Huvudbudskap från regeringen

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige vill att ta ansvar för de människor som flyr från krig och konflikt. Vi har tagit emot 80 000 asylsökande under de senaste två månaderna och så många barn och unga att det motsvarar minst 100 nya skolklasser i veckan.

Myndigheter och kommuner slår nu larm om att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. Det är svårt att hitta sängplatser och det saknas skollokaler och lärare. Sjukvården och socialtjänsten är hårt belastad.

Vi har som land ansträngt oss till vårt yttersta, men det är inte längre hållbart. Vi måste därför få ner antalet personer som söker asyl i Sverige och skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande.

Regeringen vill därför under en period anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder.

För att vi ska ha ordning och reda och kontroll över vilka som kommer till Sverige vill regeringen också kombinera gränskontrollerna med ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

Det här är svåra, men nödvändiga åtgärder som krävs att få ner antalet personer som söker asyl och värna asylrätten. Regeringen kommer nu att bjuda in de partier som gjorde den första överenskommelsen om insatser på migrationsområdet för att diskutera dessa åtgärder.

 

Stödspar

Av , , 1 kommentar 3

Har lämnat denna motion till Umeå KF

 

Motion om Stödspar

17 november 2015 – Motion till kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar. I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödsparär ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank.

Så här fungerar det

Kommunen öppnar ett konto i JAK Medlemsbank och sätter in en summa pengar.

I kommunen finns ett företag eller organisation som behöver låna pengar. Man gör en ansökan om lån hos JAK Medlemsbank men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt företaget eller organisationen. Därmed minskar företagets/organisationens månadsbetalning.

Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. JAK Medlemsbank gör en sedvanlig kreditprövning. Om och när lånet har beviljats, tillkommer en lånekostnad för företaget/organisationen motsvarande 3 – 4 procent effektiv ränta.

Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar.

Ett antal kommuner i Sverige har ett stödsparande i JAK medlembank. I Skellefteå kommun infördes Stödspar år 2007. Hittills har kommu­nen genomfört sju stödsparprojekt, ytterligare tre är under hand­läggning hos JAK.

Syfte

Företag och organisationer får möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att utvärdera Stödspar konceptet och kriterier för Umeå kommun.

Miljöpartiet de gröna i Umeå

Strategin mot terrorism

Av , , Bli först att kommentera 3

Strategin handlar bland annat om hemlig dataavläsning och kameraövervakning av särskilt hotade och utsatta platser, till exempel synagogor. Som en del av regeringen är Miljöpartiet med och tar ansvar för säkerhetssituationen i Sverige, och vi har tidigare ställt oss bakom den nationella strategi som pekar ut en rad åtgärder för att stärka samhällets förmåga att förebygga, försvåra och förhindra terrorism.

I arbetet kring olika säkerhetsfrågor betonar vi alltid vikten av rättssäkerhet och skyddet för integritet och andra grundläggande rättigheter. Dessa perspektiv kommer att vara viktiga i de utredningar som tillsätts.

Därutöver har vi fått igenom ett antal förslag som kommer att bidra till att regeringen uppnår den gemensamma målsättningen att stärka skyddet för den personliga integriteten under mandatperioden.  Vi ska till exempel införa en integritetsskyddsmyndighet. I det läge vi befinner oss i blir fokus emellertid, av naturliga skäl, på säkerhetsaspekterna.

Sverige har idag en reglering av hemliga tvångsmedel som inte är anpassad efter dagens teknik. Syftet med en utredning är att uppdatera lagstiftningen i detta avseende.

Sannolikt är det hemlig dataavläsning som behöver införas för att uppnå detta. Syftet är att bevara polisens och åklagarväsendets förmåga att lagföra och bedriva spaning mot enskilda som misstänkts för grova brott eller terrorbrott. Det handlar om riktad övervakning mot enskilda brottsmisstänkta individer, något som endast kan ske efter ett domstolsbeslut. Detta till skillnad mot massövervakning, som det inte handlar om, där stora mänger information samlas in från hela befolkningen.

Miljöpartiet och regeringen som helhet menar att vi inte får ge avkall på de värden som vi ska skydda i arbetet med terrorism och extremism. Integritetsaspekter kring de här åtgärderna kommer att värnas och utgöra en grundläggande del i avvägningarna vad gäller de aviserade åtgärderna som ska utredas framöver.

SAS näst smutsigaste flygbolaget

Av , , 1 kommentar 2

Har ni läst DI idag där står att flygbolaget SAS har näst sämst bränsleeffektivitet bland de större transatlantiska flygbolagen. Mest bränsleeffektiva är norska Norwegian. Det skriver miljöorganisationen ICCT i en rapport.

Listan toppas av det norska flygbolaget Norwegian följt av Airberlin medan bottenplaceringen går till British Airways följt av SAS och Lufthansa. Totalt stod de tre bottenbolagen för en femtedel av de tillgängliga passagerarkilometrarna och använde 44 till 51 procent mer bränsle per passagerarkilometer än ettan Norwegian, det framgår av ett pressmeddelande.

Fossilfritt Sverige

Av , , 1 kommentar 2

 

 Har lämnat en motion till Umeå kommunfullmäktige:

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett energisystem baserat på förnybara energikällor. Inför klimatmötet i Paris lanserar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra sitt klimatarbete. Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i racet om att bli fossilfritt.

I Sverige finns redan många städer, kommuner och företag som visar vägen mot det fossilfria samhället genom ett aktivt klimatarbete.

– Inom näringslivet, bland städer och kommuner finns redan ett stort engagemang. Det är väldigt positivt. Dessa aktörer spelar en huvudroll för att utveckla produkter och lösningar som behövs för det fossilfria samhället.

Företag, kommuner och organisationer som stödjer initiativet:

ABB Sverige, Fjärde AP-fonden, H&M, Preem, Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö Stad, Östersund, Uppsala, Växjö, Hagainitiativet och Klimatkommunerna.

MP yrkar att:

 KF ska stödjer  initiativet ett Fossilfritt Sverige .

Miljöpartiet de gröna Umeå

Rädslan får inte övervinna

Av , , Bli först att kommentera 3

Massakern som har skett i Paris är den fegaste händelsen en terrorgrupp har genomfört mot oskyldiga människor.

I denna svåra tid, då Europa visat sin humanitet till människor som flyr från krig, kommer IS med sina terrorattacker för att sprida rädsla bland folket i Europa.

Detta ska inte skrämma oss, men vi måste vara på våran vakt, vem är det som kommer in i Europa? Därför måste vi stärka säkerheten, genom att identifiera flyktingarna som vi släpper in.

Mina tankar och känslor går till de drabbade i Paris.

De första ansökningarna om pengar från klimatklivet har beviljats

Av , , 1 kommentar 2

För att minska klimatutsläppen har regeringen investerat i satsningen Klimatklivet. En satsning där kommuner, företag och organisationer kan ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan.

Nu har Naturvårdsverket beviljat de första ansökningarna. Drygt 123 miljoner kronor har delats ut. Det beräknas leda till minskade koldioxidutsläpp med 40 000 ton per år. Vilket motsvarar utsläppen från nästan 10 000 svenskar.

Regeringen kommer att införa tillfälliga gränskontroller

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen kommer imorgon torsdag 12/11 besluta om att införa tillfälliga gränskontroller. Beslutet fattas efter att Migrationsverket idag begärt att gränskontroller ska införas.

Gränskontroller innebär kontroll av pass eller ID-kort som om resan skulle ske från ett land utanför EU. Det innebär inte att Sverige stänger sina gränser.​

Migrationsverket behöver så tidigt som möjligt kunna identifiera de personer som kommer till Sverige för att ta hand om dem på bästa sätt. Asylsökande ska sättas i kontakt med Migrationsverket och vissa personer kan behöva få hjälp av sjukvård eller socialtjänst.

Beslutet innebär inte heller ​att det blir svårare att söka asyl i Sverige. En person som kommer till gränsen och anger att han eller hon vill söka asyl kommer att få göra det. Det blir lättare och snabbare komma i kontakt med Migrationsverket, eftersom man kan få informationen om vart man ska vända sig direkt av gränskontrollpersonalen.

För Miljöpartiet är det avgörande att det här är ett beslut som kommer sig av att det finns en begäran från myndighet, inte ett i sig politiskt motiverat beslut.

Umeå mot rasism och nazism

Av , , Bli först att kommentera 4
Mitt tal på dagens stora manifestation:
Kära vänner, kära kamrater, kära Umeå.
Det värmer hjärtat att så många dykt upp för att visa solidaritet mot rasism och nazism i Sverige.
 
Men tyvärr så har världen förändrats. Sverige har förändrats
 
Rasism och nazism är endast två ord, men det är två ord som inte får underskattas. Det kan vi se nu och det har vi sett genom historiens gång. Detta har länge varit ett problem i samhället, det är ett gift som föds av hat för det annorlunda. Annorlunda som i utseende, annorlunda religion eller annorlunda kultur.
 
Idag finns det krafter som påverkar samhället, en påverkan som skapar rädsla bland människor i Sverige som leder till främlingsfientlighet  och som i sin tur leder till rasism och nazism.
 
Och nu kan vi observera en helt annan nivå. Det sker inte endast med ord. Det sker med också med blod.
 
När någon attackerar en person på grund av hudfärg. När flyktinganläggningar bränns ner. När någon blir attackerad endast på grund av att de bär en slöja. Men den 22 oktober fick vi se en helt annan nivå. En man bestämde sig för att ta ord till mord och i följd av det miste två unga personer livet. Drömmar släktes och familjer lämnades förkrossade.
 
Därför är det viktigt att vi främjar gemenskap, vi måste främja solidaritet. 
Solidaritet bland den svenska befolkningen, ett främjande av förståelse och kärlek, ett främjande av öppna diskussioner, att vi pratar med varandra på jobbet på skolan och på fritidsverksamheter. Solidaritet måste bli en livsstil för att vi ska lyckas bekämpa rasism och nazism. 
 
Det här är viktigt för det svenska folkets framtid! Vi måste lära oss av tidigare historiska händelser och jobba intensivt för att förhindra att det sker igen. Vi är här idag för att påminna oss själva om vad som har hänt tidigare och vad som kan komma att hända framöver.
 
Låt oss förenas. Vi är ett. Vi är Sverige.
 
Tack