S,MP och V är ingen minoritetsregering

Av , , Bli först att kommentera 8

Enligt Dagens Nyheters Ipsos-undersökning så får S,MP och V tillsammans 50,4%. Alliansregeringen får det lägsta stödet någonsin med sammanlagt 35,6%. Skillnaden mellan blocken är 14,7% och det kommer förhoppningsvis bara att öka till vår fördel. Jag vill bara påpeka att vi inte har räknat med Fi, för att de fortfarande ligger nära riksdagsspärren med 3,7% samtidigt ligger KD under spärren med 3,3%. Vi är ingen minoritetsregering, vi kommer inte vara beroende av sverigedemokraterna och vi kommer inte att samarbeta med sverigedemokraterna.

En mänskligare politik

Av , , Bli först att kommentera 8

Miljöpartiet går till val på fyra huvudfrågor: Klimat och miljö, Nya Jobb, Skola och utbildning och Jämställdhet.

Nästan var femte röstberättigad under tjugofem års ålder sympatiserar med Miljöpartiet. Det om något signalerar att vi är ett parti för framtiden. Vi driver en politik för ett långsiktigt hållbart samhälle, så att framtida generationer ska få samma möjligheter som oss att leva rika liv. För detta behöver ekonomin anpassas och samhället byggas om så att vi lever inom planetens ramar. Den omställningen kommer att skapa fler arbetstillfällen. Alliansens politik med skatesänkningar, högre krav och ett svagare skyddsnät har tvingat ut sjuka människor på arbetsmarknaden, men inte skapat nya jobb. Det är dags för en mänskligare arbetslinje. Vi vill hjälpa fler unga att hitta vägar till jobb genom studier och utbildningar. Vi vill göra det lättare för företag att anställa genom sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffat sjuklöneansvar för företag. Genom en omställning och klimatanpassning av samhället kommer många nya jobb att skapas när vi bygger järnväg och utvecklar den förnyelsebara energin. Sverige ska bli ett föregångsland som inspirerar andra länder att ta ansvar i klimatfrågan. Det ska löna sig att vara miljösmart. I affären såväl som i styrelserummet.

Även skolpolitiken har blivit hårdare under alliansens tid. Istället för att skärpa kraven och öka administrationen och stressen i skolan vill vi fokusera på ett lustfyllt lärande. Vi vill ge eleverna det stöd de behöver och lärarna en bättre arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb.

Idag har människor olika förutsättningar beroende på vilket kön de tillhör. Det måste förändras. Vi är ett feministiskt parti och prioriterar jämställdhetsfrågorna. Vi vill arbeta för mer jämställda löner, jämnare uttag av föräldraförsäkringen och fler kvinnor på maktpositioner. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och införa samtyckeskrav i sexualbrottslagen. Vi vill ha ökade rättigheter för HBTQ-personer. Det är dags för en grönare, mänskligare politik.

Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå

Miljöpartiet i Umeå driver på för giftfri barndom

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeå kommuns lokala miljömål om en giftfri uppväxt har inte uppnåtts. Miljöpartiet de gröna i Umeå är oroade över resultatet och efterfrågar åtgärder för att barn inte ska exponeras för hälsofarliga kemikalier.

Enkel fråga till Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden

 

Ett av Umeås lokala miljömål är att: Senast år 2012 ska inga gifter förekomma som påverkar miljön eller hälsan för barn på skolor, förskolor, lekplatser och idrottsytor.

Precis som livsmiljöbokslutet konstaterar så är kommer vi inte att uppnå det målet. Nu är det 2014 och det finns fortfarande många risker att barn exponeras för hälsofarliga kemikalier. Bly och hormonstörande ftalater är trots reglering vanligt förekommande i leksaker.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras. Dessutom bör det ställas krav i upphandlingen av andra produkter som barn kommer i kontakt med, till exempel leksaker.

Målet om en giftfri miljö behöver förtydligas. Vad begreppet ”gifter” betyder måste definieras. Det måste finnas planer på och hur problemen ska åtgärdas och förebyggas.

Med anledning av detta undrar jag:

–         Vilka miljö- och hälsofarliga kemikalier som finns kvar i skolmiljön idag bedömer du som mest brådskande att åtgärda?

–         Vilka åtgärder har gjorts och vilka rutiner finns för att säkerställa att leksaker och utrustning barn använder inte innehåller hälsofarliga ämnen?

–         Finns det definierat vilka kemikalier som inte ska finnas i skolmiljön idag?

–         Vad görs idag för att förtydliga målet och så att det kan arbetas med i för- och grundskolans miljöer?

 

Nasser Mosleh

Miljöpartiet de gröna i Umeå

 

 

 

 

 

VKs tvivelaktiga och vinklade metoder

Av , , 3 kommentarer 13

Några personer inom Miljöpartiet i Umeå har varit missnöjda med att de inte fått de maktpositioner som de är efter. Istället för att acceptera att man inte fått medlemmarnas förtroende har denna grupp använt sig av media för att smutskasta alla som står i vägen för deras planer. VK har blivit megafon för denna grupp som ofta uttalar sig anonymt. Dessvärre är VKs huvudrubriker formulerade på ett sådant sätt att den anklagade inte kommer undan i läsaren ögon oavsett om hon/han är skyldig till anklagelsen eller inte. Det kallar jag för ohederligt.

 

Döm själva. Här kommer bakgrunden.

 

Januari 2014 anordnade Miljöpartiet i Umeå ett provval bland alla partiets medlemmar i Umeå. Deltagandet i provvalet var mycket högt, och provvalsresultatet var tydligt. En del hade fått större förtroende, medan andra hade fått mycket bristande förtroende.

 

Istället för att i stort sett följa provvalsresultatet valde en grupp i valberedningen att föreslå sina vänner till viktiga poster trots att dessa personer inte fått medlemmarnas förtroende. Låt mig ta några exempel:

 

En person hade fått bristande förtroende i provvalet till kommunfullmäktige, och blev 26a på listan. Men eftersom denna person var pojkvän till valberedningens sammankallande föreslogs han till plats nr 7, dvs till en valbar plats. Alltså han flyttades upp hela 19 platser av valberedningen.
En annan person hade fått lika lite förtroende i provvalet. Han hamnade på plats 21 men föreslogs till plats nr 3 på kommunfullmäktigelistan.

En tredje person hamnade på plats 23 i provvalet, men föreslogs till plats nr 6.

 

Gemensamt för alla dessa och några till var att de hade fått mycket lågt förtroende i provvalet men lyftes upp till valbara platser av valberedningen.

 

Dessa mycket märkliga ageranden från valberedningens sida ledde till stor intern kritik mot valberedningen.

 

Som gruppledare såg jag inget annat än att ta ansvaret och för vårt årsmöte föreslå att i huvudsak följa provvalets resultat. Mitt förslag återspeglade i stort provvalsresultatet med ett mindre undantag: Av de 10-i-topp (som beräknas vara de valbara posterna) som jag föreslog till kommunfullmäktigelistan var det bara 2 personer som i provvalet hade hamnat lägre än den plats de fick i mitt förslag. De andra 8 hade själva redan i provvalet hamnat bland de 10-i-topp. Alltså mitt förslag på 10-i-topp återspeglade till 80 procent provvalsresultatet.

 

Hade jag inte tagit det ansvaret hade vi slagit in på en farlig väg där valberedningar kan tillsätta poster efter andra kriterier än vad de demokratiska principerna medger.

 

Av detta gör VK idag en stor grej, och kallar oss som försvarade de demokratiska principerna för maktfullkomliga, medan de som försökte sig på tvivelaktiga metoder görs till oskyldiga lamm. Det är verkligen lågt av VK.

Friskolor,valfrihet och pedagogisk mångfald

Av , , Bli först att kommentera 6

Miljöpartiet har alltid, och värnar fortfarande om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar i skolan. Friskolor och det fria skolvalet utgör en viktig del i det. Alla elever och föräldrar ska ha möjlighet att välja den skola som passar dem bäst

Miljöpartiet vill att skattepengar som avsatts för skolan ska gå till skolan. Skolors ekonomiska överskott ska återinvesteras i verksamheten.Vi vill däremot inte stänga dörren för privata investeringar i skolan. Den eller de som investerat egna medel i en skola ska ha rätt att få tillbaka pengarna, det ska även utgå en rimlig ränta så att det inte blir en förlust i förhållande till att ha pengarna på banken. Detta är så klart under förutsättning att alla kvalitetskrav är tillgodosedda och verksamheten är långsiktig.

Alla som driver skolor ska ha som huvudsyfte att ge eleverna en utbildning med hög kvalitet. Vi vill att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska ange att syftet med verksamhet är utbildning.

I aktiebolagslagen finns en paragraf (paragraf 3, kap 3) som säger att ett aktiebolag kan välja att ange syftet med aktiebolaget om det är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna. Det är därför inte ett problem att bibehålla aktiebolagsformen, även om vinstutdelning inte är huvudsyftet.

Även ekonomiska föreningar kan reglera sina stadgar så att det framgår att syftet är att driva utbildningsverksamhet.

Det blir Skolverket som granskar att en friskoleaktör har regler i sin bolagsordning (eller i liknande dokument för andra organisationsformer) som garanterar att skattepengar som går in i verksamheten kommer eleverna till del. Därefter blir det löpande en del av Skolinspektionens granskning av skolan.

Träff med rädda barnen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Har varit på ett möte med rädda barnaren i Umeå där diskuterade vi några frågor, till exempel:

1. Hur anser ditt parti att utanförskap bäst förebyggs?

2. Vilka barn behöver särskild omsorg av samhället?

3. Vilka åtgärder behövs För att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem?

4. Vad vill ditt parti göra för att alla barn ska få uppleva en bra skolgång och ha en meningsfull fritid?

Så vi har haft chansen att svara på dessa frågor och berättat om miljöpartiets 10 förslag om hur man kan minska barnfattigdomen, bl.a att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom, nolltolerans mot vräkning och införa möjlighet till hemstöd för ensamstående föräldrar på prov.

Här kan ni läsa mer om de 10 förslagen: http://www.mp.se/sites/default/files/tio_insatser_for_att_alla_barn_ska_fa_samma_livschanser.pdf

 

 

Den låga nattbemanningen på kommunens äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 7

Enkel fråga till Eva Andersson, ordförande i socialnämnden:

 Hur kan nattbemanningen förbättras?

Efter ett möte med anhöriga på dragonens äldrecenter bekräftades bilden av att det behövs mer personal i äldreomsorgen.

I de flesta fall finns bara en person som jobbar på kvällarna, så de hinner inte med att hjälpa alla som behöver hjälp samtidigt. Idag har de inte resurser för att ha fler som jobbar på nätterna.

Det är politikerna som har ansvaret för att se till att det finns resurser för att kunna erbjuda en bra service till de äldre. Det behövs en lösning, och det kan inte vänta till den nya budgeten. I en ny budget måste pengar öronmärkas för att kunna behålla en hög bemanning. Det är inte värdigt för de boende som det är nu. Och det är inte en hållbar arbetssituation för de anställda.

Med anledning av detta undrar jag:

Finns det möjlighet att ordna fram mer personal för att öka bemanningen, speciellt på nätterna?

 

Nasser Mosleh, Miljöpartiet de gröna

Ett fint minne från MP kongressen med ”Fatta”

Av , , Bli först att kommentera 7

038

Miljöpartiets kongresspris år 2014 går till Fatta, för deras starka opinionsbildning för en lag om samtycke.

Fatta har gett röst åt hundratals tjejer som berättat om sex som inte skett på deras villkor. Tjejer som blir skuldbelagda trots att fokus borde ligga på förövaren, som nästan alltid är en man. Fatta har visat hur viktigt och bråttom det är att få till en lag om samtycke i våldtäktslagstiftningen.

Fatta har också lyft upp vikten av förebyggande insatser i skolor och förskolor – det normkritiska arbetet som ofta avfärdas som flummigt, men som verkligen gör skillnad för kvinnor och mäns frihet.

Fatta har varit med och vänt opinionen i samhället och riksdagen så att en lag om samtycke kan bli verklighet inom en snar framtid.

Alliansen: Jag bjuder på kaffe och kaka

Av , , 1 kommentar 18

På grund av alliansens nyvunna intresse för Miljöpartiet vill jag bjuda in gruppledarna på en studiecirkel i vår politik.

På ett enkelt och pedagogiskt sätt under trevliga former går vi igenom Miljöpartiets Partiprogram, valmanifest och andra gröna förslag. Jag bjuder på kaffe och bakar något gott.

På det här sättet kan vi spara tid för alliansens företrädare, så att de också hinner utforma en egen politik och kommunicera den.

Det blir också lättare att undvika missförstånd, för både er och era läsare om ni förstår hela bilden istället för att plocka ut enstaka förslag.

Varmt välkomna!