Uppgörelse om migration och etablering

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi upplever nu den svåraste flyktingsituationen i världen sedan andra världskriget. 60 miljoner människor är på flykt undan krig och förtryck. En del av dessa söker sig till Europa och Sverige. Att få skydd är en mänsklig rättighet.

Detta innebär en utmaning. Vi kan klara det, men då krävs att vi jobbar tillsammans. Runt om i landet genomför nu myndigheter, kommuner, organisationer, religiösa samfund och enskilda hjälteinsatser för att välkomna nyanlända och ge alla en så bra start som möjligt.

För att få en bred politisk uppslutning bakom detta arbete har regeringen kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om ett antal reformer inom migrations- och etableringsområdet. Alla partier varit tvungna att kompromissa.

Några av reformerna har Miljöpartiet arbetat länge för, som fler kvotflyktingar, en utredning om fler lagliga vägar in i EU och att nyanlända snabbare ska kunna få ett jobb. En del av innehållet är sådant som inte är Miljöpartiets politik utan ett resultat av kompromisser mellan partierna.

Ett exempel är att under en begränsad tid på tre år införa tillfälliga uppehållstillstånd. Där har dock Miljöpartiet fått igenom ett undantag för barn, barnfamiljer och kvotflyktingar som även i fortsättningen ska få permanenta uppehållstillstånd.

 

Överenskommelse om migration och etablering

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag kommer en överenskommelse om migrations- och etableringspolitiken att presenteras.

Denna överenskommelse innehåller delar som Miljöpartiet tycker är bra, men också delar där vi har varit tvungna att kompromissa. Miljöpartiet har valt att ställa sig bakom överenskommelsen eftersom vi har gjort bedömningen att vi gör mer nytta i förhandlingarna än utanför och då vi i detta läge ser vikten av en bred uppslutning bakom politiken.

Kommuner och landsting kan söka pengar för stadsmiljöavtal

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har fattat beslut om en förordning som ger möjlighet för kommuner och landsting att söka pengar från Trafikverket för investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och nya transportlösningar. Syftet är att en större andel av persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik, att främja hållbara stadsmiljöer och frigöra mark för nya bostäder. Satsningen omfattar 2 miljarder kronor fram till år 2018, 500 miljoner kronor per år 2015-2018.

För att kunna få stöd ska kommunerna och landstingen även genomföra motprestationer. Motprestationerna är andra åtgärder än de som stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande.

Överläggningar om migrationspolitiken

Av , , Bli först att kommentera 3

Det skrivs mycket i media just nu om de överläggningar som pågår mellan alla partier utom Sverigedemokraterna om migrationspolitiken. Att förhandlingarna fortfarande pågår innebär i klartext att ingenting av innehållet är spikat innan den slutgiltiga uppgörelsen presenteras.

Alla delar i förhandlingarna som spelats in från de olika partierna ligger fortfarande på bordet. Därför ser jag ingen anledning att kommentera de uppgifter som cirkulerar i media.

Integration – vems ansvar?

Av , , Bli först att kommentera 2

idag var jag på en konferans om mottagande av nyanlända i umeåregion. Många viktiga frågor togs upp, som gäller både förhinder och möjligheter tex bostadsbrist, arbetsmarknad, språk, kultur etc.

Det jag tycker är viktigt med denna konferans är att alla är positiva och villiga att jobba tillsammans, för att skapa en typ av lösning angående flyktingfrågan som påverkar hela Sverige just nu.

Det som var mest rörande, var när Mustafa Can berättade om vad han upplevde och gick igenom då han och hans familj flydde till Sverige på 70-talet. Han gjorde en jämförelse med hur det var då och hur det är nu.

Jag själv anser att vi har stora uppmaningar framför oss och att vi måste jobba tillsammans för att uppnå ett positivt resultat.

Jan Björklund citat väcker uppmärksamhet!!

Av , , Bli först att kommentera 3

”- Min uppfattning är att Sverige ska få en Alliansregering så snart som möjligt. Men en Alliansregering funkar inte med den riksdag som nu sitter, det måste ske efter ett val. Det sker 2018 eller tidigare. Inför det valet måste Alliansen presentera ett gemensamt program. Men att …nu de närmaste veckorna eller månaderna driva fram en inrikespolitisk kris, det är jag inte beredd att göra. Jag är heller inte beredd att hota om att göra det om tolv månader.
Skapar kraftiga reaktioner
Han säger samtidigt att KD-ledarens utspel är oansvarigt.
– Det är inte särskilt ansvarsfullt att gå ut och hota med en inrikespolitisk kris om tolv månader. Risken är att det lägger en lam hand över investeringar och annat när man skapar en sådan politisk osäkerhet. Både jag och andra Alliansledare har sagt att vi inte är beredda att uttala oss på det sättet. Jag blev lite tagen sängen av det här. Men vi får prata om det också.”

Välkommen tillbaka till verkligheten Jan Björklund.

Av , , Bli först att kommentera 3

Dagens olika besked från de borgerliga partiledarna skapar frågetecken gällande hur de ser på konsekvenserna av en bruten Decemberöverenskommelse. Men det skapar också möjligheter för det som Sverige behöver – mer politiskt samarbete över de gamla blockgränserna.

Vi ser fram mot en höst där vi kommer fortsätta att söka breda samarbeten i centrala och avgörande frågor.

Mer förnybar energi genom en gemensam elmarknad i en europeisk energiunion

Av , , Bli först att kommentera 3

MP i EU har lagt fram ett betänkande i syfte att se till att vi får fler gränsöverskridande elförbindelser i Europa. MP verkar för att EU utvecklar regionala mål för att bygga bort flaskhalsar i elnätet. En europeisk gemensam elmarknad ger lägre priser för konsumenterna och industrin. Det ökar samtidigt möjligheterna att klara klimatmålen genom att det stärker konkurrenskraften för det förnybara. I ett gemensamt nät har vi överskott som flyter fram mellan olika delar av Europa där vinden kan balansera sig själv då kraven på annan balanskraft minskar väsentligt. Därmed kan vi få in betydligt mer av det förnybara i elsystemet, vilket i sin tur innebär att investeringarna i förnybart kan öka.