Sverige

Av , , Bli först att kommentera 27

Ett framgångsrikt Sverige.

För att vi ska klara av den tuffa globala konkurrensen, så måste vi alla ständigt utvecklas. Varje person som lyckas nå sitt mål bidrar till Sveriges framgång. Vårt mål är att nå full sysselsättning och hålla ihop Sverige, vilket kräver aktiva satsningar på jobb och målinriktade investeringar.

Ett Rättvist Sverige

Vi vill att alla ska ha tillgång till en välfärd av hög kvalite, behoven ska styra inte faktorer som kön, inkomst, bakgrund eller bostad. Idag söker sig vårdbolagen till områden som är lätta att tjäna mer pengar i. Elevernas kunskapsresultat sjunker. Detta är en utveckling som måste brytas. Vi vill förbättra kvaliteten och tillgängligheten i välfärden genom ekonomiska satsningar till välfärden i bl.a. kommuner och landsting.

Ett hållbart Sverige

Sverige ska vara ett land där vi tar hand om de kommande generationerna, vi har kunskapen och tekniken och vi vet att det är dyrare att inte göra något.Den borgerliga regeringen engagerar sig inte i detta så därför går utvecklingen långsamt. Det leder till klimatpåverkan och missade chanser i ekonomisk utveckling och nya jobb. Vi vill därför investera brett inom klimatomställning t.ex. energieffektivisering och finansera detta med högre klimat och miljöskatter. Så tar vi ansvar för framtiden !

Mer för äldre i stället för skattesänkning.

Av , , Bli först att kommentera 23

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår med rödgröna nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna!

1. Sänkt taxa i hemtjänsten

2. Den som fyllt 75 ska enkelt få hemtjänst.

3. Fria timmar i äldreomsorgen – egen tid.

4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.

5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.

6. Generationsväxling i äldreomsorgen.

7. Omsorg på eget språk.

8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.

9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre. 

10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre. 

11. Höjt bostadstillägg för pensionärer med låg inkomst.
 

Gäller detta bara Östra Ersbodaskolan ?

Av , , Bli först att kommentera 17

Det var inte länge sedan hotet mot Östra Ersbodaskolans framtid kunde undanröjas. Miljöpartiet var då drivande för att rädda både Östra Ersbodaskolan och Sofiehemsskolan som var nedläggningshotade. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ändrade i sista stund inställning och de båda skolorna kunde räddas. Nu har Margareta Rönngren (S) och Tamara Spiric (V) presenterat planer på extra satsningar på Östra Ersbodaskolan – dessa satsningar välkomnas naturligtvis av Miljöpartiet. Samtidigt kan vi inte låta bli att uppmärksamma det påpassliga i att göra detta utspel lagom till årets valrörelse. Den nu presenterade satsningen inbegriper resurser för elevhälsa och hållbar utveckling – två av de mest centrala områdena i Miljöpartiets skolpolitik. Elevhälsa och hållbar utveckling var till exempel framträdande i det budgetförslag som Miljöpartiet presenterade i våras och de är centrala delar i den politik för skolan i Umeå som vi går till val på. Vi i Miljöpartiet ser med stor tillförsikt fram mot att få bidra till en politik där satsningar på elevhälsa och hållbar utveckling får ta plats. Det är en skolpolitik för en modern skolpolitik och för ett modernt Umeå.

 

Nasser Mosleh

ladamot i Umeå kommunfullmäktige

ledamot i för- och grundskolenämnden

 

Alireza Mosahafi

ledamot i Umeå kommunfullmäktige

Ingen diskriminering

Av , , Bli först att kommentera 13

Det måste finnas ett stöd från samhället för människor blir diskriminerade. Därför vill vi skärpa lagstiftningen mot diskriminering och stärka de lokala antidiskrimineringsbyråerna.

Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras.

Alla människor ska ha möjlighet till full delaktighet. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning. Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisning och utöka ämnesundervisning på modersmålet.

Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska och komma in i arbetslivet. Att ta till vara tidigare utbildning och kunskaper hos nya svenskar är bra både för samhället och individen.

 

En modern energipolitik i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 15

 

De senaste åren har klimatfrågorna fått ett stort utrymme i media och samhällsdebatt. Vi har kunnat följa rapporteringen om global uppvärmning och utsläpp i ett globalt perspektiv. Detta är helt naturligt – det är en global fråga. Men det finns ändå mycket att göra på nationell och lokal nivå. Tyvärr har de fyra senaste årens regering inte alls varit aktiv i arbete med denna utgångspunkt.
 
Vi i Miljöpartiet menar att det finns mycket vi kan göra för att skapa ett ekologiskt hållbart Umeå. Vi har ambitionen att vara ett föredöme nationellt – precis som Sverige borde vara ett föredöme globalt.
 
I Umeå har vi stora möjligheter att påverka vår energianvändning. Det handlar både om att minska onödig energikonsumtion och om att stimulera förnyelsebara energikällor.
 
Miljöpartiet vill skapa förutsättningar att minska den totala energikonsumtionen genom att alla människor själva ska kunna kontrollera sin egen energiförbrukning. Individuella energimätare bör installeras i varje hushåll vid nybyggnation och nyrenovering och energikostnaden bör faktureras separat från hyran. Idag är så inte alltid fallet. Det bör ställas krav på att nyproducerade bostäder i Umeå ska vara energieffektiva samt att idag befintliga kommunala bostäder rustas upp för att bli energi effektiva.
 
Vi vill också stimulera arbetet med förnyelsebara och koldioxidneutrala energikällor. Att utreda förutsättningarna för en egen biogasanläggning i Umeå borde vara en självklarhet. Dessutom vill vi verka för att kommunen utvecklar sina satsningar på vindkraft, men också att kommunen genom sitt energibolag på allvar betraktar solenergi som ett komplement för energiförsörjningen i Umeå.
 
Vi kan i Umeå dra vårt strå till stacken för en ekologiskt hållbar energipolitik. Låt oss tillsammans föra en politik med miljön och klimatet i fokus. En politik där vi tillsammans hittar former för att ta ett stort men framförallt gemensamt miljö- och klimatansvar.

MP vill satsa 80 miljarder på miljön

Av , , Bli först att kommentera 13

MP vill att Sverige satsar uppemot 80 miljarder kronor på en grön omställning de kommande fyra åren.Vi är bland de länder som har störst behov av att ställa om från fossil energi.

Av de 80 miljarderna ska staten stå för 33 miljarder och resten ska satsas av andra aktörer när de investerar för att ställa om Sverige,hoppas MP.

Det gäller bl.a.storrenovering av lägenheter och kollektivtrafiksatsningar.

 

Oseriös skolpolitik från utbildningsministern

Av , , Bli först att kommentera 13

 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har återigen tagit ton i den skolpolitiska debatten. Den här gången menar Björklund att föräldrar till stökiga elever ska kunna tvingas att sitta med i klassrummet. Björklund tror att en förälders närvaro skulle ha en lugnande effekt på barnet. Det enda glädjande med utbildningsministerns utspel är att hans förslag är fullständigt orealistiskt.
 
Jan Björklund försöker sprida en bild av svensk skola som inte stämmer överens med verkligheten. Genom att i ständiga utspel måla upp en bild av en kaotisk skola där våra barn inte sköter sig och inte lär sig det dom borde, försöker han skapa legitimitet för åtgärder om ordningsregler och bestraffningar. Verkligheten är den att skolan i de allra flesta avseenden fungerar mycket bra: duktiga lärare (som visserligen ofta är för få) med pedagogisk kompetens och en skola som utvecklar sina former för lärande och värdegrundsarbete karaktäriserar skolans situation på ett bättre sätt.
 
