Två miljarder till fler lärare i lågstadiet

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra året lämnade var åttonde elev grundskolan utan fullständig gymnasiebehörighet. För att vända utvecklingen krävs kraftfulla insatser tidigt. ­Regeringen avsätter i vårbudgeten två miljarder kronor till fler lärare i lågstadiet, skriver Stefan Löfven, Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin på DN-debatt.

Regeringens målsättning är att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs att de får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs.

De två miljarderna ska användas till:

  • Fler anställda lärare i lågstadiet, så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre.

  • Fler utbildningsplatser på lärarutbildningen

Kommuner och fristående skolor får möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre.

För att få statsbidraget ska huvudmännen ha en rekryteringsstrategi som visar hur de ska göra för att: Möta stora pensionsavgångar, säkerställa att eleverna möter behöriga lärare, kunna ta emot inflyttning och nyanlända.

De ska också kunna visa hur arbetet med att utveckla ett gott ledarskap på skolan bedrivs.

Skydd av fler naturområden och bättre skötsel av vandringsleder

Av , , Bli först att kommentera 11

Mer pengar ska användas både för att ge hotade arter tillgång skyddade naturområden och för ge människor bättre tillgång till natur på sin fritid. Det är viktigt att det finns naturområden nära där människor bor. Naturområdena måste också skötas om.

Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar. I den kommande vårändringsbudgeten förstärker därför regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner.

Earth Hour

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen uppmärksammas planetens tillstånd genom Earth Hour. Det är ett viktigt initiativ, även om vi tycker att varje timme egentligen borde vara Eart Hour. Miljöproblem diskuteras ofta som en fråga avskild från andra, men i Miljöpartiet är vi övertygade om att ekonomiska och sociala problem hänger ihop med miljökrisen. Därför måste hållbarhetsaspekten tas i beaktande i varje fråga. Vi har länge levt över våra tillgångar, och när resurserna inte längre räcker till för att upprätthålla dagens system haltar ekonomin med ökade sociala problem som följd.

Många har idag insett behovet av att förändra vår livsstil inte bara för miljöns skull, utan också för vårt framtida välmående. Allt fler efterfrågar ekologiskt och lokalproducerat och många lyfter fram andra värden än de materiella. Omställningsrörelser, sociala företag, lokala ekonomier och gröna näringar växer fram och fungerar som inspirationskällor.

 

I norra Sverige har vi speciella förutsättningar med långa avstånd och ett kallt klimat, samtidigt som vi är rika på förnyelsebara resurser. Därför är det extra viktigt för att samla de krafter och den kunskap som finns här för att hitta lösningar som är anpassade för våra lokala förhållanden. Här har Umeå möjligheten att spela en nyckelroll, och vi tänker fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och som tar hänsyn till miljön i varje beslut. Varje timme.

Sverige har valt rätt väg i utrikespolitiken

Av , , Bli först att kommentera 9

Under en lång period har Sverige valt att vara neutrala. Denna roll kan ha varit passande tidigare, men i dagsläget behöver man ta ställning i olika viktiga frågor. Med våran nya röd-gröna regering har svenska utrikesköket börjat leverera smakliga måltider, med salt och peppar, tidigare var det många smaklösa rätter.

Så kör hårt Margot Wallström, du har svenska folkets stöd!

En seger för fred och mänskliga rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen har idag kommit överens om att inte förlänga det militära samförståndsavtalet   med Saudiarabien. Vår uppfattning är att det är bättre att fokusera på och utveckla civila samarbeten mellan länderna. Det är ett bra exempel på hur samarbetet funkar mellan S och MP, och om ni frågar mig vem som är vinnaren, så är mitt svar att, de stora vinnarna på detta är alla som kämpar för fred och mänskliga rättigheter.

 

 

Trafikmaktsordningen i Malmö.

Av , , Bli först att kommentera 5

Kvinnor och män reser olika. Kvinnor reser generellt sett mer kollektivt medan män reser mer med bil. Och det är männens resande som prioriteras. Vi behöver få bort könsmaktsordningen från trafiken, så den blir jämställd.

I Malmö är Miljöpartiet med och styr trafikpolitiken. För att öka jämställdheten arbetar vi för en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i planeringen av kollektivtrafiken. Cykel och kollektivtrafik prioriteras upp i stadsplaneringen, vilket gynnar jämställdheten i trafiken men också i samhället i stort.

Det är en jämställdhetsfråga ,Så nu är det dags att ha samma modell i Umeå.

Internationella kvinnodagen‏

Av , , Bli först att kommentera 9

För oss i Miljöpartiet är jämställdhet och jämlikhet en grundförutsättning för att nå en hållbar utveckling där alla människors potential tas tillvara. Som ett feministiskt parti arbetar vi för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all vår politik, från klimat och miljö till arbetsmarknad, ekonomi och utrikespolitik.

Som ett resultat ser vi nu hur samarbetsregeringen gör flera positiva framsteg. Utöver den uttalade ambitionen att som feministisk regering arbeta för att utjämna orättvisorna mellan kvinnor och män, har flera konkreta reformer för ökad jämställdhet presenterats: sänkt skatt för pensionärer, ökat stöd till kvinnojourernas arbete, och en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen exempelvis.

Men arbetet för jämställdhet kan inte stanna vid Sveriges gränser. Så länge potentialen hos halva jordens befolknings inte tas tillvara kommer vi aldrig kunna uppnå en hållbar utveckling. En feministisk regering måste därför också prioritera kvinnors rättigheter över hela världen, inte bara i Sverige.

Därför gläds vi åt de framsteg regeringen gjort på just det området. I Bangladesh har Sida hjälpt till att utbilda barnmorskor, som är en helt ny yrkeskår i landet. Parallellt pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar om kvinnors ställning och om sexuella rättigheter.

I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel går till att främja jämställdhet. Miljöpartiet har också varit tydliga med att vi vill avbryta vapensamarbetet med Saudiarabien, en regim som systematiskt diskriminerar kvinnor.

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi lyfta de viktiga framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter, men också vara tydliga med att kampen för kvinnors lika värde är långt från över. Sverige kan och ska vara ett internationellt föredöme för jämställdhet och rättvisa, men måste också handla konkret och målmedvetet för en feministisk politik – nationellt såväl som internationellt.

Det fortsätter Miljöpartiet arbeta för – alla årets dagar.