HÅLLBAR KOMMUN

Av , , 1 kommentar 16

Miljöpartiet de gröna i Umeå vill arbeta för ökad livskvalitet för kommuninvånarna och en effektivare kommunorganisation med fokus på god service och samhällsutveckling. Detta vill vi nå genom ett strategiskt ledarskap för en hållbar utveckling där nya idéer och kunskaper tas tillvara.

Globalt konsumerar vi idag nära 50 % mer än vad vår planet hållbart kan producera. Kommuner är viktiga konsumenter eftersom offentlig upphandling står för 10 % av världens BNP. Om Umeå kommun utvecklar en strategi för hållbar offentlig upphandling påverkar det inte bara vår egen inverkan på miljön och sociala faktorer. Det bidrar även till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Investeringar i energieffektiviseringar och hållbart byggande idag, minskar kommunens driftkostnader framöver så att vi får mer pengar över till annat,denna typ av investeringar vid både renoveringar och nybyggnationer är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för kommunen att minska utsläppen av växthusgaser.

I en hållbar kommun finns goda förutsättningar till bra boende och hög livskvalitet för alla medborgare, med hänsyn tagen till invånarnas olika geografiska spridning inom kommunen. Landsbygden och staden är ömsesidigt beroende av varandra. Ett band som stärks i en hållbar kommun där lokalt jordbruk och möjlighet till rekreation i naturmiljöer får en mer framträdande roll.

Därför vill vi:

– Strategiskt arbeta med offentlig upphandling som ett verktyg för att säkerställa ett ekologiskt- och socialt ansvarstagande och en hållbar lokal ekonomi.

– Ställa höga krav på ett hållbart byggande som bidrar till teknik- och metodutveckling och gör Umeå ledande inom området.

– Stadsplanera för en tät och grön stad där vi smidigt reser med gång, cykel och kollektivtrafik.

– Knyta samman stad och landsbygd för en levande hållbar kommun.

 

Vi vill förbättra äldreomsorgen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg, på lika villkor när vi behöver det, ger människan frihet och trygghet. För att trygga en hög kvalitet inom omsorgen behöver fler lockas till att utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen är stommen i allt omsorgsarbete, goda arbetsförhållanden bidrar därför till ökad kvalitet inom omsorgen. Den ständiga drivkraften är en så hög livskvalitet som möjligt för de som tar del av kommunens omsorgs

Därför vill vi:

– Ge anställda inom omsorgen tryggare anställningsvillkor och bättre arbetsförhållanden.

– Att privata alternativ inom välfärden inte ska få drivas i vinstsyfte.

– Införa traineetjänster för sjuksköterskor inom kommunens verksamhet.

– Öka tillgängligheten till ungdomsgårdar genom att se över antal, placering

och öppettider, samt rikta aktiviteter så att de lockar ungdomar från både

högstadiet och gymnasiet.

– Fler akutplatser och boenden ska skapas för kvinnojouren.

– Utreda möjligheten att ha jourfamiljer/jourboenden hos privatpersoner.

Varför vill vi höja lärarlönerna?

Av , , Bli först att kommentera 16

För att eleverna ska få mer tid med sina lärare. Då måste vi anställa fler i skolan, och då måste fler vilja jobba i skolan. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat sitt jobb av andra skäl än pension. Samtidigt står platser tomma på lärarutbildningarna. Om vi inte får fler att vilja bli lärare kommer vi inte lyckas med att se till att varje elev får den tid med en kunnig och engagerad lärare som man förtjänar.

  1. Hur mycket vill vi höja lönerna med?

Från fackligt håll har man pratat om behovet av en höjning av lönerna för alla lärare med 10 000 kronor. Det är anledningen till att den siffran syns i debatten och i våra beräkningar.

Vårt förslag om 3,7 statliga miljarders satsning per år i statliga pengar motsvarar en höjning om 7,5 procent för alla de lärare, som inte omfattats av karriärstjänstereformen. Som motkrav på kommunerna och de enskilda huvudmännen vill vi ställa att lärarna får en kollektivavtalad löneökning om märket i avtalsrörelsen om 3 procent under de kommande tio åren. Då kommer genomsnittsläraren tjäna 10000 kr mer i månaden inom åtta år.

Hur finansierar vi satsningen?

Huvuddelen av finansieringen kommer av att vi backar skattesänkningarna något på inkomster över 40000. Det blir 150 kronor mer i skatt för någon som tjänar 45000 i månaden. De pengarna är vi övertygade att man är beredd att bidra med för att fler ska anställas i skolan och lönerna bli högre.

Vi lägger in statliga pengar så lärarlönerna kan höjas med i genomsnitt 3000 första året. Det innebär att lönerna generellt sätt kan komma upp med 10000 kr mer i månaden inom en åttaårsperiod.

 

 

 

 

Umeå kommuns ekonomi

Av , , 1 kommentar 15

Frågor från Totalt Umeå

1) De senaste åren har Umeå haft stora problem med luftkvaliteten i centrum. Vad vill ni göra för att förbättra miljön i Umeå?

