Miljöpartiet presenterade budgetpaket för klimatet

Av , , Bli först att kommentera 4

Mer klimatsmarta stöd och investeringar samt högre pris på utsläpp. Det är idén i Miljöpartiets klimatpaket som presenterades idag. En av nyheterna är en statlig prisgaranti för att nya biodrivmedel alltid ska vara billigare än fossila drivmedel.

Forskarna efterlyser krafttag mot klimatförändringarna, här är Miljöpartiets svar. Våra förslag gör att det klimatsmarta lönar sig. Dessutom skapas nya jobb,Trots allvaret i klimatfrågan avsätter alliansen bara en procent av satsningarna i statsbudgeten till klimatet. Över 60 procent används till att sänka skatten.

Ett nytt förslag från Miljöpartiet är att garantera den svenska industrin ett bra pris på framtida biodrivmedel. Det minskar utsläppen och ger fler jobb i Sverige,de samlade satsningarna och skatterna i paketet bildar Miljöpartiets största budgetreform och uppgår till 49 miljarder kr i utgifter och 51,5 miljarder i intäkter för åren 2014-2017.

MP vill stärka läsandet i skolan

Av , , Bli först att kommentera 3

En god läs- och skrivförmåga är avgörande för att varje elev ska kunna utvecklas och nå sina drömmar. Men idag når var femte 15-åring inte upp till en grundläggande nivå i läsning. Miljöpartiet presenterar nu fem satsningar i syfte är att stärka läsandet och ge alla unga möjligheten att få de grundläggande kunskaper de behöver.

1. Lärare ska få modern kunskap

På varje skola bör det finnas lärare som utbildas att handleda kollegor i modern läsdidaktik. Vi vill ge 10 000 lärare grundläggande fortbildning årligen. Läsning behövs i alla ämnen och fortbildningen ska vara öppen för alla lärare i förskola, grundskola och gymnasium och för bibliotekarier.

2. Lärare ska ha verktyg som motsvarar deras ansvar.

En lärare måste ges möjlighet att själv besluta om vilket stöd en elev behöver och när det ska ges, utan byråkratiska omvägar. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunderna i läsningen, skrivandet och räknandet.

3. Alla elever ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek.

Hälften av Sveriges elever saknar idag tillgång till ett bemannat skolbibliotek. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Därför ska alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier.

4. Moderna läromedel ska finnas i skolan

Tidigt IT-arbete har visat sig mycket effektivt för att tidigt se till att läsförståelsen och skrivförmågan kommer på plats. Vi vill förbättra tillgången till tekniken, kompetensutveckla skolans personal och ta fram en nationell IT-strategi för skolan.

5. Alla gymnasieelever ska få kultur och läsning

Alliansen har missat vikten av läsning när de reformerade gymnasieskolan. Miljöpartiet vill återinföra högskolebehörigheten, vilket bland annat innebär att eleverna får mer undervisning i svenska. Vi vill även stärka de estetiska ämnena  som är bevisat viktiga för språkutvecklingen.

Totalt investerar Miljöpartiet 2,4 miljarder de kommande fyra åren på satsningar för läsning i skolan.

Naturens ramar

Av , , Bli först att kommentera 3

Naturen fungerar som ett kretslopp. Detta måste samhället ta hänsyn till och efterlikna. All verksamhet måste hålla sig inom de ramar naturen sätter.

Miljöpartiet de gröna vill se ett samhälle där hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses överallt. För att klara detta måste vi minska användningen av ändliga resurser, sluta slösa med energi och material och i ökad utsträckning återanvända och återvinna. Målet är slutna kretslopp. Det ger både en hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt motståndskraft, ofta kallad resiliens, inom mänskliga samhällen och ekosystem. Gruvnäringen i Sverige ska bygga på långsiktig hushållning med mineraltillgångar. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen.

Vi vill att det ska vara både enkelt och billigt för var och en att återanvända och reparera saker i stället för att hela tiden köpa nytt. Vi vill se skarpa krav på producenterna att kretsloppsanpassa nya produkter och fasa ut miljöskadliga ämnen. Vi ser att ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi och material. Vi vill verka för minskad användning av plast.

Lika rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 3

För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering integreras på alla områden i samhället. Ingen ska utsättas för hatbrott eller hatpropaganda.

Oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas. Det betyder god barnomsorg och skola tillgängliga för alla, samt en skatte- och socialpolitik som tillförsäkrar alla barn en god uppväxtmiljö. Vi vill förbättra villkoren för barn som i dag lever i fattigdom genom att ge deras vårdnadshavare bättre möjligheter att försörja sin familj.

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti och det har vi varit sedan vi bildades. Vår feministiska politik har utvecklats från att se kvinnor och män som två fasta kategorier som kompletterar varandra till att i dag se komplexiteten i de samhällsstrukturer som låser in människor i begränsande, socialt konstruerade könsnormer.

Människor diskrimineras på grund av sin etnicitet, sitt namn eller sin brytning. Det vill vi motverka. Strukturell diskriminering och rasism ska upphöra.

Alla som behöver ska erbjudas en högkvalitativ svenskundervisning. Utländsk utbildning ska snabbt kunna valideras och vid behov kompletteras.

Alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller förmågor, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika, och samhället ska inte bara vara anpassat för de som utgör normen. Det är otillgängligheten i samhället som utgör det verkliga hindret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka fritt. Bristande tillgänglighet är i sig en typ av diskriminering och måste därför bli en ny diskrimineringsgrund.

Äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 3

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag.
Många äldre är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs.

Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre.Inom frivilligsektorn och föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov.

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Vi vill möta den utmaningen. På samhällsekonomisk nivå är det viktigast att ge unga människor vägar in i arbetslivet. För äldreomsorgen handlar det om åtgärder för att bli en bra arbetsgivare.

Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. En satsning på ökad bemanning genererar nya jobb samtidigt som kvaliteten ökar. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsrik, miljövänlig och helst närodlad.

Klimat i fokus när FN lanserar ny rapport

Av , , Bli först att kommentera 3

Denna vecka är Sverige värd för FN:s klimatpanel IPCC som håller sin femte toppkonferens,slutrapporten som antas på fredag är den första på sju år. Men det viktigaste är redan känt: Klimatförändringen är en ödesfråga, den pågår nu och den orsakas främst av människans utsläpp av växthusgaser.Oron för klimatet är stor. Det är inte dig det är fel på, det är politiken. Medan politikerna debatterar vad som borde göras fortsätter utsläppen vara skyhögt mycket högre än vad som är hållbart. I Alliansens Sverige har vi inte ens ett tydligt mål för minskade utsläpp till år 2050. Nya spelregler behövs för att medborgare, företag och kommuner ska våga investera klimatsmart.

Miljöpartiet föreslår att nästa regering lägger fast ett vetenskapligt förankrat mål för klimatpolitiken och att det sedan sätts bindande tak för utsläppen, mandatperiod för mandatperiod, hela vägen fram till år 2050. Till detta vill vi ha tydliga regler som skapar ordning och reda i klimatpolitiken.

Då vet alla vad som gäller. Då kan alla göra klimatsmarta val, från glesbygdsbon som ska köpa bil till koncernchefen som ska investera i maskiner till sina fabriker. Då tar politiken sitt ansvar.

MP om Umeå som miljöhuvudstad‏

Av , , 1 kommentar 2

Miljöparitet tar med glädje emot beskedet om AUs beslut att Umeå ska ansöka om att bli miljöhuvudstad 2016, men i pressmeddelandet verkar det som att det främsta syftet med ansökan är att marknadsföra Umeå.

Vi hoppas att Umeås ansökan att bli miljöhuvudstad inte enbart ses som ett tillfälle att marknadsföra Umeå som en hållbar stad, utan att den framför allt leder till en verklig och långsiktig upptrappning av Umeås miljöarbete, bland annat genom satsningar på att uppnå de lokala miljömålen.

Fler cyklister på Umeås gator!

Av , , Bli först att kommentera 4

Hösten innebär för vissa en återgång till rutinerna, men kan också vara ett tillfälle att lägga till med nya vanor. För många är resor till jobb och skola en del av vardagen, och hur dessa sker har stor betydelse för oss alla. Valet av färdmedel påverkar den personliga hälsan och ekonomin såväl som den lokala luften och klimatet. Därför ser vi med glädje att många av dem som har möjlighet väljer att göra dessa resor med cykel.

På onsdag 27 september släpper FN:s klimatpanel sin senaste rapport. Den förväntas bekräfta tidigare kunskap om klimatförändringarna och behovet av både kraftfulla politiska åtgärder, ansvarstagande från näringslivet och enskildas initiativ för att förhindra att klimatförändringarna och dess följder blir alltför omfattande. Att ställa om till ett hållbart resande är en del i denna process. En stor andel av de resor som görs är kortare än fem kilometer, och alltför många av dem görs fortfarande med bil. Här har cykeln en nyckelroll att spela i omställningen till ett mer hållbart resande.

Därför behöver arbetet med att förbättra förutsättningarna för cyklisterna snabbas på. Det är viktigt att cykelvägar planeras och underhålls så att resan på cykel blir smidig och att riskerna minimeras. Idag får cyklister finna sig i omständigheter som aldrig skulle accepteras på en bilväg. En cykelbana på sidan av en väg kan plötsligt ta slut och övergå i parkeringsplatser för bilar vid väggrenen. Gångtrafik och snabb cykeltrafik blandas och skapar irritation och risker för alla inblandade.

Vi vill tacka alla som väljer att ta cykeln istället för bilen när de dagliga resorna görs, och uppmana fler att göra samma sak. De privata initiativen ska möjliggöras och stödjas genom en offensiv hållbarhetspolitik, och vi tänker därför fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad med ännu fler cyklister!

MP vill satsa på arbetet mot rasism

Av , , Bli först att kommentera 3

Rasism och främlingsfientlighet är ett hot mot demokratin. därför avsätter MP i sin kommande skuggbudget totalt 350 miljoner kronor under en fyraårsperiod för att motverka rekryteringen till extrema organisationer.Förebilden är Kungälv, som sedan 1995 har satsat ungefär 10000 kronor per elev och år på det så kallade Toleransprojektet. Det ska få bort grogrunden för rasism genom långsiktigt och uthålligt arbete. Satsningen är framgångsrik och har satt stopp för framväxten av vit makt-organisationer i kommunen.

MP föreslår 1000 nya platser på läkarutbildningen

Av , , Bli först att kommentera 6

Miljöpartiet satsar en halv miljard på fler platser på läkarutbildningen. 1 000 nya nybörjarplatser föreslås i Miljöpartiets skuggbudget.

Om Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskaps- och forskningsnation måste vi ligga i framkant när det gäller högre utbildning. Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast över 8 procent, och långtidsarbetslösheten bland unga ökat under de senaste åren, så går många rekryteringar om intet eftersom arbetsgivare inte hittar kompetent personal.

Trots detta väljer regeringen att skära ner på den högre utbildningen. Mellan 2011 och 2013 skar regeringen ner antalet utbildningsplatser vid svenska lärosäten med 16 000. Enligt nuvarande prognos ska ytterligare 10 000 platser bort fram till 2017. Regeringen har gjort begränsade satsningar på enskilda områden, exempelvis läkarprogrammet, men det är långt ifrån tillräckligt.

Miljöpartiet menar att detta är helt fel väg att gå. Om vi ska klara morgondagens utbildningsbehov måste vi satsa mer på högre utbildning, inte skära ner. Miljöpartiet kommer därför att ha med betydande satsningar på högskolan i den budgetmotion som vi presenterar i riksdagen senare i höst, istället för regeringens neddragningar.

Ett av de tydligaste exemplena på yrkesgrupper där det saknas utbildad arbetskraft är läkare och specialistsjuksköterskor. Underskottet på läkare leder till svårigheter för landstingen att besätta tjänster, och de måste ofta besätta tomma tjänster med hyrläkare till höga kostnader. Detta riskerar i sin tur att utarma annan vård. Enligt en sammanställning Dagens Samhälle gjort har landstingens kostnader för hyrläkare ökat med 30 procent i hela landet mellan 2010 och 2012, till sammanlagt 2,3 miljarder.

Det råder också brist på specialistsjuksköterskor. Alltför få sjuksköterskor tar steget att vidareutbilda sig pga dåliga villkor. De får ofta betala utbildningen helt själva och får därefter marginellt bättre betalt. Tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat med en femtedel sedan 1995 då två tredjedelar av alla sjuksköterskor hade någon specialistkompetens, mot knappt hälften 2010.

Miljöpartiet kommer i budgetmotionen i riksdagen i höst att satsa på fler platser inom läkarprogrammet och en ny modell för att fler ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska.