Fler jobb, ökad kvalitet i skolan och klimatansvar

Av , , Bli först att kommentera 7

Sverige står inför tre stora utmaningar – den ekonomiska krisen, den växande arbetslösheten och klimathotet. Att möta dessa tre utmaningar genom att fokusera på jobb, utbildning och klimat är prioritet i Miljöpartiets förslag till statsbudget.

 

Miljöpartiet vill

 • sänka arbetsgivaravgifterna och andra kostnader för småföretag,
 • öka resurserna till skolan,
 • investera i förnybar energi samt klimatsmarta transporter och
 • värna det finanspolitiska ramverket för sunda offentliga finanser

Miljöpartiets förslag till budget tar ansvar för välfärden, ekonomin och klimatet, samtidigt som den skapar fler jobb. Genom framtidsinvesteringar i bostäder och järnvägen, satsningar på skolan, stöd till forskning och sänkta skatter för småföretag skapas förutsättningar för nya jobb, minskade klimatutsläpp och en skola med hög kvalitet.

Miljöpartiet höjer miljöskatterna, trappar av jobbskatteavdraget för dem som tjänar mest samt sänker anslagen till motorvägar och försvaret.

Jobb ger unga framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 5

År 2012 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 24 %. Miljöpartiet vill skapa nya jobb och fler utbildningsplatser. Vi vill också göra vägen till första jobbet enklare, genom startcentraler för unga.

Arbetslösheten för unga är högre i Sverige än i jämförbara europeiska länder. Det beror bland annat på att många lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Den ekonomiska krisen är också en förklaring.

Alliansregeringen gick till val på att skapa jobb, men det har inte hjälpt de unga. Istället fastnar allt fler i lång arbetslöshet och riskerar att tappa tron både på sig själva och samhället. Miljöpartiet satsar på tre olika områden för att fler unga ska komma i jobb.

Bättre arbetsförmedling

Vi vill skapa Startcentraler – lokala arbetsförmedlingar för unga. De ska drivas av kommunerna, som redan idag gör mycket för att stötta unga arbetslösa. De ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och lokala företag. Startcentralen ska se varje ung person och hjälpa till med det som behövs mest – skola, praktik eller jobb. Kommunerna ska ha informationsansvar upp till 25 år i stället för 19 år som idag. Varje ung person ska ha rätt till insatser från dag ett i arbetslöshet.

Nya jobb för och av unga

Alla mellan 15 och 17 år ska ha rätt till sommarjobb, som kan vara både i lokala företag och kommunen. Det ger värdefulla kontakter och erfarenheter som gör det lättare att få jobb senare. Unga ska få bättre stöd om de vill starta egna företag.

Fler utbildningsplatser

Gymnasiekompetens är det nya minimikravet för att få jobb. Vi vill skapa tusentals nya platser på komvux och folkhögskolans allmänna linje. Det ger fler vägar till gymnasiekompetens. Vi vill också skapa fler platser på yrkesutbildningar i branscher som har brist på arbetskraft.

Alla barn har rätt till en ärlig chans i skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

För att barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver de tid med kunniga och engagerade lärare. Internationella studier pekar på just detta: behovet av bra lärare som har tid för alla sina elever. Det är mycket viktigare än fler nationella prov eller tidigare betyg.

Undervisningen ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas erfarenheter och språk. Skolan ska främja likabehandling och arbeta mot mobbning. För att alla elever ska få en ärlig chans måste även fritidshemmen prioriteras och utvecklas.

Utvecklingen av olika friskolor har lett till ökad mångfald och möjlighet för elever att välja en utbildning som passar dem.

Hundra procent förnybart

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi vill göra Sverige till ett föregångsland inom miljövänlig energi.

Miljöpartiet vill

 • att Sverige antar en plan för hundra procent förnybar energi,
 • bygga ut de förnybara energikällorna,
 • ge stöd till hushåll och företag för smartare energianvändning.

Förnybar energi växer kraftigt, framförallt för elproduktion. Därför går Sverige mot ett stort elöverskott. Om tio år kommer Sverige att producera 24 Twh mer el än vad vi använder. Det motsvarar 3-4 kärnreaktorer som kan stängas. Tillsammans med en fortsatt utbyggnad av förnybart och smartare energianvändning kan Sverige få ett helt förnybart energisystem

Vindkraft och solenergi är de energislag som växer snabbast i världen. Samtidigt som vi ser hur alliansregeringen slår av på takten. Sverige riskerar att bli omsprunget. Miljöpartiet vill därför satsa mer på bioenergi, vindkraft och solenergi.

Vi vill ge människor möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen till hundra procent förnybart. Genom att införa ett garanterat pris för egenproducerad förnybar el som säljs ut på nätet blir det möjligt för fler att sätta upp solceller eller äga ett vindkraftverk. Vi vill också slopa straffskatten för kooperativ vindkraft.

Färdigparkerat. Nu tänker vi framåt.

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle kräver ambitioner, nytänkande och planering. Miljöpartiet de gröna i Umeås vision är ett bilfritt centrum. Biltrafiken medför ökade olycksrisker och smutsigare luft och tar även upp mycket utrymme som kan användas till bättre saker.
Vi vill byta trafikens buller och avgaser mot musik, skratt och dofter från uteserveringar och gatukök. Vår vision är ett tryggt och levande centrum där invånare och besökare har nära till det de behöver och där barn tryggt kan leka på gatorna och andas luft fri från avgaser. Därför vill vi att Umeå antar ett parkeringsprogram som istället för att föreslå nya parkeringsanläggningar främjar andra sätt att resa på. Det är i första hand personer som på grund av funktionsnedsättning är i behov av bil som ska beredas plats för bilparkering i de centrala stadsdelarna.
Det förslag på parkeringsprogram som ligger ute på remiss har vissa mycket positiva inslag, men det behöver bli modigare. Vi gläder oss bland annat över det utrymme cykelparkeringar ges i programmet, att kvalitet, säkerhet och trygghet tas i beaktande och att man tänker brett även på cykelns funktion och form. Däremot tycker vi att miljöperspektivet är för undanskymt och att Umeås globala ansvar glöms bort. Vi efterlyser ambitioner och ansvarstagande för såväl umeåbornas hälsa som miljön och klimatet.
Om Umeå ska fortsätta växa är den pågående förtätningen nödvändig för att vi ska kunna utnyttja resurser på ett mer effektivt och mindre miljöbelastande sätt. Men det ska göras med omsorg. Inte bara på grund av hälsa, miljö och biologisk mångfald utan också av säkerhetsskäl är det viktigt att inga grönområden tas i anspråk för parkeringsanläggningar. I framtiden kan klimatförändringar ge en ökad nederbörd i Umeå, och då fyller grönområden en viktig funktion genom att suga upp vatten och motverka översvämningar.
Vi tror att ett bilfritt centrum ökar dess attraktionskraft och kan stimulera nya, hållbara näringar. Varför inte budföretag som skjutsar hem de varor som är för stora för att ta på bussen eller cykeln?  I Freiburg i Tyskland och Strøget i Danmark finns två exempel på bilfria centrum att inspireras av. Där har bilarna fått ge plats för mänsklig samvaro och mindre miljöbelastande transportmedel och för människor.
Väljer fler att åka kollektivt in till centrum ger det dessutom ökade resurser som kan satsas på att förbättra kommunikationerna ytterligare. De som inte kan åka kollektivt hela vägen kan parkera bilen utanför staden och cykla eller ta en anslutande buss till centrum. Bilpooler i utkanten av städerna kan vara ett bra alternativ för de stadsbor som ibland behöver bil.
Umeå kommun ska ha som ambition att ha den bästa luftkvalitén av orter med vår befolkningsstorlek och samtidigt ta globalt ansvar genom att kontinuerligt verka för minskade totala utsläpp. Framtida generationer kommer inte tacka oss för att vi kom med slätstrukna kompromisser. Vi ska vara smarta, förutseende och modiga.
Nasser Mosleh, gruppledare MP Umeå
Patrik Hockum, ledamot i fullmäktige och tekniska nämnden, MP Umeå

Ta klimathotet på allvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Rapporter om extrema väderhändelser kommer nästan dagligen. Klimatförändringarna är redan verklighet.Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi.

Svensk klimatterapi

 1. Ställ om till 100 % förnybar energi
 2. Bygg ut hela landets tågtrafik
 3. Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik
 4. Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare
 5. Låt mer avfall bli biogas för fordon
 6. Laga mer miljöriktig, god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden
 7. Gör de klimatsmarta valen till de billigaste och enklaste alternativen för alla

 

Umeå Musikskola

Av , , Bli först att kommentera 6

Musikskolan firar 50 år i år, och denna vecka bjuder de in ca 1000 elever från kommunens olika skolor till föreställningen ”Musikäventyret”. Musikäventyret tar med oss på en resa genom epokerna fram till dagens musik.

Föreställningarna ges onsdag den 24/4 och torsdag den 25/4 kl 9.30 och 12.30 på Musikskolan/Midgårdsskolan.

Mellan kl. 18.00 och 20.00 på torsdag den 25/4 bjuder Musikskolan till Öppet Hus, där allmänheten kan få prova olika instrument, träffa lärarna och ställa frågor.

Musikskolans lärare erbjuder en föreställning som vandrargenom de olika musikepokerna från katedralen i Rom tillStarwars. Publiken får bl. a. träffa en ilsken Haydn, pudelrockareoch Elvis.Föreställningen är kostnadsfri och erbjuds elever i årkurs 3-6 iUmeå. Musikäventyret är en musikalisk upplevelse med levandemusik, och kan också ses som ett komplement tillmusikundervisningen i skolan

160 nya studentlägenheter per år

Av , , 3 kommentarer 7

Det är riksdagens utredningstjänst som har tagit fram siffror över hur många studentlägenheter som byggts de senaste åren. I snitt har det byggts 160 studentlägenheter i hela landet varje år under de senaste tre åren.

Det var Miljöpartiet som bad att få ut siffror på hur många lägenheter som byggts.

 Bostadsminister Stefan Attefall, tycker inte att det ansvaret bara ligger på honom, han anser att det byggs alldeles för lite små lägenheter. Det beror på att vi har krångliga regelverk, men också på att vi inte har haft tillräckligt mycket detaljplaner för att bygga små lägenheter och där har kommunerna en roll att spela.

Så när det gäller MP Umeå har vi lämnat en motion till kommunfullmäktiga, "Bygg billiga ungdomsbostäder i Umeå". Vi anser att det här kan vara en stor del utav lösningen på bristen utav bostäder för studenter/ungdomar i Umeå.

Rädda barnen

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag var jag och representanter från olika organisationer på buffetlunch med Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin. Vi hann ta upp några viktiga frågor , exempelvis socialnämndens satsning inom olika barnfrågor och hur Umeå tar emot ensamkommande barn. Elisabeth beskrev dessutom deras arbete för barn över hela världen och hur de mottagit massor av brev från anhöriga till barn som Rädda barnen i Sverige har hjälpt redan under år 1920. Rädda barnen fyller i år 93 och organisation har mottagit mycket hälsningar från olika länder runtom i världen för deras insatser.

Det var mycket intressanta diskussioner med givande tankar och idéer.