För sina grovt förenklade utspel har Jan Björklund ett särskilt ansvar som utbildningsminister. Jan Björklund borde förankra sin skolpolitik i den pedagogiska och didaktiska forskning som finns på området, och låta forskningen vara vägledande för en seriös skolpolitik.
 
Det finns mycket som talar för att en förälders närvaro istället för att vara lugnande skulle vara ännu mer stressande för eleven. Att dessutom tvinga föräldrar till skolan i detta ärende är inget annat än ett skuldbeläggande av både barn och förälder. Om Jan Björklund tror att skuld och skam är grundbultarna för en framgångsrik skolpolitik är det bara att beklaga. Miljöpartiet tror inte det är rätt väg att politiker tvingar föräldrar till deltagande i skolans verksamhet. Det är dock i allra högsta grad eftersträvansvärt med kontakter mellan hem och skola, men dessa måste kunna ordnas i former som bygger på frivillighet och ömsesidighet. Elever som är bråkiga i skolan har inte sällan problematik även i sina hemmiljöer. Att då påtvinga föräldrar närvaro i skolan, eller att föra in hemmiljön i skolmiljön, riskerar inte bara att bli ett slag i luften utan även att få direkt negativa konsekvenser för barnet.
 
Dessutom visar utbildningsministerns förslag på ett förbluffande lågt förtroende för våra utbildade lärare. Att inte verka tro att en kompetent lärarkår ska kunna hantera frågor som dessa är uppseendeväckande.
 
Barn i utsatta situationer behöver stöd och stimulans i sin skolsituation (det gäller också föräldrar), därför är det viktigt med en ökad lärartäthet, mindre klasser och pedagogisk flexibilitet. Tvång, straff, skuld och skam hör inte hemma i en modern skolpolitik. Sverige behöver en modern skolpolitik och en modern utbildningsminister.

MP vill halvera tjänstemomsen

Av , , Bli först att kommentera 11

MP vill halvera tjänstemomsen för att skapa nya jobb,framför allt inom restaurangbranschen.

Det skulle ge minst 15000 nya jobb till en kostnad av 12,4 miljarder kronor,första steget skulle tas år  2011 med 2,9 miljarder och det andra år 2012 med 9,5 miljarder.

momssänkningen är ett sätt att kompensera för att de rödgröna vill ta bort avdraget på hushållsnära tjänster, det så kallade rut-avdraget.

Skolk ska inte stå med i betyget

Av , , Bli först att kommentera 14

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har nyligen gjort ett utspel om att redovisa skolk och ogiltig frånvaro i betygen. Här i Umeå har han blivit ivrigt påhejad av Folkpartiets lokala ledare Britt-Marie Lövgren. Deras ambition att minska skolket bland våra skolelever är för all del lovvärd – men metoden att skriva in skolk i betyget ligger inte i linje med en modern och progressiv utbildningspolitik.

 Miljöpartiet tror på en skola där eleverna får möjlighet att skapa kunskap och att vara kreativa. Miljöpartiet tror på lärande där lärare och elever visar ömsesidig respekt – endast en sådan skola kan skapa förutsättningar för kreativt lärande och en god gemensam värdegrund. Folkpartiets förslag riskerar att leda till en skola som sätter lydnad och inte lärande i första rummet. Miljöpartiet ser med oro på denna utveckling

Självklart ska dock föräldrar informeras om skolk och ogiltig frånvaro. Men det finns andra sätt att göra detta på. Exempelvis genom föräldrasamtal eller genom en närvarorapport som förälder får skriva under. Betyg ska handla om kunskap inte om hur bra ett barn är på att underordna sig en vuxen. Vi vill inte se en framtid där eleverna ska skrämmas till lydnad eller närvaro. Vi vill se en modern skola som tar eleverna på allvar och som erbjuder ett bra klimat för lärande – vi vill se en skola som eleverna vill vara aktiva i. Modernisera Sverige – modernisera skolan!

.