg och Nederländerna som transitländer för sin Europeiska verksamhet.

Låt oss hoppas att detta är början på en reform vad gäller företagsbeskattningen i EU som jag efterlyst under en tid. Den nu använda metoden fungerar bra vad gäller eftertaxeringar av redan utförd skatteplanering – För framtiden ska vi göra precis som jag tidigare föreslagit och skriva om alla dubbelbeskattningsavtal så att skatteplanering blir omöjlig i en framtid.

Att stoppa skatteplanering är precis som jag tidigare påstått oerhört enkelt – För att lösa detta ska vi göra på följande sätt:

 • Byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom med följande tillägg i avtalstexten.
 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i det andra landet som omfattas av avtalet.
 • Att ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank. Och då bara i utlånings institut som finns i samma land som det i vilket inkomsten intjänats. Således stoppas möjligheten att låna i ett land och dra av räntan i ett annat land.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.
 • Att förbjuda överföring av obeskattade vinster inom samma bolagskoncern inom Europa.

Svårare än så är det således inte att både stoppa framtida skatteplanering och eftertaxera redan gjord skatteplanering.

Till kommissionen och Vestager säger jag därför STARKT JOBBAT – Fortsätt på inslagen väg – Detta så att alla EU:s medlemsländer återfår de skatteintäkter de rimligen borde ha haft. Stoppet för fortsatt skatteplanering kommer at ge åtskilliga miljarder mer i ländernas kassakistor – Pengar vi istället kan använda till välfärd och samhällsbyggnad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Fler bostäder och säkrade pensionsnivåer viktiga frågor som behöver lösas.

Av , , 4 kommentarer 0

Sverige står inför många stora utmaningar – och även om migrationsfrågan överskuggar allt annat i debatten just nu och sannolikt även i betydelse i det korta perspektivet kan vi inte bortse från andra viktiga framtidsfrågor. Att få igång ett massivt byggande av nya hyresrätter för att kyla ned den överhettade bostadsmarknaden och bereda bostadssökande en bostad är en av dessa frågor. Hur vi säkrar framtidens pensioner och pensionsnivåer är en annan ödesfråga.

Hur dessa två frågor ska lösas debatteras flitigt – För överhettningen på bostadsmarknaden pratar vi om införande av amorteringskrav och avtrappning av räntesubventioner som nödvändiga lösningar för att kväva en eventuell bostadsbubbla i sin linda – En uppfattning jag delar helt och fullt. Dock ser det ut att saknas idéer för hur vi ska få igång ett massivt bostadsbyggande och hur detta ska finansieras.

På pensionsområdet är alla överens om att något måste göras för att säkra nivåerna i pensionssystemet och få pensionerna att bli tillräckliga i ett läge där vi lever allt längre och därför behöver lyfta pension under fler år än idag. För att komma tillrätta med detta finns så långt bara två huvudspår om vi vill behålla pensionsnivåerna på dagens nivåer – Endera gör arbetstagarna ytterligare löneavståenden mot att arbetsgivarna betalar högre arbetsgivaravgifter för att finansiera större pensionsuttag – Det andra alternativet som ser ut att bli den troligaste lösningen handlar om att höja pensionsåldern.

Trots AP fonderna som är duktiga på att förvalta vårt pensionskapital och skapa avkastning på det förvaltade kapitalet kvarstår det faktum att avkastningen på investerade pengar till stor del är avhängit av hur läget på den så kallade ”marknaden” ser ut för stunden – I tider av högkonjunktur är avkastningen hög för att i tider av lågkonjunktur bli låg eller till och med negativ.

Det är därför jag nu föreslår en oortodox lösning som både kan finansiera ett massivt byggande av hyresrätter i allmännyttans försorg – och för den delen även för privata hyresvärdar som önskar använda samma system, och samtidigt medverka till att skapa en bra grundavkastning på det framtida pensionskapitalet.

Vad jag vill göra är helt enkelt att använda hälften av AP fondernas pengar som bolån till både allmännytta och privata hyresvärdar som ansluter sig till systemet – Detta för att finansiera ett massivt bostadsbyggande och för att samtidigt säkra grundavkastningen på det framtida pensionskapitalet.

Lösningen bygger på att låneräntor fluktuerar över tid – Trots att ränteläget idag är lågt så vet jag som gammal bankman att man bör räkna med en genomsnittsränta på 5% sett över en låneperiod – Därav mitt förslag.

Jag tänker mig följande:

 • Att hälften av AP fondernas samlade tillgångar används som grundkapital för att låna ut pengar till byggande av hyresrätter i allmännyttan och hos privata hyresvärdar som önskar bygga enligt samma lånesystem.
 • Att dessa lån säkras via pantsättning av de fastigheter som byggs med en amorteringstid på 30 år.
 • Att en fast räntesats om 5% på lånesumman tillämpas i alla lägen – dvs. oberoende av hur räntesatserna ser ut på den fria marknaden.

Även om en sådan lösning kan tyckas främmande vid en första anblick så fyller den sitt syfte. AP fondernas samlade kapital uppgick i slutet av 2013 till dryga 1.000 miljarder kronor – Skulle vi följa mitt förslag innebär det att vi skulle frigöra ca 500 miljarder kronor till bostadsbyggande vilket är mer än tillräckligt för att bygga tillräckligt många nya bostäder för att lösa problemen med bostadsbrist.

Dessutom skulle AP fonderna få en bra grundavkastning på det förvaltade kapitalet vilket medger att man blir mindre beroende av marknadens svängningar vad gäller tillväxt på förvaltat kapital.

Slutligen innebär mitt förslag att både bostadsbyggande och pensionsförvaltning till stora delar kan läggas utanför ”den fria marknadens” påverkan och därmed skapa ett läge där samhället själv styr över hur samhällets tillgångar används för flertalets bästa.

Allt annat lika så innebär mitt förslag att vi utan skattehöjningar och/eller statliga eller kommunala tillskott kan starta massiv byggnation av sedan länge behövda hyresrätter och samtidigt dra nytta av pengar som redan finns utan att vi lånar upp på annat sätt.

Dessutom skapar en sådan lösning ett JÄMLIKARE samhälle utan att göra avkall på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Detta i och med att de enda vinnarna på en sådan lösning blir vi samhällsmedborgare i och med att vi kan bortse från externa vinstintressen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag” 

 

4 kommentarer

Bred parlamentarisk uppgörelse om invandringen är nära.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det finns motstridiga uppgifter i pressen om uppgörelsen på migrationsområdet och hur den framtida integrations- och migrationspolitiken ska utformas – Att överläggningar pågår är känt och i vissa tidningar står det att läsa att S och M redan är överens i frågan.

Det finns ett antal vattenledare i frågan men precis som jag tidigare sagt är det viktigare att överenskommelsen blir till och blir bra så att vi får tillstånd en effektiv och fungerande integrations- och migrationspolitik – Det är därför jag i tidigare inlägg uppmanat alla inblandade att lägga partipolitiken åt sidan och koncentrera sig på lösningen.

Jag förväntar mig att uppgörelsen blir bred och att den utformas på ett sådant sätt att den kan fungera under lång tid framöver. Det finns många viktiga komponenter som måste finnas med för att uppgörelsen ska fungera – Bland dem hur de asylsökande ska fördelas mellan landets kommuner.

Även följande komponenter bör ingå i uppgörelsen:

 • Utbildning, evaluering och integrationsåtgärder redan från dag 1 i Sverige.
 • Effektiva verktyg för att skilja asylsökande med genuina asylskäl från de som inte har det.
 • Effektiva verktyg och metoder för att omedelbart avvisa de som får avslag på sin asylansökan.
 • Snabb utredning av de som kommer och deras upplevelser så att insatser för att behandla eventuella traumatiska upplevelser kan sättas in omedelbart efter ankomsten till Sverige.
 • Krav på språkinlärning vilket ska klaras av under max 3 år.
 • Arbete kombinerat med språkstudier för snabb integration i det svenska samhället.
 • Krav på den asylsökande att följa det integrationsprogrammet som erbjuds.
 • Klara och tydliga regler vad gäller rätten att flytta inom riket fram till den dag den som beviljats asyl kan uppvisa egen försörjning.
 • Snabb handläggning av asylansökan vilket innebär att asylärendet ska vara avgjort på max 3 månader.
 • Snabb validering av kompetensen vad gäller utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet hos de som kommer.
 • Klara tydliga regler för vilken hjälp och ersättning den asylsökande har rätt till.

Utöver detta lär debatten gå het om huruvida vi ska ge de asylsökande tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd – För egen del förordar jag permanenta uppehållstillstånd som per automatik återkallas om den som beviljats asyl inte följer kravet om språkinlärning och kravet om följande av anvisat integrationsprogram.

Fokus och krav måste ligga på integration och att de som beviljats asyl snabbast möjligt kommer i arbete – Skaffar egen försörjning och blir en naturlig del av det svenska samhället.

Åtgärder som inte fokuserar på detta är dömda att misslyckas. Vi har under allt för lång tid haft en obefintlig och icke fungerande integrationspolitik – Det är därför fokus ska ligga på tillskapandet av en effektiv och väl fungerande integrationspolitik och inget annat.

Jag lovar att återkomma med ytterligare kommentarer så fort det blir känt hur uppgörelsen ser ut – Fram till dess nöjer jag mig med det jag skrivit ovan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Nya Moderaterna har åter blivit (gamla) Moderata Samlingspartiet!

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens samlade press – bland annat i Aftonbladet går det att läsa hur det gamla gardet av Moderater med herrarna Björck, Adelsohn och Lundgren hyllar återgången från politiken i Nya Moderaterna till den enligt dem gamla hederliga politik som bedrevs i Moderata Samlingspartiet.

De säger att de kraftigt ogillande vad de kallar ”Firma Schlingborg” som enligt deras tycke sålde ut den moderata ideologin i utbyte mot regeringsmakt – En uppfattning de delar med Moderata Samlingspartiets konservativa falang – Den falang som nu på nytt kommit i ledarställning.

Anna Kinberg Batra sa i sitt tal på stämman att partiet under Reinfeldt var Arbetarpartiet som gick till val utan jobbpolitik – Ett uttalande som visar i vilken riktning Moderaterna nu rör sig i snabb takt.

Björcks uttalande om att Moderaterna nu börjar hitta tillbaka till sitt rätta jag innebär även att opinionssiffrorna kommer att gå tillbaka till vad de var när den politk han förespråkar rådde hos Moderaterna.

Moderaternas sväng till höger kommer att leda till partiet förlorar väljarsympatier – Allt annat är otänkbart då den politik man nu vill föra bara gynnar ”fåtalet” – Det är därför ”flertalet” kommer att söka sig till andra partier som bättre tillvaratar deras intressen. 

Som Socialdemokrater ska vi tacka de delegater som röstade igenom de förslag som leder till denna högersväng och återgång till traditionell Moderat politik och ideologi. Den återgången gör den politiska kartan klarare och krattar i  mångt och mycket vägen som kommer att leda till Socialdemokratisk valseger i nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Bli först att kommentera

Främlingsfientliga partier i Norden inne i en nedåtgående spiral.

Av , , 8 kommentarer 0

Precis som rubriken säger så är de främlingsfientliga partierna i Norden inne i en nedåtgående spiral – I vart fall är den trenden tydlig i Norge och i Finland där de ingår i respektive lands koalitionsregeringar.

I Norge visar en färsk opinionsundersökning att Fremskrittspartiet gått från 16% väljarsympatier i valet 2013 till 5.4% vid mättillfället i september 2015 – I Finland har Sannfinländarna backat från de 17.7% de fick i valet i april till 10.3% i september. Resultaten sägs dessutom vara statistiskt säkerställda.

I Sverige präglas SD av interna konflikter och ekonomiska oegentligheter vilket fått dem att minska från toppnoteringen på ca 24% till sympatier i häradet av valresultatet – men även här syns en nedåtgående trend. Med all säkerhet kommer de pajaskonster man nu avser sätta i verket med annonsering utomlands att skynda på den nedåtgående trenden för SD.

Om man analyserar varför de främlingsfientliga partierna som sitter i regeringsställning förlorat väljare framgår det rätt tydligt att de gör så av flera anledningar – Dock framstår det som om avsaknaden av realpolitik på alla andra områden utom på migrationsområdet är den största orsaken till att de främlingsfientliga partierna sjunker som stenar i opinionen vilket på inget sätt är förvånande.

När man som i Norge och Finland som ”enfrågeparti” är en del av en koalitionsregering och inte får igenom den migrationspolitik man gick till val på och samtidigt saknar politik i övriga frågor kan resultatet inte bli annat än ett fritt fall då väljarna känner sig ännu mer svikna av dem än av de mer etablerade partierna.

Läget för SD i Sverige är liknande – Förutom frågan om invandring saknar SD politik helt och hållet – Dessutom handlar den enda åtgärden i migrationsfrågan om att stoppa invandringen helt och hållet vilket är lika orealistiskt som ogenomförbart.

Som bekant saknar SD en trovärdig politik i de flesta frågor – Inte minst på integrationsområdet vilket visade sig klart och tydligt när Åkesson i TV blev pressad i frågan häromsistens. Hur ett parti som ser invandringen som det största enskilda problemet för Sverige och som därför vill stoppa all invandring tror att de kan bli tagna på allvar när man inte klarar av att redovisa hur man ska integrera de som redan kommit övergår mitt förstånd.

Om SD anser att invandring är skadligt för Sverige är det minsta man kan begära att de även har en politik för att lösa integrationen och därmed begränsa de skador man påstår att invandringen åstadkommer.

Det jag skrivit ovan understryker ännu en gång det jag sagt under en tid – Nämligen att SD är på väg nedåt och att de vid tidpunkten för nästa val kommer att tangera 4% spärren.

Skulle SD till äventyrs få regeringsinflytande i Sverige vid nästa val kommer deras väljare att bli precis lika besvikna som de norska och finska väljarna blivit. En röst på ett parti som saknar politik på alla områden utom halva det område de ser som viktigaste kan aldrig bli annat än en bortkastad röst.

De väljare som vill se lösningen på Sveriges problem bör sålunda lägga sin röst på andra partier än SD – Oavsett vilket parti man röstar på förutom SD kan man åtminstone vara säker på en sak – Nämligen att de har en utarbetad politisk plan på alla områden inom politiken.

Invandringen har aldrig varit det stora problemet så att stoppa invandringen löser inga problem – Problemet på migrationsområdet stavas integration – Därför är en politik som löser problemen med att snabbt integrera de som kommit och kommer att komma så att de lär sig språket – Kommer i arbete så att de kan försörja sig själva – Och tillser att de blir en del av det svenska samhället bra mycket viktigare än att stoppa invandringen vilket är vad SD står för.

Utöver det så är Sveriges problem betydligt djupare än bara isolerade till migration, flyktingar och invandring – Den som gör anspråk på att kunna lösa Sveriges problem måste visa en handfast politik som sätter fler människor i arbete – Skapar sociala trygghetssystem som fungerar – Bringar ordning i skolan – Och åstadkommer ett massivt byggande av nya bostäder bara för att nämna några viktiga områden som fodrar en handlingskraftig politik.

Medborgare – Vänner: Som ni kan se och lära av det som hänt i Norge och Finland behöver ett politiskt parti ha politik på alla områden för att lyckas – Lägger ni er röst på SD så kan jag lova att ni efter en tid kommer att känna samma besvikelse som de sympatisörer som nu överger Fremskrittspartiet och Sannfinländarna för att gå över till mer etablerade partier gör.

Slutligen är en röst på något väl beprövat är betydligt bättre än en röst på något nytt och oprövat – Den sanningen gäller i lika hög grad i Sverige som någonsin i Norge och Finland.

För den som vill se en verklig förändring till det bättre är Socialdemokraterna alternativet – KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska övertygelser som bara kan leda åt ett håll – Mot ett JÄMLIKARE Sverige med mindre klassklyftor än idag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

VW:s fusk ser ut att snabba på utvecklingen av elbilar i koncernen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Mitt under pågående ”Dieselgate” meddelar VW att man skjuter på introduktionen av nya modeller och nu skiftar fokus vad gäller utvecklingen av framtida modeller – Detta till en inriktning på elbilar och hybrider som drivs av vätgas och el. Sålunda har något ont fört något gott med sig.

Kanske var det så att det behövdes ett avslöjande som detta för att skynda på en övergång som kunde skett för länge sedan bara biltillverkarnas vilja att göra så funnits.

För VW koncernen är detta självfallet en åtgärd för att överleva – Dock kommer en snabb övergång hos VW att innebära att övriga biltillverkare tvingas följa efter och snabba på övergången till eldrift och hybridteknik i stor skala om de inte ska förlora marknadsandelar.

En global övergång till  produktion av elbilar kommer i sin tur att snabba på och sätta tryck på byggandet av laddstationer och övriga faciliteter som behövs för en storskalig övergång till elbilar – Och vem vet – Om allt går som tänkt kanske vi ser en snabb utveckling av induktiva laddmetoder – Laddmetoder som innebär att laddskenor kan byggas in i vägnätet så att bilar kan laddas medan de körs i reguljär trafik.

Induktiv laddning är en intressant teknologi under utveckling som fortfarande är i sin linda. Problem finns bland annat med våra vintrar som innebär snö och is och svårigheter för bilar och laddskenor att få kontakt med varandra vintertid. Men med en massiv utbyggnad av antalet elbilar är jag övertygad om att vi löser även dessa problem på precis samma sätt som mänskligheten alltid löst problem för att komma vidare i utvecklingen.

En annan sak som kommer att påverkas är priserna och kvaliteten på de batterier som används i eldrivna fordon. Även här gäller att större produktionsvolymer kommer att leda till lägre priser och effektivare batterier.

Så trots att jag är kritisk till VW och deras cyniska agerande för att tjäna mer pengar så måste jag ge dem beröm för beslutet att våga satsa på storskalig produktion av elbilar som ett sätt att återvinna kundernas förtroende för koncernens produkter.

Visar det sig att detta blir verklighet kan vi använda den gamla utslitna termen även på sagan om VW – Slutet gott – Allting gott!

Med lite tur blir det som skett i VW räddningen för miljön och den enskilt största orsaken till att övegången till elbilar nu skjuter fart efter att under årtal ha hållits tillbaka av världens biltillverkare.

Efter VW:s svängning har hoppet för en sådan utveckling ökat markant.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Sveriges framtida öde ligger i våra egna händer!

Av , , Bli först att kommentera 2

Kära medborgare – Kära vänner: Sverige och Europa upplever idag den svåraste utmaningen sedan andra världskriget vad gäller antalet människor som söker asyl på sin flykt undan krig och förtryck – En utmaning vi måste hantera vare sig vi vill eller inte.

Samarbete är av yttersta vikt och det är av den anledningen vi måste kasta allt vad partipolitik heter åt sidan och slå våra kloka huvuden ihop för att skapa en hållbar lösning på problemet – Detta både i EU och nationellt i Sverige.

Arbetet pågår för högtryck och jag uppmanar därför alla att krypa upp ur de skyttegravar som partipolitiken utgör för att delta i samtalet för hur vi bäst och effektivast löser det uppkomna läget både på kort och lång sikt.

I EU samarbetet måste vi fokusera på lösningar som effektiviserar asylhandläggningen – Detta för att effektivt skilja de med rättmätiga asylskäl från de som inte har det. Arbetet för att åstadkomma detta pågår redan i EU och bästa lösningen är som jag ser det att sköta all asylhandläggning utanför EU:s gränser i enlighet med det förslag jag tidigare lagt. 

Just nu ser den bästa lösningen på problemet ut att vara en överenskommelse med den turkiska regeringen om användande av turkiskt territorium för detta ändamål.

Att fördelningen av de som beviljas asyl ska ske SOLIDARISKT mellan alla EU länder är en självklarhet för oss Svenskar – I nästa steg måste vi skapa en EU gemensam flykting politik med ett gemensamt regelverk för hur och på vilket sätt – och under vilka ekonomiska betingelser de som beviljas asyl ska integreras i sitt nya hemland. Att regelverket måste se lika ut i alla länder är viktigt – Viktigt därför att det aldrig ska, eller vara så att den som söker asyl ska tvingas välja det ena eller andra landet för att de har humanare asylhandläggning eller bättre ekonomiska villkor för integrationen.

I ett fungerande EU behandlas alla som beviljas asyl på samma sätt – Detta oberoende av vart de hamnar.

Nationellt i Sverige måste samma sak gälla – Alla kommuner måste SOLIDARISKT ta emot sin andel av de som beviljas asyl och med statlig hjälp och finansiering integrera de som kommer i enlighet med den integrationsplan vi tillsammans kommer att komma överens om.

Att skapa en fungerande och effektiv integrations- och migrationspolitik som har just integration och egen försörjning som yttersta målsättning är därför viktig och överskuggar alt annat som görs på migrationsområdet.

Just integrationen – Dvs. inlärningen av svenska språket och hjälpen att komma i arbete och får egen försörjning så att man snabbt blir en del av det svenska samhället är ledorden i den integrationsplan som ska beslutas om i Riksdagen.

Ska vi lösa detta problem krävs breda parlamentariska lösningar på problemet – Lösningar som bara kan komma tillstånd om vi i det arbetet lägger partipolitiken åt sidan och fokuserar på resultatet av arbetet snarare än på ideologisk samsyn.

Jag behöver väl inte säga att det är BRÅTTOM – Arbetet skulle helst ha varit klart igår då varje dags fördröjning innebär att problemen blir djupare.

Medborgare och vänner – I detta arbete får vi dock inte glömma de som redan invandrat till Sverige och deras integration i det svenska samhället. Vi får heller aldrig fokusera och rikta så mycket av samhällets resurser på detta arbete att väljarna upplever att vi prioriterar invandring och invandrarnas situation som varande mer betydelsefull än det lidande stora delar av svenska folket utsätts för.

Rätten till arbete – Rätten till en bra skola – Rätten till fungerande sociala trygghetssystem när det oväntade inträffar och rätten till bra sjukvård och bra omsorg på ålderns höst är viktiga rättigheter i varje land som vill titulera sig som välfärdsland.

Utöver den akuta lösningen på integrations- och migrationsfrågan står vi inför stora utmaningar i Sverige – Utmaningar som fodrar en snar och effektiv lösning.

Sverige är för närvarande ett av de länder där inkomst- och förmögenhetsskillnaderna växer snabbast i världen – Sverige blir i rasande takt mer och mer OJÄMLIKT än tidigare och görs inget är vi snart tillbaka till det Sverige som fanns före Ådalen -31 – Dvs. ett klassamhälle där de mindre bemedlade tvingades tacka och ta emot oavsett vilka villkor de mer bemedlade erbjöd från tid till annan.

Många debattörer och förståsigpåare vill hävda att detta sker därför att invandringen är för stor – De vill i själva verket hävda att det är invandringen som rår för att sjukförsäkringen blivit sämre – Att a-kassan försvagats – Att resultatet i skolan sjunkit och att företag och förmögenhetsägare betalar allt mindre skatt som en effekt av skatteplanering och skattesänkningar.

Till dessa debattörer och förståsigpåare säger jag följande – NI HAR FEL – Det finns inget rakt samband mellan den ojämlikhet som växt fram och den i många stycken stora invandring som skett till Sverige. Självklart ska jag inte rakt av förneka att invandringen har viss inverkan och att den initialt kostar skattepengar. Problemen med ökade klyftor stavas inte invandring – Den stavas fel sorts politik – En politik som gynnat ”fåtalet””flertalets” bekostnad.

Det är både cyniskt och kärlekslöst att tro att sjuka blir friskare av att knuffas ut ur sjukförsäkringssystemet eller att samhällets kostnader minskar därför att man flyttar kostnader från staten till landets kommuner. Den sortens politik har kommit på skam – Sak samma med den politik som lever i villfarelsen att ”Den fria marknadsekonomin” löser alla problem.

Där Invandrings och integrations- och migrationspolitiken kräver samverkan och breda parlamentariska överenskommelser för att finna en lösning står lösningen på resten av frågorna att finna i införandet an en ny sorts politik – En fungerande politik som i allt den gör och allt den beslutar har ett enda mål – Framväxten av ett mer JÄMLIKT Sverige med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens Sverige.

Medborgare – Vänner – Vad Sverige behöver för att lyckas lösa dessa utmaningar är 2 saker – Ditt väljarstöd för en Socialdemokratisk politk som följer den Demokratiska Socialismens doktriner – Samt hårt arbetande Socialdemokratiska företrädare som i allt de gör och i allt de beslutar sätter ”flertalets” väl och ve framför ”fåtalets”.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska övertygelser som väger lika tungt idag som någonsin tidigare i den Socialdemokratiska historien. Måhända har vi varit allt för tekniska som partiföreträdare och i hastigheten glömt bort att förklara vad vår ideologi faktiskt betyder för den enskilde medborgaren.

Medborgare – Vänner: Vi ska ändra på detta genom att förklara för alla och envar vilken sorts samhälle vi Socialdemokrater vill bygga – Hur vi vill att det Sverige ska se ut som innebär att alla människor lever sida vid sida och ser framtiden an med optimism och nyfikenhet.

Dessutom ska vi bygga ett Sverige som på nytt i resten av världen betraktas som ”Landet annorlunda” – Landet med världens bästa välfärd – Landet med världens starkaste sociala trygghetssystem – Men framför allt landet där alla medborgare mer än någon annan stans präglas av harmoni, lycka och spirande framtidstro.

Att bygga detta Sverige är inget lätt arbete – Dock har vi Socialdemokrater aldrig backat en enda millimeter i vår övertygelse om att så är möjligt – Beviset på att vi kan står att finna i vår historia – Det vi Socialdemokrater gjort historiskt är vi självfallet beredda att göra igen.

I detta arbete finns det åtgärder som är viktigare än andra för att lyckas – Bland dessa kan nämnas:

 • Ett omedelbart återinförande av Bostadsförsörjningslagen – En lag som skapar massivt byggande av bostäder, främst hyresrätter för att leva upp till lagens intention som är att alla kommuner enligt lagen måste förse alla som behöver en bostad med en bostad.
 • En aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik som ser till att alla arbetslösa utbildas så att de uppnår den kompetensnivå arbetsgivarna efterfrågar.
 • En kraftig utbyggnad av offentlig sektor och en förtätning av personalstyrkan i de verksamheter som idag lider brist på personal.
 • En reformerad skola i statlig regi som garanterar att våra barn efter genomförd skolgång kommer ut med godkända betyg – Dessutom med utbildning och kompetens som motsvarar arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov.
 • Ett effektivare skattesystem med tydligare och mer lättfattliga skatter och minskad möjlighet att skatteplanera .
 • En aktiv näringspolitik som skapar god grogrund för nya företag och en bra utveckling av befintliga företag.
 • En omdaning av bostadspolitiken som ställer krav på amorteringar och utfasade räntesubventioner.
 • En gradvis omställning till ett mer hållbart samhälle i enlighet med den cirkulära ekonomins grundteser för att skapa mindre miljöpåverkan.
 • En politik som öppnar för möjligheten att återkommunalisera stora delar av de verksamheter som idag sålts ut till privata intressen – Detta så att vi kan använda dessa som ett verktyg för både arbetsmarknads och fördelningspolitik.

Medborgare – Vänner: Listan är lång – Oändligt mycket längre än punkterna ovan som bara är början på resan mot ett mer JÄMLIKT Sverige – En sak vet vi dock och det är att vi inte kan åstadkomma detta på egen hand – För att detta ska bli möjligt krävs en viktig sak och det är DITT STÖD och DIN RÖST i nästkommande val.

Jag tror och hoppas att du som läser detta delar min längtan efter ett lyckligare, mer välmående och JÄMLIKARE Sverige – Ett Sverige där människorna upplever att demokratin finns närmare människorna – och att varje enskild röst har en möjlighet att påverka framtida beslut – I vart fall är detta det Sverige jag drömmer om – Ett Sverige som blir som det Sverige vi minns från det glada 60-och 70-talet – Ett Sverige fyllt av optimism och framtidstro.

Vilket Sverige vill du se i framtiden? 

Hur mitt Sverige ska se ut har jag beskrivit ovan och det enda jag kan utlova är att jag aldrig så länge mina krafter består ska sluta arbeta för att förverkliga denna min dröm om ett Lyckligt – Välmående och JÄMLIKT Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera