Vinner vi valet blir det folkomröstning!!!

Av , , 3 kommentarer 8

De rödgröna partierna är överens om en trafikpolitik för Stockholm. Uppgörelsen innebär att en folkomröstning får avgöra den mest grundläggande frågan – byggande av förbifarten eller storsatsning på kollektivtrafiken. Folkomröstningen innebär att motorvägsförbindelsen förbifart Stockholm ställs mot en kollektivtrafiklösning som består av nya spår och stationer. Kostar lika mycket som förbifarten kommer att kosta.

Vi är också överens om en stor satsning i Stockholm som innebär investeringar i kollektivtrafik direkt efter valet. Trängselavgifter kommer också att införas på Essingeleden i slutet av 2011. Dessa kommer förhoppningsvis att minska trängseln i stockholmstrafiken redan under nästa mandatperiod.

En långsiktigt framgångsrik politik måste bygga på att man har människor med sig. I och med folkomröstningen får människor chansen att sätta sig in i frågan och välja om de vill satsa pengarna på motorväg eller på kollektivtrafik.

 

 

Från 70 miljarder överskott till ett underskott !!!

Av , , 1 kommentar 11

Vi rödgröna lämnade över ett stort överskott om 70 miljarder kronor till Anders Borg. Efter flera år med ofinansierade skattesänkningar har Sverige stora underskott. Nu krävs en politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Med en rödgrön regering får vi ett tryggare samhälle och en rättvis politik som skapar jobb.

Sverige måste komma tillbaka till starka offentliga finanser om vi ska klara jobb, välfärd och miljö. Regeringens politik med låga löner och ökade klyftor har inte gett fler jobb. Tvärtom är det nu 100 000 fler arbetslösa.

Valet i höst är ett vägval. Ska klyftorna minska eller fortsätta öka? Ska jobben bli fler eller fortsätta att bli färre? Ska välfärden stärkas eller ska sänkt skatt prioriteras? Det rödgröna alternativet är tydligt vi vill investera starkare konkurrenskraft, fler jobb, bättre klimat och en modernare välfärd.

Krångliga regler drabbar sjukskrivna

Av , , 3 kommentarer 10

I dag är det särskild debatt i riksdagen om sjukförsäkringen. Personer har fått lämna sjukförsäkringen utan att ha fått sina ansökningar prövade. Vid årsskiftet infördes nya regler som säger att man högst kan få sjukpenning i 364 dagar under en 15-månaders period och för drygt tre månader sedan tvingades cirka 15 000 personer ut ur sjukförsäkringen. Dessa  personer hade inte blivit friska, de passerade en administrativ tidsgräns som regeringen infört och blev utförsäkrade ur sjukförsäkringen.

Vi i miljöpartiet de gröna vill ha en helt annan politik. Den som kan jobba ska självklart göra det. Men den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till en sjukförsäkring som ger rehabilitering, snabb hjälp att komma tillbaka till ett friskare liv och ersättning under den tid det tar. Vi vill avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen.

 

Miljöpartiet kräver fler kvinnor i bolagens styrelser !

Av , , 1 kommentar 6

Riksdagens utredningstjänst har tagit reda på hur det är med könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser. Svaret är tydligt många män och få kvinnor.

Från 2009 till 2010 så har antalet kvinnor ökat med bara 2%. Därmed vill vi i Miljöpartiet de gröna lagstifta om kvotering, vilket innebär att det ska finnas minst 40 % av respektive kön vare sig de är kommunala bolag eller privata på börsen.

Kvalitet i Kultur

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi i miljöpartiet de gröna anser att historiskt har kulturen varit i fokus i synvinkeln av upplysningen.Vi tror att  kulturen är väldigt viktig eftersom den berikar den som upplever den, genom njutningen av dess skönhet, genom att betraktarens vyer vidgas eller genom en större förståelse för människans komplexitet.Vi tror även att om kulturen i sig själv är värdefull, ger kulturen också positiva effekter i andra sektorer av samhället. Vi tycker att  kulturen är en viktig del av samhället och har därigenom betydelse för alla samhällets delar. En kulturell aspekt av stadsbyggnad, vård, utbildning m.m. blir ett positivt komplement. En ny dimension att bidra till utvecklingen.

Kvalitetskultur är inte samma sak som att sälja stort Kvalitetskultur håller över lång tid och fortsätter att vara populär i decennier, rentav sekel, efter att den producerades. Kulturens kvalitet är oberoende av dess försäljning på kort sikt. I samtiden kan den lika gärna vara utskälld som älskad.

Vi i miljöpartiet de gröna anser att stödet når fram till skapandet av kvalitetskultur bör vara en prioriterad fråga för politisk kulturverksamhet.Troligtvis blir denna typ av kultur den allra största delen av samhällets kulturskapande, och är inte mindre värd än ”kvalitetskulturen” som den definierats här.
 

Barn- och ungdomskultur

Av , , 1 kommentar 5

Kulturen kan inte bara bevaras och utvecklas, den måste också återerövras av nya generationer. Det underlättas genom att barn och ungdomar erbjuds kulturupplevelser. Man bör införa detta redan från en ung ålder i t.ex förskolan för att uppmuntra kulturintresset.

Kultur och estetiska uttryck betyder mycket för att stärka barns personliga utveckling. Verktyg för dess utveckling är rörelse, musik, form och ord. Vi anser att barn inte bara ska vara passiva mottagare av kultur, men även medverka i dess produktion.

På många håll förutsätts att lärare och annan skolpersonal ska genomföra kulturaktiviteter utöver deras vanliga arbetsuppgifter. Det är orimligt att lägga ett otroligt stort ansvar på en skolpersonal som redan är nedtyngd. Därför vill vi att det ska finnas kulturkonsulenter som arbetar gentemot skolorna för att erbjuda olika typer av kulturupplevelser. Då blir det ingen ökad press på skolorna.

Utanför skoltiden så bör samhället erbjuda möjligheter för ungdomar att leva ut sina kulturintressen. Därför bör t.ex. rockband och hipphoppare, samt andra kulturinriktningar få stöd av samhället för att stärkas och utvecklas.När politiken för barn och ungdomar kommer ut måste vi skilja mellan åldersgrupper. En 10-åring och en 18-åring kräver helt skiljda typer av kulturpolitiska insatser.

Grön Kultur

Av , , 1 kommentar 5

För oss är ett rikt kulturliv ett utav nycklarna till den mänskliga livskraften. Vi vill ge varje individ chansen att utveckla sina förmågor och att kunna uttrycka sig fritt.

Konsumtionen av upplevelser ökat stadigt i Sverige över de närmaste deccenierna. Vi tittar på film, spelar spel och lyssnar på musik mer än någonsin. KK-stiftelsen(Kunskaps och kompetens) har studerat "upplevelse-industrins" kreativa näring, dess betydelse och potential i ekonomin. Resultatet från undersökningen visade klart och tydligt att kulturen är en potentiell motor för ekonomisk utveckling, i hela landet, över hela konjunkturcykeln.

De områden som berörs inom "upplevelse-industrin" är arkitektur, dator och TV-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, medier, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebart lärande. De gemensamma som dessa faktorer har är att de kan erbjuda skräck,glädje, överraskning och engagemang eller så kan de erbjuda upplevelse i andra former.

Vi tror att det finns en skaparkraft i varje person och i den grundläggandefriheten ligger en välståndsskapande kraft. Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ges föutsättning till att utnyttja den skaparkraften !

Järnvägar före vägar !!

Av , , 1 kommentar 8

Vi i Miljöpartiet vill prioritera Järnvägar före vägar, där vi har resenären i centrum, fördubblar andelen resor med kollektivtrafiken och ger bättre förutsättningar för godstrafiken. Vi vill investera i ökad kapacitet och ökat underhåll för att minska tågförseningarna. Vi gör detta för att bättre möta  klimatutmaningen, öka tillgängligheten och skapa fler jobb. Vi skapar ett system som resenären kan ha fullt förtroende för !