För sent ska syndarna vakna

Av , , 3 kommentarer 4

För sent ska syndarna vakna. Det kan man säga om både moderater och liberaler. Moderaterna vill nu göra något och och reformera polisutbildningen och göra den mer attraktiv. Jag frågar mig varför man inte gjorde något åt den när man hade regeringsmakten. De är ansvariga för att det finns brist på poliser nu liksom i många andra branscher. De vill även att studielånet ska avskrivas efter 5 års arbete som polis och man vill också satsa på lönerna för poliser.

Jag repeterar att varför gjorde man inte något åt detta under de 8 år som man styrde. Där har vi boven på att det är brist på poliser nu. Jag står för att media inte har någon kunskap alls om samhället för att det skulle bli brist på poliser liksom i andra branscher är ingen nyhet. Vore jag journalist skulle jag fråga varför inte moderaterna satsade på utbildning av nya poliser när man hade mandat att göra det. Jag tror ändå att folk kommer att avslöja de falska moderaterna utan media

3 kommentarer

Stora behov av personal inom för- och grundskolan

Av , , 1 kommentar 0

Stora behov av personal inom för- och grundskolan. De närmsta tio åren behöver cirka 1 300 medarbetare anställas inom för- och grundskolan. Ungefär 800 av dessa är för att ersätta personer som går i pension och resterande 500 för att kunna ta emot det ökande antalet barn och elever.

Störst är behovet av förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare samt lärare i grundskolans tidigare år. Men det finns också behov av andra yrkeskategorier som barnskötare och rektorer.

 Vi har en hög andel behöriga och legitimerade pedagoger, och det vill vi ha även fortsättningsvis för att säkerställa en god undervisning. Vi jobbar hårt för att se över alla möjligheter när det gäller kompetensförsörjning. Allt från lönestrategi och karriärvägar till arbetsmiljö och digitalisering, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Behovet av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper där Umeå kommun riskerar att sakna behöriga och legitimerade lärare kommer att utredas ytterligare liksom särskolans behörigheter och behov av kompetenser.

Så såg ett pressmeddelande ut förra veckan från för och grundskolenämnden. Alliansen de gör det lätt för sig inte minst på central nivå där de brukar säga att de ska satsa på fler lärare. Jag säger att de far med falska nyheter då det är deras ansvar att det inte finns utbildade lärare.

De lärare som fattas nu är alliansen ansvarig för till 100% så skyll inte ifrån er. Ni utbildade för få lärare under den tid ni hade regeringsmakten och den som var ytterst ansvarig för skolan var Liberalerna och Jan Björklund. Om några år kommer det ut fler lärare som utbildats men man har också tabbat bort det första året då S-Mp budgeten röstades ned av alliansen och Sverigedemokraterna.

Media har aldrig ställt frågan till alliansen varför de inte utbildade fler lärare för det är ingen nyhet alls att det skulle komma stora pensionsavgångar. Lokalt tycker jag att man borde tillåta även den som fyllt 67 år och vill jobba kvar måste kunna få göra detta. Det finns inga lagar som hindrar detta och det går att träffa avtal om detta. Jag tycker det är fel att de måste sluta och sedan anställas på något annat sätt. Kommunen borde kunna ordna något sätt så att de kan fortfarande ha en anställning.

Synen att man är slut för att man fyllt 67 år är helt fel och det är snarare en åldersdiskriminering att inte ta tillvara den kunniga arbetskraften. Det här gäller inte bara arbetskraft inom skolan utan i många andra områden och inte bara inom offentlig sektor. Ibland känns det även som det finns inom politiken.

1 kommentar

Det planeras för Byggande i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 1

Det planeras för Byggande i Holmsund. Nu finns en detaljplan framtagen för ett nytt bostadsområde i centrala Holmsund. Det är kommunen som ansökt om detaljplan som skapar förutsättningar för 12 14 enbostadshus och 1 2 flerbostadshus med fyra våningar vid vattentornet.

Det är viktigt för kommunens fortsatta tillväxt att det finns attraktiva möjligheter till boende i kommundelarna så att även de kan växa och följa Umeå kommuns mål om befolkningsökning. Idag finns endast ett fåtal villatomter kvar i de områden som tidigare tagits fram för fortsatt bebyggelse i Holmsund. Bebyggelse som man tänker sig inom planområdet kan variera utifrån lämplighet och terräng men huvudspåret ska vara fristående småhus.

Utökad samråd

Planen har handlagts med så kallat utökat planförfarande. Det har varit samråd och samrådsmöte i Holmsund under juni 2017 och granskning december 2017-februari 2018. Synpunkter under granskningen innebär att detaljplanen har justerats, bland annat så att negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så stor. Förändringarna innebär t ex att höjden på flerbostadsbyggnaden har sänkts till 13,5 meter och placeringen är flyttad söderut, lite längre från vattentornet.

Naturvärdena bevaras

Större delen av exploateringen sker på det område som nu utgör kommunens förråd, det vill säga asfalterad och inhägnad mark. En del av exploateringen rör ett mindre skogsområde söder om kommunens förråd. Naturvärdena är här lägre än uppe på berget varför det lämpar sig bättre för bostäder än den västra delen av området. Större delen av skogsområdet på Kassjöberget bevaras, så exploateringen påverkar inte naturvärdena eller eventuella skyddsvärda arter negativt.

 Det blir en bra komplettering på en bra plats i Holmsund. Vi tror att grönområdet och området runt vattentornet kan bli ännu mer attraktivt och levande precis som bostadsområdet kommer att bli, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då verksamhetsområdet för VA föreslås omfatta den nytillkomna bebyggelsen.

Bli först att kommentera

Nu är det stor brist på barnomsorgsplatser

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är det stor brist på barnomsorgsplatser. Eller förskoleplatser som det heter. Det är enorma mängder som fattas de kommande åren. Det är och har varit i stort sett hopplöst att planera detta i alla tider och var de kommer att behövas. Dessutom tar det tid att både planera och bygga och blir det överklaganden drar det ut på tiden ännu mera. Jag hart hört i alla år att det är lätt men det är det inte och sedan den nya översiktsplanen antogs där det blev mycket förtätningar blev det nya förutsättningar.

Det här har för och grundskolenämnden tagit tag i och beslutat och de har även skickat ut pressmeddelande om detta som jag lägger ut här och så lyder detta.

Den nya befolkningsprognosen innebär ett behov på 90 förskoleavdelningar de närmsta fem åren och 119 avdelningar på tio års sikt. Beräknat på 15 barn per avdelning. Beräknat på dagens antal barn per avdelning behövs 69 respektive 93 nya avdelningar för att kunna ta emot alla barn.

 Nu när vi har uppdaterat behovet för de närmsta tio åren kan vi tillsammans med Fastighet se över de alternativ till utbyggnad som finns. Det är ett prioriterat arbete. Däremot är det beklagligt att vi i nuläget inte kan svara upp mot barnomsorgsgarantin på ett bra sätt, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Bli först att kommentera

Nu har en plan på skolstruktur tagits fram

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har en plan på skolstruktur tagits fram. Och det gäller i Umeå och beror framför allt på att antalet barn i skolan har ökat så mycket men samtidigt att det är glädjande att vi växer på grund just av att det föds många barn. Det här beslutet togs av nämnden i förra veckan och jag redovisar vad man skrev i ett pressmeddelande efter sammanträdet. Så här lyder det.

Arbetet med att ta fram en ny skolstruktur för grundskolans årskurs 7-9 i Umeå kommun har påbörjats. Det är den stora befolkningsökningen som ligger till grund för arbetet. De närmaste tio åren beräknas det totala antalet elever i grundskolan öka med 2 000 elever. Högstadiets ökning förväntas vara 700. Detta tillsammans med stor lärarbrist i hela landet och omfattande pensionsavgångar ställer nya krav på skolans struktur och innehåll.

 För att kunna attrahera behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med i större utsträckning. En stark önskan är att de yngre eleverna i låg- och mellanstadiet ska gå i en skola nära hemmet, men för att det ska bli möjligt behöver vi förbättra skolstrukturen för våra högstadieskolor, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Fler frågeställningar att ta hänsyn till
Behovet av evakueringslokaler är också stort. I planeringen för 2019 ligger renovering och ombyggnad av Tegs centralskola. Ett önskemål som också beaktas är att samla särskola och träningsskola i åldersintegrerade klasser och på färre skolor. I dag ligger de utspridda på flera skolor.

Flera alternativ är möjliga Under maj och juni kommer informationsmöten att hållas med elevråd, skolpersonal och vårdnadshavare för att samla in synpunkter, tankar och idéer.

 Det kan finnas olika möjliga alternativ. Vissa skolor kan utvecklas och på en del skolor ser vi över vilka årskurser som skall finnas på en skolenhet. På Tomtebo, Carlshöjd och Ålidhem ser vi ett behov av en ny större högstadieskola. Det är många aspekter som ska vägas in och vi vill naturligtvis att det här ska bli så bra som möjligt för elever, medarbetare och vårdnadshavare, säger Christopher Granberg.

Jag för min del hoppas att det inte blir en massa överklagningar när man bestämt var skolorna som ska byggas ligger och på samma där det ska göras till och ombyggnader

Bli först att kommentera

Kronan sjunker som en sten

Av , , Bli först att kommentera 0

Kronan sjunker som en sten. Det är klart att kronan sjunker och det finns säkert flera orsaker till detta. Det här är inte något som hänt de senaste månaderna utan denna försvagning skett under flera år. Jag håller med alla som säger att det är Riksbanken och deras lågräntepolitik som är en stor orsak till detta och jag har aldrig förstått varför och vad händer när räntan stiger det törs inte jag tänka på i alla fall.

Swedbanks chefsekonom har sagt En låg ränta gör att Sverige inte blir så attraktivt för utländska placerare.  Det är väl bara att håla med om detta. Breman pekar också på oron för ett
svenskt boprisfall och på att risken
för handelskrig har skapat en allmän oro på världens börser. Swedbank bedömer att kronan kommer att stärkas, men anger ingen tidpunkt. De anger inte heller vad som händer då i ekonomin.

Bli först att kommentera

Den här skulpturen skulle höja Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Den här skulpturen skulle höja Umeå

Den här skulpturen skulle höja Umeå. Den här modellen har skapats av samma konstnär som gjort den som står i rondellen på väg in till Strömpilen som Baltic ordnade dit. Hittade bilden i mitt bildarkiv men kom inte ihåg på direkten och hur hans namn stavas och lät då bli. Han tyckte i alla fall att den skulle passa bra vid Ön norra spets. Den finns inte ännu på någon plats i världen och tänk om det gick att få fram pengar på något sätt tex genom att bilda en stiftelse. Jag är säker på att det vore ett lyft att få en staty på över 50 m hög i Umeälven

Bli först att kommentera

Moderaterna går till val på ökad otrygghet

Av , , 4 kommentarer 3

Moderaterna går till val på ökad otrygghet. Du kan jämföra och finna det på nästan vilket område som helst. Vi har under en längre tid presenterat flera förslag som går tvärtemot moderaterna nämligen förslag på ökad trygghet. Socialdemokraterna för en välfärdspolitik och moderaterna en poltik för de välbeställda.

I höstens val står det största trygghetsprogrammet i modern tid mot moderat politik för ökad otrygghet. I en ny rapport från oss Socialdemokrater beskrivs vad Moderaternas politik skulle leda till.

Vi Socialdemokrater lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare  med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Mot det står moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som leder till nedskärningar i välfärden. Moderaterna går till val på en skarp högersväng som kommer att leda till en rasande snabb avveckling av den svenska modellen.

Moderaternas politik för ökad otrygghet i korthet:

” Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.

” Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal.

” Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Bara dessa exempel visar på att moderaterna gör sig bäst som oppositionsparti. De strömningar som finns bland moderaterna är att de kan tänka sig styra ned hjälp av Sverigedemokraterna. Centern och Liberalerna har sagt nej till detta men det nejet är inte värt ett enda korvöre om de får sitta i regeringen även om de sagt något helt annat.

4 kommentarer

Skellefteå räcker inte till mot Växsjö och V75 helg på Umåker

Av , , Bli först att kommentera 1

Skellefteå räcker inte till mot Växsjö och trav. Det ser ut som om Skellefteå är helt chanslösa i SM finalen. Orsaken är enkel och det är att Växsjö är bättre och Skellefteå tar inte tillvara tillfällena och Växsjös målvakt tar allt. Det är sällan man ser en målvakt göra två helt felfria matcher. Sedan har de ett försvar som inte lägger fingrarna emellan och är bra på att hindra Skellefteåspelarnas framfart framför mål. De klarar av spelet i powerplay också ett spel som gjorde att Skellefteå vann mot Djurgården. Nu är det bortamatch på lördag och då kommer det att stå 3-0 och det går inte att vända.

Visst har det varit roligt om Björklöven haft tillbaka Rahimi i laget men det blir nog bara drömma. Jag har i veckan deltagit för första gången i ett medlemsmöte i Sällskapet Gamla Björklövare. Jag tror också det är första gången jag blivit medlemmar i en förening där jag mer eller mindre känner varje person som var på mötet.

Nu blir det inte att tänka på mera ishockey den här veckan och jag ska inte ens titta på Växsjö mot Skellefteå och orsaken är enkel. Det är V75 helg på Umåker med många fina lopp även om man hade hoppats att få se Propulsion. Det är inte fullt med hästar i varje lopp men det ser trots det inte lätt ut. Men det blir väl som vanligt att när det ser svårt ut vinner favoriterna.

Det är även trav i dag då det är Umåkers duktiga damklubb som är i blickfånget och även där är det riktigt fina lopp där amatören Hultkvist har 3 hästar till start och ännu står de på bra odds, för bra egentligen och det är Samu Sundqvist som kör och det tycker jag är bra just för att han alltid kör bra. Det gjorde inte Mika Fors när han körde senast. Jag kommer i alla fall att ta med alla tre nr 3Höwding Star i avd 2, nr 1 Selmer I. H i av 5 och nr 14COMEWITHAFLASH i avd 6 på V64 kupongen. Lycka till.

Bli först att kommentera

KD är det parti som är mest beroende av samhällsstöd

Av , , 7 kommentarer 4

KD är det parti som är mest beroende av samhällsstöd. Ja så är det i verkligheten och de finansierar själva bara sin partiverksamhet med 5%. Vi Socialdemokrater betalar 44% själva. Jag tycker det är lite konstigt att liberalerna har så höga anslag då de äger mycket tidningar och har eller i alla fall har haft stora rabatter på annonser.

Så här ser det ut och en stor del av partiernas intäkter var offentligt stöd 2016: Nu får ni inte tolka detta som om att jag tycker samhället ska dra ner på stödet för jag anser att det är viktigt för demokratin.

Kristdemokraterna 94,9 procent
Vänsterpartiet 85,8 procent

Liberalerna 81,8 procent
Miljöpartiet 72,5 procent

Moderaterna 72,2 procent Sverigedemokraterna 71,4 procent

Socialdemokraterna 56,2 procent
Feministiskt initiativ 49,2 procent
Centerpartiet 30,3 procent

Kammarkollegiet är källan till dessa uppgifter

7 kommentarer