Ett fungerande ekosystem, frisk luft och rent vatten är avgörande för människans framtid. Idag har vi byggt upp ett samhälle och en livsstil som tär på naturen och hindrar framtida generationers möjligheter till ett rikt liv.
Därför vill vi:
-Främja förnybar el- och energiproduktion från privatpersoner och företag samt arbeta aktivt för ökad energieffektivisering i kommunen.
-Ersätta kommunens fordon med sådana som drivs med förnybar energi.
-Införa ett system där tjänsteresor med bil och flyg kostar mer och betalar för tjänsteresor med hållbara alternativ såsom tåg.
-Minska klimatutsläppen från livsmedel med målsättningarna 100 % ekologiskt, vegetariskt som norm och ökad andel närproducerat, samtidigt som vi möjliggör för stadsodling vid bostäderna.
-Integrera ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i kommunens alla beslutsprocesser, planer och verksamheter.
-Ta fram ambitiösa, uppföljningsbara och genomförbara lokala miljömål,utifrån genomförda rapporter och aktuell forskning.
-Ta ställning mot verksamheter i regionen som direkt eller indirekt allvarligt kan skada miljön i Umeå kommun, såsom kärnkraftverket i Pyhäjoki och gruvprojekt i Rönnbäcken. Främja den biologiska mångfalden genom nytänkande lösningar i stadsplaneringen, information till allmänhet och turister samt ett aktivt miljövårdsarbete.

2) Hur ser ni på Umeå kommuns ekonomi och hur vill ni lösa framtida utmaningar?

Umeå Kommun har haft bra ekonomi i många år, men just nu sitter vi i en svår ekonomisk situation och det krävs att vi börjar prioritera de viktiga områdena, samt använder resurserna på rätt sätt. En hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra livskvaliteten.

MP Umeås budgetförslag

Av , , Bli först att kommentera 22

Idag presenterade vi MP:s budgetförslag för Umeå-kommun. Där vi satsade på skolan, äldreomsorg, miljö och fritid. Då det gäller skolan satsade vi på att lägga 8 miljoner kronor på att nå målet om maximalt 15 barn i förskolegupperna. När det gäller äldreomsorg så satsade vi 20 miljoner kronor för att starta ett pilotprojekt för att testa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorg i Umeå,

Arbetsförkortning kommer bidra till möjlighet för vår personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv. Vi har valt att rikta arbetet mot äldreomsorgen som är traditionellt kvinnodominerad sektor med relativt hög sjukfrånvaro. Projektet bidrar till att skapa fler arbetstillfällen.

Här kan ni läsa mer om vårt budgetförslag.

https://docs.google.com/file/d/0BxsYSIi2qyHJQ29BSTZjbkY4bjg/edit?pli=1

 

 

Bostadsbristen i Umeå

Av , , 1 kommentar 12

Här kan ni läsa mitt svar på frågorna från Totalt UMEÅ.

1) Bostadsbristen är stor. Målet är att Umeå ska växa till 200 000 invånare till 2050 och varje höst flyttar tusentals studenter till stan för att läsa på universitetet. Hur vill ni lösa bostadsfrågan?

Smarta lösningar som skapar bostäder som fler har råd med kan stimuleras genom både regelförenklingar och kreativitet. Ett sätt att minska ytorna i enskilda lägenheter är att arbeta mer med gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus.

Parkeringsnormen bör även ses över. Den både fördyrar byggen och tar viktig yta i anspråk. Den framgångsrika och uppmärksammade modellen med gröna parkeringsköp, (där antalet parkeringsplatser kan minskas mot att hållbara alternativ till bilåkande underlättas) bör även kunna användas i bostadsbyggande. Miljöpartiet har fått in en sådan möjlighet på universitetsområdet och vill att det utvidgas.

Miljöpartiet vill också att staten ska ta ett större ansvar genom att ge ekonomiskt stöd till byggandet av studentbostäder och att akademiska hus själva ska tillhandahålla studentbostäder. Genom att fler studentbostäder byggs minskar trycket på andra små lägenheter.

 

2)Hur ser ni på det kommunala bolaget Bostadens roll?

Bostaden har en mycket viktig roll i att tillhandahålla bostäder även till dem som inte önskar, eller av olika anledningar inte har möjlighet att köpa en bostad. En bostad är en mänsklig rättighet. Bostaden bör spela en aktiv roll i att hjälpa människor i extra utsatta situationer att få en plats att bo på. Utan en trygg bas är det svårt att få resten av livet att fungera bra.

Nasser Mosleh

Gruppledare för MP i Umeå

Klimat,Skola och Jobb

Av , , Bli först att kommentera 9

Snart får du rösta. Vi lyfter de stora frågorna inför valet. Klimatet, skolan och jobben.

Klimatet

Klimatet är vår tids största fråga. Vi vill ta ansvar för barnens framtid. Det är bråttom nu, men inte för sent. Politiken måste bli varmare. Inte klimatet

Skolan

Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Varje elev ska få den hjälp hen behöver. Vi vill ge lärarna både bättre förutsättningar och högre lön. Det är dags för en varmare skolpolitik.

Jobben

Att satsa på skolan är att skapa jobb. Att satsa på järnväg och kollektivtrafik är att skapa jobb. Att bygga bostäder är att skapa jobb. Det finns mycket att göra. Ändå är många arbetslösa. Det är dags för en ny politik

Hatbrott måste bekämpas

Av , , Bli först att kommentera 20

2012 anmäldes drygt 5500 hatbrott i landet, och det i särklass vanligaste var hatbrott med främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Miljöpartiet vill nu att hatbrottsbekämpning prioriteras inom polisen, och att det skapas hatbrottsenheter inom alla de sju polisregioner som införs vid årsskiftet. I dag är det bara polisen i Stockholm och Skåne som har ett mer systematiskt arbete. Miljöpartiet vill även att alla åklagare ska hatbrottsutbildas och riktlinjer utarbetas, så att arbetet mot hatbrott bedrivs på samma sätt över hela landet.

En grön bostadspolitik

Av , , Bli först att kommentera 19

Idag hade jag en debatt artikel på VK om Miljöpartiets gröna bostadspolitik, här kan ni läsa om det.

 

Allt fler städer uppger att de har bostadsbrist och i Umeå har problemet länge varit tydligt. Det finns ingen enkel lösning för att komma tillrätta med problemet, utan det måste angripas från flera håll, av kommun och stat såväl som privata aktörer. Nu innan valet presenterar alliansen förslag för att lösa bostadsbristen, men de har haft åtta år på sig att stimulera ett ökat byggande utan att leverera. När Miljöpariet de gröna i Umeå lade en motion om att bygga bostäder i samarbete med ungdomar röstade alliansen mot den och missade chansen att främja ett ökat byggande av bostäder för unga.

Moderaternas svar på bostadsbristen, precis som på så många andra problem, är att sälja ut våra gemensamma resurser och hoppas att marknaden löser frågan. Genom att sälja stora delar av Bostadens lägenhetsbestånd hoppas moderaterna kunna frigöra resurser för att bygga nytt. Men man behöver sälja fyra lägenheter för att ha råd att bygga en ny.

Bostäder är mer än en vara på marknaden. En bostad är en mänsklig rättighet, och ett tryggt hem är grundläggande för att andra pusselbitar i livet ska fungera. Allmännyttan spelar en viktig roll för att dessa rättigheter ska uppfyllas för alla. Därför ska vi inte sälja ut våra gemensamma bostäder.

Det behövs nya konstruktiva lösningar för att öka bostasbyggandet. Det måste bli lättare för privata byggherrar att få mark och att få bygglov, så att byggprocessen kan komma igång snabbare. Konkurrensen behöver stärkas och erfarenhetsutbytet bli större. Miljöpartiet vill göra regelförändringar som siktar på tydliggöranden och samordning men som inte får ske på bekostnad av miljö, kulturvärden eller tillgänglighet.

Hyresbostaden är kraftigt missgynnad i både nyproduktion och förvaltningsskedet. Miljöpartiet vill på sikt genomföra förändringar i skattevillkoren för att rätta till obalansen och skapa mer likvärdiga förutsättningar för de olika upplåtelseformerna. Miljöpartiet vill att även hyresrätter ska kunna få ROT-avdrag så att hyresrätter kan underhållas på samma villkor som bostadsrätter.

Smarta lösningar som skapar bostäder som fler har råd med kan stimuleras genom både regelförenklingar och kreativitet. Ett sätt att minska ytorna i enskilda lägenheter är att arbeta mer med gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus.

Parkeringsnormen bör minskas. Kravet på att nästan varje lägenhet ska ha en egen parkeringsplats både fördyrar byggen och tar viktig yta i anspråk. På Ålidhem finns det till exempel över 200 lediga bilplatser i skrivande stund. Den framgångsrika och uppmärksammade modellen med gröna parkeringsköp, där antalet parkeringsplatser kan minskas mot att hållbara alternativ till bilåkande underlättas, bör även kunna användas i bostadsbyggande. Miljöpartiet har fått in en sådan möjlighet i översiktsplanen för universitetsområdet och vill att det utvidgas.

När det gäller studentbostäder måste staten ta ett större ansvar. Miljöpartiet vill ge akademiska hus i uppdrag att tillhandahålla studentbostäder i universitetsstäder.  Vi vill också sänka skatten på stundetbostäder kraftigt och se riktade stöd för bygget av studentbostäder. Det minskar trycket på små hyreslägenheter.

Med en rödgrön regering, som förenklar regler och ger nya ekonomiska förutsättningar, och en grön lokal bostadspolitik kan vi ta krafttag för att lösa bostadsbristen i Umeå.

Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå